Utskrift från gbg.yimby.se
....

Replik: Stadsbyggnadskontoret arbetar strategiskt för aktiva bottenvåningar

 
Stadsbyggnadskontoret har svarat oss med anledning av vårt inlägg "Förbjuden Verksamhet". Där problematiserades, med en detaljplan från Flatås som exempel, att verksamhetslokaler inte tillåts i stora delar av detaljplanerna, t.ex. med hänvisning till att skydda befintliga verksamheter vid tynande stadsdelstorg, samtidigt som rikligt med parkeringsplatser krävs.Skiss från projektet i Flatås. Arkitekt: Arkitektbyrån Design AB.

 

Stadsbyggnadskontorets svar följer här i sin helhet.

 

Stadsbyggnadskontoret arbetar strategiskt för aktiva bottenvåningar

Yimby pekar på en viktig och komplex fråga i sitt inlägg "Förbjuden verksamhet". Det handlar om hur vi kan planera för aktiva bottenvåningar i bostadshus för att skapa en levande stadsmiljö både under dag- och kvällstid. Stadsbyggnadskontoret välkomnar diskussionen.

Olika verksamheter i bottenvåningar på bostadshus är ett mål i stadsplaneringen av Göteborg. Det handlar om såväl handel som andra tjänster och verksamheter som passar bra i bostadsnära lägen, till exempel föreningslokaler, frisör, butiker och så vidare.

En strategi för mer aktiva bottenvåningar är att förtäta staden och att kraftsamla ny bebyggelse i kollektivtrafiknära områden. Då skapas ett större lokalt underlag som gör att handel och andra verksamheter kan växa fram i människors närmiljöer. Men täthet räcker oftast inte för att handeln ska bli bärkraftig i nybyggda områden, något som exploatörer ofta beskriver. Därför arbetar stadsbyggnadskontoret aktivt med att bygga kunskap om hur man med den fysiska planeringen som verktyg kan skapa goda förutsättningar för handel i anslutning till bostäder. Övergripande handelsutredning för Göteborg Stad är till exempel ett underlag som tagits fram för att bygga strategier för handelns utbyggnad i Göteborg.

Vad gäller detaljplanen för bostäder och förskola vid Nymilsgatan som kommenteras i inlägget vill vi tydliggöra att förslaget medger följande:

  • Centrumändamål i entréplan om 300 kvm, byggnadsarea med en våningshöjd om minst 3,6 meter, inkluderar krav på lokal för centrumändamål om minst 30 kvm.
  • Bostadsanknuten verksamhet medges inom hela planområdet, huvudsyftet ska vara boende men enstaka mindre lokal kan inredas för kontor, fotvård, frisör etc.
  • Skola, så som förskola med fyra avdelningar, medges inom planområdet.

Varför centrumändamål inte medges i hela området:

  • Närheten till skola och planerad förskola kommer i konflikt med trafik till och från verksamheter vid centrumändamål.
  • Centrumändamål genererar trafik och behovet av parkeringar vid centrumändamål har inte kunnat säkerställas samt att riktvärdena för trafikbuller överskrids för befintliga bostäder längs Nymilsgatan.

Birgitta Lööf

Tf chef planavdelningen, stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5363 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter