Utskrift från gbg.yimby.se
....

GP debatt: Vad är det egentligen S vill med Heden?

Med anledning av att en 10-årig dialogprocess om Heden har stannat av i ett ingenting har vi skrivit en debattartikel i GP som fick titeln "Vad är det egentligen S vill med Heden?". Vi problematiserar hur processen har skötts, framförallt då kommunstyrlense ordförande Ann-Sofie Hermansson hoppade in sent i processen och helt förändrade förutsättningarna, och inte minst frågar vi oss vad det är hon och Socialdemokraterna egentligen vill med Heden.

Illustration av Yimbys plan för Heden. (Ill. Jesper Hallén.)

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Slutreplik i GP: S har cupgeneralernas perspektiv på Heden

Med anledning av att en 10-årig dialogprocess om Heden har stannat av i ett ingenting har vi skrivit en debattartikel i GP som fick titeln "Vad är det egentligen S vill med Heden?". Vi problematiserade hur processen har skötts, framförallt då kommunstyrlense ordförande Ann-Sofie Hermansson hoppat in sent och förändrat förutsättningarna, och inte minst frågar vi oss vad det är hon och Socialdemokraterna egentligen vill med Heden. Vi fick ett svar från Ann-Sofie Hermansson som inte gjorde något glad så det blev en slutreplik med rubriken "S har cupgeneralernas perspektiv på Heden".

Illustration av Yimbys plan för Heden. (Ill. Jesper Hallén.)

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Trafikkontoret är Göteborgs bromskloss

Hisingsbron

När Göteborg växer krävs stora investeringar i ny och förbättrad infrastruktur för att klara av att leverera god framkomlighet åt göteborgarna. Trafikkontoret är ansvarigt för att tillgodose behoven för de som reser, vistas och verkar i Göteborg. Målsättningen med ökad gång-, cykel och kollektivtrafik på bekostnad av minskad biltrafik leder även till motsättningar om hur ytan i staden ska användas på optimalt sätt. Tidiga utredningar av olika alternativ är viktigt för att motivera de investeringar som genomförs i staden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Vem styr Trafikkontoret?

Efter Mark Isitts mycket förtjänstfulla krönika i GP är det knappast någon som har missat de märkliga turerna som slutade i inrättandet av den färgglada underredstvätten vid Götaplatsen. Tjänstemannabeslut har uppenbarligen tagits någonstans, oklart av vem, när då och kanske framförallt varför. Det är åtminstone klarlagt att det politiska beslutet inte finns. Eller jo, det finns genom ett omfattande underlåtenhet att ta ansvar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Valenkät 2014

Idag publicerar Yimby Göteborg sin valenkät. Vi ställde sex avgörande frågor om stadens utveckling till alla partier som finns representerade på EU-, riksdags- eller kommunnivå i Göteborg. Vi har fått svar från C, FP, KD, M, MP, S och VV men inte från KD, SD och F!.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Att hitta hem

Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial som uttrycker författarens personliga ståndpunkter, vilka inte nödvändigtvis är Yimbys officiella hållning i frågan. Idag har vi fått tillåtelse att återpublicera en krönika av Johannes Hulter (S) från helgens GP.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Bygg blandstad på Heden!

Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial som uttrycker författarens personliga ståndpunkter, vilka inte nödvändigtvis är Yimbys officiella hållning i frågan. Idag publicerar vi ett inlägg av Johannes Hulter (S), ordförande i Socialdemokraternas forumgrupp för stadsplanering och infrastruktur.
Idag skriver jag på GP Debatt om hur vi i Socialdemokraternas forumgrupp för stadsplanering och infrastruktur ser på utvecklingen av Heden. I korthet så vill vi att man snabbt kommer igång med planeringen, gärna i form av en utställning liknande den legendariska utställningen ”Bo Bättre” på Norra Guldheden 1945, men med inriktningen att skapa en tät, levande och hållbar blandstad på Heden. För att förverkliga detta förordar vi att man anammar Wingårdhs och Erséus förslag till planstruktur för området.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadsbyggnadslöften inför kommande mandatperiod

I måndags, en dryg månad efter valet, gick Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ut med att man bildar politisk majoritet i Göteborgs kommun. Göteborg fortsätter alltså ha ett rödgrönt styre. För att få en liten uppfattning om vad man kan förvänta sig av stadsbyggnationen under de närmsta fyra åren skulle jag därför vilja påminna om vilka ambitioner om stadsbyggnad de tre partierna har uttalat innan valet. Det återstår naturligtvis att se vilka gemensamma mål och strategier man så småningom formulerar.

Vi skickade ju ut en enkät till de tre partierna - bland andra - innan valet, och utifrån partiernas svar på enkäten kan vi bland annat hoppas på:

  • Minst 8000-12000 nya bostäder i Göteborg under mandatperioden. Miljöpariet vill bygga 2000 per år, Vänsterpartiet minst 3000 per år och Socialdemokraterna minst 10000 under mandatperioden. Man betonar vikten av att bygga fler hyresrätter och att blanda upplåtelseformer.
  • Färre markparkeringar i staden. Fler parkeringshus och fler parkeringsplatser under marknivå. Lägre antal parkeringsplatser i centrala områden med goda kollektivtrafikförbindelser.
  • Kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken och ett fullföljande av målet om att andelen resor med kollektivtrafik skall vara minst 40% år 2025.
  • En blandning av bostäder och verksamhetslokaler för handel, arbete, service och kultur.

Låt oss nu komma ihåg de löften och de mål som uttalats om stadsbyggnad i Göteborg för kommande mandatperiod. Det gäller att man följer upp dessa och vidtar konkreta åtgärder för att uppnå målen. Om man till exempel ska uppnå målen med bostadsbyggandet så måste produktionen öka enormt mycket jämfört med de senaste två åren.

Det ska bli intressant att se vilka åtgärder som föreslås under den närmsta tiden! Samtidigt är det naturligtvis lika viktigt att fortsätta höja målsättningarna, förbättra strategierna och föra en konstruktiv diskussion om den fortsatta utvecklingen av staden.

«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 5375 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter