Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om Sannegården

 
YimbyGBG lämnar idag in ett yttrande över förslaget till detaljplan för Sannegårdens centrum. Stadsbyggnadskontorets ambition har enligt egen utsago varit att bygga "klassisk", funktionsblandad kvartersstad vid Sannegårdshamnen, och det är naturligtvis positivt. Tyvärr är genomförandet långt ifrån övertygande. Vi har därför varit tvungna att föreslå omfattande justeringar av detaljplaneförslaget.

Läs YimbyGBG:s yttrande som PDF

Läs det aktuella planförslaget

Yttrande över förslag till detaljplan för Sannegården Centrum

YimbyGBG

YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg.  Vi vill genom positiv, konstruktiv feedback möjliggöra en mer stadsmässig och urban utveckling av Göteborg. Vi vill att vårt stadsbyggande ska ändra riktning från gles bilstad till tät blandstad. YimbyGBG har för närvarande drygt 160 medlemmar.

För mer information besök YimbyGBGs hemsida: https://www.yimby.se/gbg

Sammanfattning

YimbyGBG ställer sig positiva till ambitionen att bygga tät blandstad vid Sannegårdshamnen. När det gäller den föreslagna bebyggelsestrukturen finns dock anledning till omfattande justeringar. Fig. 7 visar YimbyGBG:s idéskiss till reviderad detaljplan. Observera att idéskissen endast visar den övergripande planstrukturen. Den specifika utformningen behöver utredas mer noggrant. Enligt YimbyGBG bör detaljplanen revideras enligt följande:

1. Den stora butikstillbygganden anläggs i det södra kvarterets gatuplan.
2. Det södra kvarterets bebyggelse höjs en våning, gården anläggs på butikstillbyggnadens tak.
3. Det norra kvarteret får sluten kvartersbebyggelse, med en blandning av bostäder, kontor och handel.

Yttrande

Att Norra Älvstranden inte blivit den levande stadsmiljö som utlovades är de flesta bedömare överens om. Som byggnadsnämndens ordförande konstaterade nyligen (GP 2008-06-14) har man inte förmått skapa den täthet eller dynamiska blandning av funktioner som krävs för att ett verkligt stadsliv ska kunna uppstå. Att man samtidigt byggt ett bilanpassat köpcentrum i närheten, med generösa parkeringsytor, har inte underlättat. Det har i Göteborgs stadsplanering under lång tid funnits en märkbar asymmetri mellan vad som sägs och vad som faktiskt görs.

Det är därför glädjande att Stadsbyggnadskontoret nu presenterar en detaljplan för Sannegården som innehåller både bostäder och handel. Tanken i detaljplaneförslaget är att skapa ett attraktivt stadsdelscentrum. YimbyGBG är mycket positiva till denna ambition.
Av oklar anledning har man dock från Stadsbyggnadskontorets sida valt att försöka skapa täthet och blandning genom ett lågt hållet exploateringstal och en hög grad av funktionsseparering. Det är tveksamt om det är en effektiv strategi för att skapa tät blandstad. Vi skulle hellre förorda ett högt exploateringstal och en låg grad av funktionsseparering.

Enligt Stadsbyggnadskontorets vägledande skrift Stadsbyggnadskvaliteter, har den traditionella kvartersstaden med slutna kvarter generellt sett både högre exploateringstal och bättre förutsättningar för funktionsblandning än funktionalistiska stadstypologier, som lamellhusområden och punkthus i park (fig. 1).Fig. 1: Traditionell kvartersstad enligt boken Stadsbyggnadskvaliteter.

Det är därför glädjande att detaljplaneförslagets uttryckliga ambition är just kvartersstad. Som det heter i förslagets inledning: Tidigare utgångspunkter för den klassiska kvartersstaden fullföljs med tydliga gränser mellan offentliga och privata rum, möjlighet till blandning av verksamheter och mångfald.

Dessvärre återspeglas inte denna ambition särskilt tydligt i den faktiska bebyggelse som planeras, tvärtom är det svårt att se hur den föreslagna planen skulle kunna definieras som just kvartersstadsbebyggelse (fig. 2).
Fig. 2: "Klassisk kvartersstad" enligt det aktuella förslaget till detaljplan.

Det överordnade målet verkar snarare ha varit att upprätthålla en jämn och hög prisnivå på lägenheterna genom att ge alla lägenheter utsikt över hamnbassängen (fig. 3). Det kan säkert finnas ett ekonomiskt intresse i detta men det ökar samtidigt risken för social segregering, vilket knappast kan vara ett mål för Stadsbyggnadskontoret. Riktig kvartersstad, med slutna kvarter, hade i detta fall gett ett mycket högre exploateringstal och en större prisspridning inom området.
Fig. 3: Stadsbyggandet underordnas siktlinjer.

Norr om detta kvarter planeras ett monofunktionellt, bilanpassat köpcentrum i ett plan. Det kan tyckas märkligt om nu Stadsbyggnadskontorets målsättning för området är "klassisk kvartersstad". Vid en hastig läsning av detaljplanen kan man lätt få intrycket att säkerhetsavståndet till Hamnbanan ligger bakom denna svårförklarliga exploatering (fig. 4). Så är dock inte fallet. Det aktuella området ligger på rätt sida av det rekommenderade säkerhetsavståndet (80m) till "tät bostadsbebyggelse", vilket också tydligt framgår av både riskbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen (fig. 5). Det finns alltså ingen anledning att inte bygga tät, blandad kvartersstad på denna tomt, givet att Stadsbyggnadskontorets främsta målsättning är att åstadkomma god stadsbyggnad i enlighet med de riktlinjer som ligger i översiktsplanen.
Fig. 4: All bebyggelse har ett säkerhetsavstånd till Hamnbanan på minst 80m.

Fig. 5: Rekommenderat säkerhetsavstånd till tät bostadsbebyggelse är 80m.

Ett annat problem - och detta är en farhåga som även finns uttryckt i Stadsbyggnadskontorets handlingar - är närheten till det befintliga köpcentrumet i Eriksberg. Att i Sannegården då bygga ännu ett köpcentrum som i mångt och mycket riktar sig bort från bostäderna och mot bilburna kunder kan inte vara i vare sig dagligvaruhandelns eller de boendes intressen. Det är vår uppfattning att det vore bättre att försöka rikta denna handel ut mot kollektivtrafikens hållplats, bebyggelsen i Västra och Östra Sannegården samt den tilltänkta parken.

YimbyGBG är positiva till att det åtminstone finns en ambition att ha annat än bostäder i några av de sk. "solhusen" men har samtidigt en del funderingar kring kvarterets innergård. Lite beroende på framtida detaljlösningar är det möjligt att gården blir en genomfartsled för gångtrafikanter på väg till och från köpcentrumet. YimbyGBG hade föredragit ett slutet kvarter med mindre restytor. Även om vi förstår utsiktens värde som försäljningsargument tycker vi att det finns andra värden som kan vara viktigare att ta tillvara. Vår lösning, som vi hoppas kommer till rätta med åtminstone några av dessa problem, är att placera ytor för dagligvaruhandel och andra affärer i den tänkta butiksbyggnaden på platsen för kvarteret och placera gård samt hus ovanför detta första plan (fig. 6).
Fig. 6: Idéskiss över nytt kvarter med butiksytor i botten och breda trappor till gården.

Med ingång till butiker i gatuplan både i den nya butiksytan och från några av solhusen tror vi att det skulle finnas bättre utrymme för att skapa en bra plats för möten och stadsliv ut mot strandparken. Parken blir då ett allmänt rum som finns tillgänglig för boende i deras dagliga liv och blir en mer spännande plats för till exempel uteserveringar på sommaren. På samma gång får gården mer intim karaktär för de boende. Vägen upp till kvarterets gård kan vara breda trappor varifrån boende får en vacker vy över strandpark och hamnbassäng på sin väg till affär eller kollektivtrafikshållplats. Varuleveranser och även plats för parkeringar kan ske via baksidan på den nya gata som i detaljplanen skall dras norr om loggiahusen.

I och med att den yta som i den ursprungliga planen upptas av köpcentrum blir ledigt föreslår vi att denna yta skulle kunnas bebyggas med ett slutet kvarter, med en blandning av bostäder, kontor och handel för att ytterligare öka funktionsblandningen i området och skapa underlag för ett mer diversifierat utbud av tjänster under större del av dygnet. Detta skulle dessutom skapa bättre förutsättningar för stadens expansion inåt land om hamnbanan flyttas.Fig. 7: YimbyGBG:s idéskiss till förändring av detaljplaneförslag.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mikael Kreutz (9 September 2008 13:20):
Mycket bra formulerat och illustrerat!
 0
Marre (9 September 2008 18:51):
Det sjuka är dock att folk nog kommer att tycka att köpcentrumet enligt yimbyförslaget hamnar för långt ifrån parkeringen...
 0
Jesper Hallén (9 September 2008 18:57):
Då får folk förstå att det finns bättre vägar dit än med bil.
 0
Sven R (9 September 2008 19:51):
Jag tycker inte yttrandet är bra. Jag gillar inte det ursprungliga planförslaget men det har iallafall en viss logik och rationalitet. Att dra bort köpladan från parkeringen och lägga ett ensamt slutet kvarter där ser jag inte som någon stor förbättring, bara att det blir mindre rationellt.

Jag skulle vilja att ett Yimby-förslag var mycket djärvare. Chansen att utomstående amatörer får proffsplanerarna på SBK att ändra sig är minimal. Så se hellre ett yttrande som en chans att göra ett "statement" om vilken stad vi vill se istället. Ett mycket tydligare avståndstagande från glest funkis-strössel.

Ingen skugga över Johannes(?) dock, det är inte så lätt att föreslå hur man ska bygga på den lilla marken här. Antingen skulle man kunna fortsätta bygga små kvartersformer runt om hela Sannegårdshamnen, med fler butikslokaler i bottenvåningen förstås. Då fullföljer man den småskaliga stadsmässighet som de redan byggda kvarteren har pekat mot.

Eller kan man göra tvärt om. Den låga skalan runt Sannegårdshamnen och den minimalistiska funkisen är ett stort problem. Iallafall jag känner att depressionen är nära förestående när man befinner sig där. Inte bara är det glest på folk, bilar och butiker, dvs sånt som ger stadsmässighet och livlighet. Arkitekturen är kliniskt vit och själlös. Då skulle man ta ut svängarna rejält vid Sannegårdens centrum. Glöm slutna kvarter, bygg istället friare former men riktigt tätt och högt. Alla funktioner behöver inte finnas i samma hus på klassiskt blandstadsvis. Bygg några skyskrapor, ring Wingårdh.
 0
Olle Jansson (9 September 2008 21:53):
Sven R: Det var både jag och Johannes som skrev yttrandet. Det var min idé att flytta på köpcentrumet, vilket lämnade dess gamla tomt öde. Johannes ville ha ett kvarter och jag var inte emot det. Kontor var också på tapeten; skulle ge än bättre funktionsblanding i området. För mig var det viktigast att hindra ett helt menlöst köpcentrum riktat mot bilister när det redan finns ett tvärt över vägen. Med tanke på hur självkritiska SBK är mot idén själva i sin text så börjar man la misstänka att det är något större bolag som ligger bakom och lobbar. Tanken att kommunen skall planera för hur ICA eller Lidl skall kunna konkurrera med Coop föll mig inte i smaken. Försökte ta intryck i beaktande som nämndes i mitt tidigare inlägg om centrumet, däribland dina, sedan hade jag inte inspiration till något spektakulärt gensvar mot rådande plan. Jag är inte arkitekt och vill inte heller försöka låtsas det. Skulle dock tro att det här yttrandet skulle ge lite mer stadsliv än SBK:s.

Sedan vet vi la redan att chansen att något vi säger egentligen är mycket nära noll, i alla fall inte i rådande planer. Tror la inte spektakulära planer tas på mer allvar än mer modesta förslag till modifikation. Snarare kan det få resultatet att vi uppfattas som flummiga. Skyskrapor, läs 12-våningshus, dyker ju upp på tapeten titt som tätt i lokalblaskan för att sedan försvinna i tysthet, även när Wingårdh ligger bakom.

Marre: Möjligen skulle det gå att fixa en korridor från parkeringen genom huset och in till affärerna. Eller ha en del kundparkeringar inomhus.
 0
Sonny (9 September 2008 22:40):
 0
Johan (10 September 2008 00:35):
Jag gillar yttrandet. Genom att rikta köpcentret mot älven istället för trafikleden skapar man, som ni skriver, förutsättningar för liv i Strandparken. Det norra kvarteret är också bra som en bit i ett större pussel där en mer kontinuerlig kvartersstruktur bildas på Norra Älvstranden. Med så här små planområden blir det svårt att få en bild av en sådan struktur.
 0
Sven R (10 September 2008 00:39):
Jag får tillägga att jag tycker texten i yttrandet var mycket bra skriven. Men ert planförslag stämde sedan inte riktigt med talet om kvarterstad.

Jag tror inte att proffsen på SBK skulle avfärdar er som flummare om ni kastar fram ett vilt och kompromisslöst förslag. Jag minns själv när jag visade studentprojekt för SBK, de blir bara nyfikna om man tar ut svängarna efter de själva inte kan eller vågar rita som de egentligen skulle vilja. Tyvärr stelnar man med åren och blir en "realist".

Om man däremot bara petar på detaljerna i samma lösning som arkitekterna själva ritat så är risken att de avfärdar en med en gäspning. Förmodligen så är deras lösning bättre eftersom de är mer insatta i smådetaljerna.

Jag tycker det är kul att läsa alla glada yimbyisters idéer om staden. "Naivt" tänker jag ofta först... Men så tänker jag efter... vad är det egentligen som motsäger att man bygger precis som vi egentligen vill? Mest bara att vi i branschen inte frigör vår tanke, vi har fastnat i traditioner och konventioner. Och vi är fega.

Och Yimby har ju som lobbygrupp en potential till opinionsbildning som inte SBK eller enskild arkitekt har. Så kör på säger jag bara, ta ut svängarna!
 0
Johannes Hulter (10 September 2008 06:14):
@ sven r: Kul med lite diskussion!

Jag gillar inte det ursprungliga planförslaget men det har iallafall en viss logik och rationalitet.

Vad är så logiskt och rationellt med ett uppbrutet bostadskvarter mittemot en köplada? Att det är logiskt och rationellt för PEAB eller Lidl innebär ju inte automatiskt att det är det för samhället i stort. Den idéskiss som vi presenterar är, vilket vi tydligt anger, bara en övergripande tanke om hur man skulle kunna göra istället, inte en detaljerad planritning. Du är välkommen att förklara vad du ogillar med vårt förslag. Så vitt jag kan se är det lika "ologiskt" och "irrationellt" som all annan kvartersstad.

Chansen att utomstående amatörer får proffsplanerarna på SBK att ändra sig är minimal.

Det viktiga tror jag inte är att få dem att ändra sig, utan att påverka dem långsiktigt. Det är också viktigt att politikerna i Byggnadsnämnden får ta del av alla ståndpunkter innan de fattar beslut (det är de som bestämmer, inte SBK). Det är också bra om politikernas chefer - folket - får se vilka alternativ som finns. Förhoppningsvis fäster argumenten med tiden. That's democracy.

Så se hellre ett yttrande som en chans att göra ett "statement" om vilken stad vi vill se istället.

Det är det yttrandet är tänkt att vara. Fast ett realistiskt statement. Är det något som det finns lite för mycket av så är det plottriga collage som ska uttrycka en poetisk vision av en ny, utopisk stad. Men visst, vill någon klippa ut roliga bilder på saker man gillar och klistra fast på ett foto så be my guest. Sedan kan man ha ett seminarium om hur viktigt det är med visioner och efter det står alla ut ett tag till med att gå till sina jobb och massproducera trist nyfunkis-sprawl.

Antingen skulle man kunna fortsätta bygga små kvartersformer runt om hela Sannegårdshamnen, med fler butikslokaler i bottenvåningen förstås. Då fullföljer man den småskaliga stadsmässighet som de redan byggda kvarteren har pekat mot.

Precis, det är det SBK har påstått att de ska göra och som vi hade velat att de gjort. Det låter väl bra? Men småskaligt behöver det ju inte vara.

Eller kan man göra tvärt om. Den låga skalan runt Sannegårdshamnen och den minimalistiska funkisen är ett stort problem. Iallafall jag känner att depressionen är nära förestående när man befinner sig där. Inte bara är det glest på folk, bilar och butiker, dvs sånt som ger stadsmässighet och livlighet. Arkitekturen är kliniskt vit och själlös. Då skulle man ta ut svängarna rejält vid Sannegårdens centrum.

Det behöver väl inte vara tvärt om? Jag ser gärna högre byggnader och mer varierad arkitektur - i kvartersformer. Det låter ju inte direkt ogörligt (även om det verkar vara det för vissa...)

Glöm slutna kvarter, bygg istället friare former men riktigt tätt och högt. Alla funktioner behöver inte finnas i samma hus på klassiskt blandstadsvis. Bygg några skyskrapor, ring Wingårdh.

Slutna kvarter glömdes redan på 30-talet, idag är det snarare dags att minnas dem. Monofunktionella hus i "fria former" finns det ett par stycken av vid det här laget. De funkar inget vidare... Men gärna tätt och högt och funktionsblandat. Och gärna några skyskrapor, även om just Gert kanske fyllt sin kvot. Vårt yttrande utesluter inte det, tvärtom framhåller vi att exploateringstalet är onödigt lågt.

vad är det egentligen som motsäger att man bygger precis som vi egentligen vill? Mest bara att vi i branschen inte frigör vår tanke, vi har fastnat i traditioner och konventioner. Och vi är fega.

Ja, jag vet inte. Av de arkitekter jag pratat med verkar det mest handla om att de är fullständigt toppstyrda av snåla och "esthetically challenged" byggare. Det finns en sorts institutionaliserad cynism också - "det är ändå ingen idé" - som sätter hämsko på mycket och inte gagnar någon.
 0
Johannes Hulter (10 September 2008 08:03):
@ Sonny: Tack för tipset! OMG, om de klarar av det i Stockholm - hur svårt kan det vara? ;)

Läs mer här: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=826204
 0
Sven R (10 September 2008 10:41):
Om jag ska vara lite arkitekt-besserwisser här så har ni gjort ett vanligt misstag. Ni vill presentera ett skissartat förslag men ni visar en lite för snygg presentationsbild. Då tror man som läsare att allt är väldigt uttänkt och att ni vill bygga det hela precis som bilden visar. Lamellhusen finns ju kvar i bilden, det tyckte jag var onödigt "realistiskt" och det motsäger er text.

Det är två typologier i SBK:s förslag. Ett bostadskvarter och en köplada. Det rationella i det är att ladan kan rivas då hamnbanan har flyttats och fler bostadskvarter byggs. Man får uppfattningen att ni vill flytta köpladan in under bostadshusen. Flexibiliteten går då förlorad, en jättelokal måste få ny användning när Lidl flyttar p.g.a parkeringsplatsen försvinner. Och en köplada har inga fönster och bara en entré, det skulle bli en trist sockelvåning. Ok, efter lite mer läsning i texten så förstod jag att det egentligen var mindre butiker som riktar sig ut mot gatorna ni vill se där. Lidl får nog inte plats inom kvarteret då. Utan stor kedja så blir det lite andra förutsättningar, då kanske man kan rita det hela som en utpräglad kvarterstad utan den där jätteparkeringen också.
 0
Johannes Hulter (10 September 2008 11:49):
@ sven: Det var ju en väldigt mild kritik. :) Nu förstår jag dina invändningar bättre. Bilderna är kopierade ur detaljplaneförslaget, det enda som gjorts att "sockeln" höjts och en stiliserad trappa lagts till. Så det är inget flashigt.

Vad gäller det uppbrutna hamnkvarteret: Det är faktiskt ett slutet kvarter - i gatuplanet. Jag tycker Olles idé med kvartersstadsgatuplan och funkishus ovanpå är väldigt spännande och definitivt värt att pröva när man nu envisas med att alla ska se vatten. Jag har sett liknande kvarter i ffa Kina (tex SOHO-komplexet i Peking - googla det). De sk. "solhusen" i bilden skulle man ju kunna höja med XX våningar och ge en mer varierad arkitektonisk utformning. Då har vi något som liknar din vision. Att gestalta det ligger dock rejält utanför vårt kompetensfält. Men nästa gång kanske du är med... :)

Ang. Lidl: Jag ska inte säga att jag vet särskilt mycket om köpcentrumplanering. Men det kan ju inte vara tekniskt omöjligt att ha en del småbutiker runt kanterna med ingång från gatorna runtomkring. Och när Lidl (om det nu är dem) flyttar någon gång i framtiden kan den stora lokalen delas i mindre. Jätteparkeringen ligger innanför riskzonen för Hamnbanan, så så länge det går farligt gods där kan man inte bygga bostäder där.

Som sagt, det är en övergripande idéskiss. Vi ville bara visa hur man med ganska enkla medel och utan att riva upp hela planstrukturen kan få en mycket mer levande stadsmiljö. Om man tänker urbant...
 0
Sven R (10 September 2008 12:34):
Gott! Jag nämnde två alternativa modeller, slutna kvarter eller friare husformer. Jag vet inte vad som skulle vara bäst här, jag kände mig bara tvungen att komma med lite egna idéer när jag ofint nog rackade ner på era bemödanden, haha.
 0
Johannes Hulter (10 September 2008 13:02):
@ sven: Det är alltid kul att få respons på det man lägger ned tid på, även kritisk sådan. Tack för det! Alla medlemmar i YimbyGBG är välkomna att delta i arbetet med att ta fram yttranden, ju fler man är desto fler perspektiv kan man få med, och desto bättre blir det. Vi sitter ju alla på sakkunskap inom olika fält.

Sedan ser jag verkligen ett värde i att ta fram förslag som är praktiskt genomförbara utan orimliga kostnader. Det stimulerar också en mer konstruktiv diskussion, tror jag. Men det är klart, jag kan förstå om den enskilde planarkitekten på SBK tycker det är jobbigt med konkret och underbyggd kritik. Det är ju mycket bekvämare att ta ställning till fantasivisioner med flygande grisar.

ps. Inte för att det är något fel på fantasivisioner. Eller flygande grisar... ds.
 0
Olle Jansson (10 September 2008 15:14):
Sven R: Bra med inte bara ryggdunkade. Dock ingen kritik till övriga! :)

Angående mataffären, som jag inte föreställde mig skulle ta upp hela ytan under kvarteret, så avsåg jag att dess storlek snarare skulle vara anpassat för att vara en god dagligvaruaffär för området och inte för långväga resenärer. Om det blir for stort och Lidl sticker - vilket mycket väl skulle kunna hända med den ursprungliga planen - går det la i värsta fall att göra om det till en sån där galleria som ersatte EPA och Domus. Det verkar ju har funkat, även om jag föredrar affärer ut mot gatan.

Man skall nog inte tro att man kan planera långt i framtiden. Det finns så mycket som händer som vi inte har en aning om.
 0
Anders Gardebring (11 September 2008 14:01):
Snyggt jobbat! Proffsigt utfört och välformulerat.
 0
Johannes Hulter (28 December 2008 13:43):
Såg en liten notis idag i GP:

Detaljplanen för Sannegårdens nya centrum är klar för utställning. Men s, mp och v i byggnadsnämnden passade på att skicka med en önskan om mer grönska och fler lokaler. P-platsen i anslutning till handelshuset är kraftigt överdimensionerad, det är bättre med en grönyta närmast Lundbyleden. Exploateringen bör maximeras och planen kan bli mer flexibel om alla bottenvåningar får beteckningen ”lokaler”, tipsar politikerna.

Det verkar som om vår lobbning börjar sätta små spår... :)
 0
Olle Jansson (28 December 2008 16:31):
Nu blommar alltså asfalten!
Nu blir jag dock oro att mer krav på grönska kommer att göra planen ännu sämre; menlösa gräsmattor och allt det där.
Men det med lokalanpassning verkar ju lovande.
(Sven R. kan få ut rollspelföreningen från Guldheden! ;) )
 0
Matthias H. (10 Mars 2009 13:35):
Har någon hunnit titta på det omarbetade förslag som ligger på stadens/SBKs hemsida? När man tittar på deras bilder över området för hela Östra och Västra Sannegården så ser man att området är totalt sönderströsslat av punkt- o lamellhus. Jag tycker att hela Sannegården är ett sånt misslyckande så att det nästan borde vara brottsligt.

Det värsta är att trots hjälp från oss känns det som detta förslag bara ytterligare spär på det totala misslyckandet. Ansvariga på SBK får gärna svara här.
 0
Daniel Au (11 Juni 2009 19:26):
Tycker att också att det skall ligga flera butiker där nere. cafer resturang/nattklubb. Allt för att skapa mera liv.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.