Utskrift från gbg.yimby.se
....

Byggnadsnämndens svar

 
För fem veckor sedan skickade YimbyGBG ett antal frågor till Byggnadsnämndens ordinarie ledamöter. Vi ville veta vad de själva trodde var anledningen till att översiktsplanens ambitioner att bygga blandstad inte förverkligas. Det var svårare än jag trodde att få svar från våra folkvalda. Efter flera påstötningar har vi dock fått en viss respons.

Vänsterpartiets Margot Perlitz Ottosson svarade själv. De socialdemokratiska ledamöterna Anneli Hulthén, Mats Arnsmar och Lena Malm valde att svara gemensamt genom stadssekreterare Johan Carlsson. Allianspartiernas ledamöter Susanna Haby (m), Carl Otto Lange (m), Ann Catrine Fogelgren (fp) och Martin Hellström (kd) valde att svara gemensamt genom stadssekreterare Eva Ternert Nordin. Miljöpartiets ledamot Martin Joneskär avstod från att svara på våra frågor.

Det är beklagligt att våra folkvalda, med något undantag, visar ett sådant klent intresse för en levande dialog med medborgarna. Vad det kan bero på är svårt att säga. En särskild eloge dock till Margot Perlitz Ottosson, hennes engagemang i den demokratiska processen och i stadsplaneringsfrågor är ett föredöme för övriga nämndsledamöter.

Bakgrund

Visionen om den täta blandstaden råder det politisk konsensus om. Alla partier har ställt sig bakom förslaget till ny översiktsplan för Göteborg som på ett mycket tydligt sätt slår fast stadsplaneringens utgångspunkter. Den centrala staden ska förtätas och den sk. mellanstaden ska kompletteringsbebyggas med en blandning av funktioner och en bebyggelsestruktur som möjliggör verkligt stadsliv. Det är naturligt eftersom de sociala, ekonomiska och ekologiska fördelarna med den täta blandstaden är uppenbara och har ett tydligt vetenskapligt stöd. Även många myndigheter, som tex. Banverket, Vägverket och Boverket, har tagit ställning för den täta blandstaden som stadsplaneringsmodell. Trots detta enorma politiska, vetenskapliga och administrativa stöd byggs det fortfarande nästan uteslutande monofunktionella, glesa och bilberoende bostadsenklaver och köpcentrum. Detaljplaner som knappast kan sägas leva upp till översiktsplanens blandstadsvision godkänns trots detta av Byggnadsnämnden. Vi skulle därför vilja ha svar på följande frågor:

1. Bristen på konkurrens och de stora byggbolagens oligopol har framhållits som en orsak till att blandstadsvisionerna inte följs. Håller du med om det och vad har du i så fall för konkreta förslag för att åtgärda detta?

Margot Perlitz Ottosson (v):
Nja, det kanske ligger något i det. Det skulle antagligen bli bättre resultat om vi hade fler små byggföretag. Men den stora anledningen är att det saknas förståelse och kunskap i beslutskedjan.

Anneli Hulthén, Mats Arnsmar, Lena Malm (s): Vi delar inte fullt ut åsikten att det inte finns variation i byggandet i vår stad. Självklart kan man önska mer, men idag har vi i Göteborg en rad olika aktörer på byggmarknaden. Till skillnad från andra större städer har vi också en stark allmännytta i Göteborg, vilket gör att vi fortfarande (trots de borgligas avskaffande av bostadssubventioner) bygger hyresrätter i centrala lägen i Göteborg. Vår vision är att bygga de upplåtelseformer som saknas i olika stadsdelar, detta jobbar vi varje dag för att genomföra.

Susanna Haby, Carl Otto Lange (m), Ann Catrine Fogelgren (fp), Martin Hellström (kd): Ja, för att uppnå större variation av bebyggelsen inte bara med blandning av verksamheter och bostäder utan också med varierad gestaltning behövs fler aktörer på marknaden. Kommunen kan (och bör) i sin marktilldelningspolitik öka spridningen och konkurrens mellan byggbolag och andra aktörer. Fler mindre byggherrar måste få större möjligheter att erhålla anvisningar till den kommunala marken.

Martin Joneskär (mp):
Avstår från att svara.

2. Avsaknaden av en stadsarkitekt, som är stark nog att driva igenom översiktsplanens ambitioner i detaljplanerna, har framhållits som en orsak till att blandstadsvisionerna inte följs. Håller du med om det och vad har du i så fall för konkreta förslag för att åtgärda detta?

Margot Perlitz Ottosson (v): Ja, det håller jag med om. Jag tycker vi ska ha en stadsarkitekt eller ett skönhetsråd. Kanske både och. Det finns god arkitektkunskap på Stadsbyggnadskontoret men de estetiska värdena och helhetstänkandet har inte stöd i de politiska besluten. För mig är det obegripligt att man kan riva Friggagatan eller föreslå nya byggnader på byggnadsminnet Skansen Kronan. Att bygga två torn på Posthusets gård är också obegripligt. Vi har en stark lagstiftning och vi har fullmäktigebeslut som resulterat i två tjocka böcker med beskrivningar på vilka miljöer som ska bevaras. Ändå gör vi tvärtom. Jag ser ingen motsättning i att bygga vackert och funktionellt och hållbart och ekonomiskt. En god arkitektur är en estetisk organistion. För mig handlar det om att ha respekt för arkitektens kunskap på samma sätt som jag har respekt för byggnadsingenjörernas kunskap och alla andras fackkunskaper. Stadsbyggnad är gestaltning av politiska ideer och då krävs en särskild kunskap.

Anneli Hulthén, Mats Arnsmar, Lena Malm (s): Vi tycker att det är politiken som skall driva utvecklingen av staden, detta är en demokratisk princip. Vi har en rad bra kompetenser på stadsbyggnadskontoret som beaktar olika intressen i stadens byggande. Att det skulle behövas en person som själv drev detta arbete ser vi som ganska ensidigt och personfixerat.

Susanna Haby, Carl Otto Lange (m), Ann Catrine Fogelgren (fp), Martin Hellström (kd): På Stadsbyggnadskontoret har man tillsatt ett "Forum för stadsbyggnad" med äldre välrenommerade arkitekter som har till uppgift att se över hela staden och att ge stöd och hjälp och råd till kolleger och ansvariga chefer. Uppgifter som brukligen tillkommer en stadsarkitekt. Till sin hjälp kommer de också att kunna knyta en grupp externa experter. Det kan finnas fördelar med att tillsätta den funktion som en stadsarkitekt har, men det måste understrykas att beslutanderätten inte följer med stadsarkitekten. Besluten kommer även fortsättningsvis att fattas av byggnadsnämnd, kommunstyrelse och fullmäktige oavsett om en stadsarkitekt tillsätts eller inte. Bortsett ifrån det finns det naturligtvis både fördelar och nackdelar med en stadsarkitekt. Till fördelarna kan påpekas att en stadsarkitekt med en tydligt tilldelad roll kan bidra med flera bedömningsgrunder och starka argument vilket antagligen kan leda till högre kvalitéer i beslutsprocessen.

Martin Joneskär (mp): Avstår från att svara.

3. Överklagandeprocessen och andra juridiska hinder har framhållits som en orsak till att blandstadsvisionerna inte följs. Håller du med om det och vad har du i så fall för konkreta förslag för att åtgärda detta?

Margot Perlitz Ottosson (v): Nej det håller jag inte med om. Tvärtom tycker jag att Länsstyrelsen skulle överklaga kommunens beslut oftare när de gäller påverkan på riksintressen när inte kommnen förstår. När det gäller enskilda överklagande så kan det möjligen försena processen men det kan knappast påverka om kommunens ambitioner att bygga blandstad följs upp.

Anneli Hulthén, Mats Arnsmar, Lena Malm (s): Just nu ligger det drygt en årsproduktion av bostäder överklagat i Göteborg (ca 2100 bostäder), självklart är detta en stor nackdel för alla de som söker bostad i vår stad. Det finns otaliga exempel på när en enskild individ överklagat ett stort antal bostäder och det tagit lång tid att utreda om personen i fråga är sakägare. Överklagande processen är dyr, ineffektiv och tillväxthämmande. Låt alla ha möjlighet att överklaga till Länsstyrelsen, vill man sedan gå vidare bör samma regler gälla som i civilrättsliga mål, då skulle vi kunna minska de överklagningar som sker utan saklig grund.

Susanna Haby, Carl Otto Lange (m), Ann Catrine Fogelgren (fp), Martin Hellström (kd): Detta är en lagstiftningsfråga. Tyvärr styr vi från kommunen inte över den. Den tidigare socialdemokratiska minoritetsregeringen arbetade under många år med olika utredningar som bara ledde till det runda arkivet. Alliansregeringen driver nu flera utrednings- och lagförändringsarbeten inom regeringskansliet, varav några redan är ute på remiss. Vi hoppas att Alliansregeringens arbete blir mer kraftfullt och explicit än vad tidigare socialdemokratiska styren orkat med. I Göteborgs remissvar framförde vi att en överklagandeinstans efter länsstyrelsen kan vara tillräcklig, vilket skulle korta tiderna avsevärt. Om man tidigt i planprocessen involverar lokalbefolkningen ger det oftast en ökad förståelse och acceptans för olika byggprojekt i närområdet, det leder till färre prövningar.

Martin Joneskär (mp): Avstår från att svara.

4. Vad anser du själv är de främsta anledningarna till att blandstadsvisionen inte förverkligas?


Margot Perlitz Ottosson (v): Malmö som har en stadsarkitekt har också en regel som säger att alla hus i centrala staden som byggs ska ha verksamhetslokaler i bottenplanet. Det är ju ett försök i rätt riktning. Det skrivs in i detaljplanen att bottenvåningen ska byggas med högre takhöjd än vad som behövs för bostadshus för att göra det möjligt att inreda som restaurang t ex. Bo 01 byggdes så.

Anneli Hulthén, Mats Arnsmar, Lena Malm (s): Visst utvecklas en blandstadsvision, det finns en rad exempel på byggnation i nordost som visar att vi bygger en blandstad. Även upplåtelseformerna i centrala stan varieras i nybyggnation. Problemet är att bygga hyresrätter i bland annat Askim. Detta beror främst på att Göteborg stad inte äger mycket byggbar mark i den delen av kommunen, vilket gör att vi inte har rådighet i området. Men vi jobbar ständigt med att försöka få till hyresrätter även i dessa stadsdelar.

Susanna Haby, Carl Otto Lange (m), Ann Catrine Fogelgren (fp), Martin Hellström (kd): Att ändra eller bygga en stad tar tid. Vi håller inte riktigt med om påstående att blandstaden inte byggs. Enligt vår uppfattning byggs det ganska blandat. Det kunde naturligtvis vara mer blandning. Som vi skrev ovan är en väsentligt bredare mix av byggentreprenörer, byggherrar och arkitekter en nödvändighet om vi ska lyckas blanda ännu mer.

Martin Joneskär (mp): Avstår från att svara.

5. Kan du nämna en detaljplan, som du varit med om att godkänna, som du tycker lever upp till blandstadsvisionerna i översiktsplanen?

Margot Perlitz Ottosson (v): Norra Älvstranden skulle byggas som en blandstad och lite finns det väl kvar men jag tror att det blivit bättre om vi hade haft en stadsarkitekt.

Anneli Hulthén, Mats Arnsmar, Lena Malm (s): Aktuellast är alla planer som just nu jobbas fram i Biskopsgården. Planen för Frölunda torg. hela omvandlingen av Torslanda, där det tidigare inte fanns några lägenheter. Blandningen av upplåtelseformer runt Sannegårdshamnen. Och inom en snar framtid kommer arbetet med ett helt nytt område i Kärra starta. Utöver detta självklart mycket, mycket mer.

Susanna Haby, Carl Otto Lange (m), Ann Catrine Fogelgren (fp), Martin Hellström (kd): Det vore inte rättvist att bara peka ut en detaljplan. Man måste se till helheten för att kunna bedöma stans utveckling. Men alla detaljplaner bidrar med sin del till det stora pusslet som över tid förändrar och utvecklar staden. Det tar tid och det måste få ta tid, så länge det inte blir ett totalt stopp. Små steg i en ständig utvecklingsström där mixen, variationen och mångfalden i sig själva är garanterna för en sund utveckling. Så gott som alla detaljplaner innehåller målkonflikter, särskilt i centrala stan. Alla detaljplaner i sig själva är därför inte heller direkt kopplade till blandstadsutvecklingen. Det finns även andra aspekter att ta hänsyn till än blandstaden, vilket för övrigt översiktsplanen lyfter fram, i den gamla och den nya.

Martin Joneskär (mp): Avstår från att svara.

- - - - -

Det är intressant att jämföra svaren i vår enkät. Socialdemokraterna och Alliansen verkar vara överens om att man lever upp till den blandstadsvision som finns i översiktsplanen, att man inte behöver en stadsarkitekt och att överklagandeprocessen måste kortas ner. Det finns uppenbarligen en bred samsyn i stadsplaneringsfrågorna. Att detaljplanerna inte följer översiktsplanen är enligt Alliansen tydligen inget problem eftersom de förmodas komplettera varandra i ett "pussel". Problemet är naturligtvis att blandstaden omöjligen kan uppnås genom att två monofunktionella detaljplaneområden läggs bredvis varandra. För Socialdemokraterna verkar "blandstad" framför allt betyda att man blandar hyresrätter och bostadsrätter. En skillnad är också att Alliansen ser ökad konkurrens på byggsidan som en avgörande fråga för att möjliggöra mer blandstad. Vänsterpartiet verkar i huvudsak se tillsättandet av en stadsarkitekt som lösningen på bristerna i stadsbyggandet.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (6 Oktober 2008 15:59):
Hm... och alliansen verkar tyda "blandstad" som att man bygger olika sorts hus. Alltså utströsslade radhus eller utströsslade punkthus eller utströsslade lammelhus? Blir inte mycket blandning av sånt inte... Snarare isolerade monofunktionella enheter.
 0
Johan (6 Oktober 2008 16:34):
Och av (s)-svaren att döma är en blandning av hyresrätter och bostadsrätter den enda betydelsen man ser i ordet blandstad. Visst, det är en mycket viktig bit av blandstadskonceptet, men ändå bara en bit. När blandningen dessutom utgörs av 90% bostadsrätt och 10% hyresrätt så är det väl tveksamt om ens den punkten är särskilt tillfredsställande.
 0
Sonny Högberg (6 Oktober 2008 16:50):
Av svaren att döma så förstår politikerna inte ens frågan om vad en blandstad innebär. De har inte den kompetensen och tydligen har inte arkitekterna på stadsbyggnadskontoret det heller. Det är lite skrämmande. Därför tror jag att en stadsarkitekt vore på sin plats.
 0
Johannes Hulter (6 Oktober 2008 16:53):
Vad som är frapperande är också avsaknaden av konkreta förslag. Det skulle naturligtvis bero på att alla är nöjda med den nuvarande situationen (vilket vore skrämmande) men förmodligen är det något annat som spökar. På andra politikområden brukar det ju spruta konkreta förslag till höger och vänster, men när det kommer till stadsplanering är det tyst.
 0
Jesper Hallén (6 Oktober 2008 17:01):
Jag tror många av politikerna är ganska nöjda med till exempel Norra Älvstranden. Dvs, de ser inte problemen.
Det där med en regel som säger att man måste bygga verksamhetslokaler i bottenplan i centrala områden borde införas i Göteborg med start omgående.
 0
Sven R (6 Oktober 2008 17:46):
De här svaren belyser en sak. Blandstad betyder inte samma sak för de här politikerna som det gör för oss stadsälskare. När vi hör ordet blandstad så tänker vi förmodligen på upplevelsen av en stad som är rumsligt förtätad, visuellt rik och varierad. En stad som är småskalig även på platser med den större skalan. Planer och politik är bara ett medel för att nå dit. Det verkar som politikerna inte har sådana sinnebilder förknippade med ordet.

Om vi ska kommunicera vad blandstad verkligen innebär så kanske vi måste trycka hårdare på att det till stor del är en formfråga, en estetisk fråga. Och det krävs alltså estetisk kompetens för att åstadkomma det. Problemet är att om man använder ordet estetik så ryggar många, det är bara något ytligt.

Ungefär som Anneli Hultén sa på den där debatten med Mark Isitt, sociala frågor är inte arkitektur, det är politik. Då är det klart, då behövs ju ingen stadsarkitekt. Lägg istället all energi på att bygga några hyresrätter ute i Askim så har vi löst den sociala frågan, blandstaden är uppnådd och vad kan man önska sig mer än så?

Som gamle professorn i arkitekturhistoria på Chalmers, Elias Cornell sa: Arkitektur är estetisk organisation av praktisk verklighet. Det är väldigt kärnfullt tycker jag. Varför nöja sig med att bara lösa ett problem om man samtidigt kan lösa det på ett lustfyllt sätt?
 0
Olle Jansson (6 Oktober 2008 18:42):
Vi fick svar!? Jag är nästan lite chockad.

Annars kan man la inte annat än att hålla med tidigare kommentarer, fick även jag intrycket att politikerna har en annan uppfattning av begreppet blandstad än vad jag och de flesta som är intresserade av frågan har.
 0
Gustav Svärd (6 Oktober 2008 19:49):
Läste svaren lite tidigare och tänkte komma med insiktsfullt inlägg nu när jag kommit hem. Men. Nu ser jag att ni förekommit mig. Politikerna menar något klart annat med "blandstad" än 'vi' gör. Vilket ändå tänder ett litet hopp i mig: det är inte att dom förkastar det vi säger, problemet är att dom inte förstår vad vi säger! Vore nog bra att föra fram tydligt och publikt (exempelvis här på sajten) vad vi menar och vad vi INTE menar med "blandstad".
 0
Anders Gardebring (6 Oktober 2008 19:55):
Norra Älvstranden lyckat?
Nu har jag förvisso aldrig besökt det projektet, men google ger mig bland annat detta:
http:​/​/​www.​afbygg.​se/​_​wcm/​images/​0​60​727_​ny_​0​0​7.​jpg

Välkommen till miljonprogrammet 2.0...
 0
Sven R (6 Oktober 2008 21:38):
Precis Anders! Och det är inte det enda huset som är copy-and-paste från miljonprogrammet där ute. Ett problem med Hisingen är att det alltid har varit utanför staden, på andra sidan älven. Förr bodde bara bönder där, på 1900-talet lade man alla industrier där. Stadsbilden är rörig, men det har inte ansetts vara ett stort problem eftersom det ju ändå inte är på fastlandet, den fina sidan av älven. Och när nu man rullar ut miljonprogramshus igen så är ganska tyst på kritik. Det verkar som stadsbyggnadsprocessen pågår i det fördolda, ingen orkar bry sig, varken göteborgare eller politiker. Själv vet jag inte exakt hur det ser ut därute, det är sällan jag passerar förbi.
 0
Johannes Hulter (6 Oktober 2008 21:41):
Det verkar råda lite begreppsförvirring ja. I den nya översiktsplanen är dock definitionen relativt klar:

"Blandstadens kvaliteter skapas genom variation i stort och smått, på alla nivåer i planeringen. Människans upplevelse står i centrum. En lyckad blandstad gör att alla människor känner sig välkomna, vill använda stadens rum, vill promenera och cykla och känner sig trygga. Det är gatans miljö som är utgångspunkten, där blandningen inte bara bör vara i olika funktioner utan även visuell. Variationen kan bestå av finmaskiga kvarter, funktionsblandning inom kvarteret, en blandning mellan äldre och nyare bebyggelse och en variation av upplåtelseformer. Offentliga platsers karaktär kan variera i stort och smått. Breda trottoarer kan ha varierande användning och gynna upplevelsen av stadsmiljön. Det bör finnas ett samspel mellan ute och inne, och bottenvåningarna bör vara publika och kunna förändras i användning över tid."

Och eftersom Byggnadsnämndens ledamöter inte haft något att invända mot förslaget till ÖP får man anta att de accepterar den synen på "blandstad". Igenmurade bottenvåningar är alltså inte OK.

Jfr: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​0​6/​yimbygbg-​lamnar-​yttrande-​_​.​.​
 0
mhean (6 Oktober 2008 21:42):
Anders, Norra Älvstranden är många separata projekt som till slut (om kanske 5-10 år) ska spänna mellan Göta Älvbron och Älvsborgsbron på den norra sidan av älven. Sträckan är kanske 4-5 km lång så det är egentligen nog den största enskilda stadsbyggnadsomvandlingen Sverige har sett i efterkrigstid eftersom det längs med hela den sträckan tidigare låg varv, kranar och hamnar.

Men tyvärr blir för många av delprojekten bara massa punkt- och lamellhus. På något/några ställen kan man få lite stadskänsla men på det hela taget har Göteborg sumpat en enorm chans. Denna omdaning startade i början av 90-talet. Kolla gärna nästa gång du är i Göteborg eller förresten...gör inte det hehehehe.

Jag läste ocså svaren på jobbet tidigare innan någon kommentar lagts in och tänkte med en gång lägga in en kommentar om att någon gärna får reda ut/definiera ordet blandstad för mig. Nu ser jag att alla ni andra också tänkt exakt samma tankar d v s dom definierar blandstad på det mest skrämmande sätt.

När jag läste frågorna för några veckor sedan tänkte inte jag och jag tror inte heller någon av er andra heller ens trodde att blandstad behövde definieras för dom men så verkar det skrämmande nog vara.

Tyvärr känns väl chansen lite borta nu, skulle dom svara på fler frågor tro? Tveksamt. Fan. Ska en fråga till skickas till dom efter med förklaringen att Yimby läst svaren men att det vi menar med blandstad är ljusår ifrån det ni menar? Ja, jag vet inte men kanske måste vi försöka oss på en uppföljning i alla fall, eller vad säger ni andra?Fan alltså,
 0
Johannes Hulter (6 Oktober 2008 21:43):
Olle har ju lanserat den ypperliga idén att ta en tur på N:a Älvstranden och kolla läget. Ska vi ses någon söndag och promenera runt lite?
 0
Johannes Hulter (6 Oktober 2008 22:07):
@ mhean: Min uppfattning är att politikerna förstår ganska väl vad vi, SBK och alla andra menar. Men de har väl lite andra prioriteringar. Det framgår ju också ganska tydligt att blandstad bara är en faktor av många de tar hänsyn till.

När jag var med på paneldebatten om stadsodling passade jag på att ta upp frågan med kommunalrådet Agneta Granberg (m), jag ifrågasatte varför så många detaljplaner som strider mot ÖP:s blandstadsvision läggs fram och godkänns. Hennes svar var att ÖP bara är riktlinjer och att det finns många intressen att ta hänsyn till, bl.a. fastighetsägarens. Vad poängen med riktlinjer är om man inte följer dem fick jag inget svar på.

Jag tror det är naturligt att praktiskt verksamma politiker har ett litet snävare och kortare perspektiv. Det är då vi få hjälpa dem att lyfta blicken :)
 0
Sven R (6 Oktober 2008 22:43):
Det här byggs just nu där ute:

http:​/​/​www.​studio57.​nu/​

Det här är ganska symptomatiskt för de låga stadsbyggnadsambitionerna. På 90-talet byggde man "innerstadskvarter" på Eriksberg, en början på vad som tänktes bli en tät urban stadsdel. Sedan övergav man den visionen av oklar anledning. Eller har någon hört någon ansvarig politiker förklara varför man spolade kvarterstaden och började bygga friliggande punkt-, lamell och radhus? Jag har aldrig hört det. Vad skulle dagens politiker i byggnadsnämnden svara på den frågan? Och med tanke på deras låga medvetenhet om vad "blandstad" innebär, är de ens medvetna om att det fanns en vision om den täta kvartersstaden på 80-talet? Byggarna har fått köra sitt eget race helt enkelt, säkert påhejade av politiker som är glada bara det byggs något alls. Och säkert hjälpta av arkitekter på konsulterande firmor och på SBK som hellre vill rita krummelurer med maximala solvärden än "förlegad" kvartersstad. Det är tyvärr en sjuka i mitt skrå.

Nåväl... senare upptäckte man att folk faktiskt kör bil till/från Eriksberg. Inte så konstigt kanske eftersom man inte drog spårvägen dit. Så då byggde man ett p-hus av förortstyp på andra sidan gatan. Och ännu senare upptäkte man att den där marken är ju ganska värdefull ändå, bättre att man bygger bostäder där. Så vad göra? Jo, bygga på P-huset med tre bostadslameller! Det ska bli spännande att se hur det kommer att se ut när det är färdigt, det kanske blir asfräckt! Eller så kanske det bara kommer att se ut som tre lamellhus av förortstyp staplade ovanpå ett p-hus av förortstyp... det är ju risken när man bygger just det.

Och det är det som är kärnan i min kritik. Den torftiga estetiken. I en stadsdel som är tänkt att bli en del av innerstaden på sikt så måste man bygga med högre estetiska ambitioner. Johannes var inne på precis samma sak när han kritiserade det där tegelbygget borta i Norra Gårda som ser ut som ett fängelse. Jag kan förstå hur arkitekterna har tänkt, det är lätt att man försöker använda en "rå" minimalistisk estetik när man har en tight budget och omgivningen ändå är lite rå. Men om man gång efter gång bara bygger med minimalism.... då blir stadsdelen minimal på fler sätt än bara fasdernas uttryck. Jag tror att man i framtiden kommer att undra hur man kunde bygga så torftigt på en sådan central plats i staden som Norra Älvstranden.
 0
Sven R (6 Oktober 2008 23:04):
Angående min definition av vad blandstad är i mitt första inlägg. Jag glömde t.o.m att nämna att det innebär blandning av funktioner. Det är så självklart för mig att funktionsblandning är ett medel för att nå målet om en upplevelsemässigt rik stad. Men det är inte säkert att alla tycker som jag, det finns ju inget uppenbart egenvärde i att blanda funktioner. Tvärtom så betonar ju politiker ibland fördelen av motsatsen. Dvs att samla många funktioner i kluster eller stråk. T.ex IT-klustret på Lindholmen. Och evenemangsstråket. Någon politiker brann för att skapa ett kulturstråk på Södra Älvstranden. En annan gång ville en politiker göra om Andra Långgatan till ett café stråk. Det är ju ett slags funktionalistiskt tänk, jag undrar om de är medvetna om det.
 0
Olle Jansson (6 Oktober 2008 23:05):
Kan inte säga att jag inte har något grepp om Sven R:s referade studio 57, men det ser onekligen vedervärdigt ut. Talas lite löst om natur och närheten till ett bilburet och banalt köpcentrum. Om man blickar upp för den backe som jag misstänker att de där studio 57-husen skall ligga i, så ser man redan ett fult betonghus på toppen bortåt Rambergstaden till. Kommer inte tillföra mycket annat än att några träd huggs ner och lite mer biltrafik på Hisingen kanske.

Jag cyklar då och då igenom Norra Älvstranden och försöker låta mig åka lite vilse. Ibland får lite den känsla som jag efterstävar och tänker att här finns det stad, för att några tramp senare förlora samma känsla. Tänkte att den [avbrott för att kattunge klättrar på monitor] lite att den av mig föreslagna yimby-besiktningen kunde börja vid Eriksbergs vedervärdiga köpcentrum, omgivet av trafiklösningar, med sitt Coop, systembolag och stora bilparkering. Som tur är finns det i alla fall en del a-lagare som ger busshållplatsen lite liv.

Angående promenaden i övrigt så styrs jag endast av GAIS spelkalender, ja och så min fru då.
 0
Johannes Hulter (6 Oktober 2008 23:30):
@ sven: Klusterbildningar behöver ju inte stå i motsats till funktionsblandning. Har man en blandning av bostäder, handel och kontor gör det ju inget om de flesta kontoren är IT-byråer eller om de flesta affärerna är klädaffärer etc i ett område.

Många har dock svårt att förstå att det exakta innehållet inte måste dirigeras från Älvstranden Utvecklings styrelserum. Det ger sig självt och förändras över tid om de grundläggande urbana förutsättningarna finns.

@ olle: Finns det någon helgdag då GAIS inte spelar och din fru kan undvara dig en eftermiddag? :)
 0
Anders Gardebring (6 Oktober 2008 23:48):
Jag tycker definitivt att ni skall köra en promenad! Ta med kamera, ta bilder, lägg upp i ett blogginlägg här på siten och tala om vad som är fel.

Apropå Studio57:
http:​/​/​www.​studio57.​nu/​aspelinramm_​data/​images/​exterio.​.​

Alltså. Va? Färger. Estetik. Planering. Det är miljonprogram rakt av! Helt sanslöst.

Till och med små "fina" trappor under det mörka överhängande taket som inte en djävel kommer använda efter mörkrets inbrott av rädsla för att bli rånmördad på stället.
 0
Sven R (6 Oktober 2008 23:48):
Johannes: Det finns många aspekter på det där med kluster. Borta på IT-klustret så vore det ju trevligt om man kunde blanda lite med bostäder, butiker osv. Men å andra sidan så riskerar man ju då att området blir mindre urskiljbart i staden och därmed svårare att marknadsföra som ett just ett kluster.

Det känns som om man är stolt i Göteborg över sina kluster, det är ett sätt för den lilla storstaden att samla ihop det gottaste så att det ser fetare ut. Avenyn t.ex, snacka om fett nöjesstråk!
 0
Sven R (6 Oktober 2008 23:53):
Angående Studio 57. Jag tycker det ser lite kul och kaxigt ut. Men jag stör mig på processen som jag beskrev ovan. Platsen hade förtjänat något bättre.
 0
Anders Gardebring (6 Oktober 2008 23:55):
Sven:
Jag önskar att jag kunde ha din optimism här. Men jag får faktiskt rena obehagskänslor när jag tittar på bilden.
Det var kanske inte intentionen men det är reaktionen jag får på den bilden... ;)
Men sedan är jag utpräglad stadsmänniska också. Jag bor på Nedre Gärdet i Stockholm och tycker det är för ödsligt här..
 0
Johannes Hulter (7 Oktober 2008 00:03):
@ sven: Visst, men Avenyn är ju en typisk blandstadsgata. Jag tror inte gatan skulle bli mer attraktiv om man tog bort Avenyns blandning av funktioner (bostäder, kontor, handel, uteliv etc).
På samma sätt tror jag Lindholmen bara skulle vinna på att få fler funktioner.
 0
Johannes Hulter (7 Oktober 2008 00:06):
Ang Studio 57: Tyvärr är ju situationen så att man blir glad bara någon gör något (anything) utanför mallen. Det som pajar det för mig i det här fallet är p-huset. Omvandlar de p-huset till bostäder/kontor/handel så blir läget ett annat...
 0
Sonny Högberg (7 Oktober 2008 00:27):
Jag gick en promenad i Eriksberg, Sannegårdshamnen och Lindholmen för ett par dagar sen. Känslan man får är att det är tomt och livlöst. Det offentliga rummet är inte direkt inbjudande och det känns som att gå in i privata rum osv. Verksamheter är koncentrerade kring centrala Eriksberg och i övrigt är lokaler för handel och dyligt glest utspritt - den sedvanliga pizzerian några frisörssalonger, något café och inte mycket mer.

En blandstad måste ju innehålla olika verksamheter och ha ett tydligt offentligt rum som skiljer sig från det privata.
Man måste bygga tätt och högt för att få underlag för blandade funtioner. ex. handel, restauranger osv. Och när man bygger hus som ska stå i många år så är det viktigt med estetisk kvalité. Hur svårt kan det va?
 0
Erik Sandblom (7 Oktober 2008 07:50):
Jag vill bara tillägga att begreppet "blandstad" var flummigt och diffust för mig innan jag upptäckte Yimby. Man kan ju hoppas att politikerna har en mer konkret uppfattning än vad jag tidigare hade, men det spelar ju ingen roll så länge de använder ordet som om det kan betyda vad som helst.
 0
Daniel (7 Oktober 2008 09:36):
Vill man se en summering av norra älvstrandens stora misslyckande, så är det bara att ta bussen till hållplatsen Eriksbergs Centrum. Hoppa av där och förstå då vad som är misslyckat. Det finns ett torg där också. Sörhallstorget.
Sedan när ni har varit där, så åk hem och slå upp orden Centrum och Torg i ordboken.
Vill också tillägga för dom som inte har varit där att hållplatsen Eriksbergs Centrum inte ska blandas ihop med den köplandan med burgerking vid tunnelmynningen.

Sedan kan man fråga stadsbyggnadskontoret vad dom tycker om saken.
 0
Daniel (7 Oktober 2008 09:41):
Jag måste hålla med Anders om Studio57.

Arkitekterna måste ha åkt till Skolspåret för inspiration.
Kanske en liten dust av Gärdsås också.
 0
Ragnar Lind (7 Oktober 2008 10:14):
Jag har också förskräckts av miljonprogrammet, som nu byggs på norra älvstranden. Studio 57.. puh.. Det går en "gräns" strax väster om Eriksbergstorget. Väster därom: miljonprogram. Kajen är fin med varierande former och varma färger i tegel och puts. Men Sannegårdshamnen.. nej. Svartvitt miljonprogram, i stort sett.
Apropå Sörhallstorget, bra att det kom upp. Sant, det är ödsligt, nästan inga verksamheter alls där. Men: Vänd miljonprogramsestetikpastisherna ryggen, höj blicken upp mot tegelfasaden på Sörhallstorget 21-31. Den vibrerar i all sin enkelhet av liv, fantasi och glädje! Efteråt kan man med ett leende på läpparna och sol i sinnet besöka kaféet som ligger en liten bit bort på kajen.
 0
Ragnar Lind (7 Oktober 2008 10:30):
Sedan har jag lagt märke till en annan sak: I de "äldre" områdena på Eriksberg heter gatorna alltid något på -gatan, tex Mimergatan. Det visar ju, att man i alla fall tänkte sig att det är en stad man bygger.
Men i de nyare delarna heter de alltid något på -gången, tex Styrgången. Precis som i Annedal.
 0
Daniel (7 Oktober 2008 10:37):
@Ragnar.

Jag tycker faktiskt att det huset också är jättesnyggt, men det är ju inte den stilen som du själv påpekar som byggs längre. Det är lustigt att man nästan längtar tillbaka till 90-talets arkitektur. :)
Hittade en broschyr på nätet. Dom höga husen är inte så olika vissa hus i eriksberg som byggs, och man kan ju undra hur det är om 20-40 år när hela norra älvstranden måste renoveras.
http:​/​/​www.​gardstensbostader.​se/​data/​content/​DOCUMENTS.​.​
Se på dom arkitektoriska specialiteterna såsom att husen svävar på smala pelare m.m. :)
 0
Jesper Hallén (7 Oktober 2008 12:59):
Promenad med kamera vore intressant. Skulle vara kul med yimby-stadsvandringar emellanåt, typ norra älvstranden, guldheden, rosenlund, södra älvstranden och så.
 0
Sonny Högberg (7 Oktober 2008 13:30):
Angående "blandstad"
http:​/​/​www.​alvstranden.​com/​images/​uploads/​file/​pdf/​kvi.​.​

Läs texten och formuleringarna. Frågeställningen blir:
Varför just där och ingen annanstans?
 0
Viktor (7 Oktober 2008 13:48):
Mer intressant läsning finns på http:​/​/​www.​alvstranden.​com/​default.​aspx?​id=​23&navId=​58
Jag tror att det behövs ett generationsskifte inom stadsplaneringen i den här stan. De personer jag har pratat med som har hand om dessa frågor är framför allt gamla gubbar som inte har någon som helst förståelse för vad en blandstad egentligen är. De verkar tro att bara olika funktioner finns någonstans är det en blandstad. Även om staden har 500 000 inv och alla funktioner ligger uppdelat i helt olika ändar av den...
 0
mhean (7 Oktober 2008 14:06):
Ja Viktor, borgarnas svar på fråga om stadsarkitekt där de nämner ett råd av välrenommerade arkitekter tolkar jag negativt. Det är ju dessa välrenommerade arkitekter som skissat och ritat alla hemska punkt- och lamellhus de senaste 20-30 åren. Stadsförstörelse tycker jag är ett ord som beskriver mycket av det som dom gjort under dessa år.
 0
Viktor (7 Oktober 2008 14:58):
Ja, fast det gäller ju att i så fall hitta arkitekter som vill förverkliga en "riktig" blandstad. Gör man det har jag inget emot en stadsarkitekt eller ett "råd" av nåt slag. Malmö har ju lyckats rätt bra och stockholm är på gång. I stort tycker jag borgarna har fattat betydligt mer än (S) vad gäller stadsplaneringen, de verkar ju iaf känna till vad termen blandstad innebär. För att nu försöka undvika en höger-vänsterdebatt (om det nu e möjligt) kanske jag ska säga att jag inte röstar borgerligt och inte håller med dom om socialpolitik osv :)
 0
mhean (7 Oktober 2008 15:20):
Jag tänkte inte heller på vilket parti jag pratade om, det var bara varningslampor hos mig som börja tjuta när jag läste om ett råd av välrenommerade arkitekter. Jag har läst för många bedrövliga debattinlägg av sådana de senaste åren där de missat poängen med blandstad. Inga namn nämnda.
 0
Johannes Hulter (7 Oktober 2008 15:25):
@ viktor: Jag tror inte att det är en höger-vänster fråga egentligen. Som du säger, det finns mycket att lära av såväl Malmö (s-styrt) som STHLM (m-styrt). Jag tror det avgörande är att det finns en känsla för det urbana och ett genuint intresse för stadsbyggande. Stadspolitik har inte blivit ett riktigt politikområde än, det gör att politiker ur alla läger är lite osäkra på hur de ska tackla det. Det gäller att få upp stadsbyggande på dagordningen så att det blir lika naturligt att diskutera som bostadspolitik, barnomsorg etc. Där kan vi onekligen fylla en viktig funktion.

Vad gäller generationskifte: Nu ska vi inte var för hårda mot SBK, det finns många där (oavsett ålder) som gör ett jättejobb. Men det kommer hursomhelst ett rejält generationsskifte nu när 40-talisterna pensioneras. Och det kommer säkerligen bara att gynna vår agenda.
 0
Johannes Hulter (8 Oktober 2008 10:29):
GP har en blänkare om vår enkät idag. Det är kul att även stadens stora dagstidning håller koll på vårt forum. :)
 0
Christoffer (8 Oktober 2008 18:08):
Det är stor skillnad på att vara folkvald och partivald. Och det är det senare som är fallet med våra politiker. Vi väljer inte på meriter eller relevant utbildning. Bara på partifärg och där går uppenbarligen inte att finna en röd tråd i fråga om linje i stadsbyggnadsfrågor. Det är beklagligt att Byggnadsnämnden har mage att förlita sig på en demokratisk process när det i själva verket är fråga om skendemokrati med formalia som enda ingrediens. Jag uppmanar samtliga engagerade i frågan att fortsätta ifrågasätta Byggnadsnämndens sammansättning och SBK's kravlösa verksamhet. Det är så långt från demokrati vi kan komma när initierade medborgare i egenskap av arkitekter, journalister, forskare, ingenjörer, socionomer och samhällsvetare systematiskt betraktas som störande moment. Hur länge skall det få fortsätta?!?!
 0
Sven R (8 Oktober 2008 20:27):
En kommentar till Sonnys länk om Östra Kvillebäcken. Jag har studerat både planen för det området och programmet för det nya Backaplan. Kommer det att bli bra eller dåligt? Oddsen ser inte bra ut.

Här har vi alltså ett helt fantastiskt handelsområde. Detta paradoxalt nog tack vare funktionalistik stadsplanering med alla stora bostadsområden utan handel. Vi diskuterade kluster innan, Backaplan kan sägas vara ett ganska spontant uppkommet handelskluster, etableringar måste ju hamna någonstans där det inte är förbjudet i planer. På Backaplan allså, som med tiden har vuxit fram som ett stadsdelscentrum tack vare detta. Det är en levande plats (tills affärerna stänger), det är en plats man besöker även om man bor på fastlandet. Det är maximerat.

Nu ska det bli blandstad. Bra! Bostäder + handel låter ju jättebra, det är så det ser ut i centrum på andra sidan älven. Handlestråket Avenyn-Fredsgatan-Nordstan är verkligen maximerat, skyltfönster hela vägen. Och det brukar ju ge en trevlig stadsbild, det främsta problemet på Backa är ju att det är så fult. Men det är inget större fel på funktionen.

Men vänta nu... här är det något som klickar... Jag läser: "Områdets huvudsakliga kvaliteter är dess centrala läge i Göteborg och Kvillebäcken med strömmande vatten och grönska som kommer att utvidgas till parkytor i det kommande bostadsområdet." Det låter som de planerar att bygga ytterligare en monofunktionell bostadsenklav som ska parasitera på centrum. Det är ju inte för Kvillebäckens strömmande vatten som jag åker till Backaplan iallafall. Och ärligt talat så verkar det bara vara ledighetskommitén som håller med miljönissarna på SBK om Kvillebäckens förträfflighet, vi andra går i affärerna. Hur kan SBK helt ha missat att det är handelsklustret som är områdets huvudsakliga kvalitet?

Nu säger någon att de har förstås inte missat det, jag är bara en petimeter som märker ord. Jo, men jag tror att det spelar väldigt stor roll för en stadsomvandling vilka nyckelfrågor man trycker på. Det är en sak om JM flummar om närhet centrum och grönska mellan husen i sin reklam för bostadsrätter. Men det här är ju kommunala dokument som ska vägleda processen. Klart som snus att det inte kommer att bli något bra stadsdelscentrum om man urvattnar stadsdelen med grönska mellan husen. Det är det gamla vanliga receptet från alla misslyckade försök att bygga "stadsmässigt" men till slut blir det bara förtjockad förortssoppa ändå. Centrum brukar inte uppstå där man blandar urbant med grönska, utan där man maximerar det urbana.

Jag är rädd att jag kommer att sakna dagens Backaplan om 20 år. Det är fult men det funkar, det är ett levande centrum. Om 20 år har vi kanske bara ett bostadsområde med luckor mellan husen som någon kreativ ordvrängare på SBK kallade "pocket parks".
 0
mhean (8 Oktober 2008 20:37):
Det verkar som man vill ha igång det offentliga samtalet igen på Alvstranden.com. Jag la in tidigare idag en kommentar på Johan Ekmans artikel som relaterar till det du pratar om Sven.

http:​/​/​www.​alvstranden.​com/​dialog.​aspx?​articleId=​690​&n.​.​

Sen har dom också lagt in nån sorts vision som jag är oerhört tveksam till betäffande Kvillebäcken och Backaplan.

http:​/​/​www.​alvstranden.​com/​default.​aspx?​id=​78&navId=​53
 0
Sven R (8 Oktober 2008 20:51):
Jag skriver så långrandig så jag tar en kortversion här:

Backaplan idag: Ett rent handelsområde som upplevs som en offentlig mötesplats i staden, tack vare sin täthet på handel. Fungerar som centrum.

Backaplan imorgon, scenario 1: Blandstad med tillräcklig täthet av handel för att upplevas som en offentlig mötesplats i staden, En bättre sorts centrum.

Backaplan imorgon, scenario 2: Blandstad med för litet inslag av handel och för stort inslag av grönska för att upplevas som offentlig mötesplats i staden. Fungerar inte som centrum. Vi har bara byggt ytterligare ett förortscentrum med för låg dragningskraft på folk, butikerna överger för externcentra.
 0
Jesper Hallén (8 Oktober 2008 21:05):
"Enligt planerna ska det nya Kvillebäcken utvecklas till ett attraktivt bostadsområde med cirka 1 600 bostäder, små kvartersbutiker, caféer och service. Bäcken, med sitt strömmande vatten, utvidgas till lummiga parkområden och gröna gångstråk. En mindre del verksamhetslokaler föreslås i området mot Hjalmar Brantingsgatan."

En mindre del verksamhetslokaler? Jag blir ledsen när jag läser sånt här. Tanken är väl ändå att vi ska utvigda Göteborgs centrum till Hisingsidan, inte bygga bostadsghetton mitt i stan.
 0
Johannes Hulter (8 Oktober 2008 21:19):
@ sven: Ja, jag håller med dig. Risken är stor att det blir scenario 2. Ingen av de gator som man använder i sina powerpoint-presentationer för att illustrera blandstad (dvs. de stadsgator som byggdes innan funktionalismen: 2lång, vasagatan etc) hade man vågat föreslå idag. Det är lite konstigt. Vi snackar trots allt om stadsmiljöer som är mycket populära, som arkitekter och planerare själva bor i (Söder är arkitekttätaste stadsdelen i Sverige) men som tydligen är olämpliga att bygga mer av. Louise Nyström sa det bra: "Om arkitekter ritade som de själva bor så skulle fler bli nöjda."

Men återigen, i dagens situation är arkitekterna ju tvungna att anpassa sig efter vad byggare och fastighetsägare vill ha, inte efter vad "folk" vill ha. Och då blir det som det blir. Att skylla på arkitekterna är som att skjuta på pianisten.
 0
Olle Jansson (8 Oktober 2008 22:04):
Som medförfattare till yttrandet om Östra Kvillebäcken - som i och för sig kom till i all hast i ett tidigt skede - så ville vi i alla fall upprätthålla en positiv grundattityd. Samtidigt hade vi förstås invädningar, inte minst högre hus för att få något underlag för något mer än det vi i nuläget ser på Norra älvstranden.

Att de sedan vill lyfta fram själva bäcken - den som jag ser från mitt fönster och som de då och då plockar upp lik ur - som det viktigaste inslaget i den nya stadsdelen är förstås märkligt. Ja, egentligen är la det inte märkligt - vi vet la tyvärr ungefär hur det tänker; anti-urbant.

Risken är överhängande att de positiva inslagen i visionen kommer att försvinna och förkrympa när de väl kommer till kritan.
 0
Anders (8 Oktober 2008 23:17):
Skrev ett mejl till HSB för några veckor sedan för att klaga på deras miljonprogramspastischer i Eriksberg. Se länk nedan:

(http:​/​/​www.​vastraeriksberg.​se/​pdf/​Info_​HSB_​byggstart_​M.​.​)

Fick följande svar av HSB:

Anledningen till att husen ser ut som de gör på Älvstranden beror på gestaltningspogrammet som Statsbyggnadskontoret och Älvstranden utveckling har gjort. Det är denna vi måste hålla oss till för att få bygga där ute. Ta gärna en kontakt med dem om du har synpunkter på byggnationens utseende.
 0
Johannes Hulter (8 Oktober 2008 23:40):
@ anders: And round and round we go... :)
Nåja, det är bara att gräva vidare. Ju fler som uppmärksammar detta och ger röst åt den tysta majoriteten, desto större är chansen att de ansvariga vaknar upp ur sin nyfunkis-förorts-trance.
 0
mhean (9 Oktober 2008 11:13):
Undrar varför mp:s Joneskär valde att inte svara? Hans kommentar om Posthushotellet tyder ju på insikt i Yimbyfrågor.
 0
mhean (9 Oktober 2008 13:09):
Om man går in på Alvstranden.com i "Det offentliga samtalet" så har dom tagit bort våra kommentarer och Johan Ekmans artikel. Så offentligt var det. Helt otroligt.
 0
Johannes Hulter (9 Oktober 2008 13:44):
@ mhean: Man kan fortfarande läsa det om man följer din länk http:​/​/​www.​alvstranden.​com/​dialog.​aspx?​articleId=​690​&n.​.​

De har minst sagt snäva gränser för moderering... Mycket märkligt, de kan ju inte ha jättemånga besökare som de behöver skydda från att läsa kritiken.
 0
mhean (9 Oktober 2008 13:52):
Jo, jag vet, jag testade också förut men det är ju ändå ofattbart att dom inte vågar ha kvar kritiken.
 0
Johannes Hulter (9 Oktober 2008 13:53):
Här är artikeln med kommentarer för er som är nyfikna:

Johan Ekman: Jag såg en TV-intervju med en ung student från Mellansverige som valt att flytta till Göteborg för att läsa på universitet. Med smittande entusiasm berättade hon för TV-reportern att Göteborg är den trevligaste stan av dem alla. Hon beskrev Göteborg som en härlig och mänsklig blandning av studentliv och vanligt arbetsliv, av attraktivt kultur- och nöjesliv och fina miljöer.

Trots att hon endast bott i Göteborg ett par veckor fångade hon stadens själ och puls fantastiskt väl. För henne fanns nu bara Göteborg – och nog är det så vi alla känner – att vi älskar vår stad.

Vi på Älvstranden Utveckling, som är satta att något ”möblera om” i staden, vet att samma genuina och ömsinta intresse för Göteborgs utveckling finns hos de allra flesta. Och att ”möblera om” stadens finrum, södra och norra älvstränderna, är dessutom extra känsligt. Det finns verkligen inga genvägar.

Den förnyelse som nu växer fram på ömse sidor av Göta Älv är endast möjlig om den står i samklang med vad stadens invånare önskar och förväntar sig. Detta kräver i sin tur av oss på Älvstranden Utveckling att vi hela tiden strävar efter att vara så öppna och lyhörda som vi någonsin kan vara.

Att ändra i stadens finrum förutsätter att vi öppet och tydligt – och i olika skeden – redovisar tankar och planer för stadsförnyelsen. Och framför allt krävs att vi noggrant lyssnar in olika synpunkter.

I varje delprojekt av stadsförnyelsen ägnas därför just öppenhet och lyhördhet extra stor uppmärksamhet. Och dialogen med göteborgarna bjuder vi och Stadsbyggnadskontoret in till på många plan: i möten, i Älvrummet, via webben, i spalterna etcetera.

Skulle olyckan vara framme och vi vid något tillfälle skulle missa detta med att vara öppna och lyssnande, vet vi att vi genast har den alerta göteborgaren på oss – tack och lov!

Nu jobbar vi bland annat med framtiden för Kvillebäcken, Backaplan, Skeppsbron och Frihamnen. Så höj rösten eller fatta pennan. Du kan med fördel göra det på denna insändarsida – vi lyssnar!

Kommentarer:

mhean 2008-10-08: Tänk Johan om det också är så att framtiden för de områden du säger att ni arbetar med/planerar för innebär att riktig stad byggs med slutna kvarter, verksamheter i bottenvåningarna och olika höjder på husen/kvarteren, då skulle dessa områden kunna bli riktigt trevliga. Hittills har ni mest på Norra Älvstranden byggt punkt- och lamellhus som inte skapar någon stadskänsla, snarare ångestförortskänsla. Ni har ägnat er nästan uteslutande på Norra Älvstranden åt stadsförstörelse snarare än uppbyggnad av urban riktig stad. Sen måste spårvagn komma/dras för att Norra Älvstranden ens ska ha en möjlighet att bli urban riktig stad.

Sven R 2008-10-08: Mhean har helt rätt. Det är väldigt många som drömmer om att vi ska bygga tät blandstad igen. Och det har ju framförts i flera år till Älvstranden och till politiker och planerare. Men ni lyssnar inte. Ni lyssnar bara på byggjättarna och planarkitekter med mossiga ideal om vad en stad är. Norra Älvstrandens nya bostadsmiljöer är ungefär lika trista som de man hittar i förorterna. Så här långt så har ni tyvärr inte levererat den blandstad som man visionerade om för 20 år sedan.

Anders 2008-10-09: Jag, likt tidigare kommentatorer, finner också denna rädsla för att bygga stad ytterst märklig. Vad exakt är det som gör att man tvunget måste bygga lågt, glest, monofunktionellt, enformigt och trycka in en massa grönska mellan varje hus? Ser innerstaden ut så? Nej. Vad är attraktivast? Just det, innerstaden. Så var exakt ligger problemet egentligen? Kan någon förklara det för mig? Jag tror det är dags att ni i byggbolagen börjar inse att det nu kommer en ny generation människor ut på bostadsmarknaden. Människor som längtar till staden. Där staden är normen, staden det eftersträvansvärda. Vi ser inte staden som ett misslyckat substitut för det där huset på landet som vi inte kunde köpa. Vi omfamnar staden och vad den står för. Stadslivet, pulsen, blandningen, människorna, utbudet. Vi gillar att gå, cykla och åka spårvagn. Att ha bil är inget måste för oss. Att ha en menlös gräsmatta utanför fönstret är till och med dåligt. Gärna stadsparker. Gärna alléer. Men inga fler hus utströsslade på menlösa gräsmattor tack. Ge mig nya stadsdelar där husen får stå intill varandra, inte där det skall tryckas in en massa gräsmattor överallt...

---

Fler kommentarer blev det inte för sedan försvann artikeln från Älvstranden Utvecklings hemsida...
 0
mhean (9 Oktober 2008 13:56):
Hehehe, du hann före Johannes. Jag tänkte också att det kunde vara bra att klippa in det här så att man ser vad som censurerats.
 0
Johannes Hulter (9 Oktober 2008 14:04):
@ mhean: Alltså, det är ju absurt - "Så höj rösten eller fatta pennan. Du kan med fördel göra det på denna insändarsida – vi lyssnar!" Visst, vi lyssnar. Och om vi hör något vi inte gillar så censurerar vi det...
 0
Erik Sandblom (9 Oktober 2008 15:24):
Frust, fräs -- "känsligt att möblera om i stadens finrum". Delar av älvstranden ser ut som Hiroshima. Utrymmet mellan Stora Badhusgatan och älven t ex. Några fina hus finns kvar men resten är bara urblåst och raserat. Vad som helst skulle vara en förbättring, t o m ett fängelse.
 0
Jimmy (13 Oktober 2008 12:26):
Mhean var inne på samma sak som jag tänkte. Varför avstår Martin Joneskär (mp) från att svara? Jag blir konspiratorisk och anar en konflikt inom mp... Kan det vara så att ett grönavågentänk lever kvar trots att väljarbasen främst finns i de större städerna?
 0
Johannes Hulter (13 Oktober 2008 13:07):
@ jimmy: Det borde väl du ha bättre koll på än jag ;) Men mitt intryck är att det finns två riktningar (konflikt är ett lite starkt ord) inom mp. Dels reaktiva gröna, som ogillar den hypermoderna staden och hellre drömmer om förmoderna Gemeinschaft-samhällen (a la William Morris) - tänk Tolkiens Shire. Dels progressiva gröna, som utifrån en vetenskaplig analys ser nödvändigheten av hållbara samhällssystem och vill utveckla vår civilisation snarare än att avveckla den. De är vanligtvis mer pragmatiska - det viktiga är att samhället faktiskt blir ekologiskt hållbart, inte att det "ser ut" som att det är det.

Joneskär är kanske mer åt det progressiva hållet än många andra i Mp:s ledning i GBG, men samtidigt är en av hans käpphästar att det behövs spridningsvägar för vilda djur mitt i stan (sic!). Mer åt det progressiva hållet är tex Michael Zurowetz - som vi skrivit om här: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​0​8/​hisingsstad_​550​.​html
 0
Erik Sandblom (13 Oktober 2008 13:17):
Jimmy, Mhean, jag skulle tro att mp lider av samma problem som de andra partierna. Inget parti vill ta risken att gå i bräschen för blandstad.

Partierna gillar att ta kalkylerade risker. Mp talar ju mycket om räls till exempel, och om att minska bilismen i städerna. Då vet dom vem dom utmanar, och vilkas röster dom får. Beträffande blandstad så är det en vit fläck på kartan, så partierna kan inte dra upp några strategier.

Kanske är det vänsterpartiet som har mutat in blandstad som sin egen fråga. Margot Perlitz Ottosson vill ju ha en regel som säger att alla hus i centrala staden som byggs ska ha verksamhetslokaler i bottenplanet. "Vänsterpartiet är inte rädda för att styra upp byggandet med regler", ungefär.
 0
Jimmy (13 Oktober 2008 14:46):
@Johannes: Jo, det är på ett ungefär den konflikten jag tycker mig se, fast jag hade svårt att finna formuleringarna utan att bli onödigt slagordsmässig ("konflikt" är, som du säger, ett lite starkt ord - "riktingar" är bättre). Du formulerar det rätt bra, tycker jag.
 0
Niklas (13 Oktober 2008 16:27):
I Stockholm har vi ett stort problem med Skönhetsrådet, Samfundet S:t Erik och Stadsmuséum (inflytelserika remissinstanser med ledamöter som sitter på två stolar), som anser att staden kan förtätas med stad inom tullarna, men att detta inte låter sig göras strax utanför (Liljeholmen).

Av någon anledning har dessa instanser någon form av mental spärr som säger att innerstaden tar slut vid tullarna nu och för all framtid.

Det verkar vara lite grann av samma problem här. Älven är en barriär och trafiken på denna gör att stadsvänliga lågbroar inte kan byggas. Problematiskt? Ja.

Istället för att försöka lösa och bryta denna barriär verkar det som om att politikerna ger upp. Vad som behövs i denna del är ju en kraftigare exploateringsgrad och försök till bättre blandning än i nuv. innerstaden. Detta för att undvika gränsvacuum. Nuvarande innerstad kommer ju ändå alltid att ha sin attraktion och centralitet.

Finns det (som i Stockholm) konservativa lobbygrupper i Göteborg som motsätter sig stadsutveckling, eller är det bara frågan om ren och skär inkompetens (eller brist på visioner) hos politikerna?
 0
Sven R (13 Oktober 2008 17:33):
Niklas: Det senare skulle jag tro. När det vankas höghusbyggen så brukar visserligen arkitekturprofessorn Claes Caldenby höja rösten tillsammans med "Centrum för byggnadskultur" på Chalmers. Men egentligen så är de inga Nimbys. Och egentligen är det ju bara sunt med röster i debatten. Göteborg är ju annars känt för att politikerna inte lyssnar utan kör sitt race i lönndom.
 0
Johannes Hulter (15 Oktober 2008 18:46):
Martin Joneskär (mp) har nu hört av sig. Tydligen har svaret skickats men försvunnit på vägen. Joneskärs svar går att läsa här: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​10​/​miljopartiets-​svar_​590​.​html
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.