Utskrift från gbg.yimby.se
....

Östra Kvillebäcken presenteras

 

Nu har detaljplanen för Östra Kvillebäcken kommit. YimbyGBG lämnade under samrådet in ett yttrande där vi ställde oss mycket positiva till planerna. Vi förordade dock vissa justeringar för att ambitionerna att bygga tät blandstad skulle förverkligas. Stadsbyggnadskontorets svar är intressant läsning. Ur samrådsredogörelsen:

YimbyGBG ställer sig helt och hållet bakom den uttalade ambitionen i planförslaget, som är att bygga en tät, levande blandstad. Den föreslagna planen är som helhet utmärkt och lyckas på ett klokt och genomarbetat sätt uppfylla målet att bygga socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Om andan i planen bibehålls kommer Östra Kvillebäcken att bli ett tydligt föredöme vad gäller stadsbyggande. För att säkerställa att förslagets målsättning förverkligas är dock några grundläggande planjusteringar nödvändiga:

1. Miniminivån för lokalexploatering bör utökas avsevärt.
2. De fristående lamellerna bör ersättas med slutna kvarter och passager genom portar.
3. Våningsantalet bör utökas generellt, särskilt de två höghusen bör bli avsevärt högre.


Kommentar:

Detaljplanen ger möjlighet till att uppföra lokaler för handel och kontor inom samtliga kvarter. För att säkerställa att en viss miniminivå kommer till utförande har i samråd med exploatörerna ett antal lägen diskuterats fram med krav på att här skall utföras lokaler. Till utställning har plankartan kompletterats med bestämmelse om att byggnaderna utefter Gustaf Dalénsgatan skall förberedas för lokaler i bottenvåningen. Detta innebär att om berörda delar av byggnaderna i ett första skede kan uppförs med bostäder, att dessa med relativt enkla åtgärder skall kunna byggas om till lokaler. Bland annat måste våningshöjden anpassas redan från början. Föreslagen utformning av kvarteren m m har föregåtts av intensiva studier där olika alternativa utformningar har studerats. Illustrerad utformning med delvis öppna kvarter har valts bland annat med tanke på att ge förutsättningar för goda planlösningar i kvarterens hörn. Utformningen bedöms i kombination med bebyggelsens skala ge en tydlig stadsmässighet och avgränsning mellan gatornas offentliga rum och gårdarnas halvoffentliga miljöer. Under gårdarna uppförs garage, vilket innebär att gårdarna till stor del kommer att bli upphöjda och nås via trappor och ramper som leder direkt upp från gatan. Detta bidrar till att ge en tydlig avgränsning mellan de offentliga platserna och de halvprivata gårdarna.

Efter samråd har planbestämmelserna ändrats så att plankarta ger utrymme för en större flexibilitet beträffande hur kvarteren skall utformas. Planen ger möjlighet till att uppföra såväl slutna kvarter som kvarter med passager i vissa lägen såsom redovisas på illustrationen. Den sammanlagda exploateringsgraden inom respektive kvarter påverkas dock inte av vilken utförande som väljs. Utformningen av området innebär att boendeparkering skall ske i garage medan besöksparkering i första hand skall ske på gatumark. Tillgången till besöksplatser gör det inte möjligt att ytterligare öka exploateringen. Stadsbild, skuggning, tillgång till rekreationsytor i områdets närhet, behov av förskoleplatser m m har även vägts in vald exploateringsgrad.

- - - - -

Först och främst är det mycket sympatiskt att Stadsbyggnadskontoret bemödat sig om ett så långt och resonerande svar. Sedan är det naturligtvis glädjande att man åtminstone delvis har valt att gå oss till mötes. Lokalexploateringen har alltså ökats lite grand, framför allt längs Gustaf Dahlénsgatan. Den föreslagna lokalnormen är dock fortfarande alldeles för låg. Det ska mer till om området ska se ut som på den fina teckningen ovan.

Det är också roligt att man möjliggjort något mer sammanhängande kvarter, även om det är underligt hur långt inne det verkar sitta. Det tar uppenbarligen emot fruktansvärt att ens överväga slutna kvarter - mycket märkligt. Tittar man lite närmare på plankartan dämpas dock glädjen en smula. Bullerhålen mellan husen får nämligen bara bebyggas med en enda våning om de överhuvudtaget ska byggas. Det kommer alltså att behövas bullerskärmar alldeles oavsett. SBK måste ha ett mycket förmånligt avtal med bullerskärmstillverkaren.

Att "behovet" av p-platser tillåts begränsa våningsantalet är om något ett bevis på att p-normen behöver justeras ordentligt eller avskaffas helt. Efter en hastig titt på detaljplanen blir en rimlig bedömning att åtminstone Gustaf Dahlénsgatan har en viss chans att leva upp till blandstadsvisionen. Även om planen lämnar mycket övrigt att önska är det viktigt att komma ihåg att detta är enorma framsteg jämfört "normala" byggprojekt som tex. Kvibergsstaden. Nästa gång lyckas vi förhoppningsvis få in ännu mer stad i planerna!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (22 Oktober 2008 08:16):
Vad föreställer bilden egentligen? Inte sjutton är bilden jämförbar med planerna på Gustav Dahlénsgatan. Det ser mer ut som nån gata av typ sveavägen i stockholm.
 0
Johannes Hulter (22 Oktober 2008 09:29):
@ daniel: Det är omslagsbilden till detaljplanen och ska föreställa framtidens GD-gata. Efter våra påtryckningar valde man nämligen att lokalanpassa hela gatan (även om bara hörnen är renodlade lokaler, resten är bokaler). Det finns alltså en liten, liten chans att det kommer att se ut som på bilden i framtiden.
 0
Johannes Hulter (22 Oktober 2008 11:15):
Tack också till alla enskilda som skrev in och lämnade synpunkter i urban riktning. Här ser man hur viktigt det är att organisera och aktivera sig, den tysta majoriteten måste få höras. Med ett rejält opinionstryck går det att förändra saker,om än långsamt och stegvis.
 0
Markus T (22 Oktober 2008 11:18):
Håller med om att det trots allt är ett fall framåt jämfört med de tidiga planerna. Det som jag främst tycker saknas är mer verksamhetslokaler främst längs Långängen och Gamla Tuvevägen. Sen hade ju en tydligare reglering kring krav på variation av fasader och annat i kvarteren för att skapa ett mer levande intryck varit önskvärt. Som det låter nu blir det väldigt mycket tråkgult tegel och puts. Riktiga kvarter hade ju inte varit fel heller...
 0
Mikael K (22 Oktober 2008 11:51):
Mycket positivt framsteg, även om mer önskas. Håller med Markus om variation av fasader, annars får man känslan av att man är i Sannegårdshamnen. Känns som om det triangelformade stadsrummet har stor potential, men då måste det få byggas fler än tre lokaler inne i ett hörn...

Och titta vad gp har på sin hemsida;
http:​/​/​www.​gp.​se/​gp/​jsp/​Crosslink.​jsp?​d=​114&a=​4530​57
 0
Jesper Hallén (22 Oktober 2008 11:52):
Det går framåt, för en gångs skull blir man inte enbart besviken.
Vad gäller gult tegel så ser jag mycket hellre gult tegel än betongfunkis:)
 0
Johannes Hulter (22 Oktober 2008 11:57):
@ mikael k: Bra initiativ från Kalle P och gänget. Gå dit och gör er röst hörd!
 0
Olle Jansson (22 Oktober 2008 15:05):
Skall la vara nöjd att några av förslagen fått ett visst gehör. Sedan skulle det skada med i alla fall lite fler bokaler längst till exempel Färgfabriksgatan, som förväntas bli en mer trafikerad gata likt Gustaf Dahlensgatan. Med tanke på det hyfsade utbud som finns i närliggande områden mer snarlik kvartersstruktur, men med färre våningar, torde det inte vara helt omöjligt att hyra ut lokaler. Sedan får man la hoppas på en del kontorslokaler också, men det hindras i alla fall inte av detaljplanen.
 0
Mhean (22 Oktober 2008 19:55):
Tycker det ser ok ut.
 0
Sonny Högberg (22 Oktober 2008 20:08):
Blir glad när jag ser detaljplanen. Man är på rätt väg. Det är det bästa man presterat sedan kriget (första världskriget). Jag blir också glad att opinionsbildning fungerar.
 0
Anders Gardebring (23 Oktober 2008 00:58):
Grattis! Ett steg i rätt riktning. :)
 0
Nicke (23 Oktober 2008 01:04):
Måste säga att jag är ganska starkt besviken på planen. Ett steg framåt jämfört med Gbg-normen, visst, men när intentionen var så lovande känns det än mer frustrerande att man inte tar steget ut. Tycker mig se ganska stora strukturella likheter med N Älvstranden i övrigt måste jag säga.

Som tidigare nämnts av många andra tycker jag exploateringen är på tok för låg, och framför allt då av lokaler, samt att de oslutna kvarteren suger. Det är påtagligt att man som vanligt verkar se staden som primärt en bostadsplats och inte som offentligt rum. Hela delen öster om GD är en stor dead-end sack som gör att spontan genomströmning blir minimal, och med den låga verksamhetsexploateringen inne i området har jag svårt att se att ickeboende tar sig dit i direkta ärenden. Området kommer att uppfattas som den bostadsenklav som det de facto är. Marknaden för de få verksamheter som ska få plats öster om GD blir de närboende, vilka är för få för att hålla verksamheter av innerstadstyp flytande, så det blir nog typ tipsombud, snabbköp och pizzeria - ställen man springer ner till just när man behöver något men inte uppehåller sig vid, och vips har vi vad vi redan har alldeles för mycket av redan. Att Torget och pocketparkerna dessutom ligger halvt inne på, och är öppna direkt in mot innergårdarna slår spiken i kistan för dessa som publika platser (synd, jag gillar pocketparker, utomlands upptas de ofta av uteserveringar).

Tycker det är synd att inte framförallt Gamla Tuvevägen fått åtminstone samma möjlighet som GD att bli en stadsgata istället för bostadsgata. Det hade kunnat skapa lite liv på gatorna däremellan också.

Att vi verkar få ännu en pinsam 16-våningsstubbe, denna Göteborgsspecialitet man behöver försöka förklara bort för utomstädes gäster, är väl iofs bara en detalj men indikerar att man helt enkelt inte vågar tänka stort. Solljus my ass. Man kan ju få Gunnar Larsson på sig.

Sen får man väl i ärlighetens namn kanske ha visst tålamod och se hur detta område passar in i det större Backaplansperspektivet. Blir närliggande områden lite mer stadsmässiga och storskaliga och Ö Kvillebäcken kan komma att ingå i staden i dess närhets upptagningsområde kanske det inte är så illa. Dock har jag ganska stora farhågor att det bara är ett önsketänkande.


En del underliga argument i svaret i samrådsrörelsen:

"Illustrerad utformning med delvis öppna kvarter har valts bland annat med tanke på att ge förutsättningar för goda planlösningar i kvarterens hörn"
- Vad menas??? Hur skulle planlösningarna bli lidande av att man bygger även i "hålen"? Låter som ett framkrystat och uselt argument. Man har klarat utmärkt att bygga slutna kvarter i hundratals år tidigare... Bor själv i en lägenhet över en genomgående port till gården, dvs motsvarande i "hålet", och anser inte att min planlösning lider det allra minsta av det. Fast "mitt" hus byggdes ju då i början på 1900-talet, kanske har man glömt hur man gör.

"Tillgången till besöksplatser gör det inte möjligt att ytterligare öka exploateringen"
- Men jösses...
1) Följ Johannes förslag i artikeln
2) Om detta verkligen är ett problem som man vill lösa (fast det kanske man inte vill...) men inte kommer runt utan fler besöksparkeringar så offra en del av något av bostadshusen i mitten av området och bygg istället ett parkeringsgarage i ett antal våningar (kan med fördel vara lokaler i gatuplanet såklart) och exploateringen runt området kan sen öka mångfalt de lägenheter som "offras". Besökare klarar nog av att gå ett, max två kvarter utan att lida sådär väldigt av det. Det funkar utmärkt i alla andra delar av världen. Men det kanske är för politiskt inkorrekt att bygga parkeringshus, bättre att cementera bilberoendet med för låg exploatering (fast vi vill ju hemskt gärna bygga bilarna på Hisingen förståss så vi får skatteinkomster till kollektivtrafik tex, bara de skeppas iväg någon annanstans - en form av nimbyism...)
 0
Johannes Hulter (23 Oktober 2008 15:05):
@ nicke: Jag kan hålla med din kritik, men tycker ändå detta visar att det finns en god vilja hos SBK. Det de behöver är tydliga riktlinjer från politikerna. Byggnadsnämnden skulle mycket enkelt kunna sänka p-normen och sätta en lokalnorm om de ville. Allt som behövs är att Anneli Hulthén säger att inget godkänns som inte följer vissa riktlinjer. Problemet är förstås att då skulle byggbolagen inte vara lika intresserade av att bygga. De vill ju vinstmaximera.

Det jag saknar är politiska förslag på hur vi ska komma ur den situationen. Varför säger de politiska partierna inget om hur vi ska skapa bättre förutsättningar för stadsbyggandet? Det borde finnas massor av intressanta och konkreta förslag från såväl vänster som höger. Det enda som diskuteras är en stadsarkitekt. Det må vara intressant, men i grunden är det här ett ekonomiskt och juridiskt problem. Jag vill alltså höra vilka ekonomiska och juridiska lösningar partierna förordar.

Men då måste de ju först se att det finns ett problem, och det verkar de inte göra... http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​10​/​byggnadsnamndens-​svar_​584.​.​.​
 0
Ragnar Lind (24 Oktober 2008 17:17):
Är det bara jag som inte kan komma in i arkivet? det kommer upp error och sånt.
 0
Johannes Hulter (24 Oktober 2008 19:06):
@ ragnar: Jag ska kolla med IT-avd (AndersG). Men det går att klicka på "Läs tidigare inlägg" längst ned på sidan.
 0
Anders Gardebring (25 Oktober 2008 00:14):
Nu fungerar arkivet igen.
Ser ni buggar på hemsidan så kan ni skicka ett mail direkt till mig på anders (at) yimby.se
 0
Fet G (25 Oktober 2008 13:16):
Ett stort problem är att det finns grönytor intill byggnaderna. Det är så typiskt, man lyckas skapa ett område som nästan ger samma goda känsla som innerstan. Och så kommer dessa gräsmattor som saltet på glassen. Om man ska ha så mycket gräs så kan man placera det på andra ställen, parker, spårvagnspår och taket.
 0
Nicke (25 Oktober 2008 20:36):
@ johannes: Tror absolut du har rätt att problemet ligger på politikersidan (och även om det legat i kommunens fackförvaltning SBK hade det väl ytterst varit politikernas ansvar i vilket fall). Som du säger är det läskigaste att inget parti egentligen verkar se problemet till fullo, inte ens deras sakkunniga. Forskningen är ju relativt omfattande och entydig med avsikt på dessa frågor, de borde vara hyfsat insatta i den kan man tycka.

I förlängningen är det vi medborgare som sätter inriktningen och jag är rädd för att politikernas ofta lite halvflummiga inställning, och som det delvis verkar okunskap, rimmar med allmänhetens och att det därför inte är ett klimat där det finns något riktigt politiskt incitament att sätta sig seriöst in i och ta tag i frågorna nerifrån grunden. Bara man får in fina ord som "trygg stad", "hållbar utveckling" och att man minsann inte gillar bilar är man nöjd, även om många ideer bygger på felaktiga antaganden om dessa värden och i förlängningen leder till motsatsen. Därför är Yimby ett fantastiskt initiativ som ökar medvetandet och trycker på. Tycker ni gör ett lysande jobb med det.

Ang den aktuella planen: tycker den hade varit relativt föredömlig om detta varit ett periferiområde, men som jag försått det är meningen att här ska det bli förlängning av innerstaden. Med tanke på det tycker jag inte planen som output från vårt stadsbyggnadssystem är särskillt bra, god vilja från en aktör (SBK) i systemet eller ej.

Ang bolagens vilja att bygga: de stora gamarna skulle nog gnälla om de inte fick utrymme att vinstmaximera, men jag är övertygad att isåfall andra aktörer tacksamt skulle ta chansen. Och gamarna hade nog kommit och velat vara med i slutändan endå. Även om det finns både politiska och kulturella faktorer i detta land som hämmar utvecklingen mot den urbana staden kan jag inte tro att Göteborg skulle vara världsunikt på så sätt att bolag och entreprenörer inte kan klara att vara med i en sådan utveckling och se nya möjligheter.
 0
Jesper Hallén (25 Oktober 2008 20:42):
Det är inte en helt igenom bra plan men det är en avsevärd förbättring i jämförelse med vad vi är vana vid.
 0
Olle Jansson (29 Oktober 2008 21:32):
För att komma till planens försvar i ett avseende så bör det påpekas att lokalerna är ett absolut minimum. Det är inom detaljplanens ramar att bereda plats för handel, bostäder och kontor i alla kvarteren.

Sedan har jag de senaste dagarna noterat Älvrummets skylt för utställningen om detaljplanen som man ser när man kommer från Östra hamngatan. Bilden till texten förestället bäcken, inte ett hus i sikte. Man skulle kunna tro att planen var för en park och inget annat.
 0
Anders Gardebring (29 Oktober 2008 21:35):
@Olle:
Att man ser bäcken, eller att natur används som primärargument, är ju inte alltför ovanligt. Många byggföretag verkar fortfarande leva kvar i illusionen att deras produkter är ett substitut för de som inte kan bo i en röd stuga i skogen. Dessutom slipper de ju då dra uppmärksamhet till att det är en standardprodukt som de säljer utan några egentliga mervärden än att vara bostadslåda.
 0
mhean (30 Oktober 2008 07:27):
Finns en film om Kvillebäcken nu på www.alvstranden.com

Tycker den lovar gott, förhoppningsvis har dom lyssnat på våra kommentarer både här och på deras hemsida.
 0
Johannes Hulter (30 Oktober 2008 08:16):
@ mhean: Länk bitte... :)
 0
mhean (30 Oktober 2008 13:44):
http:​/​/​www.​alvstranden.​com/​default.​aspx?​id=​70​4

Kanske funkar ovan länk, filmen ligger bland övriga filmer där.
 0
Erik Sandblom (3 November 2008 01:30):
Johannes, "Byggnadsnämnden skulle mycket enkelt kunna sänka p-normen och sätta en lokalnorm om de ville. Allt som behövs är att Anneli Hulthén säger att inget godkänns som inte följer vissa riktlinjer."

Å ena sidan kan bilbundna besökare parkera på Backaplan, så jag håller med dig att man enkelt kan sänka p-normen.

Å andra sidan finns en mentalitet som gör att folk utgår från att det alltid finns lediga p-platser vart man kör, även i innerstan. Den mentaliteten måste bort, annars blir det trafikproblem. Därför måste politiker peka med hela handen och slå fast att biltrafiken inom Göteborg måste minska i absoluta tal. Om dom gör det, så öppnas en riktig möjlighet att slopa hämmande p-normer.
 0
Johannes Hulter (3 November 2008 08:58):
@ erik: Jag menade mer att det är administrativt enkelt att sänka p-normen, realpolitiskt blir det svårt. Även om billobbyn är svagare än på länge.

Vad gäller trafikproblem: Om vi vill minska biltrafiken, vilket nästan alla säger, blir det nog ofrånkomligt med periodvisa trafikstörningar när man bantar ned biltrafiksystemens kapacitet. Hade jag kört bil hade jag slutat för länge sedan, pga alla bilköer, leta och betala för p-platser etc.
 0
Ragnar Lind (6 November 2008 10:00):
Jag såg en bild över området i tidningen "Hemma i HSB". Bilden var liten och skissartad, kanske är min oro befogad. Men det ser väldigt 70-talsmässigt ut, fast tätt. Tex så ligger utefter Gustaf Dahléns gata 4 skivhus på varje sida. Av klassisk förortstyp: långa horisontella perspektiv, platta tak, hisstrummor på taken och allt.
 0
Markus T (15 December 2008 14:35):
En artikel på ämnet i dagens GT. Skribenten har många synpunkter gemensamt med yimby verkar det som.

http:​/​/​www.​gt.​se/​nyheter/​2.​1616/​1.​140​390​8/​behover-​hisi.​.​
 0
Johannes Hulter (15 December 2008 15:49):
@ markus t: Tack för tipset! Vet du vem hon är (Anna-Clara Löwenberg)? Det är som att läsa vårt yttrande :) Mycket roligt!
 0
Markus T (15 December 2008 21:13):
@ Johannes: Nej, jag har faktiskt ingen aning vem hon är. Råkade på artikeln när jag slösurfade lite... Men precis som du säger så känns det som att läsa popversionen av yttrandet.
 0
Laszlo (22 Maj 2010 12:31):
Jag saknar spårvagnsförbindelse till Björlandavägen. Markreservation finnes, men utnyttjas ej. Det bor fler och fler i området, men Hisingen har alltid behandlats styvmoderligt i spårvagnshänseende. Senast plockade man upp (!) spår som gick från eketrägatan till älvsborgsbron! Att man inte byggde in spårvägen i en kasett under älvsborgsbron när den byggdes förstår jag inte heller!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.