Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om Åby Stallbacke

 


Modell över planerad bebyggelse

YimbyGBG lämnade i fredags in sitt yttrande över den planerade bebyggelsen på Åby Stallbacke i Mölndal. Även om detaljplanen rör ett område utanför Göteborgs kommungräns är stadsutvecklingen i näraliggande tätorter som Mölndal naturligtvis av intresse även för Göteborg. Bilden ovan visar den planerade bebyggelsen. YimbyGBG ställer sig positiva till en exploatering av området men har invändningar mot den föreslagna bebyggelsestrukturen som är av välkänd husipark-modell. Vi har istället föreslagit en tätare och mer blandad kvartersstruktur i området.

Läs förslag till detaljplan
Läs YimbyGBG:s yttrande som pdf

Yttrande


YimbyGBG ställer sig positiva till att bygga på Åby Stallbacke. Dock tycker vi att den föreslagna bebyggelsestrukturen ska justeras. Mölndals kommun marknadsför sig ofta med att man är den tredje största kommunen i Västra Götaland och att företagsklimatet är mycket gott. Som en del i att förstärka det kommer Mölndals Centrum att de närmaste åren genomgå stora förändringar då kommunen vill profilera sig som en individuell del av Storgöteborg. Detta tycker vi på YimbyGBG är bra men vi anser att om Mölndals kommun vill bli en starkare del av Storgöteborg så bör en högre exploatering än den föreslagna ske på Åby Stallbacke.

Förslaget som ligger är glest och kommer få karaktären av förort istället för stad trots att det ligger så centralt i Mölndal. Av planförslagets konsekvensbeskrivning framgår att det är ont om bebyggelsebar mark i centrala Mölndal:

I centrala Mölndal finns få alternativa platser för nya bostäder. Nästan all mark är redan ianspråktagen för bebyggelse eller utgörs av grönområden som av olika skäl bör bevaras med hänsyn till stadsbilden, trivsel, rekreation m m.


Trots detta väljer man en gles och uppsplittrad bebyggelsestruktur vilket ger ett omotiverat lågt exploateringstal. Man anger också tydligt att ambitionen är att bygga vidare på kvartersstrukturen i Mölndal centrum:

Föreslagen utbyggnad skall ses som en utveckling av centrala Mölndal västerut och ansluter till kvartersstrukturen i Mölndals centrum och intilliggande bostadsområden.


Trots detta föreslår man endast uppbrutna kvarter i form av radhus, punkthus och lamellhus. Alltså typologier som är raka motsatsen till den sammanhållna kvartersstadens struktur.

Området är dessutom kraftigt utsatt för bullerstörningar, dels från trafiken och dels från travbanan. Vintertid harvas banan för att få bort frost, detta ger upphov till starka bullerstörningar även nattetid. Av bullerutredningen framgår att acceptabla bullernivåer inte kommer att kunna hållas. Trots detta väljer man att inte bygga slutna kvarter, vilket skulle bullerskydda innergårdarna.

Vi föreslår istället att riktig kvartersstad börjar byggas i det hörn där Frölundagatan möter Åbyvägen. Kanske kvarter på mellan 4-8 våningar. Sen kan man fortsätta den typen av bebyggelse längs med hela området. Detta förslag skulle skapa betydligt fler bostäder vilket vi anser skulle gynna Mölndals kommun. Det skulle också bli en mer sammanhängande stad med bara Åbybergsparken som delare. Denna mer sammanhängande stad skulle också enklare skapas om kvartersstad byggdes mellan Toltorpsgatan och Frejagatan samt kanske med hus på båda sidor om Storgatan. Dessa hus längs Storgatan skulle dock få formas varsamt eftersom de skulle hamna nedanför kyrkan, kanske inte högre än 3 våningar. Vad som är viktigt i sammanhanget är att samtlig bebyggelse som vi föreslår ges utrymme att bedriva verksamheter i bottenvåningarna. Landshövdingekvarteren runt Krokslätts Torg borde vara förebilder för stadsbyggandet på Åby Stallbacke, med levande gatuplan och trygga, lummiga innergårdar (fig. 1).Fig. 1: Kvartersstad runt Krokslätts Torg

Vi hoppas vidare att Mölndals kommun kommer att utveckla spårvagnstrafiken och att den högre exploatering som vi föreslår skulle ge ett större underlag för t.ex. en linje mellan Mölndals Centrum bort mot Eklanda via just Frölundagatan och kanske i förlängningen ända bort till Frölunda Torg.

Vi tror att framtida generationer skulle vara tacksamma mot dagens beslutsfattare om en högre exploatering genomfördes och hoppas att ni reviderar det utställda förslaget enligt våra önskemål. Vi anser inte att den typ av bebyggelse som det utställda förslaget anger är lämplig för centrala Mölndal. Det är dags för Mölndal att välja väg: gles och bilberoende förort eller levande och blandad stad. YimbyGBG rekommenderar starkt att man väljer det senare.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
mhean (8 December 2008 12:33):
Förhoppningsvis väcker detta lite eftertanke i Mölndal.
 0
Daniel (8 December 2008 14:30):
Bra förslag. Man anpassar sig också till omgivningen på ett mycket roligare sätt än vad det nuvarande förslaget gör.
Av nån anledning så ser hela mölndal ut som bifrost när det inte är villaområdet (om man bortser från göteborgsvägen). Det skulle vara roligt om det blev mycket mer täta kvarter i mölndal (som dock inte sväljer omgivningen). Om mölndal är en stad (som dom kallar sig) så kanske det också är dags att se ut som en, och inte snegla på tråkigt miljonprogramsutseende i tegel.
 0
Olle Jansson (8 December 2008 15:52):
Mölndals Stad är onekligen något av ett skämt, men inte ovanligt sådant (Kvibergstaden...). Mölndal skulle verkligen kunna tjäna något på att försöka erbjuda något annat än vad som redan finns i stora mängder i närområdet. Dessutom skulle det la inte skada med mer människor i området som kan vilja nyttja deras na centrum (också riktig stad, enligt Mölndals-definitionen).
 0
Stefan L (9 Augusti 2009 19:02):
Har du fått något svar på detta yttrande? Läste att Mölndals kommun troligen köper Papyrus gamla industritomt som innefattar en markarea på 227 000 kvadratmeter i centralt läge. Mark som kommer att säljas ut till byggföretag. Vore intressant att veta om de lyssnar på förslag eller kör sitt eget race.
 0
Mattias Bolander (27 Augusti 2012 08:58):
GP skriver om Åby Stallbacke i dag:
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​molndalharryda/​1.​10​440​90​-​har-​.​.​
"750 bostäder, mestadels i form av hyreslägenheter, men även radhus och några hyresrätter"
 0
EL (27 Augusti 2012 11:11):
Hur gick det med de storstilade planerna att utveckla TORGET? Är de lagda i soporna. Några hus vid travbanan inte mycket att bry sig om. Låt mölndalsborna bygga vad de vill.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.