Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om Södra Gårda

 
YimbyGBG lämnar idag in sitt yttrande över programförslaget för Södra Gårda. Vi är mycket kritiska till Stadsbyggnadskontorets förslag som innebär storskaliga rivningar i en genuint urban miljö. I vårt yttrande ingår ett alternativt förslag som löser det parkeringsbehov Svenska Mässan säger sig ha, samtidigt som den befintliga bebyggelsen tas tillvara, utvecklas och förtätas.

Tack till alla som följt med på stadsvandringar, bidragit med synpunkter, kommentarer och engagerat er på andra sätt. Tillsammans kan vi göra Göteborg ännu bättre!

Ladda ned Stadsbyggnadskontorets programförslag

Ladda ned YimbyGBG:s yttrande som pdf

Yttrande

YimbyGBG är positiva till en stadsutveckling av Södra Gårda. I det programförslag som presenterats har dock behovet av parkeringsplatser överordnats alla andra hänsyn på ett fullständigt oacceptabelt sätt. De ingrepp som förespråkas går rakt emot översiktsplanens intentioner och YimbyGBG ställer sig helt avvisande till det aktuella förslaget. För att visa på områdets urbana möjligheter har YimbyGBG tagit fram ett alternativt förslag, som tillgodoser parkeringsbehovet utan att riva befintlig bebyggelse.

Stadsbyggnadskontorets programförslag

Det aktuella progamförslaget ger en god beskrivning av stadsdelens urbana kvaliteter och de möjligheter som finns att förstärka Södra Gårdas karaktär av finmaskig blandstad. Programförslagets genomgång av befintlig bebyggelse visar tydligt att området uppfyller alla kriterier på tät, levande blandstad. Södra Gårda är enligt Stadsbyggnadskontorets ett utmärkt exempel på den sorts stadsmiljö som översiktsplanen föreskriver att Göteborg ska ta tillvara och bygga mer av.

I programförslaget sägs följande:

Den nu aktuella förändringen i stadsdelen Södra Gårda bör sträva efter att den historiska stadsmässigheten vårdas och förs vidare. I detta ingår kvartersstrukturen och det täta sambandet mellan bostäder och verksamheter som finns. Det vi i dag kallar ”blandad stadsdel”, men som egentligen är en stadsdel (en stad är per definition blandad, allt annat är område), finns redan etablerad. Att integrera mässverksamheten med de verksamheter och bostäder som finns är viktig utgångspunkt i detta arbete.

Man citerar också den fördjupade översiktsplanen för Södra Gårda och den nya översiktsplanen:

Under förslag till markanvändning anger planen att det överordnade målet med centrala Göteborg bör erbjuda en integrerad och mångsidig miljö. Området bidrar till mångsidigheten genom att dess särprägel förstärks och kompletteras med kvaliteter som saknas idag. /.../ Göteborgs planering ska ge förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö och ett rikt stadsliv. En attraktiv stad kännetecknas av komplexitet med blandning av funktioner, en visuell mångfald och möjligheter till möten mellan människor. Blandstad eftersträvas både vid omvandling av de centrala förnyelseområdena och vid komplettering av övriga områden.

Det är därför ytterst förvånande att läsa Stadsbyggnadskontoret förslag, som innebär att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen från början av förra seklet - och den småskaliga mixen av billiga hyresrätter, småföretag, konstnärsateljéer och alternativa verksamheter - ska rivas och ersättas med parkeringsgarage. Dissonansen mellan översiktsplanens riktlinjer och liggande programförslag är synnerligen anmärkningsvärd.

Stadsbyggnadskontorets programförslag innebär att de två äldsta landshövdingekvarteren i Gårda (1926-1929) och ett stenhuskvarter samt Gårdaskolan (1901) och dess gymnastikhall (1922) rivs och ersätts med parkeringsgarage. Eventuellt kommer handel och kontorslokaler att inrymmas i parkeringsgaraget. Av de 156 landshövdingehus som fanns i området 1950 återstår idag endast 23 hus, varav 7 nu hotas av rivning. I den inventering byggnadsantikvarierna Anna Ligoura och Lisa Molander gjorde för Stadsbyggnadskontoret för några år sedan beskrivs de aktuella landshövdingehusen:

De kvarvarande landshövdingehusen på Gårda utgör en enhetlig miljö, både genom sin placering utmed samma gata, liksom i fasadernas utformning och skick. Alla husen är klädda med locklistpanel och har tegelklädda tak. Hörntomterna är avskurna mot gatan vilket ger ett mjukt intryck åt gatuhörnen, särskilt tydligt vid den smala Fabriksgatan. Fasaderna är original, liksom portar och fönster. Kvarteret 31 har moderniserats interiört, medan de övriga kvarteren i princip är i originalskick både in och utvändigt.

Landshövdingehusen skapar ett viktigt blickfång vid södra infarten till Gårda, genom att de ramar in Fabriksgatan på båda sidor och ”fångar upp” besökaren genom sina avskurna hörn. Särskilt kvarteret 30 är väl exponerat, då inga hus föregår kvarteret i söder. Landshövdingehusens historiska koppling i Gårda, där de växte upp alldeles intill de många industrier som fanns i området, är tydlig då flera gamla industrilokaler fortfarande finns kvar i fastigheterna norr om husen. Detta visar tydligt det nära sambandet mellan arbete och bostad som en gång utmärkte ”Gårda fabriks- och arbetaresamhälle”.


YimbyGBG:s förslag

YimbyGBG:s alternativa förslag innebär att all befintlig bebyggelse bevaras (fig. 1-2). Istället anläggs ett parkeringshus i ca 5 våningar på den impedimentmark som finns mellan E6 och befintlig bebyggelse i kvarteren Gumsen, Lejonet och Cedern. Parkeringshuset byggs samman med det befintliga parkeringshuset i området. Denna bebyggelse fortsätter ut över ödetomten i den södra delen av kvarteret Lejonet, mot Fabriksgatan, där publika lokaler ordnas i gatuplanet (fig. 3). Sammanlagt ger detta ett tillskott på minst 500 parkeringsplatser. Parkeringshuset fungerar samtidigt som bullerskydd för bostadskvarteren.

Befintlig gångbro över E6 ersätts med en gång- och cykelbro i Tritongatans förlängning, genom parkeringshuset. Mellan E6 och kvarteret Eken anläggs en "grön vägg", som bullerskydd och grönyta med klätterväxter.

På tomten mellan Focushuset och Örgrytevägen byggs ett hus i ca 6 våningar, med affärer och kontor i gatuplanet och parkering på våningarna ovanför (fig. 4). Detta ger ett tillskott på minst 500 parkeringsplatser. Mölndalsån vidareutvecklas till ett urbant grönstråk med gång- och cykelbroar i tvärgatornas förlängningar för att minska barriäreffekterna.Fig. 1: YimbyGBG:s förslag till ny bebyggelse (vitt och grönt) - klicka för större bild
Fig. 2: YimbyGBG:s förslag till ny bebyggelse - klicka för större bildFig. 3: YimbyGBG:s förslag till parkeringshus på Fabriksgatan med lokaler i gatuplan - klicka för större bild.Fig. 4: YimbyGBG:s förslag till kontors- och parkeringshus framför Focushuset med lokaler i gatuplan - klicka för större bild

Med dessa förändringar torde det parkeringsbehov som Svenska Mässan säger sig ha vara tillgodosett, samtidigt som den levande blandstaden utmed Fabriksgatan bevaras och utvecklas. Det är naturligtvis avgörande att de föreslagna parkeringshusen får en omsorgsfull arkitektonisk gestaltning. Det finns goda exempel på urbant integrerade parkeringshus att hämta inspiration från (fig. 5).Fig. 5: Park Plaza i Boston

YimbyGBG har i detta yttrande valt att presentera ett alternativ som löser parkeringsfrågan inom planområdet. Det finns även stora möjligheter att lösa parkeringsfrågan utanför planområdet. Vi vill dock samtidigt väcka frågan om det rimliga i att så kraftigt öka bilberoendet i ett område som är extremt välförsörjt med kollektivtrafik (inklusive järnvägsstation - Lisebergsstationen). Det är mycket tveksamt om ett tillskott på över 1000 parkeringsplatser kan sägas ligga i linje med kommunens översiktsplan och K2020. Men även om en sådan enorm satsning på biltrafik skulle anses nödvändig går det som sagt att genomföra utan rivning av befintlig bebyggelse, om man följer vårt alternativa förslag.

YimbyGBG rekommenderar i sammanhanget att man utreder förutsättningarna för ett resecentrum i anslutning till Lisebergsstationen (fig. 6). En sådan allokering skulle ytterligare förstärka evenemangsområdets kollektivtrafikförsörjning. För resor till Mässan och andra viktiga mål i södra innerstan som Chalmers och Sahlgrenska, är Liseberg en bättre bytespunkt än centralstationen. Spårvägen kan utnyttjas bättre än idag. Bilar är avsevärt mer ytkrävande än andra trafikslag och en minskning av biltrafikens andel av den totala trafiken, i enlighet med K2020, vore följaktligen önskvärd.Fig. 6: Exempel på utformning av nytt resecentrum vid Lisebergsstationen - klicka för större bild

Det finns en stor social och ekonomisk potential i den befintliga bebyggelsen utmed Fabriksgatan. Som många urbanforskare (t.ex. Richard Florida) tydligt visat attraherar täta blandstadsmiljöer kreativa verksamheter i skärningspunkten mellan konst, kultur och företagande. Det går inte att i detalj planera fram sådana miljöer men det går att skapa förutsättningarna för ett kreativt och innovativt klimat genom att tillåta den dynamiska mixen av billiga hyresrätter, lokaler och alternativa verksamheter. Ett av få sådana områden i Göteborg har varit Andra Långgatan i Linnéstaden. Ska Göteborg kunna fortsätta utvecklas till en attraktiv storstad med spetskompetens inom konst, kultur och ekonomiskt entreprenörskap kan vi inte demolera de få urbana miljöer med kreativ potential vi har kvar. Tvärtom behöver vi ta tillvara de som finns och se till att de blir fler.

På Fabriksgatans västra sida finns redan Brew House. Det är ett kreativt center för ett 70-tal företag inom musik, film och media som stöds av Business Region Göteborg. Brew House har också en "inkubator" för nya innovativa företag. Södra Gårda har alltså fantastiska förutsättningar att bli en kreativ smältdegel av konst, kultur och företagande. Fabriksgatan kan med rätt planering bli ett nytt Andra Långgatan, en småskalig och experimentell mix av butiker, caféer, ateljéer och andra alternativa verksamheter. Möjligheterna till synergieffekter med Svensk Mässans mer storskaliga verksamhet är enorma. YimbyGBG rekommenderar starkt att man tar tillvara och utvecklar denna potential, istället för att utplåna den. Goda exempel finns i andra städer, till exempel området Norra Sorgenfri i Malmö. Det är också viktigt att de lägenheter som nu står tomma i planområdet hyrs ut med tidsbestämda kontrakt, som bostäder eller ateljéer, tills en detaljplan för området är beslutad. Den kommunala förvaltningen bör inte föregripa den demokratiska processen.

I framtiden kommer Gårda som helhet att behöva förtätas och få en tydligare koppling till den övriga stadsväven, förslagsvis genom att Valhallagatan utvecklas till ett tydligare stråk med mer urbana kvaliteter. Många av de exploateringar som gjorts i Gårda under senare decennier har varit renodlade kontors- eller bostadshus utan publika lokaler i gatuplanet. Det har haft en direkt negativ inverkan på stadslivet i området. Dessa exploateringar behöver ses över och i vissa fall kompletteringsbebyggas. Med klok och genomtänkt planering kommer detta område bli en stor tillgång för Göteborg.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (13 Januari 2009 14:57):
Som sagt, tack till alla som varit med och fixat det här yttrandet! För att citera Daniel: Nästa gång hoppas jag att vi får arbeta med något roligare än att ta fram en massa parkeringsplatser...
 0
Viktor (13 Januari 2009 15:14):
Mycket bra förslag! Frågan är väl om sbk kan acceptera att en grupp lekmän kommer med ett bättre och mer genomtänkt förslag än deras egna. Lär väl max bli minimala justeringar som i kvillebäcken.
 0
Patrik Sterky (13 Januari 2009 15:24):
Bra förslag, men hur är det egentligen med buller/avgas normer och farligt gods? Får de hus närmast motorvägen ligga kvar då de redan är byggda, även renoveras?

Vet att man generellt bråkar om normer för hur nära större vägar man får bygga, i samband med Götaleden och Gullbergsvassutbyggnaden, men E6an har än tyngre trafik och inga restriktioner vad gäller farligt gods?
 0
Johannes Hulter (13 Januari 2009 15:37):
@ viktor: Tack! Jag tror faktiskt att det blir större förändringar i SBK:s förslag. Det gäller bara att trycka på mot politikerna, dvs. s+mp+v.

@ patrik: Tack, jo det är viktig fråga som vi kanske borde ha lyft fram bättre. Det är tre problem: Buller, farligt gods och luften. Bullret och godset fixar vi genom att bygga p-hus framför som skydd. Luften är mer knepig men jag är säker på att det går att ordna med andra åtgärder.

Hursomhelst är det bara ett argument mot att använda husen som bostäder. Själva husen och alla butikslokaler, ateljéer, replokaler etc behöver man ju inte riva för det. SBK föreslår ju själva att man ska bygga lokaler i p-garaget, så det funkar uppenbarligen.
 0
Daniel (13 Januari 2009 15:43):
Fantastiskt bra jobbat, och dessutom mer genomarbetat än många program som tas fram av sbk, och dessutom på kortare tid.
Jag vill bara höja ett varningens finger (pessimist som jag är) att jag hoppas att dom inte börjar slänga fram urdåliga förslag från sbk för att få en massa gratis konsultverksamhet från Yimby.
 0
Johannes Hulter (13 Januari 2009 15:52):
@ daniel: ;D Jag säger bara: Bring it on!
 0
Erik Sandblom (13 Januari 2009 15:55):
"Ska Göteborg kunna fortsätta utvecklas till en attraktiv storstad med spetskompetens inom konst, kultur och ekonomiskt entreprenörskap kan vi inte demolera de få urbana miljöer med kreativ potential vi har kvar."

Yttrandet är bra. Särskilt detta citat!
 0
Anders Gardebring (13 Januari 2009 16:13):
You guys rock!
Riktigt bra yttrande, och som redan påpekats är det ju grymt mycket bättre än SBK:s mycket dåligt genomarbetade förslag. Jag blev faktiskt riktigt paff första gången jag såg det, är det så här illa ställt med stadsplaneringen i Göteborg? Vi ser mycket tveksamt uppe i Stockholm med, men att riva kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och ersätta med parkeringshus tror jag inte SBK i Stockholm skulle våga (eller ens vilja) ge sig på...
 0
Olle Jansson (13 Januari 2009 16:14):
Vet inte riktigt om jag är nöjd med färgerna på de föreslagna husen...
 0
Anders Gardebring (13 Januari 2009 16:18):
Olle:
Det är ju bara volym-illustrationer, inte förslag på fasader.

Johannes:
Vad använder ni för program för att göra era bilder?
 0
Johannes Hulter (13 Januari 2009 16:22):
@ anders: För er som inte känner till det är Olle färgblind, vi hade en rolig diskussion om det igår när vi la the finishing touch på husen... Olles ironi kan ibland vara mycket subtil. ;)

Det är Jesper som gjort jobbet, vi får fråga honom. Men jag misstänker Photoshop (Gimp är annars en bra gratis variant..). Daniel har gjort resecentrumet, jag tror han också använder PS.
 0
mhean (13 Januari 2009 16:25):
Olle, hahahaha, så tyken
 0
Anders Gardebring (13 Januari 2009 16:31):
Ah.. haha. Ja se där :)
 0
Nicholas Lusack (13 Januari 2009 16:33):
Bravo!
 0
björn (13 Januari 2009 16:36):
Bra förslag. helt rätt tänk att utveckla denna fina, men idag rätt tråkiga del av gbg. kommunens förslag känns däremot som en garant för att södra gårda ska bli ännu folktommare än idag. riva fina gamla hus för att bygga p-hus... låter som ett dåligt skämt i mina öron.
angående närheten till motorvägen så kan jag inse problematiken med buller och dålig luft i områden. samtidigt är det sorgligt faktum att förbudet mot att bygga och bo jämte motorvägen är ett stort skäl till varför den är en sådan effektiv barriär mellan östra och västra gbg.
 0
Jesper Hallén (13 Januari 2009 16:40):
Anders: ja det mesta är gjort i Photoshop, enklast så.
 0
Erik Sandblom (13 Januari 2009 16:47):
Luften är dessvärre ett starkt argument för att ta bort bostäderna. Hur kan man mildra problemet? Kanske blir luften bättre av att sänka farten på motorvägen från 70 till 60 förbi Gårda, och t o m 50 under vissa tider? Det går ju åt en del bränsle på påfarten för att komma upp i 70 jämfört med 60 eller 50.

Göteborg har en miljözon för smutsiga bilar. Motorvägen ligger precis utanför gränsen. Kanske läge för att utöka miljözonen lite, så att bostäderna inte måste rivas? Smutsiga bilar får köra Västerleden istället.

Karta miljözon, PDF:
http:​/​/​www2.​trafikkontoret.​goteborg.​se/​resourcelibrary.​.​
 0
Mikael Kreutz (13 Januari 2009 16:50):
Medelhastigheten på leden måste ju ändå var ca 85, och att se bilar som kör över 100 är alls inte ovanligt.
 0
Erik Sandblom (13 Januari 2009 16:54):
Mikael, finns det fartkameror?
 0
Daniel (13 Januari 2009 16:58):
Motorvägen är ett problem.
Dels går miljözonen i gränsen till motorvägen (det är ok att åka med smutsiga fordon på E6:an, men man får inte svänga av och köra in på fabriksgatan. Ett problem är ju att en ringled saknas delvis, men då den länk som går mellan rv40 och E20 (mellan landvetter och partille) ska kompletteras med bättre väg och mot så försvinner en del av trafiken den vägen. Dock så vill jag som infrastrukturintresserad bara säga att vissa partier tror att det här med luften fixar marknaden själv. Vill inte säga vem som har yttrat vad. Det är inte konstruktivt.
Och medan jag skrev här vill jag faktiskt också säga att den barriär som dom nya föreslagna p-husen bildar räcker nog gott för luftkvaliteten. Vill hänvisa till husen som byggs i norra gårda samt även dom befintliga husen i södra gårda som ska ligga kvar befinner sig inom gränserna.
 0
Mikael Kreutz (13 Januari 2009 17:02):
Nej, så vitt jag vet finns det inte fartkameror på motorvägar överhuvudtaget i Sverige. Men man hade nog kunnat finansiera Västlänken på en månad om man hade mobila fartkameror då och då längst med E6 i Gårda.
 0
Erik Sandblom (13 Januari 2009 17:19):
Daniel, "då den länk som går mellan rv40 och E20 (mellan landvetter och partille) ska kompletteras med bättre väg och mot så försvinner en del av trafiken den vägen."

Är det trängsel eller dålig framkomlighet på den vägen idag? Jag misstänker att mycket av trafiken på motorvägen i Gårda ska till eller från lokala mål. Om man bygger ut den andra vägen så tror jag bara det blir en ökad total trafik.
 0
Magnus Nilsson (13 Januari 2009 17:43):
Grymt snyggt jobbat! Vad händer nu? Har ni skickat in detta till SBK? Och när är deadline för beslut om vad som hända skall?
 0
Patrik Sterky (13 Januari 2009 18:13):
Jag tror inte snitthastigheten är problemet, det är volymen bilar (över 100 000 i vardera riktning per dygn). Eftersom E6 är en av europas huvudvägar kommer man tyvärr aldrig godkänna en miljözon som innebär att man inte kan passera Göteborg, eller ett dubbdäcksförbud (vilket jag tror skulle ge mest effekt) då det knappast kommer blir dubbdäcksförbud i hela Sverige.

De nya husen och kontoren i Gårda har mycket stränga krav vad gäller luft, och rening av luft in i fastigheterna. Betvivlar att dagens gamla hus går att renovera så att man kan installera centrala luftinsug och reningsanläggningar. Kuriosa: Innan förslaget om 28-våningshuset höggs av ner till 13-våningar (otroligt tråkigt att det blev så) var det åtm meningen att luften skulle tas in i huset på taket för att minska avgaserna.
 0
Niklas (13 Januari 2009 18:27):
Väldigt bra och genomarbetat yttrande! I'm so impressed :).

Man får verkligen hoppas att SBK tar till sig och stoppar rivningsplanerna.
 0
Erik Sandblom (13 Januari 2009 19:06):
Patrik, man kan passera Göteborg med smutsiga fordon även om det blir miljözon på Gårdamotorvägen. Hela Söderleden-Västerleden-Älvsborgsbron-Hisingsleden ligger utanför miljözonen. Sen är man tillbaka på Kungälvsleden/E6. Man kan också köra Kallebäcksmotet-R40-Landvetter och sen norr mot Partille om man ska åt det hållet.

Du har nog rätt om snitthastigheten. Men om snitthastigheten sänks så bör det indirekt ge jämnare fart genom att omkörningarna minskar, och accelerationen vid påfarterna minskar. Samtidigt får man lägre buller.
 0
Daniel (13 Januari 2009 19:15):
Nu känns det lite som jag är offtopic, men länken mellan rv40 och e20 ska visst bli såpass viktig att den kommer att få egna mot vid båda vägarna.

Men som sagt, luften är visst inga problem i gårda bara skärmar finns. Kvarteret bakom focus passsar uppenbarligen som bostäder bara det finns avskärmningar.
 0
Erik Sandblom (13 Januari 2009 19:24):
Daniel, menar du kvarteret norr om Focus, längs Åvägen? Kv Neptun? Det ligger en bit från motorvägen. De rivningshotade husen ligger närmare motorvägen, alldeles intill.
 0
Birgitta Kyrö Mattsson (13 Januari 2009 21:01):
Ett välgjort inlägg i debatten om centrala stadens utveckling, så mycket jobb nedlagt och kommunen bör ta inlägget på allvar. Problemet med luftkvalitet i Gårda orsakad av trafiken på motorvägen är ett problem som kommunen måste ta tag i genom åtgärder i stadens trafiklösningar. Biltrafiken genom centrala Göteborg skapar hälsofarlig luftsituation och är ett enormt problem, som blir så tydligt just i Gårda.
Ni som jobbat fram det här förslaget har verkligen gjort ett fint inlägg.
 0
Håkan Tendell (13 Januari 2009 21:58):
Området ser lite smalt ut, men nog borde man kunna klämma in en eller ett par smäckra skyskrapor? Gärna bestående av hyresrätter samt med butiker i de två nedersta våningsplanen.
http:​/​/​www.​gt.​se/​nyheter/​1.​142920​6/​debatt-​goteborg-​en-​.​.​
 0
Matthias H. (13 Januari 2009 22:05):
Håkan, läste ditt inlägg igår, mycket skönt skrivet.
 0
Johannes Hulter (13 Januari 2009 23:25):
Tack alla som kommenterat. Som många varit inne på är luften i området ett problem. Förhoppningsvis går det att lösa så att folk kan bo i området. Det är hursomhelst ingen anledning att riva husen, eftersom de kan användas som lokaler etc - om viljan finns. Det finns ett stort behov av ateljéer hos stadens konstnärer. Och hur kommer det sig att det aldrig, aldrig är bilarna som är problemet, utan vi andra som andas avgaserna?

@ magnus: Såvitt jag vet kommer arbetet att pågå under 2009, beslut under 2010.
 0
Sven R (14 Januari 2009 04:24):
Jag skulle gärna se att man byggde Göteborgs högsta hus här. Finns det ett bättre läge i stan? Fast inte ett bostadshus, det vore slöseri med ett bra skyltläge vid E6:an. Huset skulle kunna innehålla ett nytt WTC t.ex.

Göteborg är ju fortfarande en levande industristad men tyvärr manifesteras inte det i stadsbilden. Vi har en övergiven bockkran...! Men i dessa tuffa tider så skulle det vara rätt skönt med symboler för livskraft snarare än industridöd. Skyskrapor alltså. Och vad vore mer symboliskt än att dom byggs i gamla Gårda, industrins vagga i Gbg? Samtidigt bör man ju jobba med att föra in mer liv i gatuplanet precis som Johannes skrev.

Jag skulle gärna se att Focus byggdes ut mot Örgrytevägen, utan mellanliggande gata. Gallerian skulle då kunna utvidgas, mot Örgrytevägen kan gallerian vara i två plan, som en luftig uppglasad volym för att se inbjudande ut. Ovanpå skulle kontor få plats, gärna som en skyskrapa. Men även mässhallen skulle kunna exponeras mot Örgrytevägen/E6 med en uppglasning och ett expressivt svävande tak, ungefär som på Universeum. Eftersom mässhallen förläggs mot den södra sidan av det nya större Focus-blocket så lämnas tillräcklig plats för att garaget kan byggas på med några våningar på den norra sidan. Det är rationellt eftersom rampen upp redan finns där. Och det är rationellt att ha bilarna inom mässkomplexet. T.ex så skulle säkert utställarna uppskatta att slippa springa ut då de ska hämta mer karameller i bilen.

Jag saknade visioner i det här Yimby-förslaget. Det fokuserade bara på att bevara en äldre typ av stad (vilket iofs inte behöver vara fel) men vår tids tillägg blev bara fyrkantiga p-hus i de mest exponerade lägena. Jag tror och hoppas att Svenska Mässan vill ta tillfället i akt att skapa spännande arkitektur här också.

Hoppas ni inte tycker jag låter negativ, jag är mycket imponerad av jobbet ni har lagt ner! Mer sånt och det går inte att negligera Yimby i debatten!
 0
Sven R (14 Januari 2009 05:02):
En sak till, tomten framför Focus känns ju som en klockren resurs för mässans expansion. Men är det kanske så att man inte kan bebygga den innan Västlänken är klar? Någon som vet?
 0
Daniel Sjölund (14 Januari 2009 07:44):
@Sven: Jag håller med dig i att det är en kittlande tanke med ytterligare ett, men givetvis högre, WTC-torn invid Focushuset. Varför inte istället för det nya hus som vi föreslagit?
 0
Sven Renquist (14 Januari 2009 08:10):
Ja varför inte! :-) Jag gillar idén om busstationen. Om Västlänken inte blir av så skulle jag gärna se att mitt föreslagna glasatrium även inrymde busstationen. Lite som Nils Ericson terminalen då, fast med mer handel. Det skulle kunna bli en levande plats i staden.

Jag är lite svag för folklivet på järnvägsstationer måste jag erkänna. Jag tycker man ska utnyttja sådana platser till att skapa stora offentliga rum med plats även för folk som inte ska resa, där man t.ex kan sitta och titta på folk med en kopp kaffe.
 0
Markus T (14 Januari 2009 08:10):
@Daniel: Länken rv40-E20 kommer inte att avlasta E6 speciellt mycket då den inte kommer vara ett bra alternativ för att ta sig förbi stan och vidare norrut. Det ena motet kommer ligga vid Slamby (Landvetter) och det andra vid Jerikotunneln, så det blir en stor omväg. Men folk som pendlar ex. Lerum - Mölndal kommer kanske åka mindre via Olskroken.
 0
Johannes Hulter (14 Januari 2009 09:38):
@ sven: Bra idé! Vårt huvudfokus i det här yttrandet var ju att visa att parkeringen gick att lösa på annat sätt men det kommer ju att komma en detaljplan längre fram och då tycker jag definitivt att vi borde utveckla förslaget i din riktning (om inte SBK kommer på det själva).

Det är alltså bara att sätta sig ned och cadda Sven!
 0
Martin Nilsson (14 Januari 2009 11:29):
Park Plaza i Boston måste vara världens snyggaste parkeringshus. Ser ju ut som en fint gammalt klassiskt varuhus!
 0
Erik Sandblom (14 Januari 2009 12:22):
Saken uppmärksammas i Ekot:

Många vill bevara Gårda
Tisdagen var sista dagen att lämna in synpunkter angående kommunens planer för Gårda när Svenska Mässan byggs ut. En namninsamling med temat ”bevara Gårda” har fått över 1 300 underskrifter.
http:​/​/​www.​sr.​se/​goteborg/​nyheter/​artikel.​asp?​artikel=​.​.​
 0
Jörgen Sundström (14 Januari 2009 14:47):
Bra yttrande. Hoppas vekligen att politikerna lyssnar på opinionen. Att det har uppmärksammats av Ekot är kanske början till en vändning.
 0
Anders Gardebring (14 Januari 2009 15:07):
Maila journalisten på SR kanske? (Jonas Franzén). Och maila definitivt s-politikern (Mats Arnsmar) som ju verkar tro att man måste riva allt om man vill bygga ett parkeringshus. (Han lär väl förvisso se YimbyGBG:s yttrande ändå då han sitter i stadsbyggnadsnämnden, men alltid bra att synas lite extra).
 0
Johannes Hulter (14 Januari 2009 15:52):
Absolut. Mejla en länk till vårt yttrande till alla ni tror kan vara intresserade. Ju fler som gör det desto bättre!
 0
Erik Sandblom (14 Januari 2009 16:01):
Någon borde verkligen göra något :-D
 0
Johannes Hulter (14 Januari 2009 16:05):
Alla borde verkligen göra något... :)
 0
Patrik Sterky (14 Januari 2009 17:02):
@Sven: Gårda lämpar sig tyvärr inte för höghus då leran är väldigt djup just där, vilket var anledningen till att höghuset i norra gårda skrotades. Huset skulle bli 90 meter högt, men man var även tvungen att förankra det i berget 65 meter under marken... dyrt!

Vad gäller utrymmet framför Focus kan jag inte tänka mig att det behövs då tunneln kommer börja svänga söderöver redan innan man kommer in i berget under motorvägen. Då underfarten under motorvägen kommer vara den begränsande vad gäller utrymme för omledning av befintlig trafik borde det inte behövas, även om det säkert skulle underlätta med en yta att ställa av byggmaterial/byggbaracker under byggskedet.
 0
Sven R (15 Januari 2009 05:22):
Patrik, jag tror berggrunden ligger ganska ytligt där. Ett stenkast därifrån är det iallafall berg i dagen. Jag tänker på Örgrytevägens gamla puckel som sprängdes bort när spårvägen drogs, mellan Gothia Towers och Liseberg alltså. Men naturligtvis har du rätt i att det skulle bli dyrt om det vore lera. Skanskaskrapan fick pålas till ett djup som ungefär motsvarade husets höjd.
 0
Patrik Sterky (15 Januari 2009 20:16):
@Sven: Jag tror TYVÄRR inte jag har fel, kolla gärna in geologikartan över göteborg: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​33

Ett exempel på vilka otroliga skillnader/bergkanter det finns i Göteborgsleran är vid den östra infarten till Götatunneln (utanför Hasselbladshuset), där går berget från Kvarnbergets ca +20m till -100m i princip lodrätt ner.
 0
Jesper Hallén (15 Januari 2009 20:17):
Om det är lerigt i Gårda vad är det då inte i Frihamnen, det blir en jäkla massa pålande om vi ska bygga en skystad där :)
 0
Patrik Sterky (15 Januari 2009 22:28):
Jag vet... är tyvärr lite skeptisk att det kommer bli dyrt, samt att det i dagsläget ligger mycket utsatt vid stormar. Kanske blir det billigare om man bygger hela kvarter/flera byggnader?
 0
Mikael Kreutz (15 Januari 2009 23:34):
Kartan är intressant eftersom Handelskammarens förslag på en underjordisk ringled är helt inom ramarna för vad som borde vara möjligt med Göteborgs förutsättningar. Förutom ekonomin då...
 0
Peter B (15 Januari 2009 23:38):
Hmm, finns det något låglänt område i centrum som har lämplig geologi för höga hus egentligen? Ser ju tveksamt ut på kartan...
 0
Daniel (22 Januari 2009 10:56):
I gårdagens gp så fanns det som förslag bland insändarna att då luften ofta tas som skäl för att riva husen, så borde husen på andra sidan vägen (villorna) rivas, för luften är ju lika dålig där. Sedan undrar jag hur luften är för jakobsdal. Fast det är ju tjusiga stenhus så det kanske inte är samma regler som gäller för dom.
 0
Hustomten I Gårda (13 Februari 2009 14:18):
Det är häpnadsväckande att frågan om luften används i debatten. Förmodligen används den för att avleda uppmärksamhet från vad det egentligen handlar om; att man fullständigt struntar i Gårda bara det blir ytterligare 500 parkeringsplatser till svenska mässan.
Kolla in http:​/​/​bevaragarda.​blogspot.​com/​ och den senaste bloggposten.

Luft-argumenten är snudd på rena lögner. Dessutom, med FLER bilar i innerstan (vilket det blir om programförslaget för södra gårda genomförs i sin nuvarande form) så blir det SÄMRE luft för alla Göteborgare. Det i sin tur borde vara minst lika allvarligt argument som att man vill riva hus för att bygga parkeringsplatser.
 0
Johannes Hulter (13 Februari 2009 14:31):
@ hustomten: Helt rätt - jag lade upp de där länkarna på Rädda Gårda-bloggen men de bör ju synas här också:

http:​/​/​www.​o.​lst.​se/​NR/​rdonlyres/​35EB30​4E-​A1E6-​4897-​BF.​.​

"Länsstyrelsen har i uppdraget om åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen framhållit att mätplatsen vid Gårda är olämplig utifrån de kriterier Naturvårdsverket satt upp för var luftföroreningar bör mätas. Mätutrustningen är placerad vid en gångbro över E6, på en plats där människor normalt inte vistas, eller vistas endast mycket korta stunder. På sådana platser är miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte tillämpliga enligt Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen anser därför att de värden som uppmäts vid Gårda inte bör användas som underlag vid bedömningar av huruvida miljökvalitetsnormen för partiklar uppfylls i Göteborg eller ej."

http:​/​/​www3.​goteborg.​se/​luftnet/​Rapporter/​20​0​4/​Rapport.​.​

"Skillnaden mellan halter av PM10-partiklar i utsatta lägen intill den hårt trafikerade E6:an och situationen inne på bakgårdar och lokalgator i Gårda uppvisar ett tydligt avstånds- och skyddsberoende. Anledningen är att byggnader och slutna kvarter tvingar den förorenade luften att färdas en längre sträcka innan den når mottagaren. En stor del av partiklarna, speciellt slitagepartiklar från vägbana och däck, blir inte luftburna under någon längre tid utan hamnar i dagvatten och dikesmassor."

Det är intressant vad man kan gräva fram med Google nowadays. Det är uppenbart att det behövs en oberoende och korrekt luftmätning i området. Det tycker jag ni boende ska trycka hårt på i kontakterna med myndigheterna.
 0
Johannes Hulter (28 Oktober 2009 12:32):
I en kommentar på bloggen Du gröna nya värld säger Kia Andreasson att Miljöpartiet ställt sig bakom vårt förslag: http:​/​/​neomaterialism.​wordpress.​com/​20​0​9/​10​/​26/​urbana-​.​.​
 0
Matthias H. (28 Oktober 2009 13:34):
Häftigt, kanske ett stort genombrott för yimby gbg.
 0
Erik Sandblom (28 Oktober 2009 15:39):
Hurra!
 0
Anders Gardebring (30 Oktober 2009 00:03):
Otroligt kul detta. Förnuftet har segrat! Ja, eller iaf hos ett av partierna, det återstår att se var S och V ställer sig.
 0
Ola Kinberg (8 December 2009 21:09):
Helt otroligt bra framlagt.. Till och med inspirerande. Jag vill uppleva den visionen nu!
 0
Magnus Persson (14 Februari 2010 15:19):
Många Bra förslag YIMBY. Kul!

Lite reflektioner.

POSITIVT MED YIMBYFÖRSLAGET

-Att inte landshövdingehusen rivs.
-Att en grön vägg (av växter) tar upp buller och avgaser.
-Att ni tillgodoser Svenska Mässans behov av exploatering med bl a p-hus (fast detta är egentligen inte positivt. Jag anser att Svenska Mässan inte behöver växa mer, det blir FÖR stora event som drabbar Göteborgarna med ökad bilism i innerstaden).


NEGATIVT MED YIMBYFÖRSLAGET

-Att de föreslagna husen är för höga. Höghus är ganska dyrt att bygga och dyrt att renovera (främst exteriört). Höghus ger även dåligt solinsläpp på marknivå (solljus viktig hälsofaktor bland stadens invånare och ökar trivseln). Områden med höghus har även dåligt luftombyte och ger sämre luft (avgaser stannar kvar pga att vindar inte når ner). PS. Min definition av höghus är nånstans 10-15 meter. DS.
-Att den vackra parken framför focushuset ödeläggs och blir p-hus. Alla träd och gröna ytor i staden är av stor vikt att bevara pga ekologiska skäl. Växter renar luften och ökar trivseln för människorna och skapar förutsättning för allt biologiskt liv.

ETT ANNAT FÖRSLAG

-Gör gårdsgata av södra Fabriksgatan och måla de slitna fasaderna på landshövdingehusen (kan inte någon myndig person K-märka kvarten Eken, Cedern och Neptun?!). Området har stråk- och turismpotential i stil med Haga/Andralångatorna.
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​G%C3%A5ngfartsomr%C3%A5de
-Bygg ett p-hus över motorvägen. Det skulle fånga upp avgaser och ge renare gårdaluft. Det skulle kapsla in bullret och ge en tystare boendemiljö för gårdaborna. Hyran över motorvägen måste dessutom vara billig, inte sant.

Ja, jag försöker tänka ur ett 1.ekologiskt, 2.socialt och 3.ekonomiskt hållbart perspektiv. Jag anser det viktigt att alla de tre perspektiven får lika mycket rum (det är annars väldigt vanligt att det ekonomiska dominerar, inte sant).
 0
Magnus M. (14 Februari 2010 15:31):
Var finns det höghus i det här förslaget?
 0
Johannes Hulter (14 Februari 2010 15:55):
@ magnus persson: Hej och välkommen till Yimby! Jag tycker ditt förslag låter jättebra.

Vårt främsta mål med vårt yttrande var att visa att det gick att få in de p-platser Mässan ville ha - utan att riva någonting. Men vi skrev också tydligt att vi tycker det är för mycket p-platser i förslaget.

I likhet med Magnus M. förstår jag dock inte var du ser höghus i vårt förslag. Att säga att allt över 10-15 meter (3-4 våningar) är höghus tycker jag är en extrem ståndpunkt. Dessutom är det väl bra att ha "höghus" mot E6 - just pga av de skäl du anger om luften? Så den stannar på E6 och inte hamnar på Fabriksgatan...
 0
Magnus Persson (17 Februari 2010 00:28):
Hej Yimby och tack för välkomnandet Johannes Å.

Angående höghus i ert förslag så anser jag att 5-6 våningar är högt. Min maxgräns går vid 15 meter. Och att använda höga p-hus som avgas- och bullerskydd är ett mycket bra förslag. Yimby skriver i sitt förslag:

"På tomten mellan Focushuset och Örgrytevägen byggs ett hus i ca 6 våningar..." 6 våningar borde bli cirka 30 meter.

"Istället anläggs ett parkeringshus i ca 5 våningar på den impedimentmark som finns mellan E6 och befintlig bebyggelse i kvarteren Gumsen..." 5 våningar torde bli cirka 25 meter.

Men så är jag väldigt kritisk till att bygga högt, för jag ser fler nackdelar än fördelar med det. Kan man inte gräva ner p-hus under mark istället? En av fördelarna med att bygga högt är ju den vackra utsikten man får, om folk bor där vill säga. Är det p-hus är det dumt att bygga högt anser jag.

Mina reflektioner om att bygga höghus
Positivt
-Många människor på liten yta
-Klimatvänliga lösningar går att uppnå (värme, vatten)
-De som bor överst får vacker utsikt (men vem har sagt att det är en mänsklig rättighet? FN anser i alla fall inte det)
-Mer ekonomiskt lönsam infrastruktur (spårvagn, buss etc).

Negaivt
-Trivseln minskar i höghus bland annat för att man bor i en själlös kub (lägenheten) i en ännu större kub (höghuset).
-Det mesta är gjort av armeringsjärn och betong vilket är både oekologiskt, oscharmigt och gör det svårt för hemmafixaren att reparera eventuella skador. Jag anser solida svenska träslag vara det mest ekologiska, ekonomiska och hållbara här i Sverige. Dock finns större brandrisk med trä.
-Höghus består ofta av färdiga, enkla byggnadsmallar och alla lägenheter ser prick likadana ut. Lite trist.
-Segregationen ökar i höghusen där folk inte har en innergård eller dylikt att mötas och hälsa på. Att mötas i trapphus verkar inte kunna hjälpa grannsämjan.
-Områden med höghus verkar ha ökade sociala problem. Titta på t ex Hammarkullen där det finns många höghus, jämför med Majorna med få höghus.
-I anslutning till höghus finns alltid en STOR skrymmande parkering där alla boende ställer sina bilar. Vid låghusområden (t ex Majorna) slipper man ha stora ödsliga parkeringar. Där får alla plats att ställa bilen direkt på gatan. Det är därför det är få stora p-platser i Majorna bl a. Är Ni med hur jag tänker?

Ja, därför anser jag bl a att man ska vara ytterst försiktig med höghus. Men detta förslag i S Gårda är inte en fråga om höghus eller ej. Det handlar ju om p-hus främst.
 0
Johannes Hulter (17 Februari 2010 09:15):
@ magnus: Först så vill jag igen påpeka att jag tyckte ditt förslag lät väldigt bra. Det är inte så att Yimby vill bygga p-hus för sakens skull, vårt önskescenario skulle nog se annorlunda ut men vi ville visa att Mässans argumentet för att riva inte höll.

Vad gäller höghus - bra uppspaltning av argument. Jag tycker dock det verkar som motargumenten du anger är ganska svaga eller osäkra.

"Trivseln minskar i höghus bland annat för att man bor i en själlös kub (lägenheten) i en ännu större kub (höghuset)."

Det är ju ett ganska subjektivt argument, inte sant? Dessutom är det väl snarare ett argument för höghus än mot? Höghus är ju vanligtvis inte "kubformade", till skillnad från lägre hus...

"Det mesta är gjort av armeringsjärn och betong vilket är både oekologiskt, oscharmigt och gör det svårt för hemmafixaren att reparera eventuella skador. Jag anser solida svenska träslag vara det mest ekologiska, ekonomiska och hållbara här i Sverige. Dock finns större brandrisk med trä."

Om det är ocharmigt är också subjektivt. Men höghus i trä (mer än 3 våningar om man följer din definition) går ju också att bygga, det finns en tråd om det någonstans på forumet vet jag.

"Höghus består ofta av färdiga, enkla byggnadsmallar och alla lägenheter ser prick likadana ut. Lite trist."

Stämmer det? Är höghus i större utsträckning än låghus enhetliga? Jag tror du tänker för mycket på de höga skivhus som byggdes i samband med miljonprogrammet - alla höghus måste ju inte se ut så. Lika lite som alla låghus måste se ut som miljonprogrammets 3-vånings betonglimpor.

"Segregationen ökar i höghusen där folk inte har en innergård eller dylikt att mötas och hälsa på. Att mötas i trapphus verkar inte kunna hjälpa grannsämjan."

Stämmer verkligen detta? Dessutom finns väl kvarter med hus högre än 3-4 våningar som har innergårdar. Kolla Linnéstan, där finns det 10-våningshus med fina innergårdar.

"Områden med höghus verkar ha ökade sociala problem. Titta på t ex Hammarkullen där det finns många höghus, jämför med Majorna med få höghus."

Återigen tror jag du tänker enbart på höghusen i miljonprogrammet. Problemet med dem var dock inte höjden, utan stadsplaneringen runtomkring. Höghusen på Föreningsgatan (runt 17 vån) har såvitt jag vet inga omfattande social problem. Dessutom finns ju låghusområden med stora sociala problem, inte sant? Så höjden kanske inte är grejen?

"I anslutning till höghus finns alltid en STOR skrymmande parkering där alla boende ställer sina bilar. Vid låghusområden (t ex Majorna) slipper man ha stora ödsliga parkeringar. Där får alla plats att ställa bilen direkt på gatan. Det är därför det är få stora p-platser i Majorna bl a. Är Ni med hur jag tänker?"

Återigen tror jag du tänker på miljonprogramshus. Det finns många höghus med parkering i källaren också. Dessutom leder en ökad befolkningstäthet till förutsättningar för större funktionsblandning, underlag för kollektivtrafik och följaktligen mindre anledning att ha bil alls. Såvitt jag vet är bilägandet i områden med höghus ofta betydligt mindre än i de låga villamattorna.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.