Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om Heden/Avenyn

 
YimbyGBG lämnar idag in sitt yttrande över programförslaget för området Heden/Avenyn, vilket uppmärksammats i GP. Det har redan börjat diskuteras i GP:s kommentarer. Det är många människor som varit delaktiga i arbetet, ett stort tack till alla som varit med på stadsvandringar och på olika sätt bidragit till diskussionen på hemsidan och i arbetsgruppen.Skiss över framtida Heden - klicka för större bild (Ill: Jesper Hallén)


Yttrande

YimbyGBG ställer sig positiva till planerna på att utveckla området runt Avenyn och Heden.  Programförslaget ger en god historisk bakgrund och en genomtänkt beskrivning av områdets utvecklingspotential. YimbyGBG instämmer till fullo i programförslagets utgångspunkt, som är att knyta samman evenemangsstråket med Avenyn och att utveckla området till en attraktiv och dynamisk stadsmiljö.

Programförslaget lyfter fram den strategiska betydelsen av Göteborgs innerstad och behovet av att stärka centrala Göteborg som regionkärna genom en målmedveten förtätning med arbetsplatser och bostäder. YimbyGBG delar helt och hållet detta perspektiv och ser mycket positivt på att Heden/Avenyn lyfts fram som ett "bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor" i den nya översiktsplanen. Det har vi tagit fasta på i vårt förslag till stadsutveckling på Heden/Avenyn.

Stegvis stadsutveckling av Heden

I arbetet med framtida detaljplaner på Heden tror vi att det är nödvändigt med en tydligare plan över hur området ska utvecklas. Samtidigt är detta område så stort, och så viktigt för Göteborg som stad, att det vore olyckligt att på ett tidigt stadium låsa detaljutformningen. YimbyGBG:s förslag innebär en handfast och konkret, men samtidigt flexibel plan för Heden. I likhet med den gamla innerstaden som byggdes ut tomt för tomt, över tid och enligt en övergripande stadsplan, bör området bebyggas stegvis. Det gör det möjligt att korrigera planen efter hur området utvecklas och växer.

Funktionalismens totalsaneringar och mastodontplaner har visat sig sårbara för tidens gång. Vi vill istället förslå att man skissar ett grundläggande urbant nät över Heden som man sedan fyller i steg för steg, tomt för tomt. Istället för detaljreglering förespråkar vi ramstyrning. Målet måste vara att genom stegvis stadsutveckling förtäta och förädla de urbana kvaliteterna i området. YimbyGBG vill se en fortsatt framväxt av tät och levande blandstad på Heden. Begreppet blandstad syftar här på alla typer av blandning, funktionell, social och estetisk.Skiss över framtida torg på Heden - klicka för större bild (Ill: Jesper Hallén)

Funktionell blandning

För att säkerställa funktionell blandning ner på kvartersnivå bör en övergripande plan föreskriva funktionsblandning på varje tomt. Renodlade bostadshus, affärshus eller kontorshus bör överlag undvikas i området. Ett sätt att säkerställa funktionsblandning är att införa en lokalnorm i planen för området. En viss yta av gatuplanet på varje bebyggd tomt ska vara lokalanpassad. Det kan t.ex. gälla takhöjd. En publik lokal får enligt PBL inte ha en takhöjd under 2,7 meter. En generell reglering om takhöjd på minst 3 meter i gatuplanet skulle följaktligen säkerställa att publik verksamhet inte omöjliggörs.

Social blandning

För att möjliggöra social blandning är det nödvändigt att åstadkomma en stor pris- och hyresvariation ner på kvartersnivå. För att skapa en stor blandning av människor räcker det inte bara att blanda upplåtelseformer, även pris- och hyresnivåer måste blandas så att olika sorters människor kan bosätta sig i området. Varierade lokalkostnader leder till att olika sorters verksamheter kan etablera sig, vilket i sin tur skapar en större social blandning bland de som besöker området.

Högre exploateringstal på vissa tomter bör accepteras om det skapar möjligheter för privata exploatörer att erbjuda fler billiga lägenheter eller prisvärda lokaler. Ett särskilt ansvar för att möjliggöra prisvariation i området har de kommunala byggbolagen. Principen om självfinansiering (den sk. Älvstrandsmodellen) kan i många fall motverka ambitionen att åstadkomma social blandning.  Det är även viktigt med variation på lägenhetsstorlekar för att möjliggöra för människor ur olika sociala grupper och i olika livsfaser att bo i samma område.

Estetisk blandning

Den täta, levande blandstaden erbjuder en rik variation av hushöjder och arkitektoniska uttryck. Ju fler fastigheter i ett kvarter, desto större chans till upplevelserik variation i bebyggelsen. Istället för stora, avskalade och likriktade huskroppar bör planen för Heden möjliggöra sammanhängande stadskvarter med många mindre tomter och en stor variation både i höjd och gestaltning.

Tomterna bör ha relativt fri exploateringsgrad. Istället för att exakt reglera våningsantal kan man ange ett tillåtet höjdspann. Om det finns marknadsaktörer som är intresserade av att bygga verkligt högt, kanske Göteborgs första riktiga skyskrapa, bör detta aktivt understödjas. Det finns ingen motsättning mellan skyskrapor och stadsliv, förutsatt att byggnaden integreras i stadsväven och får publika lokaler i bottenvåningen.Skiss över framtida Heden - klicka för större bild
(Ill: Jesper Hallén)

Det är också viktigt att ta tillvara och vårda Hedens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse, Exercishuset och Loppetorpet. Mixen av gammalt och nytt bidrar till den arkitektoniska mångfalden.

Mer stad - Mer park - Mer allt!

Stadsplaneringen har länge lidit av en konstlad motsättning mellan förtätning och grönytor. I verkligheten finns ingen sådan motsättning. Vi kan bebygga Heden och till och med få mer grönyta, mer parkmark och mer rekreationsyta än idag. Vi kan äta kakan och behålla den.  Som bl.a. Kjellgren och Kaminsky Architecture visat i sitt projekt för Göteborg 2050 så finns en enorm potential i att anlägga grönytor, koloniträdgårdar, ängar och parkmark på hustaken. Tillsammans med lummiga, gröna och bullerfria innergårdar kan Heden utvecklas till en grön oas i flera plan, inte vid sidan av staden utan mitt i den. När vi lämnar funktionalismens separeringstänkande bakom oss öppnar sig enorma möjligheter att skapa dynamiska, täta och gröna stadsmiljöer.

Trafikintegrering

YimbyGBG ställer sig positiva till idén att omvandla Avenyns omgivande gator till gångfartsgator. Även de  nya gator som blir aktuella på Heden bör vara gångfartsgator. De bör också anläggas i befintliga gators förlängningar, för att på det viset ta tillvara innerstadens sammanhållna gaturum. Längs med alla större gator i området bör trottoarerna breddas. Detta gäller särskilt Engelbrektsgatan, som har potential att bli ett viktigt stråk mot Evenemangsområdet.

Vi vill också se en förlängning av spårvägen på Vasagatan över Heden till Bohusgatan och Skånegatan. Vad gäller spårtrafik längs Avenyn så kan vi inte se att detta skulle ha några negativa urbana effekter, tvärtom. Ur rent trafikteknisk bemärkelse vore det dock bättre om spårtrafiken gick längs Södra Vägen.

Parkering

Vi föreslår att man inte tillämpar den nuvarande parkeringsnormen vid bebyggelse i detta område. Det är rimligt med tanke på att det rör sig om ett av de mest centrala och mest välförsörjda områdena i Sverige vad gäller kollektivtrafik och alla tänkbara former av samhällsservice. Vi föreslår istället att varje enskild exploatör får ansvara för eventuell anläggning av p-platser inom varje tomt, vi ska inte tvinga exploatörer att tillhandahålla boendeparkering som det inte finns någon marknadsmässig efterfrågan på.

Möjligheten att slippa dyra parkeringsanläggningar skapar dessutom utrymme för lägre prisnivåer, vilket skulle stimulera den sociala blandningen i området. Längs med Parkgatan kan man bygga parkeringsgarage för besökande, exploateringsgraden får avgöras av efterfrågan.

Den nuvarande bussterminalen bör flyttas till ett mer perifert läge i staden. Att använda attraktiv central mark för bussuppställning är inte ett rationellt markutnyttjande.

Utveckla Heden

I vår vision för Heden läggs ett urbant nät över området, som sedan bebyggs stegvis och kontinuerligt med olika fastigheter. På detta sätt skapas en organisk och flexibel form som kan anpassas och förändras över tid och efter skiftande förutsättningar.

I en första fas bebyggs de områden längs kanterna av Heden som idag är parkeringsplatser. Detta förstärker de potentiella stråk som finns i området, utmed omgivande gator (Södra vägen, Engelbrektsgatan, Sten Sturegatan och Parkgatan). Vi vill också se en spårvagnsdragning i Vasagatans förlängning i ett tidigt skede.I en andra fas fortskrider stadsutvecklingen av Heden genom att man bygger inåt längs med det urbana nätet. Stadslivet utmed stråken förstärks genom ytterligare stadskvarter, fler boende, verksamheter och kommersiellt utbud.I en tredje fas fullföljs det urbana nätet och den levande blandstaden på Heden förstärks med ytterligare stadskvarter. Vi har nu skapat en tät och dynamisk stadsdel med en spännande och attraktiv arkitektonisk variation i bebyggelsen.Fastigheternas tak bör utvecklas till kvalitativa fickparker och grönytor för rekreation och sport. På det viset ersätts kontinuerligt bebyggd parkmark med ny, samtidigt som urbana värden tillskapas. En halvt nedsänkt fotbollsplan sparas som en historisk länk. Fotbollen kommer även i fortsättningen att ha sin plats på Heden. På vintern kan denna öppna yta användas som isbana för allmänheten.

Förädla Avenyn

Avenyn har redan idag många stadskvaliteter som är värda att ta vara på. Blandningen av funktioner och arkitektoniska uttryck är en styrka för Avenyn som stadsgata. Trots att Avenyn inte är bredare än Linnégatan upplevs den dock ofta som platt och ödslig. Detta beror delvis på att förträdgårdarna tagits bort men den främsta förklaringen är förmodligen relationen mellan husens höjd och gatans bredd. Högre hus längs sidorna skulle skapa ett tätare gaturum. Det är också uppenbart att andelen boende i området är mindre.

Vi föreslår därför att man bygger på vissa hus med fler våningar och då i första hand bostäder. Eventuellt kan vissa hus som saknar bevarandevärde rivas och ge plats åt byggnader med ett högre exploateringstal och en mer omsorgsfullt gestaltad arkitektonisk utformning. Det finns ett antal objekt från 1960-tal och framåt som knappast kan anses oundgängliga för stadsbilden.

För att stärka kopplingen mellan Avenyn och Evenemangsområdet föreslår YimbyGBG att Engelbrektsgatan utvecklas till en gångvänlig stadsgata. Vi vill se en tillbyggnad mot nuvarande Elite Park Avenue med publikt innehåll, i en eller två våningar, med terrass på taket. En breddning av trottoarerna på båda sidor av Engelbrektsgatan är också nödvändig. Parkeringsgaraget i korsningen Södra vägen/Berzeliigatan bör ersättas av stadskvarter med blandat innehåll som kan fortsätta ner mot Engelbrektsgatan. På så vis får Lorensbergsparken möjlighet att utvecklas till en tillgänglig och attraktiv stadspark skyddad från buller.

- - -

Läs också repliken om förtätning från YimbyGBG:s Martin Coskun som publiceras i dagens GP.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Jansson (24 Februari 2009 09:37):
Jag noterar fjärilarna, Jeppe. Två mer än på Högsbogatan dessutom... :D

I övrigt utmärkt, emellanåt tyker för att få fram en poäng utan att bli raljerande.
 0
Anders Gardebring (24 Februari 2009 09:50):
Wow! Ett alldeles lysande yttrande. Grymt bra jobbat!
 0
Fredrik Sundqvist (24 Februari 2009 10:36):
Många konstruktiva idéer har kommit in och det finns vitt skilda åsikter. Här är några förslag:
" Bevara Heden som öppen plats och bygg inget nytt.

Haha, det kallar jag konstruktivt :D

Bra jobbat i övrigt! Det tråkiga med dessa nej-sägare är att förslaget kommer sluta med att man delar det på mitten. Halva höjden på huset och halva Heden kvar... Ingen nöjd, alla missnöjda - Perfekt!
 0
Daniel A (24 Februari 2009 10:54):
Ett jättebra förslag tycker jag.

Jag har bara en fråga och det är om dom publika ytorna.
Det är mer en formaliafråga bara, men är det tänkt att taken och gårdarna ska vara publika?
 0
Olle Jansson (24 Februari 2009 11:03):
Daniel A.: Vi diskuterade den frågan en del när vi hade ett möte om Heden. Jag var negativ som vanligt och trodde inte det skulle vara praktiskt möjligt eller uppskattat av de boende. Men även om jag var negativ kunde jag hålla med övriga om det gick att ha de öppna för andra och möjliggöra gångstråk mellan husen via trappor och broar, kanske med ett kafé upp på något tak och så vidare. Tyvärr tror jag att det är en utopi i dagsläget och det krockar lite med några andra viktiga delar i programmet; att husen byggs var för sig, vid olika tidpunkter och med olika ägare. Men, men - lyckas i alla fall några kvarter nå en vettig överenskommelse så...
 0
Patrik Sterky (24 Februari 2009 11:09):
Väldigt fräck vägstruktur inne i området, som skiljer sig från den klassiska lite tråkiga raka strukturen! Bra nivå på kvarvarande ytor för sport (även om isarenan lär bli svår att bli av med nu när den är byggd). På det hela taget ett grymt fräckt förslag!
 0
Hannes Johansson (24 Februari 2009 11:43):
Det är väl önsketänkande, men jag hoppas att inte dessa konservativa nej-sägare får allt för mycket att säga till om. Det verkar som att många enbart vill behålla gammalt för att de vill leva i samma stad som de växte upp i. Men staden tillhör även de nya generationerna, och man måste ta hänsyn till de behov och önskemål som finns hos dessa. Att någonting är gammalt betyder inte att det måste sparas av just den anledningen. Heden är väl ett praktexempel på något som är traditionellt, men egentligen inte speciellt attraktivt.

Och man kan väl även vara önsketänkande och hoppas att det inte kommer ta 20 år innan spaden sätts i marken...
 0
Johannes Hulter (24 Februari 2009 12:15):
 0
Petter (24 Februari 2009 12:55):
Jag sågade tidigare förslaget med överbyggnad av Göta Älv men det här förslaget om Heden är riktigt bra. Tyvärr så lär det finnas för mycket motstånd mot bebyggelse av heden för att det ska bli verklighet.
 0
Erik Sandblom (24 Februari 2009 13:26):
Hela vår idé med stegvis utyggnad gör att alla kan vara nöjda inledningsvis. När husen kommer på plats blir det förhoppningsvis fler som tycker att det blev bra. Och blev det inte bra kan så man göra något åt det -- det är därför stegvis utbyggnad är så himla smart!
 0
Patrik Sterky (24 Februari 2009 15:41):
@Petter: Förslaget om överbyggd Göta Älv kom från "Kjellgren & Kaminsky Architecture".
 0
martin (25 Februari 2009 10:23):
Jag tycker att de höga husen på bilderna ser väldigt smala ut. Hur stor markyta är det tänkt att de ska uppta och är det ekonomiskt gynsamt att bygga högt och smalt? Har för mig att Turning torso blev ekonomiskt ifrågasatt eftersom varje våningsplan blev dyr att bygga i förhållande till den boyta som skapades.
 0
Olle Jansson (25 Februari 2009 10:50):
Storleken på tomterna kan la i och för sig delvis förklaras med Jesper Halléns skeva ögonmått. Delvis tror jag dock även att det implicit hänger samman med en föreställning om tomtens betydelse för bebyggelsens utforming. För individer som uppskattar urbana storstäder med mellanhög, tät bebyggelse är små, täta tomter att föredra framför stora tomter som borgar för fristående, större byggnader med tillhörande öststatskänsla.

Däremot skall inte tomterna på skisserna tas för givna, de är där för inspiration och är inte ett konkret underlag för en detaljplan. Jag var själv av pragmatiska skäl en smula skeptisk till de väl små tomterna vid det centrala, runda torget.
 0
Johannes Hulter (25 Februari 2009 12:02):
@ martin: De flesta husen på skissen ligger runt 20 meter, vilket är en ganska vanlig bredd i Vasastan. Runt torget ligger den på 10 eller under, vilket är mer Amsterdam-style :)

Fördelen med mindre tomter är att man kan få in fler och mindre entreprenörer (öka konkurrensen) och naturligtvis att det blir en mer varierad stadsbild. Men Olle har ju rätt i att skissen framför allt är tänkt som en vision och inte som en plankarta, även om han säger det på sitt vanliga trevliga sätt... ;)

Edit: Ni kan använda Skandiahuset (den svagt H-formade byggnaden i korsningen Sten Sturegatan/ Bohusgatan) som är en bit över 100m som jämförelseobjekt.
 0
Olle Jansson (25 Februari 2009 14:18):
Johannes: Just det - byggnaden på 100m; jag glömde ju att ta med dina bristande kunskaper i praktiskt användande av index i min förklaringsmodell! :p
 0
Daniel A (25 Februari 2009 14:24):
Jag har en liten fråga till:
Det är om Gamla Allén. Jag tycker att det är ett intressant förslag som ni har ritat, men ni inser väl omöjligheten i att försöka få den allén nedsågad? Har ni en alternativ plan där den är kvar?

@Olle. Tack för svaret. Det kan vara svårt att få ytorna publika på taket men då kan dom åtminstånde vara en sorts terasser. Annars blir det ju halmtak av allt.
 0
Johannes Hulter (25 Februari 2009 14:44):
@ daniel a: Tanken är att Gamla Allén ska klara sig, jfr med flygbild.
 0
Daniel A (25 Februari 2009 15:16):
@johannes
Hmmm... det vart ju så att kvarteren på heden går i jämn linje med husen på södra vägens östra sida. Det var därför jag undrade.
 0
Johannes Hulter (25 Februari 2009 15:24):
@ daniel: OK, den ena trädraden livar nästan med kvarteren längs Södra Vägen, så ska vi ha kvar Allén får vi kanske dra in Heden-kvarteren några meter. Det kan jag leva med... :)
 0
Daniel A (25 Februari 2009 16:14):
@johannes:

Det är inga problem. Det var mer att om man ska förlika sig med folk som säger nej till allt, så ska man nog behålla lite av det gamla så att det inte blir ramaskri.
Jag måste som sagt säga att detta arbetet imponerar väldigt mycket. Det är organiskt och unikt samtidigt som det knyter an både nytt och gammalt. Dessutom som extra bonus så blir det ganska likt både hur stora tomterna var i Göteborg förr i tiden och även hur stora dom kan vara i holland som är vår stads stora föregångsbild från förr.
Den här sortens demokratiska samarbeten är framtiden. Gammalt är det när gamla stofiler sitter och planerar staden från mörka kontor. Och än bättre så får vem som helst vara med, även om föreningen hellre ser konstruktiva medlemmar än såna människor som tycker att allt var bättre förr när vi bodde i dragiga träkåkar.
 0
Johannes Hulter (25 Februari 2009 16:25):
@ daniel: Tack ska du ha och självklart är alla som ställer upp på vår målsättning - http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​om-​oss/​ - välkomna att joina! Och de som inte tycker som oss är välkomna att diskutera och debattera med oss här på sidan. :)
 0
Jesper Hallén (25 Februari 2009 16:34):
Ta inte våra skisser över Heden så bokstavligt då det är riktlinjer och inte en exakt detaljplan. Här finns utrymme för diverse metrar hit och dit, både vad gäller byggnader, gator och alléer. Gamla Allén blir säkert kvar, om inte någon mystisk trädsjukdom plötsligt hittas i den :)
 0
Olle Jansson (25 Februari 2009 18:35):
Kollade upp att Empire State Building är ungefär 130*60m i basen. Om någon skulle vilja bygga 100 våningar tror jag vi får offra någon innergård...
 0
Johannes Hulter (25 Februari 2009 20:10):
@ olle: So be it. ;) Men nog går det att bygga smalt och högt? Hörni SkyscraperCity-människor, ni måste ju känna till något som får tyst på Olle?
 0
tony (27 Februari 2009 20:46):
Snygg blogg!!!!!!!!
 0
Jörgen Sundström (1 Mars 2009 14:26):
Ni är suveränt bra på Yimby-GBG!
Om ert förslag för Heden genomförs kommer det att bli det intressantaste i Sverige.
 0
Johannes Hulter (2 Mars 2009 09:38):
@ tony/jörgen mfl: Tack! Vi väntar på att SBK ska höra av sig så vi kan sätta igång och bygga... ;)
 0
markus (22 Mars 2010 14:45):
Snyggt
 0
Hans H (31 Maj 2010 18:28):
En central park kräver att det finns en centralitet, medans Heden ligger i utkanten av den centrala staden med inte så mycket runt omkring den. Men det hade kanske gruppen som skissade på Göteborg 2050 en lösning på?

Men jag ger dem en poäng i att det hade varit en lätt och naturlig lösning att bara bebygga med kvartersstad på Heden istället. Fast själv är jag inte så rädd för de lätta och självklara lösningarna som de bakom Göteborg 2050.
 0
Hannes Johansson (31 Maj 2010 21:07):
Ja, titta på bilden där och jämför med den skyline som omger Central Park:

http:​/​/​www.​nyc-​architecture.​com/​CP/​Central_​Park_​Reserv.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.