Utskrift från gbg.yimby.se
....

Mellersta Biskopsgården

 

SBK håller på att arbeta fram en detaljplan för att bebygga ett grönområde mellan Södra och Norra Biskopsgården. Förhoppningen är att bygga totalt 180 nya bostäder i småhus, inklusive 12 platser till kommunens tomtkö, ett gruppboende och en förskola (dagis vågar jag la inte skriva).

 

Grönområdet har troligen från början avsetts som en grön oas mellan de två miljonprogramsområderna men har istället uppfattats som en otrygg plats ("planområdets norra del utgörs av Sjumilaparken, ett närrekreationsområde [...]  synes dock ej nyttjas särskilt frekvent då igenväxning och bristande underhåll präglar anläggningarna"). Dessutom finns all stadsnära natur man kan tänkas behöva, och troligen mer än så, strax västerut i form av Svarte mosses naturområde.

 

Detaljplaneområdet omgivet av rött

 

Sedan tidigare finns strax norr om detaljplaneområdet radhusområdet Solvädersbyn (typiskt Sörgårdsidylls-namn), ett tillskott i området från tidigt 1990-tal som består av trästugor från en norsk OS-by. Övrig bebyggelse är lite mer grå om man säger så och består av skiv- samt lamellhus av den typ som får många svenskar att rysa av avsmak och vissa arkitekter att kurra av välbehag. SBK betecknar det som en mångfacetterad stadsdel med mängder av exempel på fin arkitektur i ett ståtlig landskap.I dokumentet kan vi läsa att
"Biskopsgården ligger vidare inom bebyggelsekategori ”mellanstad”. För denna bebyggelsekategori anges strategier som; kompletteringsbygga, blanda, länka samman befintliga stadsdelar, i första hand bygga på redan ianspråktagen mark, bygga kollektivtrafiknära samt skapa goda möjligheter att cykla och gå."
 

Det är främst utifrån det perspektivet som det planerade området bör bedömas. Mellanstad är en kategori hämtad från Göteborgs nya översiktsplan, vars ambitioner Yimby i stort stödjer. Tyvärr visar sig dock sällan detaljplanerna komma särskilt nära översiktsplanens visioner, även om vackra ord ofta förekommer i detaljplanehandlingarna är det ofta svårt att se hur dessa avspeglas i den verkliga planen.

 

Istället använder sig SBK av Orwellskt nyspråk för att i ord bekläda samma gamla vanliga planer. Det finns inga rimliga förutsättningar i dagsläget att förvänta sig innerstadsbebyggelse här ute i förorten. Det finns dock möjligheter att förbättra även här och vi får ta oss en närmare till vad Mellersta Biskopsstaden bidrar.

 


Norra delen av södra Biskopsgården 1960, det nya området skall byggas i skoget i bakgrunden

 

Att områderna Norra och Södra Biskopsgården är relativt separerade ifrån varandra är inget att förvånas över. Enklavskapande var del av efterkrigstidsplaneringens modus operandi där lämpligt stora förorter skulle omslutas av härliga, rogivande grönområden (lite som mentalsjukhus). På senare tid har dessa gröna områden dock ifrågasatts allt mer.I bostadsområderna norr och söder om detaljplaneområdet finns det idag mestadels hyresrätter (att blanda upplåtelseformer är den förenklade form av blandstadsbegreppet som passar byggnadsnämnden) och trefjärdedelar av bostäderna är tre rum och kök eller mindre. Genom att komplettera bebyggelsen med andra bostadsformer och större bostäder samt nya sådana i ett miljonprogramsområde diversifieras området (undrar dock om nämnda Solvädersbyn tagits med i detta).

 

 

Illustration över den tänkta bebyggelsen

 

Det finns dock inga planer på några andra verksamheter utöver en förskola, som dock verkar ha fördelen att den inte göms bort långt ifrån bostäderna inne i någon snårskog utan pepparkakshus. Det är troligen för mycket begärt att få in något annat som det ser ut nu med relativt nära tillgång till såväl Friskvärders- samt Vårvärderstorget inom rimligt avstånd.
 

En fördel som verkligen är värd att trycka på är närheten till kollektivtrafik i form av spårvagnshållplats. Annars brukar nya småhusområden hamna på platser där det i realiteten inte finns något underlag för en fungerande kollektivtrafik inom gångavstånd (diversifiering av miljonprogram har ibland inneburit att villaenklaver slängts ut i en skog en bit bort. Det ger ökad blandning i stadsdelsnämndens statistik men inte i realiteten).

 

För att småhusägare skall ställa bilen krävs lite mer än en busslinje som går en gång i halvtimmen vid en hållplats en kilometer bort. Vad som dock kan diskuteras ytterligare är vägarna. Biskopsgården karaktäriseras av trafikseparerade, uppbrutna vägnät i en hierarkisk ordning. På ett sätt förklarar sig planen innebära ett avstamp från denna trafiklösningsparadigm:

"Goda mötesplatser: Planstrukturen underbygger stråk som bidrar till möten vid rörelse genom området. Hållplats, boendegator och naturstigar underlättar att människor möts och lär känna varandra. Goda mötesplatser ska skapas nära livliga stråk och ges olika karaktär. Bekanta ansikten i grannskapet skapar förutsättningar för ett tryggt och säkert boende.

 

Blandning av trafikslag för ökad trygghet: Boendegatorna utformas för flera trafikslag som lågfartsgator. Nybebyggelsens bostadsentréer vänder sig mot gatorna där angöring och parkering finns för bilar."


Den blandade trafiken i det nya området

Det tycks dock existera en viss dissonans med den faktiska planen:

"Planområdet angörs via Blåsvädersgatan genom södra Biskopsgården. Blåsvädersgatan utgår från Väderlekstorget där det sedan är nära till de större genomfartsgatorna Hjalmar Brantingsgatan och Yrvädersgatan. Biskopsgården har ett trafikseparerat uppbrutet gatunät. Huvuddelen av stadsdelen byggdes under en stadsbyggnadsperiod då vägar och gator planerades med god standard och i vissa avseenden med överstandard. På Sommarvädersgatan och Blåsvädersgatan uppgår trafikmängden till 10 900 respektive 1 000 fordon per årsmedeldygn. Skyltad hastighet är 50 km/m och mängden tung trafik uppskattas till 4% respektive 2%."

Nu finns det en gata norrut mot Norra Biskopsgården och Friskvädersgången; Byvädersgången. Även om det är den gång som området och dess väg ansluter till i norr nämns gatan aldrig med namn i dokumenten. Från början trodde jag att intuitivt att boende i det nya området skulle kunna välja att åka norrut istället för söderut på Blåsvädersgatan. Nu har jag blivit lite mer osäker. Skall denna alternativa rutt på något sätt spärras av eller är SBK helt blind för det alternativet?

 

Biskopsgården är som ett utslag av modern trafikplanering ett typexempel på långa omvägar på separerade vägar för att komma en kort väg. Nedanför slänten, vid spårvagnshållplatsen, behöver de boende i det sista punkthuset på Höstvädersgatan, som vill åka norrut på Sommarvädergatan först åka en omväg på över en och en halv kilometer för ett fågelavstånd som är en tiondel av detta.

 

Kan boenden i mellersta Biskopsgården inte ta vägen norrut behöver de köra 2,5 km istället för 600 meter om de vill norrut på Sommarvädersgatan. Dessutom vänder sig husen (som det står om i det första citatet ovan) inte mot något annat än de återvändsgränder som skapas utifrån den nya angörningsgatan i mitten. Allt tycks alltså i realiteten vara precis som förut.

 

Jag begär inte mycket i detta avseende, men nog hade det inte skadat med några små tappra försök till silning genom området och mindre återvändsgränder. Med en, två eller till och med tre gator norrut samt någon extra söderut skulle trafiken spridas jämnare i området och bilarna skulle inte behöva köra långa omvägar.

En annan käpphäst jag har mot modern stadsbyggnad är dess statistiska perspektiv; när väl området är byggt och de lyckliga familjerna har flyttat in är området implicit färdigt. I dokumenten finns inga tankar på framtida utbyggnader eller förändringar i området.

 

Jag begär och förväntar mig inte några väl utarbetade planer utan bara tankar på hur området skulle kunna förändras i framtiden om ett behov och önskemål skulle uppstå (Tage William-Olsson tänkte sig nog inte att någon skulle bebygga Sjumilaparken). Istället är det tydligen enklare att låsa in sig i återvändsgränder.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (13 April 2009 20:38):
Intressant inlägg Olle! Jag är (som vanligt) mer optimistisk än du vad gäller förutsättningarna för något som åtminstone avlägset påminner om det Översiktsplanen säger att vi ska göra.

B-gården lär knappast bli innerstad, det stämmer. Men visst skulle det kunna bli något i stil med Majorna. Det enda vi behöver göra är ju att börja urbanisera. Radhusenklaver och återvändsgränder är inte lösningen - vi ska urbanisera, inte suburbanisera.

Vi kan väl åtminstone testa att följa ÖP någon gång, det vore ju kul att se vad som händer...
 0
Olle Jansson (14 April 2009 08:50):
Du säger att jag är negativ, jag måste tyvärr säga att jag är realist. det betyder dock inte att det finns anledning att hävda en ståndpunkt emot vad som byggs nu.

Mindre återvändsgränder och en mer flexibel syn på området skulle vara ett litet men positivt steg på vägen. De säger ju en sak och sådan skall de bygga något annat.

Området kommer ju även i framtiden ha så mycket grönområden så att gröna impediment ut mot en måttligt trafikerad lokalgata är onödigt. Det skulle i realiteten minsta otryggheten mellan Norra och Södra Biskopsgården - nu är det ju mot återvändsgatorna som husen vänds och det känns som att det motarbetar tanken.

Det skulle vara bättre om de stapplade de olika bostadsformerna (från fyrfamiljshus till enfamiljshus via radhus från väster till öster istället från norr till söder.

La till några länkar till inlägger som jag glömde bort igår. Jag var inne i någon av mina återkommande fotbollsdepressioner...
 0
Johannes Hulter (14 April 2009 09:56):
@ olle: Nja, jag sa att du är mindre optimistisk än jag. Realister är vi båda två. :)

Varför har du en fotbollsdepression? Det går väl bra för makrillarna?
 0
Matthias H. (14 April 2009 10:52):
Igår var nog ingen höjdare Johannes, det är väl en berg- och dalbana för gaisarna. Olle är nog i o f sig luttrad, det är väl gaisare?
 0
Johannes Hulter (14 April 2009 11:00):
@ matthias: För att vara gais var det la riktigt bra? ;)
 0
Olle Jansson (14 April 2009 11:34):
Suck och stön, kan vi tala om något annat - som artikeln till exempel?
*Spelad indignation och besvikelse*

Jag tänkte försöka få ihop ett (mindre) yttrande om detta förslag (senast 21 april) och skulle uppskatta lite åsikter om hur planen kan förbättras på ett positivt sett. Totalt sett tror jag det finns en del möjligheter, det är tänkt att det skall gå att bygga ut i etapper och småhus är ju lättare och flytta på i en detaljplan är stora flerfamiljshus.
 0
Johannes Hulter (14 April 2009 11:40):
@ olle: Visst, lägg upp en arbetsgrupp på forumet så bollar vi lite idéer!
 0
Daniel A (14 April 2009 14:31):
Jag har en bild, en ganska stor bild som man får ta ett utsnitt ifrån, men visar stora spektakulära lösningar på hur området planerades på 20-talet. (hela nuvarande göteborg är i princip med men det är inte relevant).

Frågan är bara hur jag ska kunna delge denna information till er.
Alltså det här med internet är inte min grej när det handlar om publiceringar och dylikt.
 0
Johannes Hulter (14 April 2009 14:55):
@ daniel: Är den över 10M? Annars kan du testa att skicka den till mig johannes[at]yimby.se
 0
Martin C (14 April 2009 20:44):
Länka den gärna här när ni laddat upp den.
 0
Martin Nilsson (15 April 2009 12:36):
Öhh... Vem är beredd att betala 3-4 miljoner för att bo i villa mitt bland betonghettona? Har man verklgen kollat upp marknaden för detta?
 0
Hans H (15 April 2009 15:35):
Martin Nilsson: Det finns ju de som har lust att betala 3-4 miljoner för att bo i obygden utan några som helst servicebutiker, restauranger eller kollektivtrafik i grannskapen, och därmed borde det finnas de som kan tänka sig att köpa villor insprängda i husipark där de åtminstonde får något som liknar civilisation i närheten.

Men problemet med planen är ju att villor och radhus inte har något att erbjuda Biskopsgården i gengäld, största bonusen för Biskopsgården med planen är att några fulare parkeringsplatser byggs bort och eventuellt att det skulle kunna bli en väg mellan nord och syd.
 0
Martin Nilsson (15 April 2009 16:55):
När folk köper hus, så brukar det vara lika viktigt vad man får långt (skolstök, kriminalitet, otrygghet etc) till som vad man får nära till (butiker, service etc).
Har svårt att tro att särskilt många villaköpare skulle anse läget mitt i Biskopsgården som ultimat.
 0
Olle Jansson (15 April 2009 17:42):
Nja, som synes finns det redan ett relativt stort område med småhus norr om detaljplaneområdet med det gullesnuttiga namnet Solvädersbyn. Jag vet la inte här läget är där, men rimligen kan närheten till ett annat småhusområde mildra oron. Sedan är det förstås möjligt att de (eller byggherrens föreställning om vad de framtida boende vill) av just nämnda anledningar vill skärma av sig från det rätt illa ansedda Friskväderstorget och motarbeta hälften av mina förslag av den anledningen.
 0
Jalle På Vintervädersgatan (29 November 2010 20:30):
Så länge de "vita" skithusen finns kvar på friskväderstorget. Så lär Biskopsgården vara det getto det är.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
1 Augusti 08:24 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee