Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om Backaplan

 
YimbyGBG lämnade idag ett yttrande till den detaljerade översiktsplanen för Backaplan. I och med planerna för ett nytt Backaplan förbereder Göteborg det största urbana omvandlingen sedan Norra Älvstranden. Ambitionen är denna gång att bygga ut Göteborgs innerstad på andra sidan älven (eller på den här sidan älven). Förutsättningarna för att bygga ny stad på Backaplan är mycket goda. Området är centralt beläget med mycket goda kommunkationer och är redan en mötesplats för många människor som kommer till området för att handla. I och med att Coop avser flytta ut sin volymhandel norrut, närmare Brunnsbo och järnvägen till, öppnas stora ytor upp som skapar goda möjligheter att skapa en framtida stadskärna.YimbyGBG stödjer denna ambition men vill på vissa punkter anser vi ändå att det behövs förtydliganden och förbättringar. Inte minst vill vi se se möjligheten att bygga både högre och tätare och då framförallt i områdets mer centrala delar. Även om en översiktsplan inte är juridiskt bindande på samma sätt som en detaljplan anser vi i YimbyGBG att det är mycket viktigt att på så många sätt som möjligt förstärka och trycka på de goda intentioner för stadsutvecklingen som finns i Göteborgs översiktsplan. Samtidigt tycker vi oss allt för ofta se att dessa intentioner så att säga försvinner på detaljplanenivå. Genom en mer preciserad översiktsplan för Backaplan går det i framtida detaljplaner att från vår sida peka på detta om (eller kanske snarare när) Stadsbyggnadeskontoret och Älvstranden Utveckling avviker från stadsbyggande till frömån till än mer förortsbyggande.Yttrandet i sin helhet går att läsa här.

YimbyGBG har haft en stadsvandring på Backaplan, den kan man läsa om här.

En del av det nya Backaplan har redan fått en detaljplan, YimbyGBG lämnade ett yttrande om Östra Kvillebäcken här.

Yttrande

YimbyGBG är i grunden positiva till den tänkta omvandlingen av det i dagsläget mycket lågt exploaterade Backplan till en ny del av centrala Göteborg. Vidare är YimbyGBG nöjda med att kommunen väljer att göra en fördjupad översiktsplan över området. Enligt vår uppfattning går ofta översiktsplanens visioner förlorade i detaljplaneutformandet. Genom att skapa en mellanliggande plan finns det möjligheter att på ett mer konkret sätt visa hur översiktsplanen skall implementeras i den faktiska planeringen av framtidens Göteborg.

Ytterligare en positiv aspekt av planen är ambitionen att utveckla området etappvis och med en mer varsam omvandling. Kvarvarande äldre bebyggelse kommer att ge relativt billiga alternativ för verksamheter som annars har svårt att betala de hyrorna som nybyggda lokaler oftast har. På detta sätt kan Backaplan erbjuda sina nya invånare och besökare ett mer varierat utbud.

Trots det i grunden positiva intryck som YimbyGBG har av planerna är dock vissa grundläggande justeringar nödvändiga om det ska bli verklighet av de fina visionerna.

Utrymme för högre exploatering
YimbyGBG skulle gärna se att planen möjliggjorde ett högre exploateringstal överlag. Enligt planen kommer framtidens Backaplan att få ett exploateringstal som varierar mellan 0,25 till som mest 1,7. Det är ett mycket lågt exploateringstal för det som ska bli en fortsättning av city (fig. 1). Enligt Stadsbyggnadskontorets egen handbok Stadsbyggnadskvaliteter har "traditionell kvartersstad", dvs. den gamla stadsbebyggelsen i Göteborgs innerstad, ett exploateringstal på mellan 1,0-2,3. Det genomsnittliga exploateringstalet i det framtida Backaplan når inte ens över 1,0. Intressant nog påstår likväl planen att exploateringstalet är "i paritet med Göteborgs innerstad".Fig 1: Stadsbyggnadskontorets planförslag - klicka för större bild

Med ambitionen att bygga ny innerstad måste vi spänna bågen högt för att ge nya Backaplan så bra förutsättningar som möjligt att bli en naturlig mötesplats för Göteborgare från såväl fastlandet som Hisingen samt besökare. Självfallet kommer graden av exploatering som bedöms möjlig att i slutändan bestämmas av ekonomiska överväganden.

Då framtidens efterfrågan och förhållanden på byggmarknaden är svåra att förutspå skulle vi i YimbyGBG gärna se att planen lämnade utrymme för en högre exploatering än vad som föreligger för tillfället. Om intresse finns för högre byggnader vore det onödigt att så att säga låsa fast sig vid en lägre exploatering än vad som är optimalt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Detta gäller speciellt delområde 3 - Centrumbebyggelse vid knutpunkten som med sitt goda förutsättningar att bli en av stadens viktigaste mötesplatser i framtiden (något det i viss mån redan är). Här anser YimbyGBG att det verkligen finns anledning att tillåta högre bebyggelse.

För att ge en bild av vilken exploateringsnivå som borde vara rimlig för detta område har YimbyGBG tagit fram en idéskiss över det framtida Backaplan (fig. 2).Fig. 2: YimbyGBG:s alternativa planförslag - klicka för större bild

Volymhandel som anknyter till staden
När det gäller den framtida volymhandel som skall uppföras i närheten av Lillhagsvägen anser YimbyGBG att det är viktigt att se till att denna handel skall anknytas till stadsdelen på bästa möjliga sätt. Det är vanligt att volymhandel och mer centralt placerade gallerior så att säga vänder sig bort från staden - med tomma väggar riktade mot den närliggande bebyggelsen - och istället ut emot stora parkeringsytor och motorvägar. För att den nya volymhandeln skall bli en tillgång för Backplan är det därför viktigt att denna förankras med sin omgivning och att den torgbildning som planeras i området blir en del av stadens offentliga rum och en naturlig mötesplats.

Tydligare kopplingar till Brunnsbo/Ringön
Planen framhäver betydelsen av att knyta samman det nya kvarteren med sin omgivning. Överlag anser vi att planen har goda förutsättningar att göra så österut. Däremot tycker vi planen behöver utvecklas när det gäller sammanknytningen med Brunnsbro och Ringön. Brunnsbo är idag en förort som upplevs ligga mycket längre bort än vad den i realiteten gör. Orsaken till detta torde ligga i hur den separerats från omkringliggande områden med motorleder och odefinierade grönytor. Det vore en vinst både för Backaplan och Brunnsbo om sammanlänkandet kan göras så bra som möjligt. Med detta i åtanke skulle det vara värt att närmare undersöka möjligheterna att med hjälp av den tilltänkta pendeltågsstationen och därtill hörande bebyggelse försöka överbrygga den klyfta som idag skiljer Brunnsbro från Backaplansområdet.

Ringön är ett centralt beläget industriområde som på sikt kan utvecklas till ett spännande blandstadsområde med hjälp en gradvis omvandling. Även om detta ligger långt fram i tiden tycker vi i YimbyGBG att det är mödan värt att redan i detta skede se över vilka möjligheter det kan finnas att i framtiden binda ihop Ringön och Backaplan med direkta gång-, cykel- och bilvägar (över eller under Lundbyleden).

Trafik
YimbyGBG ser positivt på viljan att pröva en s.k. Shared Space-lösning på gatukorsningen över Kvillebäcken. Som erfarenheterna från bl.a. Skvallertorget i Norrköping visat kan en sådan lösning leda till en säkrare och mer gångvänlig stadsmiljö. Det är dock viktigt att platsen utformas konsekvent enligt Shared Space-principer. En avgörande del av Shared Space-konceptet är att den gemensamma ytan uppfattas som ett "uppehållsrum" och inte som ett "trafikrum". Det är därför olyckligt att planen föreslår att bebyggelsen ska skalas ned mot platsen. Det kommer knappast att förstärka dess karaktär av "uppehållsrum", tvärtom. Det vore istället önskvärt att tydligt rama in platsen med tätare och högre bebyggelse. (fig. 3).Fig. 3: YimbyGBG förordar tätare och mer urban bebyggelse vid den nya Shared Space-platsen - klicka för större bild

YimbyGBG hade också gärna sett en tydligare beskrivning av spårvagnstrafikens framtida roll i området. Det är oklart hur Stadsbyggnadskontoret tänker sig den framtida utbyggnaden i området.

Det är också nödvändigt med fler förbindelser över Hjalmar Brantingsleden, precis som planen konstaterar. En gång- och cykelförbindelse i Kvillebäckens förlängning söderut vore önskvärd, om Kvillebäcken ska kunna utvecklas som grönstråk och stadsdelen ska kunna knytas samman bättre med Brämaregården.

Kvartersstruktur
YimbyGBG ser mycket positivt på den föreslagna kvartersstrukturen. Det är glädjande att Stadsbyggnadskontoret förstår fördelarna av sammanhängande gatuplan och slutna kvarter. Det är onekligen dags att lämna modernismens uppbrutna och glesa typologier. Det är dock viktigt att säkerställa publika funktioner längs alla gator. Här är plantexten alltför vag. Monofunktionella bostadsgator bör i princip alltid undvikas, men i innerstadsmiljö är det synnerligen olämpligt att på det viset förhindra varje möjlighet till publika funktioner i gatuplanet.

Vi hade också gärna sett ett tydligare ställningstagande för finmaskig fastighetsindelning. Många mindre tomter, ritade av många arkitekter och bebyggda av många byggbolag ger en större variation och en mer levande gatubild. Få och stora tomter, ritade av ett fåtal arkitekter och bebyggda av ett fåtal stora byggbolag, leder till motsatsen.

Backaplan bör planeras för stor social blandning vad gäller boende och besökare. Blandade upplåtelseformer, varierade lägenhets- och lokalstorlekar och varierade hyresnivåer är viktiga punkter. En småskalig fastighetsindelning underlättar blandningen inom ett och samma kvarter.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (6 Maj 2009 09:16):
Ni kan ju inte använda flera färger.
Tänk om vitfärgsproducenterna kursar bara för att man vill ha en mångsidig färgskala i ett område... :)
 0
Daniel (6 Maj 2009 09:25):
Ärligt talat så tyckte jag faktiskt att det var ett väldigt bra förslag. Hade velat bryta ned bebyggelsen i mindre enheter närmare järnvägen också, men där ska ju konsumtionsområdet.
Man borde lära arkitekterna att man kan använda flera fasader på samma hus så att man bryter upp huset visuellt. Man gjorde så ju i haga när man byggde nytt där.
 0
Martin Nilsson (6 Maj 2009 11:04):
Ra fröslag.

Men: om man nu verkligen vill bygga ut innerstaden, så är det väl bättre att expandera inifrån och satsa på till innerstaden angränsande områden (Masthugget, Gullbergsvass, Gårda...) än på en enklav ute på Hisingen?
 0
Johannes Hulter (6 Maj 2009 11:25):
@ martin: Det kommer nog, men dröjer ett par år till. Stena måste först bort från Masthugget, Västlänken ska dras genom Gulldbergsvass och Gårda är tänkt som framtida exploateringsyta för "Evenemangsområdet" förmodar jag.
 0
Johannes Hulter (6 Maj 2009 11:42):
Jag lade till yttrandet i inlägget, för er som tycker det är jobbigt att läsa pdf-filer... ;)
 0
Jesper Hallén (6 Maj 2009 12:06):
Martin: Din inställning är knasig från början när du säger "ute på Hisingen". Backaplan är mer centralt än Masthugget redan idag
 0
Martin Nilsson (6 Maj 2009 13:49):
Jesper: det där är ju trams. Bara för att du med linjalen kommer fram till att rent fysiskt Backaplan ligger närmare Centralen än Masthugget, så innebär det inte att Backaplan hänger ihop med innerstan.

Känns lite som när stockholmare hävdar att "Tallinn är vår närmaste huvudstad"...
 0
Olle Jansson (6 Maj 2009 13:53):
Tja, från ett Hisingsperspektiv är inte Backaplan ocentralt. Tror dock Masthuggsbor menar att de kommer till centrum när det kommer till Järntorget medan Hisingsbor utgår från Brunnsparken/Norstan.

Att expansionen sker just här och inte någonannanstans beror på att det är praktiskt möjligt; Coop är villiga och intresserade av att riva och flytta sin volymhandel. Då Coop äger mycket av marken så är deras ok helt avgörande.
 0
Jesper Hallén (6 Maj 2009 15:03):
Martin: Stan ser ju olika ut med olika ögon som Olle beskriver. Nu handlar det ju faktiskt inte om vad som idag är innerstad utan vad som kan bli. En viktig poäng med att expandera innerstan över till Hisingen är ju att knyta samman staden över älven. Dessutom, att bygga innerstad på Hisingen utesluter väl inte att man även gör det i Masthugget osv.
Men Hisingen känns mer angeläget att börja med då det finns oändligt med yta att bygga på. Hisingen behöver förtätning och lider av kollektivtrafiksnöd, något Masthugget inte gör.

På tal om Masthuggets förtätning, läs om Masthuggsstaden:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​2/​masthuggsstaden_​645.​html#c.​.​
 0
Petter Andersson (6 Maj 2009 16:08):
Bra jobbat! Ser bra ut!
 0
Martin C (6 Maj 2009 16:26):
Bra jobbat, ser bra ut. Finns det fler bilder på förslaget?
Om jag inte minns fel så var det uppbrutna kvarter från början, har de övergett detta efter förra vårt yttrande där vi kritiserade det?
 0
Johannes Hulter (6 Maj 2009 16:31):
@ martin: Du menar Östra Kvillebäcken? Jo, de ändrade det efter vårt yttrande - så nu får man bebygga gluggarna. Men om jag läser den nya plankartan rätt så får man bara bebygga bottenvåningen i gluggen (sic!). Någon gillar uppenbarligen uppbrutna kvarter och tänker kämpa för dem till sista våningen... ;)

jfr: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​10​/​ostra-​kvillebacken-​presen_​.​.​

Vad gäller bilder så får du fråga Jesper... :)
 0
Martin Nilsson (6 Maj 2009 16:41):
Alltså, jag är inte EMOT att Hisingebyggs ihop med innerstaden, men jag menar att det vore bättre att växa "organiskt" genom att stegvis urbanisera de närmaste områden först. Alltså, Backaplan efter Gulbergsvass.
Risken med isolerade enklaver blir att det bara blir förort av det.
 0
Jesper Hallén (6 Maj 2009 16:52):
Möjligt att det vore bättre att börja med Gullbergsvass, men det dröjer ju innan det är redo att förädlas. Hoppas att det kan påbörjas snart det med. Egentligen borde kanske Frihamnen byggas först av allt, men det vill man ju spara på.
 0
Martin C (6 Maj 2009 17:23):
@ Johannes: Hur kommer det sig att de ritade slutna kvarter för detta förslaget men inte för Östra Kvillebäcken? Fick uppbrutna-kvarters-lovern på kontoret ge sig för en gångs skull? (det vet kanske inte du) :D


Varför skulle det inte kunna byggas på fler än ett ställe samtidigt? Bara för att Backaplan bebyggs betyder det inte att allt annat måste stå still. Ju fler ställen som bebygs snabbt (och välplanerat) desto bättre.
 0
Jesper Hallén (6 Maj 2009 17:31):
Nej det är klart att man kan bebygga flera saker parallellt :)
 0
Martin Nilsson (6 Maj 2009 18:10):
Ja, mängden pengar att investera är ju oändlig....
Inte minst just nu.
 0
Martin C (6 Maj 2009 18:24):
Och som alla vet kommer man ur svåra tider genom att sluta investera/konsumera helt och hållet.
 0
Daniel (6 Maj 2009 21:50):
@Martin C
Precis som ett South Parkavsnitt (margaritaville 1303) handlar om. Det gäller att blidka marknaden genom att sluta konsumera.
 0
Matthias H. (7 Maj 2009 01:07):
Martin Nilsson, jag förstår inte vad problemet är. Staden vill förändra Backaplan. Yimby vill påverka så att det förändras rätt. Då spelar det inte någon roll om pengar finns eller om det är rätt ställe som innerstadiseras. Det är ju inte det vi tar ställning till.
 0
Daniel Bergqvist (7 Maj 2009 09:38):
Härligt Yimby!
Det första jag kom att tänka på när jag såg den "runda" centralplatsen (med de högre husen) var Potsdamer Platz i Berlin :)
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Potsdamer_​Platz
http:​/​/​www.​potsdamerplatz.​de/​en/​
 0
Martin Nilsson (7 Maj 2009 10:12):
Herregud, allt jag sagt är ju bara att jag - om jag fått välja - föredragit att man först bebyggt ett lite mer centralt beläget område. Detta för att undvika att det blir en öde och trist enklav a la Kista.
 0
Matthias H. (7 Maj 2009 11:02):
Ok Martin Nilsson, jag fattade inte att du menade om du själv fått välja. Så dum är jag hehehe
 0
Karl (7 Maj 2009 17:11):
Förlåt en okunnig nyinflyttad - men på vilket sätt är Backaplan inte centralt beläget? Det ligger ju bara ett par minuter från centralen/Brunnsparken?
 0
Jesper Hallén (7 Maj 2009 18:02):
På inget sätt, men så här är det.. Hisingen ses allmänt som ocentralt och som bondeland av de som kallas för fastlandsgöteborgare. De hyser ofta fördomar om Hisingen som ett ställe som man absolut inte kan bo. De ser inte bortom de få kranarna så att säga.

Kista ligger ungefär en mil från sthlm central. Backaplan ligger ungefär en km från gbg central.
 0
Sven R (8 Maj 2009 04:21):
Det ser ju lovande ut på SBK:s skiss. Ett par funderingar dock.

Håller med om att cirkulationsplatsen är en fin möjlighet att skapa ett stadrum med speciell karaktär. Ett Odinplatsen fast med högre hus, ja tack! Släpp loss lite SBK, våga lite mera!

Den här kufiska "Promenaden" som ligger som en slinga mitt i området... Kanske är det tänkt att gaturummet här ska här ska få en högre kvalitet då det gäller variation, skala och fler mindre butikslokaler. Om det är så så får man ju vara glad, jag antar att man inte ska ha allt för höga förhoppningar på att SBK kommer att kräva verksamhetslokaler mot alla gator i området. "Lagom" är ju upphöjt till dygd.

Men min sista kritik hör ändå ihop med den här slingan mitt i området. Varför är hela planeringen av området så inåtvänt? Det är samma fel med Östra Kvillebäcken, områdets utkanter mot de stora gatorna och Hjalmar Brantingsplaten är ju de som kommer att ha mest trafik och folkliv och därmed har störst störst potential att bli till levande stadsrum. Man kan också säga att potentialen till att skapa storstadsmässighet är som störst här. Människorna från världens alla hörn finns redan här. Likaså bullret. Men var är dom höga och snygga husen?

Hjalmar Brantingsplatsen är ett av våra viktigste stadsrum i Gbg. Ändå finns det inget hus här idag som vänder sig direkt mot platsen eller sticker upp mer än ett par våningar. "Ska det vara så?" som Sverker Olofsson skulle ha sagt. Varför har inte SBK tagit tag i denna fråga nu? Vill man vänta till ett senare skede då Lundbyleden och hamnbanan görs om?

Framför allt är det den här stora parken som är inlagd i sydvästra hörnet som verkar malplacerad. Jag har väldigt svårt att tänka mig att den kommer att upplevas som harmonisk eller tilltalande när den direkt gränsar till ett bullrigt trafikrum.

SBK skulle istället haft lite Promenaden-ambitioner längs Hjalmar Brantingsgatans norra sida. Det skulle ha känns mer relevant för hur vi göteborgare verkligen använder vår stad. Dom stora bullriga gatorna är våra vardagsrum. SBK, behandla inte dem som baksidor.
 0
nekav (9 Maj 2009 18:03):
Bild - Fig 1: Stadsbyggnadskontorets planförslag.
- vart finns hus höjds variationen i deras urtrista plan????

Era skisser/planförslag var enormt fina, jätte läckra höjdskillander som jag hoppas på... Men Stadsbyggnadskontoret är väl fega och tråkiga? Mer mod och höjd!
 0
Daniel Bergqvist (9 Maj 2009 22:18):
Varierad hushöjd är mycket tillfredsställande. Men finns det underlag för detta på Backaplan? Eller rättare sagt; finns det en "potentiell" efterfrågan på högre etableringsgrad i form av en blandning av kontor, bostäder och affärslokaler (vilket är en given förutsättning för högre huskroppar). Ett möjligt svar från SBK i sammanhanget kan vara att "Göteborg inte är en mångmiljonstad"

Om huskropparna inte är högre än 18 våningar finns dock relativt goda möjligheter att finna finansiärer. Möjligheten att tjäna pengar blir som störst om höghusen består av bostadsrätter - det samma gäller om vissa våningar består av kontorslokaler med hög hyra per kvm. Skall det gå att göra ekonomi på nybyggda höghus innehållande hyresrätter ställs höga krav på byggherren.
Annars hoppas jag verkligen på att så många byggherrar/arkitekter som möjlig drar sitt strå till stacken - förhoppningsvis får vi därmed en riklig blandning av både material och form.
 0
Johannes Hulter (10 Maj 2009 11:49):
@ daniel: Vårt förslag innebär inte att man måste bygga så högt, utan att det ska vara möjligt om det finns intresse. Men generellt sett så verkar det faktiskt finnas intresse för högre exploatering, åtminstone i centrala lägen. Det är SBK som håller emot.
 0
Olle Jansson (10 Maj 2009 12:56):
Precis, ekonomiska överväganden skall givetvis vara avgörande då vi näppeligen kan tvinga byggherrar att bygga högre mot deras vilja, och vi talar inte direkt om tokhöga byggnader heller. Backaplan, om nu visionen om en ny innerstad, har inte de tillknäppta restriktioner angående takhöjd som stora delar av Göteborgs innerstad har. Det är från ett yimby-perspektiv viktigt att SBK inte håller tillbaka exploatering vid exempelvis Hjalmar Brantingsplatsen och den nya rondellen där det skulle passa sig med liiite högre byggnader.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.