Utskrift från gbg.yimby.se
....

Europaparlamentsval 2009

 YimbyGBG ger dig en sista minuten-guide inför valet. Vi har frågat några göteborgska toppkandidater om hur de ser på några olika yimbyrelaterade frågor.

Siffran efter partinamnet anger placering på valsedeln. YimbyGBG har självklart även sökt Miljöpartiets Max Andersson och Folkpartiets Roland Utbult, men utan framgång.


1. Hur kan EU gynna utvecklingen av Göteborg som stad? 

Susanna Haby (M):
De frågor som vi prioriterar i Europaparlamentet är miljö, brottslighet, fred, ekonomisk tillväxt och fri rörlighet. Alla dessa områden berör och gynner Europa, Sverige och självklart också Göteborg.

Olle Ludvigsson (S):
EU-samarbetet gynnar utvecklingen i vår stad på många olika sätt. Om man tittar på stadsutvecklingssidan, tycker jag generellt att det finns stor potential, som vi inte alltid varit så bra på att utnyttja, i EU:s olika fonder och samarbeten. Det handlar givetvis inte bara om ekonomiska möjligheter som ger mervärde åt göteborgarnas skattemedel, men också om det ömsesidiga engagemanget och samarbetet. Det kan handla om allt från att utveckla staden utifrån ett barnperspektiv, där till exempel Rotterdam har varit framgångsrikt eller lära av städer som på ett mycket positivt sätt utvecklat mötesplatser och lekutrymmen för barn.

Rickard Nordin (C):

EU kan och ska vara med och sätta upp regler exempelvis för vilka statsstöd som är godtagbara och inte när det gäller bilindustrin. Det gör att andra länder inte kan ge orättvisa konkurrensfördelar i den finansch fordonskris vi nu har.

Erik Berg (V):
Man skulle naturligtvis kunna hitta på massa saker på EU-nivå för att gynna städer i allmänhet. Jag anser emellertid inte att det är något som bör skötas inom EU, då det knappast är frågor som förutsätter någon unionsharmonisering. Däremot kan Göteborg ha stor nytta av fördjupade samarbeten med andra städer internationellt, e.g vänortssatsningar, spårvägsstäder, nätverk för utbyte av erfarenheter / best practices och ett utvecklat engagemang i internationella sammanhang som UN Habitat.
Givet att vi nu ändå är medlemmar i EU bör vi försöka se till så att EU:s strukturfondspengar till infrastruktur används till kollektivtrafikinvesteringar, inte som nu är fallet till 65% till projekt som gynnar bilismen.
Från svensk statens sida behövs en ordentlig storstadspolitik, en aktiv bostadspolitik och en offensiv arkitekturpolitik. När det gäller det sistnämnda handlar det om att inse att god arkitektur skapar mervärden som bidrar till hela stadens utveckling, den offentliga sektorn bör ta på sig att vara vara vägledande med märkesbyggnader av högt snitt och driva en kontinuerlig FoU på området.

Per Landgren (KD):
Hur kan EU gynna utvecklingen av Göteborg som stad?  Genom den gemensamma marknaden i EU mellan 27 länder gynnas Göteborg enormt som handelsstad! Göteborg skulle gynnas än mer som handelsstad med lång tradition om Sverige gick med i den sista fasen av det monetära samarbetet och bytte till euron! EU kan också gynna Göteborg genom särskilda satsningar inom miljö, kultur och stadsplanering genom t ex utveckling av miljöteknik och andra generationens bränslen samt bevarande av gamla stadsmiljöer.

 

2. Hur ser du på bostadsbristen i Göteborg, vad kan göras för att förbättra situationen?

Susanna Haby (M):
Vi måste komma igång att bygga mer.  Att företag och människor genom EU kan röra sig fritt över gränserna förbättrar konkurrensen och gör byggandet mer lönsamt. Bankerna måste ta sitt ansvar för utlåning till finansierning så att byggande av redan planlagda områden kan påbörjas.

Olle Ludvigsson (S):
Bostadsbristen är reellt problem, samtidigt så var antalet färdigställda bostäder i Göteborg under förra året exceptionellt högt, nära 2600. Så mycket har inte byggts i staden sedan 1970-talet. Det har aldrig heller varit så många detaljplaner utställda samtidigt som det är just nu. I det ekonomiska läget som råder kan vi förvänta oss att bostadsbyggandet sjunker, när byggviljan avtar. Det skulle vara mycket positivt om man från statligt håll stimulerade bostadsbyggandet, nu när prisbilden också är låg generellt sätt. Givetvis måste bostadsbyggandet också utformas så att hänsyn tas till människors olika ekonomiska bärkrafter.

Rickard Nordin (C):

Från Centerpartiets sida handlar det om att skapa möjligheter och morrötter för fler företag att bygga nya bostäder. Men det handlar också om att utnyttja vindslägenheter och andra utrymmen bättre för studenter och andra som känner at de ibland kan tänka sig att kompromissa på komfort till förmån för lägre pris.

Erik Berg (V):
Bostadsbristen beror på att det byggs för lite, vilket i sin tur beror på att det saknas incitament för ett ökat byggande sedan de bostadspolitiska stöden avvecklats. Ansvaret bär den borgerliga regeringen, men det får även sägas delas med föregående regering som hann rätt långt på egen hand med avvecklandet av en aktiv bostadspolitik. Den historiskt viktiga insikten i svensk bostadspolitik var att det behövs stödssystem om det ska vara möjligt att lösa paradoxen att samtidigt bygga världens bästa lägenheter i blandade lägen OCH se till att de är tillgängliga till priser som gör dem åtkomliga för de flesta (resten kompletteras med bostadsbidrag). Marknaden kan inte ensam tillgodose det behovet, lämnas bostadsförsörjningen helt åt marknaden bygger den bra och dyra lägenheter för de köpstarka grupperna och billig skit eller inget alls åt oss andra. Det är den grundläggande situationen idag.
Vi behöver alltså återstarta en aktiv bostadspolitik i Sverige. Dessvärre är det idag tveksamt om riktade statliga investeringsstöd, räntebidrag och allmännyttans självkostnadsprincip, som är grundstenar i en aktiv bostadspolitik är förenliga med EU:s stadsstödsregler. Återstår alltså att se om bostadspolitiken överhuvudtaget kan återstartas efter maktskiftet 2010.

Per Landgren (KD):
Det är oerhört viktigt med ett integrerat boende och en god mix av hyresrätter, bostadsrätter och villor. Därför behöver bostadsmarknaden justeras i sina kostnadslägen genom bland annat en bättre konkurrens för och bland byggföretagen. En del av de allmännyttiga bostadsbolagen bör vara kvar i kommunal regi eller kontrolleras av kommunalt ägande, eftersom det behövs en prisregulator och kommunalt ägande för social bostadspolitik, men merparten bör kunna öppnas för privata ägare. För studenter är det angeläget att lätta på regler för rum i renoverade vindsvåningar och för uthyrning i redan befintliga villor och lägenheter. Villkoren för byggnation av lägenheter behöver förbättras.
3. Vad betyder begreppet blandstad för dig?


Susanna Haby (M):
För att få en levande stad måste verksamheter och bostäder blandas inom alla stadsdelar. Förtätning med bostäder inom redan befintlig stadsmiljö ger bättre underlag för service och handel.

Olle Ludvigsson (S):
Blandstad för mig är att bland annat stimulera olika upplåtelseformer, och särskilt se på de områden där en upplåtelseform dominerar. Samtidigt är det viktigt att detta verkligen resulterar i möjligheten för flera olika samhällsgrupper att bo i området, vilket har att göra med prissättningen bland annat. Detta skulle också gynna en social blandning. Men, frågan är större än så och för att verkligen uppnå en blandning tror jag att man i stadsplaneringen måste ta större hänsyn till regionplanering för att gynna en progressiv utveckling i Göteborgsområdet.

Rickard Nordin (C):
För mig handlar det om att vi inom staden ska ha olika sorters boendeformer i alla områden. Man ska kunna hyra eller äga sin lägenhet (eller bostadsrätt) och därmed kunna flytta inom närområdet. Det gör att vi får en större integration och mindre homogen befolkning i stadsdelarna, vilket vi ser positivt på. Mångfalden berikar och i mötet mellan människor uppkommer nya idéer och kreativitet som vi vill ta vara på.

Erik Berg (V):
Många saker; framförallt en funktionsblandad stad. Det kan – och borde – även betyda en socialt blandad stad även om det i praktiken ofta räcker med att bygga funktionsblandat för att få kalla det blandstad. Jag ser stora stadsbyggnadsmässiga värden med mer funktionsblandning i delar av staden men jag ser också en poäng med att ibland renodla funktioner kombinerat med ett rationellt kommunikationssystem (baserat på kollektivtrafik). Den historiska Göteborgska modellen med stadsdelstorg som fokuspunkter för verksamheter anser jag är en modell som har framtiden för sig, den gör det möjligt att etablera flera centrumbildningar runt om i stan och gör det möjligt för verksamheterna där att överleva. Vår stad är inte så tät och vår befolkning är inte så stor att blandstad går att åstadkomma överallt (det är inte heller önskvärt – bl a med hänsyn till barnperspektivet), istället bör fokus läggas på att utveckla öppna offentliga rum kring kollektivtrafikens huvudstråk och stadsdelstorgen, där man många gånger kan förtäta rejält.
Ett nödvändigt första steg för att bygga mer blandat och integrerat är att sätta stopp för alla externhandelsetableringar som idag suger kundunderlag från lokala butiker.

Per Landgren (KD):
Är inte så bekant med begreppet, men kanske blandad bebyggelse och framför allt blandade funktioner. Motsats till funkis m a o.
4. På vilket sätt tror du att man bäst kan uppnå en god social blandning i Göteborg? 

Susanna Haby (M):
Arbeta med att bygga bostäder med sådana upplåtelseformer som saknas i området. Framförallt behövs olika ägarformer i de norra stadsdelarna. Detta är ETT litet steg för att få  boende med starkare ekonomiska resurser inom de socialt svaga stadsdelarna.

Olle Ludvigsson (S):

-

Rickard Nordin (C):
Dels genom ett blandat boende, med olika boendeformer med allt från villa till hyreslägenhet, men även genom ökat utbyte av skolklasser, över generationsgränser och genom fler mötesplatser för invånarna. Social blandning handlar inte bara om etniskt ursprung utan även om exempelvis ålder. Det finns stora värden i att ha större sammanhållning över generationsgränserna. Äldre kan dela med sig av sin erfarenhet och yngres entusiasm och nyfikenhet kan sporra till intressanta möten.

Erik Berg (V):
Många parallella vägar. Först måste foten tydligt ner i marken från politiken att detta är en överordnad målsättning som är avgörande för vår stads hållbara utveckling. Sen måste kommunen utnyttja både sitt ägande av allmännyttan och sitt planmonopol till att tvinga fram ett blandat byggande. Ett tydligt uppdrag till allmännyttan och Älvstranden Utveckling AB att bygga billigt längs älvstränderna och aktiva stöd som gör detta möjligt. Genom planmonopolet krav på byggherrar som vill ha attraktiva byggrätter att bygga minst hälften som hyresrätter. Stadsbyggnadskontoret bör även aktivt ta in fler små byggherrar i  framtida stadsbyggnadsprojekt. Om det är förenligt med EU:s upphandlingsregler är en annan femma.
Jag vill även lyfta fram att den sociala interaktionen kan förbättras genom ren och skär arkitekturutveckling. Alltså det som resonemangen kring blandstaden söker efter: skillnaden mellan olika sätt att bygga stad genererar olika förutsätntingar för möten mellan människor. Så är det ju, men vi är inte bundna till dagens typologier och alternativ utan bör tvärom aktivt utforska och utveckla helt nya typologier för att skapa offentliga rum som understödjer sociala möten. Se exempelvis Jean Nouvels och Mia Häggs förslag till slussen eller BIG:s förslag till bostäder runt Klövermarken (Amager) i Köpenhamn. Detta bör ske från hus- och områdesnivå t ex i samband med miljonprogrammens upprustning, men också som nya vägfinnande stadsbyggnadsprojekt och i centrala lägen.

Per Landgren (KD):
Det bästa sättet är nog med goda förutsättningar för utbildning och för entreprenörskap, så att ekonomiska förutsättningar på sikt finns för allt fler att bosätta sig över hela Göteborg. Annars är det viktigt att bryta upp miljonprogrammets "förorter" med andra bostadsformer och att om nödvändigt våga riva vissa byggkomplex.
5. Ja eller Nej: Riva Gårdas landshövdingehus? 


Susanna Haby (M):
Ge kvarteret Neptun ett långsiktigt och varaktigt skydd från rivning och större omdaning.

Olle Ludvigsson (S):
Frågan om att riva Gårdas landshövdingehus eller inte, upplever jag kan inte besvaras med ett klart för eller emot. Det är flera olika aspekter som ska vägas samman. Å ena sidan har Gårda ett kulturhistoriskt värde och bostäderna har en låg hyressättning, men är också ett område utsatt för dåliga miljö- och luftkvalitetsvärden. Det handlar också om bostadsstandard. Skulle de delar av Södra Gårda som nu diskuteras rustas upp för att möta dagens bostadskrav, skulle det innebära klara hyreshöjningar. Jag vet att detta är ett område som kommunen håller på att arbeta med, och en fullständig utredning kommer till hösten. Då får man titta på frågan igen, och väga samman de olika intressen som finns vad gäller Gårdas utveckling och stadsbildens utformning.

Rickard Nordin (C):
Centerpartiet har inte tagit ställning specifikt i denna fråga, men jag personligen vill bevara landshövdingehuset.

Erik Berg (V):
Ja, eh, nej. vad betyder vad? :-) Jag vill bevara och rusta upp husen. Att riva en del av vårt kulturarv och att riva bostäder mitt i bostadsbristen, det är faktiskt smått vansinnigt. Samtidigt är ljudmiljön och luften oerhört dålig, och det måste tas på allvar. Hela Kungsbackaleden måste kompletteras med höga bullerskärmar, gärna utformade som gröna väggar, eller ännu hellre en regelrätt överdäckning för att göra dalgången utvecklingsbar igen. Överdäckning kan delfinansieras genom att nya bostäder byggs i anslutning. Trafikmängderna tas ner genom biltullar och utbyggd västlänk.

Per Landgren (KD):
Bevara!
Bonusfråga: Hur ser dina drömmars Göteborg ut 2030?


Susanna Haby (M):
En ren och vacker stad med en utbyggd södra älvstrand där höga hus och stadsvillor ger en trivsam storstadskänsla och där spännande arkitektur är kännetecknet.En stad där vi bevarar och sköter om vår gamla bebyggelse.  En stad med bra och  moderna allmänna kommunikationer, en stad med ett blomstrande diversifierat näringsliv. 

Olle Ludvigsson (S):
En stad där de tre hållbarhetsperspektiven – socialt, ekologiskt och ekonomiskt – äntligen har funnit en positiv jämvikt, och där barnen har en självklar roll i stadens utvecklingsarbete. Tänk om de som är barn idag kan säga: det där området, det var jag med och planerade! 

Rickard Nordin (C):
I mitt drömmars Göteborg har vi en stad som baseras på en eko-effektiv ekonomi. Där vi tar ansvar för naturen, men också för varandra. En stad där den enskilda människans val spelar större roll och där varje människa respekteras för den man är. Jag kan fortsätta i all evighet, men föregående meningar sammanfattar min vision för Göteborg på ett bra sätt.

Erik Berg (V):
- Hemlöshet och bostadsbrist är utrotad, allmännyttan finns kvar och är kvalitetsledande.
- Göta älvbron har ersatts med en ”stadsbro”, en bro med bostäder, butiker, verksamheter, parker, som knyter älvstränderna till varandra och skapar en sammanhängande stad från Brunnsparken/Lilla Bommen till Backaplan. I anslutning till det har staden byggts ut på nuvarande speditionsytor på Gullbergsvass.
- Heden har bevarats som en öppen aktivitetsyta i staden, men samtidigt kompletterats med funktioner som gör det till ett motsvarande tillgängligt stadsrum vintertid.
- Mot nordost har världens mest hållbara stadsdelar byggts längs spårvägslinjen till Angered. Angered centrum har utvecklats och förtätats och kopplats ihop med Gårdsten. Spårvägen har förlängts till Lövgärdet. Samtidigt betonas nordoststadsdelarnas unika naturnära lägen och den stadsnära naturmarken skyddas mot exploatering.
- Miljonprogrammets upprustning har genomförts med ekologiska förtecken, nya sociala rum har skapats, slutna bottenvåningar har öppnats upp och fått nya verksamheter. Viss förtätning har skett, men framförallt utvecklas de öppna grönytorna mellan husen, trafiksepareringen bevaras i de flesta fall.
- Stadsdelstorgen har utvecklats och återfått sin strategiska betydelse, den spårbundna kollektivtrafiken definierar de huvudsakliga förtätningsstråken vid stadens tillväxt.
- Spårvagnen har byggts ut från Hjalmar Branting till Backa, en del andra ändlinjer har också förlängts, t ex Mölndal ner till Åby.
- Biltullar har införts. Externetableringar är förbjudna. Cykelnätet har byggts ut.
- Barnperspektivet genomsyrar all stadsplanering och har sista ordet vid alla exploateringsprojekt.
- Staden använder ett levande och offensivt arkitekturprogram för att höja kvalitén i den byggda miljön. Stadens eget byggande sätter ribban, internationella arkitekturtävlingar som är både öppna och har inbjudna kontor genomförs genomgående för att finna de bästa lösningarna.
- Stadens fortsatta utveckling längs älvstränderna har skett med utgångspunkt i att att åstadkomma en stor social blandning i innerstaden.
- Stadsplaneringen har öppnats upp för allmänhetens deltagande med nätet som främsta verktyg. Planprocessen är öppen för insyn från första kontakten hela vägen fram. Stadbyggnadskontorets förslag kan ställas mot alternativa motförslag i en process där synpunkter från allmänhet och intresseorganisationer viktas mot tjänstemän och politiker. Samrådsprocessen har omvandlats till en deltagandeprocess.

Per Landgren (KD):
Mina drömmars Göteborg är en ekonomiskt hållbart blomstrande stad, där en social och ekonomisk utjämning skett genom att allt fler har fått möjligheter till utbildning och/eller företagssamhet. Detta har sedan lett till en social integration av våra nya svenskar även i stadsdelar som t. ex. Centrum, Örgryte, Askim och Torslanda.

____

Notera att detta är kandidaternas egna åsikter och inte de olika partiernas officiella ståndpunkter.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (6 Juni 2009 10:17):
Interesting! Erik Berg var ju bra, men lite för bra kanske - det vore ju synd om han fösvann till Bryssel. Vänsterpartiet behöver nog honom i Göteborg känner jag. Man blir alltid lika glatt överraskad när en politiker verkligen förstår vad blandstad är för något (men så är han ju arkitekt också).

Hans märkliga fascination för trafikseparerade och monofunktionella bostadsenklaver kommer jag dock aldrig att förstå, men även solen har sina fläckar I guess...

Jesper, vilka GBG-kandidater var det du frågade från Miljöpartiet och Folkpartiet?
 0
Pär Eliaeson (6 Juni 2009 10:47):
Starkt, Erik! Klokt och medvetet.

Att det mångkulturella och postmoderna samhället även bör tillåta och inkludera modernism är lika svårt som vanligt för vissa att förstå... :-]
 0
Peter B (6 Juni 2009 11:46):
Kul survey. En del av Erik Bergs kommentarer är självklart bra, men måste faktiskt även tillstå trevligheten i Susanna Habys nämnande av "höga hus" och "storstadskänsla". Termer som inte direkt hör till vardagen i göteborgspolitikers retorik.

Undrar även lite vad stadsutveckling "utifrån ett barnperspektiv" konkret innebär? Är barnperspektivet verkligen alltid kompatibelt med byggandet av t ex urban innerstad?

Jag tänker osökt på protesterna kring planeringen av NV Kungsholmen (där Mikael Söderlund turligt nog stod på sig): http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​4/​stockholms-​stadsplanering_​.​.​ "Barnvänlighet" där innebar att alla hus över fem våningar är av ondo...
 0
Johannes Hulter (6 Juni 2009 12:55):
@ pär: Ah, du hittade hit till slut... :) Välkommen!
Den modernistiska traditionen inm arkitekturen har absolut sin plats i det mångkulturella och postmoderna samhället. Men frågan är om modernistisk stadsplanering har det.

Det mesta av bebyggelsen i Sverige är resultatet av modernistisk planering, så du behöver inte oroa dig över att det ska bli brist på SCAFT-planerade områden inom den närmsta framtiden.

Som jag förstår Erik så gillar han inte SCAFT för dess egen skull, utan för att han tror att SCAFT är en smart lösning för att skapa goda boendemiljöer (särskilt för barnfamiljer).
Det är en rationell hållning, även om jag tror han har fel i sak.

Att försvara SCAFT utifrån någon sorts konservativ idé om att det verkliga är förnuftigt ("SCAFT finns alltså bör det fortsätta finnas") - oavsett hur det fungerar - tror jag inte han skulle ställa sig bakom.

Eller vad säger du Erik?
 0
Johannes Hulter (6 Juni 2009 13:15):
@ peter b: Ja, jag tyckte faktiskt alla hade flera goda poänger i sina svar.
 0
Pär Eliaeson (6 Juni 2009 13:23):
Ja, Yimby Gbg är något mer uthärdligt än dito Sthlm. Både tack vare och trots dig, Johannes... :-]

Så du vill dra ett utklassande streck mellan den modernistiska arkitekturen och stadsplaneringen? Intressant. Det får vi återkomma till.

Det finns inga eviga sanningar längre. Men, sanningen KAN finnas lokalt och momentant. Ibland i tid och rum är modernism fantastiskt, ibland inte. Precis som alla andra stilar och ideologier. En djupare kunskap (plus lite intellektuell hederlighet och öppenhet) skänker förmåga att urskilja arkitektoniska och planeringsmässiga kvaliteter som står över stil och ideologi. Det gäller både i arbete med historien och framtiden.
 0
Johannes Hulter (6 Juni 2009 16:18):
@ pär: Var gränsen går mellan arkitektur och stadsplanering får man väl avgöra från fall till fall, men jag tycker ändå att det kan finnas anledning att skilja lite på begreppen ibland. För mig gäller det väl i grunden skillnaden mellan att konfigurera en byggnad och att konfiguera en större helhet av bebyggelse, trafik etc.

Den skillnaden i skala kan också vara anledningen till att modernismens maskintänk fungerar så bra på bostadsnivå men så uselt på stadsnivå.

Men det är ju inget a priori i detta, allt beror på vad man vill uppnå - funkis och SCAFT är den rationella planeringen för maximalt solljus i lägenheten, höga hastigheter och massbilism. Prioriterar man det ska man naturligtvis bygga som vi gjort större delen av 1900-talet. Prioriterar man annat ska man bygga annorlunda.

Och återigen, det kommer att finnas SCAFT-hoods i överflöd flera generationer framöver. De kommer inte att försvinna bara för att någon bygger ett slutet kvarter någonstans någon gång. Don't worry...
 0
Jesper Hallén (6 Juni 2009 16:47):
Icke svarande göteborgska toppkandidater:
Folkpartiets Roland Utbult (listnr 6)
Miljöpartiets Max Andersson (listnr 6)

(Centerpartiets Kent Johansson (listnr 2) skickade frågan vidare till Rickard Nordin (listnr 24) )
 0
Johannes Hulter (7 Juni 2009 17:57):
@ jesper: Du fick in en liten blänkare om vår 1-årsdag - nice!
 0
Jesper Hallén (7 Juni 2009 20:34):
Ja det är ju inte bara valdag, det är även vår dag :)
 0
Johannes Hulter (8 Juni 2009 00:46):
@jesper: YimbyGBG:s självständighetsdag... You're killing me... :D
 0
Anders Gardebring (8 Juni 2009 22:46):
Damn. Jag minns inte ens när YIMBY Sthlm startades...
*paus - tittar efter *
28 augusti 2007 startades facebookgruppen, och bollen var i rullning...
 0
Daniel Andersson (9 Juni 2009 01:53):
Med risk för att ge mig ut på minerad mark, tänkte jag det kunde vara intressant att se hur segregationen i boendet i Göteborg återspeglas i röstandet till EU-parlamentet genom att studera några typiska valdistrikt med olika bebyggelse- och social karaktär. Statistiken (här från valnatten) finns på Valmyndighetens hemsida www.val.se

Den mest tydliga polariseringen speglar en ekonomisk dimension med miljonprogramsområden i nordöstra Göteborg och Biskopsgården med hög andel flerbostadshus på ena extremen, och villaområden i Askim, Tynnered och Örgryte på den andra. Däremellan kommer något centralare områden med flerbostadshus tex på Hisingen, i Frölunda och Kortedala, samt områden med radhus och villor i tex Kärra, Utby och Torslanda. Tydligast speglas denna dimension i röstandet för S och M.

Områden i nordöstra GBG samt Biskopsgården:
Lägsta valdeltagandet i Gbg 21,6% vid Rymdtorget, Bergsjön
M, lägsta siffran i GBG: 1,7% i Östra Bergsjön
C, också lägst här: 0 i flera distrikt
FP, lägsta i GBG 2,1% vid Gärdsmosse Bergsjön
KD varierar, en del riktigt låga resultat, men också högre värden tex 6,6% vid Gärdsmosse
S Bästa områdena (bortsett från lågt valdeltagande): 61,1% i Östra Bergsjön
V Starka områden: 16,7% i Norra Biskopsgården
MP Svaga områden: lägsta siffran i GBG, 2,0%, i Södra Hjällbo
JL Svaga områden: lägst i GBG 0 i Skolspåret, Lärjedalen
SD varierande: högsta värdet i GBG i Södra Rannebergen, samtidigt 'bara' 0,9% i Norra Hjällbo
PP bra områden för partiet: 23,4% i Treröset, Biskopsgården, endast Olofshöjd högre
FI har sina sämsta områden här. Nära noll i många distrikt, men 8,5% på Väderlekstorget och 6,6% i Norra Bergsjön
Det största röstandet på Övriga partier återfinns här, lokalt 2-4%. Troligen dominerat av 'Hammarkulle-Frank's sentida kamrater i AI.

Välsituerat villaboende
Högsta valdeltagandet finns här: 68,7% i Örgryte, Norra Skår
(extremt) exempel:
Södra Hovås, Askim
M 61,5% C 1,5% FP 19,6% KD 5,6% S 1,5% V 0,3% MP 2,9% JL 0,5% SD 2,7% PP 2,9% FI 1,0%
M och FP dominerar totalt. S är närmast utraderat.

Även andra dimensioner återspeglas i röstandet:

Halvcentrala områden, ofta med landshövdingehus tex Majorna, Linnéstaden, Bagaregården, Gamlestaden, Brämaregården
Hyfsat valdeltagande 50-60%
(extremt) exempel
Majorna, Karl Johans torg
M 6,0% C 1,6% FP 6,6% KD 1,1% S 14,9% V 16,6% MP 31,4% JL 1,7% SD 2,0% PP 8,7% FI 9,0%
Starka områden för MP, V och FI. Svagt för KD.

Skärgård + Fiskebäck och V. Önnered (ej Brännö-Asperö)
Valdeltagande 50-65%
exempel:
Donsö-Vrångö
M 12,1% C 3,0% FP 25,8% KD 35,0% S 7,3% V 2,1% MP 4,8% JL 1,6% SD 2,7% PP 4,3% FI 1,3%
KD extremt starkt, FP starkt, M varierande. Svagt stöd för S, V, MP och FI.

Landsbygd
Valdeltagande 40-45%, ganska lågt för Gbg
exempel:
Kärra-Rödbo
M 24,1% C 6,9% FP 12,4% KD 2,6% S 21,2% V 3,3% MP 10,6% JL 5,5% SD 8,0% PP 4,0% FI 1,1%
C, JL, SD starka.

Trädgårdstad
Det enda tydliga jag noterat är att Eklanda har lägst röstandel på SD i Mölndal (0,9%), samt att bara Olofshöjd har lägre röstandel på SD än vad Änggården har i Gbg (0,4%). Eventuell inverkan av grönskan känns dock tveksam, med tanke på siffrorna för landsbygdsdistrikt.

Centrum är inte så homogent som man kanske kunde tro; möjligen något att tänka på för de som vill ha även social blandstad. Lorensberg, S:a Heden och Valand, påminner i röstandet om Askim/Örgryte. Guldheden (ej norra), Landalagången och Annedal är starkaste områden för S och V i Centrum, medan Olofshöjd och Mossen sticker ut med högt röstande på PP. Distrikten Landala egnahem, Eklandagatan, Dr Forelius g. och Guldhedens vattentorn har hög andel FP-röster relativt M och MP är starka där. KD är höga i Norra Vasastaden och på Södra Guldheden, men låga på Landalagången, Olofshöjd och Valand.
Det är intessant att C som är starkast på landsbygden också har noterbara inbrytningar på Guldheden och Mossen. Jag misstänker ett samband med Rädda Mossen/Guldheden kampanjerna. Eller så är det Gbg:s motsvarighet till Stureplanscentern (Avenycentern kallas de visst).
 0
Jesper Hallén (9 Juni 2009 12:50):
Ja det är verkligen totalt olika världar man får på pränt när man läser siffrorna. Sjukt snuskig läsning, kan dessa människor verkligen leva i samma stad undrar man. Fascinerande hur det kan skilja sig så totalt om man jämför Norra Älvstranden med områden bara någon knapp kilometer in på Hisingen. Segregerad stadsplanering, Göteborgs motto!
 0
Anders LP (9 Juni 2009 23:46):
Urbanisma har sammanfattat valrörelsen ur ett stadsbyggnadsperspektiv där man fokuserar på vad olika kandidater haft för ställning om hållbart stadsbyggande. Och det visade sig att samtliga undersökta kandidater inte hade någon särskild policy för stadsbyggnad.

http:​/​/​urbanisma.​org/​?​p=​170​
 0
Daniel Andersson (10 Juni 2009 01:31):
Med all respekt för yimbys fantastiska guide och Urbanismas research, så är kanske inte stadsbyggnadsfrågor primärt frågor att driva på EU-parlamentsnivå. Endast fråga ett ovan har väl direkt bäring på valet. Men självklart är det intressant och kan ge en hint även om respektive partiers syn på frågorna. När det gäller Urbanismas frågor om hållbar stadsbyggnad kan man tex tänka sig EU-nätverk för kompetensuppbyggnad och erfarenhetsutbyte, samt frågor som rör energi. Att driva det förstnämnda är knappast en kioskvältare, och frågan om energisäkerhet (gas) som bör vara stor nere i Europa känns ganska perifer här. Och fortfarande är energiområdet huvudsakligen nationellt med EU-samröre främst rörande energihandeln.
 0
Jan Jörnmark (11 Juni 2009 13:30):
Susanna H var ju kvinnan som drev moderaternas motstånd mot rivningen av Friggagatan, så man kan kanske kosta på sig att undra vart dom höga husen skall stå.
 0
Matthias H. (13 Juni 2009 22:30):
Hehehe kul Jan J. Men alltså, jag röstade i EU-valet enbart med utgångspunkt att mitt val skulle bidra till att få in en göteborgare. Någon stadsbyggnadsplanering fanns inte i tankarna. För hur ska vår region ha en framtid om bara politiker från huvudstaden sitter nere i Bryssel? Då kan vi hålla på att diskutera hur mycket stadsplanering och utveckling av vår region som helst, när i själva verket vår region stagnerar. Jag har varit bortrest och vet inte hur det gick men jag har en känsla av att göteborgarna ovan i listorna fick rätt dåligt med röster och det känns inte alls bra. Att många i vår region hellre röstar på ett namn från huvudstaden därför att denne känns igen från ministerroller eller motsvarande säger kanske en del om att vi härnere inte förstår vissa samband. Jag har en del funderingar om detta som jag kanske kommer utveckla inom kort, hur vår region måste agera för att profilera oss och agera för att utvecklas. För utvecklas inte regionen så avvecklas den eller hur?
 0
Jesper Hallén (13 Juni 2009 23:59):
Endast en röstades in av de göteborgska kandidaterna. Vår region är väl sällan representerat i maktens korridorer. Vi är landets näst största stad men behandlas som typ Karlstad.
Utveckla gärna dina funderingar Matthias!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee