Utskrift från gbg.yimby.se
....

Ny parkeringspolicy

 


Göteborg fick igår en ny parkeringspolicy efter en lång och hård (stundtals hätsk) debatt i kommunfullmäktige.

Den borgerliga oppositionen är mycket kritisk mot den nya policyn och har lovat att riva upp den om man vinner valet 2010. Den rödgröna majoriteten försvarar policyn i dagens GP.

Den nya policyn finns att läsa här.

Kritiken har i första hand gällt konsekvenserna för den enskilde bilägaren och då särskilt barnfamiljer med bil. Där kan man ha olika åsikter. Från ett bredare stadsutvecklingsperspektiv är det dock uppenbart att det blir betydligt enklare att förtäta och urbanisera Göteborg när p-normen justeras nedåt. P-normen kommer i framtiden att i större utsträckning spegla det faktiska bilägandet i centrum. Hittills har man vid nybyggnation krävt att uppemot 80% av hushållen ska få tillgång till p-plats trots att färre än 30% av hushållen i centrum har bil.

Det är sannolikt att den nya policyn kommer att minska problemen med buller och luftföroreningar i centrala staden. Det finns dock också risker med den nya policyn. Den främsta risken är förstås att handel och annan kommersiell verksamhet flyttar ut ur centrum till lägen som är mer tillgängliga med bil. En sådan utveckling skulle direkt motverka policyns ambitioner. Det gäller därför att den nya policyn implementeras med förnuft och att konsekvenserna följs upp noggrant.

Nedan följer Stadskansliets beskrivning av den nya parkeringspolicyn:

Ärendet
Byggnadsnämnden och Trafiknämnden har översänt ett förslag till parkeringspolicy för Göteborg med begäran att denna antas i kommunfullmäktige (bilaga 1 och 2). Parkeringspolicyn är framtagen av Byggnadsnämnden och trafiknämnden i samverkan med Göteborgs Stads Parkeringsbolag, Fastighetskontoret och miljöförvaltningen. Uppdraget gavs våren 2007 av kommunfullmäktige till berörda nämnder och bolag. Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar och bolag. Arbetsgruppen har rapporterat till en ledningsgrupp med representanter från stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, Parkeringsbolaget och fastighetskontoret.

Bakgrund
Byggnadsnämnden, trafiknämnden och Parkeringsbolagets styrelse har beslutat att för egen del godkänna parkeringspolicyn och tillämpa den i de delar som berör respektive nämnders eller bolags ansvarsområde (BN 2009-05-26, TN 2009-05-28, Parkeringsbolaget 2009-06-10). Miljönämnden beslutade vid sitt sammanträde 2009-05-05 att ställa sig bakom förslaget till parkeringspolicy (bilaga 3). Byggnadsnämnden beslöt efter votering att översända förslaget till kommunfullmäktige för antagande. Yrkandet från (M),(FP) och (KD) bifogas (se bilaga 2).

P-policyns innehåll
Parkeringspolicyn anger inriktningen för hur parkeringsfrågorna ska hanteras. Målsättningen är att parkeringspolicyn ska medverka till att staden ska vara tillgänglig för alla. Parkeringspolicyn ska ligga till grund för nya parkeringstal (p-normer) för bedömning av parkeringsbehov vid detaljplan och bygglov. Parkeringspolicyn ska också ligga till grund för en handlingsplan om hur parkeringspolicyns strategiska åtgärder ska genomföras.

Parkeringspolicyns syfte
Parkeringspolicyn ska stödja en hållbar stadsutveckling och vara ett stöd för en avvägning av plats för parkering mot stadsmiljökvaliteter. Policyn ska skapa en gemensam syn på parkering för bil och cykel och medverka till att resandet med kollektivtrafik och cykel ökar. Vidare ska den ge vägledning för kommunala aktörer och sprida kunskap om frågorna samt utgöra underlag för ett åtgärdsprogram.

Inriktning för bilparkering
Innerstaden bör behålla ungefär samma antal bilplatser som idag. Dessa platser behöver omfördelas för att t.ex. ge plats för nya kollektivtrafik- eller cykelstråk, förskönande stadsmiljöer eller prioritering av andra slag av parkering. I takt med att kollektivtrafiken byggs ut ges dock förutsättningar för att minska antalet bilplatser, speciellt i områden nära god kollektivtrafik.

Inriktning för cykelparkering
Antalet ordnade cykelparkeringar bör utökas i centrala Göteborg inom bekvämt gångavstånd till olika målpunkter. Cykelparkering ska också ordnas vid infarts- och pendelparkeringar samt alla större kollektivtrafikhållplatser. Cykelparkering vid bostäder och arbetsplatser ska ordnas på kvartersmark. Parkeringsplatserna ska vara trygga, av god kvalitet, ha väderskydd och det ska finans möjlighet att låsa in eller fast cykeln.

Stadskansliet
Parkeringspolicyn ger en bred bakgrundsanalys på hur parkeringsfrågorna allmänt bör hanteras. Dess fokus är på åtgärder för att effektivisera, lokalisera och prioritera parkeringsutbudet i samspel med en syn på trafiken i sin helhet. Bilparkering är utrymmeskrävande. Att effektivisera och ransonera markanvändningen främst i de centrala stadsdelarna är en viktig ambition. Parkeringspolicyn visar på en möjlighet för att förändra parkeringskraven då det sker gemensamt nyttjande t.ex. i form av bilpool. Ett syfte med parkeringspolicyn är att tydligt prioritera platserna till dem som mest behöver dessa. Policyn uttrycker således en tydlig prioriteringsordning. Dagens biltillgänglighet för verksamma minskas. Arbetsplatsparkeringen på kvartersmark ersätts av parkering för boende, handel och service. Boendeparkering på gatumark flyttas till kvartersmark för att gatuparkeringen ska kunna svara på efterfrågan på korttidsparkering.

Även cykelparkering behandlas i parkeringspolicyn. Parkeringsköp är en möjlighet, när man inte kan få plats med parkeringen på egen fastighet utan i stället kan köpa in sig i en anläggning i närheten. I policyn föreslås att formerna för parkeringsköp ses över och utvecklas till ett mer använt verktyg. Parkeringsköp är ett mycket användbart system i de centrala stadsdelarna och villkoren behöver ses över för att göra formen attraktiv. De krav på parkering som ska ställas vid bygglov regleras genom den s.k. parkeringsnormen. Byggnadsnämnden avser att utarbeta nya parkeringstal med utgångspunkt från parkeringspolicyn. I denna ska också behovet av cykelparkering uttryckas.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik Sandblom (9 Oktober 2009 13:13):
Tänk på barnen!!! ;-)

Jag kan påminna om att antalet lådcyklar och cykelvagnar ökat mycket i Köpenhamn de senaste åren. Vart fjärde tvåbarnshushåll har en lådcykel eller en cykelvagn. 55% av Köpenhamns kommuninvånare cyklar till jobbet. Med inpendlare från andra kommuner är det 37% som cyklar till jobbet.
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​910​_​1463_​Kopenhamnsbor_​ska_​cy.​.​
 0
Johannes Hulter (9 Oktober 2009 13:31):
@ erik: Jag har alltid velat ha en sån lådcykel.

Från debattartikeln: "Barnfamiljer har behov av bil. Så enkelt är det."

Jag bor själv med barn i Linnéstaden men har aldrig känt något behov av bil. Det som oroar mig är inte bristen på p-platser utan att mitt barn ska bli överkört på vägen till skolan av någon stressad bilist-förälder som ska släppa av sina barn. Kolla valfri skola vid början/slutet på skoldagen - bilkaos: http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​molndalharryda/​1.​210​114-​trafi.​.​
+1
Olle Jansson (9 Oktober 2009 14:38):
Apropå nästan ingenting alls: När blev detta med föräldrar som kör sina barn till skolan ett så utvecklat och pressande problem?

Nu kanske mitt minne sviker mig men jag är samtidigt inte från stenåldern. När jag var liten så kunde det la någon gång hända att jag på grund av olika omständigheter blev skjutsad till skolan men jag har verkligen inte något minne av att de var en massa trafik vid mina skolor. Kanske var bättre skolskjuts på den tiden helt enkelt.
 0
Erik Sandblom (9 Oktober 2009 14:53):
Olle, jag tror det är under de senaste 20 åren.

En snäll förklaring är att arbetsmarknadsregionerna har ökat i storlek, så folk har längre till jobbet och kör mer bil. En annan förklaring är att byggandet av stadsmotorvägar pågått för fullt under nittiotalet, (Söderleden, breddning E6, Lundbytunneln, Götatunneln, Södra Länken i Stockholm, osv) vilket lett till ett ökat bilkörande.
+1
Anders Gardebring (9 Oktober 2009 19:33):
Barnfamiljer har inte alls behov av bil. Bull helt enkelt. Jag talar av egen erfarenhet, mina föräldrar hade ingen bil när jag växte upp. (Och inte för att vi inte hade råd, de tyckte väl inte att de behövde nån). Däremot finns det områden som rent fysiskt i princip kräver att man har bil eftersom de är byggda så. Men det har ju ingenting med huruvida man har barn eller inte.
 0
Erik Sandblom (10 Oktober 2009 14:23):
Anders, vi hade en eller två bilar i min barndom. När mamma hade handlat skulle vi hjälpa till att bära in maten från bilen in i köket. Jag kände mig så lat, som bara ville läsa tidningen! Mitt i vintern dessutom.

Mormor hade däremot en dra-maten (vagn med hjul) som hon promenerade till affären med. Den drog hon sen rätt in i köket, fylld med mat. Inget bärande! Tänk vilka moderniteter, hjul och allting, wow ;-)
 0
Theodor Adolfsson (11 Oktober 2009 14:20):
Helt klart ett steg i rätt riktning. Inom ett antal år kanske pratet om täta och cykelvänliga städer kan vara något mer än enbart prat, åtminstone i Göteborg. Alliansens syn på frågan är skrämmande. Pratet om barnfamiljers absoluta behov av bil är så häpnadsväckande att det tar udden ur hela deras stadsbyggnadspolitik.
 0
Daniel (12 Oktober 2009 12:25):
Ett sätt att slippa bilar vid skolorna är faktiskt att få stadsplanerare och landskapsarkitekter att göra ett bättre jobb tillsammans med politikerna.

Jag växte upp i Backa och gick på Bäckebolsskolan. Jag hade ungefär 500 meter till skolan men skolan låg ganska mitt i området och skulle man bli körd dit så skulle det ta längre tid än att gå, vilket visar att separeringsplaneringen inte alltid är helt dum. Det är väl bara det att det kunde varit lite fler människor som hade bott där så att skolan inte hade blivit tvungen att stänga pga för få barn. Husen i området kanske hade kunnat vara en våning till. En annan bra belägen skola är Backaskolan där det bara skulle bli löjligt om barnen längs med Bällskärsvägen skulle bli körd till skolan.

Jag tror att det behövs attitydförändringar hos både föräldrar och barn. Man ska väl lära barnen att ta eget ansvar, och inte köra runt dom till allehanda aktiviteter till som flyttar hemifrån som vissa föräldrar gör.
 0
Daniel (12 Oktober 2009 14:10):
För övrigt så bor jag numera vid wieselgrensplatsen.
Vi har en parkeringsnorm på 0,5, och det finns platser över.

Men i "centrala" hisingen så bor inte människor med mycket pengar som kostar på sig en bil också förutom en lägenhet, i alla fall inte i lika stor utsträckning som i nybyggda bostadsrättsföreningar där grannarna kanske tittar snett på en om man inte äger en bil.
 0
Niklas S (13 Oktober 2009 21:42):
@Daniel: Jag håller med om att det krävs en attitydförändring. Ropen skalla: våga vägra curlingförälderi!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan