Utskrift från gbg.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om ny Bangårds- och älvförbindelse

 
Tidigare i veckan lämnade YimbyGBG in sitt yttrande över förslaget till ny Bangårds- och älvförbindelse. Det är ett stort och viktigt projekt för Göteborg. Tyvärr hade SBK redan på förhand uteslutit vissa alternativ, såväl lågbroar som alternativa dragningar över bangården hade försvunnit på vägen.Förslag till älvförbindelser - klicka för större bild

Av de föreslagna lösningarna valde YimbyGBG att stödja alternativet A: Mellanbro i Stadstjänaregatans förlängning. I valet mellan tunnel under eller viadukt över bangården valde vi det senare. Vi betonade också vikten av att bangårdsförbindelsen inte blir en ny barriär i centrala Göteborg, utan så långt som möjligt anpassas till det omgivande stadslivet, exempelvis med lokaler i gatuplanet.

Tack till alla som var med och diskuterade fram yttrandet på vårt forum!

Läs mer om förslaget

YimbyGBG:s yttrande som pdf

Yttrande

Det aktuella området är av oerhörd vikt för Göteborgs stadsutveckling. Det är det första som många besökare ser av Göteborg och det är Västsveriges största kollektivtrafiknod. Samtidigt anges som ett av projektmålen att förbindelserna kapacitetsmässigt ska klara dagens biltrafik med bibehållen framkomlighet. Eftersom lågbroalternativet, i likhet med alternativa bangårdsförbindelser, tyvärr på förhand har strukits ur förslaget förespråkar YimbyGBG "Alternativ A: Mellanbro för alla trafikslag i Stadstjänaregatans förlängning" och anser att det bästa alternativet över bangården är en viaduktlösning.

YimbyGBG anser även att alternativ A är det mest logiska läget för en ny älvförbindelse. Stadens befintliga infrastruktur, uppbyggnad och stadskärna stödjer det läget. Det är av stor vikt att alla trafikantslag ska kunna trafikera båda förbindelserna. Både bron över älven och viadukten bör utformas som stadsgator för blandtrafik och måste inrätta sig i en stadsmässig rutnätsstruktur. Gatorna bör integreras i hus med verksamheter även i ramperna.

Att ramperna integreras väl i stadsmiljön är avgörande för att gatorna intill ramperna skall kunna bli levande stadsgator, istället för barriärer. Det är mycket viktigt att viaduktens ramper hänger ihop med gatu- och vägnätet i övrigt så att upplevelsen av den nya älvförbindelsen är att det är en gata som fortsätter över älven.

Det finns lyckade exempel på detta i andra länder som man kan inspireras av.

Det finns här en parallell till området runt Centralen i Stockholm. Det gäller att se till att Bangårdsviadukten blir en del av en tät blandstad, precis om det är tänkt med Västra City i Stockholm, och inte enbart ytterligare en motorled, som det har varit med Klarastrandsleden i Stockholm. Göteborg har redan satsat enorma belopp på att bygga bort barriärer i centrala staden, som Götaleden. Det vore därför mycket olyckligt att börja bygga nya barriärer.

I framtiden vill YimbyGBG se fler än en viadukt från norra till södra sidan av bangården, t.ex. vid Odinsplatsen. Fler länkar gör att trafiken får större möjlighet att sila genom området och trafikmängderna kan hållas nere på respektive gata. Först då minskar risken för att viadukten främst fungerar som en trafikled mellan Allén och Göta Älvbron. Nordstanområdet är redan idag starkt trafikseparerat och en fortsatt utveckling åt det hållet vore mycket olycklig.

Vi vill samtidigt ifrågasätta behovet av bibehållen kapacitet för biltrafik i anslutning till Centralstationen. Kommunens mätningar visar att biltrafiken närmast centralen i Parkgatan/Nya Allén minskat med 20% sedan 1999. Om alléstråket görs till kollektivtrafikstråk enligt K2020 kan man förvänta sig ytterligare minskningar i biltrafiken. Kvarvarande trafik kan fortsätta förbi Drottningtorget som idag, eller göras om med förebilder från Brunnsparken (shared space) eller Västra Hamngatan.

YimbyGBG ser också gärna att området utvecklas med ett nedre plan i Centralstationen, som skulle få uppgångar mot Polhemsplatsen, perrongerna, Nils Ericsonterminalen och den framtida stationen för Västlänken. Det skulle ge nya kommersiella ytor och plats för servicefunktioner som t ex cykelreparation.

Med tanke på det centrala läget och den mycket goda kollektivtrafikförsörjningen bör ambitionen vara att bygga ut området med en mycket hög exploateringsgrad så att en ny, tät och levande innerstad skapas. Här skall man kunna bo, arbeta, handla och roa sig. För att kunna göra det, samtidigt som områdets krav på framkomlig infrastruktur tillgodoses, är det viktigt att Stadsbyggnadskontoret ser möjligheterna med tredimensionell fastighetsbildning i kommande detaljplan.

YimbyGBG vill se att fysiska planerare, trafikplanerare, husarkitekter och konstruktörer tillsammans arbetar fram kreativa, funktionella och estetiskt tilltalande lösningar för gator, broar och hus. Exempel på en sådan integrering är att fjärrbusscentralen kan inrymmas i marknivå. Ovanför går viadukten som en stadsgata flankerad med hus på bägge sidor. Husen har lokaler i bottenplan, kontor i 10 våningar och sedan bostäder i ytterligare 10 våningar.YimbyGBG ser den nya Götaälvbron som den första av flera centrala broar i Göteborg och ett startskott för en sådan mer detaljerad utredning. Inte minst är ytterligare älvförbindelser nödvändigt  för kollektivtrafiken för att öka dess flexibilitet och minska dess sårbarhet. När detaljplanearbetet runt centralstationen påbörjats och kommit längre på Frihamnen, Ringön, men framförallt i Gullbergsvassområdet, bör lägen för ytterligare en älvförbindelse över till Ringön samt över bangården till exv. Svingeln fastställas.

Med fler förbindelser över älven och över järnvägen i framtiden sprids trafiken ut vilket gör att en minskning förbi Centralen borde kunna väntas. Partihallsförbindelsen gör att bilister österifrån i större utsträckning kommer angöra Centralen via Götaleden vilket också minskar trafiken. Vi känner en oro över att stora husvolymer har placerats ut på många av de preliminära skisserna i programmet.

Här önskar vi att kommande detaljplaner orkar stå emot den stora trafikapparat som området kring centralstationen kräver. Detta genom att vårda aspekter som finmaskig fastighetsindelning med många mindre tomter, ritade av många arkitekter och bebyggda av många byggbolag för att få en större variation och en mer levande gatubild. I övrigt önskar vi att kommande detaljplanearbete för erfarenheter och det goda resultatet vidare från detaljplanearbetet för Södra Älvstranden.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Emmali Jansson (7 November 2009 08:13):
Ah, är ju en superbra grej att ha lokaler inne i/under ramperna. Vad bra att ni fick med det i yttrandet.
 0
Erik Sandblom (8 Mars 2010 19:52):
Bron handlar inte bara om bron
http:​/​/​gt.​expressen.​se/​kultur/​1.​190​9937/​bron-​handlar-​i.​.​
"För Vänertrafikens skull krävs ett avstånd mellan broarna över älven på minst 300 meter. Det gör att om man väljer att lägga nya bron intill gamla Göta älvbron – så blir det ingen gång- och cykelbro."

Det hade jag inte hört förut! Verkar vara många besvärliga regler när det gäller sjöfarten. Jag som trodde att det räckte med att bron är öppningsbar...

Det står inget om skyddsavstånd i samrådshandlingen vad jag kan se.
 0
Hans H (8 Mars 2010 22:18):
Det låter mycket konstigt att broar inte skulle kunna ligga närmare än 300 meter från varandra. En sådan regel borde förutsätta att båda broarna inte kan öppnas samtidigt, vilket de självklart kan.
Visst, då kanske broöppningarna blir lite längre än nödvändigt, men vinsten av att ha fler broar överväger besväret med längre broöppningar.
 0
Michael Hjortstierna (10 Mars 2010 11:54):
Jag känner mig inte nöjd förrän dess att den spårbundna kollektivtrafiken kan passera Göta Älv utan "broöppningar", den ska självklart gå i en snabb, gen tunnel.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.