Utskrift från gbg.yimby.se
....

Norra Masthugget

 
Byggnadsnämnden har bestämt att programmet för Norra Masthugget ska gå ut på samråd 11 augusti till 21 september. Men vi på Yimby Göteborg tycker att utvecklingen av det här området är så pass viktig att vi inte tänker vänta tills dess. Vi drar igång vårt samråd redan nu. På vårt forum finns en tråd för det yttrande vi kommer att lämna in, där kan ni ladda ned samrådshandlingarna (inkl. översiktskarta, planförslag mm) och diskutera hur Norra Masthugget ska kunna utvecklas till en tät, levande blandstad.Programförslaget utgår från en vision om hur området ska se ut 2030, som beskrivs såhär:

En blandning av stadspuls och lokalt liv

I Norra Masthugget möts det lokala livet och innerstadens puls, med närhet till vattnet. Här blandas människor, rörelse och aktiviteter till en smältdegel under dygnets alla timmar.

Området som ligger strategiskt - nära Linné, Majorna, Centrum och älven - har knutit samman staden. Norra Masthugget är en levande del av Centrala Älvstaden. En blandning av bostäder, kontor, handel och evenemang får området att fyllas med liv. Järntorgets rika utbud av kultur fortsätter ned mot älven och gör området välbesökt av såväl göteborgare som långväga besökare.

Premiärer på Järnvågen varieras med spelningar och utställningar, liksom särskilda aktiviteter för ungdomar. Stråken som korsar området kantas av butiker, caféer och restauranger. I parker och på torg finns plats för rekreation, lek och spel för dem som bor och arbetar eller bara är på besök i området. Gatorna med utrymme för gående, cyklister och övriga trafikslag gör det enkelt att ta sig fram.

Folklivet och de många mötesplatserna för gammal och ung skapar trygghet. Allt ligger nära men det finns ändå en respekt för lugnet i boendekvarteren och en tolerans mot alla intryck som präglar livet i Norra Masthugget.


Allt detta låter förstås utmärkt, även om man höjer ett oroat ögonbryn över ordet "boendekvarter". I det här området är förstås inget annat än funktionsblandade kvarter acceptabelt. Renodlade bostadskvarter är uteslutet.

Det är också både oroande och en smula tragiskt att visionen talar om hur Norra Masthugget ska se ut om 20 år. Förhoppningsvis dröjer det inte så länge innan vi har en levande, spännande stadsdel här. Man påminns också om de visioner för Masthugget som fanns för 20 år sedan, i översiktplanen 1990, och som aldrig blev mer än bara visioner.20 år gamla visioner...

Vi tänker inte vänta 20 år till på att inget ska hända, glöm det! Nu är det dags att få ändan ur vagnen. Utgångspunkterna för programmet låter väldigt bra:

Med en utveckling av Norra Masthugget kan omgivande stadsdelar knytas samman. Området föreslås förtätas och kompletteras med bl a bostäder, kontor, handel, grönytor och offentliga platser för att på sikt möjliggöra en blandad  stadsbebyggelse. Programområdet har redan till stora delar en struktur som i huvudsak är kopplad till sin omgivning, men som kan vidareutvecklas med fler lokalgator i nord-sydlig riktning som delar in kvarteren i mindre enheter. Området och bebyggelsen föreslås i huvudsak uppföras i form av en traditionell men modern kvartersstad, med attraktiva, levande och varierade gatumiljöer med spännande mötesplatser, parker och torg.
/.../
Området och kommande bebyggelse bör utformas för ett blandat och brett innehåll som kan möta nya behov och förändringar över tiden. Med blandad bebyggelse avses en blandning ner på byggnadsnivå, t ex att bostäder, handel och kontor mm kan finnas i varje byggnad och inom varje kvarter. Bostäder är önskvärt i hela området, men föreslås ej närmast leden, då dessa idag skulle bli alltför utsatta av buller och luftföroreningar.

Kring Folkets hus, Järntorget och Frilagerhuset, som sedan länge varit en mötesplats för stadens kultur-, förenings- och nöjesliv, föreslås en utveckling med tyngdpunkt på kulturverksamhet, hotell och annan centrumverksamhet. Bl a finns önskemål om att Pusterviksteatern ska få en ny scen i området samt att Folkets Hus kan utvecklas som kulturnav med ett nytt hotell och nya och flexibla möteslokaler och scener.

Utgångspunkten är att nya kvarter utformas med bottenvåningar som möjliggör etablering av butiker eller annan publik verksamhet. Service i form av skolor, daghem, service- och äldreboende mm finns i närliggande områden, men kan komma att behöva kompletteras inom eller i anslutning till programområdet, när fler bostäder byggs.
/.../
Bebyggelsens form och gestaltning får studeras vidare i det fortsatta planarbetet. Några viktiga utgångspunkter bör dock vara att tillkommande bebyggelse ges en varierad skala och ett omväxlande arkitektoniskt uttryck, med en flexibilitet som möjliggör en mångfald och som kan möta förändringar över tiden. Tydliga gränser mellan offentliga och privata ytor är angeläget.

Kvarteren begränsas till sin storlek för att ge området variation och för att möjliggöra ett flexibelt rörelsemönster. En småskalig indelning är dessutom viktig för att skapa ett område med innerstadskaraktär och variation. Området har ett centralt och attraktivt läge vilket gör att exploateringen kan vara relativt hög. Skalan i den omgivande bebyggelsen är viktig att förhålla sig till, men inslag av högre byggnader kan prövas.


Att man inte lägger ett godtyckligt höghusförbud över hela området är mycket positivt. Kan man få in fler bostäder och verksamheter på samma yta så är ju det bara bra. Det finns ju inget egenvärde i låga hus. Intresset verkar inte heller saknas, det är flera som gjort förfrågningar.

Förslag på högre byggnader i området

Som sagt, det låter väldigt bra. Som yimbyist är det bara att lyfta på hatten och gratulera Göteborg till ett fantastiskt programförslag som, om det någon gång blir verklighet, kommer att innebära ett otroligt lyft för Göteborg som stad.Planen för Norra Masthugget - klicka för större bild

Ett tydligt orosmoln finns dock. Det gäller hur vi ska hantera Oscarsleden:

Det är önskvärt att området och staden ska kunna kopplas ner till älven. En sådan utveckling förutsätter att leden, som är en mycket kraftig barriär och störningskälla, hanteras och att kajytorna blir tillgängliga. En nedgrävning av leden är mycket kostsamt, men skulle ge stora värden för området och staden.

Med leden kvar som idag ovan jord innebär det att bebyggelsen måste möta störningar i form av buller och dålig luft etc, och samtidigt inte motverka en utvidgning ner till älven. En bebyggelseskärm i form av huvudsaklingen kontor kan placeras utmed leden och bostadsbebyggelsen uppföras med skyddade gårdar.


Jamen vad bra! Äntligen har man kommit på det enklaste sättet att stopppa buller - slutna kvarter. Vad trevligt, då är det väl bara att köra igång och på sikt omvandla Oscarsleden till en urban esplanad?

Ett alternativt kan vara att leden byggs över, d v s att en upphöjd terrass, park eller byggnader placeras med erforderlig frihöjd över leden. Detta kan vara en billigare lösning än att leden grävs ner, bl a genom att man undviker stora ombyggnader av den befintliga tunnelmynningen. Med en överbyggnad kan trafikens buller reduceras och mer exploaterbar yta skapas. Detta öppnar därmed samtidigt möjligheten för andra bebyggelseformer, t ex öppnare bebyggelsestruktur som hus i park etc.
Ja, herre min skapare, vad säger man? Nej, det är faktiskt helt oacceptabelt att bygga ännu fler Kostern-kvarter. Nu får ni ta och ge er!

Det är Riksbyggen som kommit med idén. Såhär ska Norra Masthugget se ut om de får bestämma:


Riksbyggen har lång erfarenhet av Masthugget. Det var de som rev större delen av stadsdelen runt 1970 och byggde det här istället:

Frågan är vad man lärde sig av det utdragna stadsplaneringsfiasko som blev följden.

Som Stadsbyggnadskontoret väldigt försiktigt antyder så finns vissa uppenbara problem med Riksbyggens förslag:

En viss barriäreffekt kvarstår dock i och med den höjdskillnad som uppstår, och att den visuella kontakten med älven inifrån Långgatsområdet försvinner. Kopplingen till den omgivande och sammanhängande stadsbebyggelsen med butiker etc kan också bli otydlig.


Uppenbarligen kommer det att behövas lite extern hjälp för att det här ska bli bra. Det här området är alldeles för viktigt för att slarvas bort. Jag uppmanar alla stadsvänner och urbanister att dra sitt strå till stacken så att vi får en riktigt lyckad utveckling av Norra Masthugget.

Vi ses på forumet!
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Kim Bokström (28 Juni 2010 11:27):
Ja, tidsperspektivet i den här staden är minst sagt oroande. Är det självbilden de som styr och ställer har? Att vi ska vara Sveriges självutnämnda sengångare..? På vilket sätt det här projektet ska behöva ta 20 år är obegripligt. Precis som (den usla) visionen om Heden som kom för ett tag sedan, där skulle man anlägga några gräsmattor och lite till och för det behövde man 40 år på sig... GT tyckte inte det räckte utan dubblade den tiden. Om det nu skulle ta de här 20 åren för att få ordning på N.M skulle det alltså totalt sett handla om närmare ett halvsekel för att omvandla en så centralt belägen yta till stadbebyggelse. Vad är det för fel på Gbg? Vad kan man göra för att sätta fart på staden?
 0
Magnus M. (28 Juni 2010 13:54):
*Skrik* Husipark??
 0
Matthias H. (28 Juni 2010 14:16):
Magnus, de flesta härinne på Yimby är ju ganska anti-husipark, det har du väl märkt i diskussionerna härinne.
 0
Magnus M. (28 Juni 2010 15:52):
Jo, jag är till skillnad från Riksbyggen inte helt bakom flötet.
 0
Niklas Svensson (28 Juni 2010 16:14):
Väldigt bra analys av läget Johannes, kan bara hålla med.

I övrigt blir jag alltid orolig när ordet "folkliv" nämns. Den Göteborgska versionen brukar innefatta sköna avkopplingsaktiviteter som bara existerar på planskisserna - människomassor som tros vilja planlöst strosa omkring för rena nöjets skull (gärna på kajer som är blåsiga, kalla, och/eller blöta 9 dagar av 10), gräsmattor där människomassor ständigt vill ha picknick, uteserveringar på främst öppna platser, och i bästa fall eventuellt ett visst mått av andra kvälls- och helgaktiviteter. "Folkliv" leder oundvikligen mina tankar till att det är lite partaj eller jippo på gång, företrädelsevis folk från villaghettot eller den västgötska myllan som tar det stora steget och åker in till stan för att som det heter "känna på stadspulsen", vilket i praktiken oftast är lika med att vandra upp för någon känd gata i sommarkvällssolens sken och ta en blaskig stor stark och eventuellt en plankstek på en uteservering. Hade känts bättre om de använt termen "stadsliv" istället, som för mig även innefattar vardagens aktivitet i staden. Men förhoppningsvis är det bara terminologiförbistring och mina inre syner bara ett resultat av outtömlig fördomsfullhet. Med samma förbehåll som Johannes så låter detta faktiskt som en alldeles förträfflig plan. Känns gedignare än tex det ambivalenta planerandet för Skeppsbron.
 0
Niklas (28 Juni 2010 21:29):
Hur stora är trafikmängderna på Oscarsleden. Det verkar ju helt utmärkt att förvandla den till en riktig boulevard. Det skulle rentutav kunna fungera som en förebild/modell för många exempel i min hemstad, Stockholm, där det alltid talas om att "däcka över", trots att trafikmängderna inte är större än i de hårdare trafikerade gatorna i innerstaden.

Förslaget om husipark måste förkastas redan nu. ett sådant område skulle i sig utgöra en barriär och kapa av Majorna från resten av staden. Varför ska det manglas ut så himla mycket husipark. Har vi inte fått nog av det de senaste 80 åren. Och det är ju knappast så att det inte byggs några husipark på annat håll. Varje tomt strandläge utanför staden är på gång att exploateras till fördel för husipark i nyfunkis (med tillhörande privat gräsmatta fram till strandkanten).
 0
Magnus M. (28 Juni 2010 22:51):
Det är väl ganska stora trafikmängder, men framförallt väldigt många lastbilar. Tror inte att någon vettig trafikplanerare skulle tillåta att ett miljard-tunnelbygge mynnar ut i ett statskvarter, och jag tror verkligen inte att Linnés fika-elit vill sitta och supera bredvid tysklandstrafiken. Gräv ner skiten eller låt det va, det är min röst.
 0
Erik Sandblom (28 Juni 2010 23:29):
Oscarsleden har drygt 50 000 fordon per dygn varav cirka 5000 lastbilar. Jämfört med 30 000 i Allén.
http:​/​/​www.​statistik.​tkgbg.​se/​statistik.​asp?​sGata=​OSCA.​.​

Problemet med att lägga biltrafiken i tunnel är att tunneln kommer upp någonstans. Götatunneln kostade 3-4 miljarder [1], trots detta har den två mynningar vilka nu ställer till med problem.

Biltrafiken kan anpassas till stan istället för tvärtom. Det är ingen som dör av det. Tvärtom faktiskt, buller och dålig luft anses medföra många förtida dödsfall [2,3]. Alla lastbilar behöver inte köra rätt genom stan, de kan ta omvägen via Älvsborgsbron eller Västerleden. 40% av bilresorna i göteborgsregionen (inklusive inpendling) är kortare än sex kilometer, vilket tar 20 minuter att cykla [4].

[1] Götatunneln 300 miljoner dyrare
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​goteborg/​1.​110​0​29-​gotatunneln.​.​

[2] Trafikbuller dödar 50 000 européer om året
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​thread-​890​-​Trafikbuller-​dodar.​.​

[3] Bilavgaser dödar fler än trafikolyckor
http:​/​/​www.​dn.​se/​nyheter/​vetenskap/​bilavgaser-​dodar-​fl.​.​

[4] Resvanor i Göteborgsregionen 2005, sidan 10
http:​/​/​www2.​trafikkontoret.​goteborg.​se/​resourcelibrary.​.​
 0
Olof Antonson (29 Juni 2010 13:34): Online
Bra inlägg, Johannes.

Nybyggena runt Odinsplatsen har en skala som skulle fungera fint även runt Första Långgatan (gärna lite mer uppdelat dock).

Masthugget har verkligen blivit styvmoderligt behandlat, att låta stadsdelen återfå kontakten med älven är det minsta man kan göra.
 0
Matthias H. (29 Juni 2010 13:46):
Martin, min kommentar ovan var inte menad som tyken även om jag nu ser att den kan uppfattas som sådan, snarare förstod jag inte din kommentar innan som jag refererade till.
 0
Jan Jörnmark (29 Juni 2010 14:27):
Mycket bra skrivet av Johannes. Det här är en av stans tre värsta skamfläckar, och lustigt nog det första som möter mängder av besökare som kommer hit.

Ska det bli något av det gäller det inte minst att vi håller uppe ett annorlunda opinionstryck, annars kommer det att bli kvarteret Kostern av alltihop, när överklaganden och höghushatare har gjort rent hus med allt som ser annorlunda ut.

Förresten kunde dom väl åka ner till Hamburg och få inspiration? Har varit där några gånger på slutet, och där finns det mycket för Gbg.
 0
Emanuel Alfredsson (29 Juni 2010 15:59):
Vad händer med Kommersen då? Den får EJ rivas, SÅ DET SÅ!
 0
Emanuel Alfredsson (29 Juni 2010 16:09):
Eftersom att Terrassen har blivit en mur mot Övre Masthugget, så skulle en linbana över den dit upp inte vara helt fel.
 0
Magnus M. (29 Juni 2010 16:34):
Mattias H: Första kommentaren var ett utrop i affekt. :-)
 0
Håkan Tendell (29 Juni 2010 21:35):
Låt oss be för att Masthugget blir det göteborgska Manhattan eller manhattska Göteborg världen behöver. Inga fler liggande skokartonger i anonym design. Ge oss det gemytligt futuristiska! Ge oss Metropolis!
 0
Emanuel Alfredsson (29 Juni 2010 21:49):
@Håkan T: Äntligen!!!
 0
Niklas Öhrström (29 Juni 2010 23:19):
Måste man däcka över? Duger inte något i denna stil?:
http:​/​/​www.​panoramio.​com/​photo/​113460​4
 0
Emanuel Alfredsson (30 Juni 2010 04:05):
Hur många hyresrätter har planerats ligga där?
 0
Jan Jörnmark (30 Juni 2010 09:39):
Tidsperspektivet är ju egentligen helt förryckt, men en bra spegling av hur svensk stadsbyggnadsprocess ser ut.

Det vi har är ett flertal centrala tomter, som i måga fall fungerar som en mycket stor parkeringsplats. Området kan inte bli attraktivare än det är, och dess bidrag till Göteborg skulle kunna bli mycket stort. Attraktiviteten demonstreras ju också tydligt av de höghusförslag som dyker upp då och då och som som Johannes skriver om. Styckade man upp marken i kvarter skulle det kunna finnas tio företag som byggde innan 2011 var utgånget. Hela stadsdelen inklusive höghus (eller vad vi ska kalla den) kunde vara klar 2016.

Vi vet alla att det inte kommer att bli så, jag vågar till och med en hundralapp på att inte en spade har börjat arbeta före januari 2015.

Det är de här helt grundläggande processerna vi behöver ta i. Politiker behöver visioner av vad dom vill med Göteborg, så att dom kan sätta tryck på tjänstemännen att arbeta effektivt. Politikerna behöver dessutom inse att varje gång som dom viker sig för marginalväljare eller höghus-åsiktsmaskiner och kapar en våning till, så kommer dom att bidra till att göra Göteborg en aning otätare och Kungsbacka eller Malmö lite gladare.

Spm jag ser det kan vi i Yimby bidra starkt i den här processen. Det här är (den enda) platsen som den som inte fick en lägenhet där det inte byggdes kan vara med och påverka opinionen.

Det är viktigt också, för ibland kan jag dessutom tycka att tillståndet på den här fronten i Göteborg-Mölndal snarast har förvärrats.

As the world turns...
 0
Daniel A.M. (30 Juni 2010 11:15):
@Jörnmark! Ursäkta att jag svär men har läst många av dina inlägg och fy fan vad bra du är. Jag föreslår att du blir politiker för det är just personer som dig som Göteborg behöver. Personer med kunskap, visioner och handlingskraft. Här har du en given röst.
 0
Matthias H. (30 Juni 2010 11:31):
Jo, Johannes o Jan får gärna dela stadsarkitektsskapet i Göteborg för min del också. Då skulle Göteborg gå en fantastisk framtid till mötes.
 0
Erik Sandblom (30 Juni 2010 12:10):
Niklas Öhrström, visst kan man ha en boulevard istället för motorväg! Oscarsleden har idag lika mycket trafik som Götaleden hade när den fanns, 50 000 bilar per dygn.
http:​/​/​www.​statistik.​tkgbg.​se/​statistik.​asp?​sGata=​G%D6.​.​

Man ska inte glömma att om man bygger fina motorvägar så kommer folk köra mer bil. Och om man bygger fina stadsgator med breda trottoarer, breda släta cykelbanor och bussfiler så kommer fler gå, cykla och åka kollektivt.

Trafiken är till övervägande del lokal. Av trafiken i Tingstadstunneln har 70-75 % start eller mål på centrala eller västra Hisingen. Trafiken är inte som ett askmoln från Island som man bara fogar sig efter. Det är vi som ÄR trafiken!

Vägverket: Älvförbindelser i Göteborg - Tillstånd och sårbarhet
http:​/​/​publikationswebbutik.​vv.​se/​shopping/​ShowItem_​_​_​.​.​
 0
Jan Jörnmark (30 Juni 2010 12:18):
Daniel och Mattias, tack för er uppskattning. Som förklaring till det jag gör:

Jag lärde mig den här sektorn inifrån under många år. Jag blev docent på den och lärde mig dessutom hur man kan använda de enorma bristerna för att förbättra sina egna villkor. Jag kunde använda mitt stora kontaktnät i sektorn för att skapa Övergivna Platser projektet.

Men egentligen kände jag en enorm frustration med hur marginalgrupper och höghushatar-maskinerna dominerade debatten, och hur den senare halvan dessutom hade lärt sig att manipulera informationsflödet. Flera av dom hade skapat sig positioner under 1970- och 1980-talet som gjorde det möjligt för dem att fullständigt styra åsiktsbildningen. Om du använde andra forskningmetoder och nådde andra resultat än de, så satt de på medlen som gjorde att du inte kunde nå ut.

Som sagt - för min del kändes det lite grand som att "jag får väl gråta hela vägen till banken"; men samtidigt vände det sig ofta i magen på mig när jag såg hyckleriet och de eländiga resultat som omgav dom.

Och sedan kom internet, som ändrade allting.
 0
Håkan Cullberg (30 Juni 2010 19:23):
Håller helt med om att Jan och Johannes skulle bli ett bra radarpar i utvecklingen av vår stad. Så handlingskraftiga och lyhörda och kunniga personer saknas i styrningen av Göteborg utveckling. De behöver båda fullt politiskt mandat för att kunna driva igenom visionerna. Vi skulle med dem båda vid rodret få ett lika starkt radarpar som Malmö har haft sedan lång tid
 0
Erik Sandblom (30 Juni 2010 22:31):
Jan och Johannes är klippor. Men det jag gillar allra mest med Yimby är nog att fler än byggare och byggnadsnämnden är med och diskuterar, och att det blir en dialog. Det fungerar inte i längden att lämna politiken till experter och politisk konsensus.

Som Johannes sa en gång, ju fler kockar desto bättre soppa! Och som Jan säger, sedan kom internet, som ändrade allting.
 0
Johannes Hulter (30 Juni 2010 23:18):
Tack för all fantasifull lovebombing, men den här tråden handlar ju om N:a Masthugget, inte om min förträfflighet (även om det också är ett väldigt intressant tema)... ;)

Sedan tror jag personligen att det viktigaste är att stadsplaneringsfrågor börjar diskuteras rationellt, att man kommer bort från det här flummeriet som ligger som ett töcken över diskussionen och som döljer de i högsta grad praktiska och konkreta mekanismer som gör att vår stadsplanering ser ut som den gör. Där har vi alla ett ansvar, som medborgare och deltagare i den politiska offentligheten.
 0
Krister Malmqvist (30 Juni 2010 23:18):
Till skillnad mot övriga tycker jag att vi bör skynda långsamt med Norra Masthugget. Den föreslagna bebyggelsen norr om 1:a Långgatan blir mycket bullerstörd, dels av Oskarsleden dels av Stenaterminalen med en massa långtradare som skall med båten. Även Stenas fartyg som mullrar och sprider avgaser som känns om man öppnar fönstret. Det är nog bara möjligt att bygga lokaler ej bostäder norr om 1:a Långgatan. Kommunen borde ge Stena kajplats på andra sidan älven istället.
 0
Emanuel Alfredsson (30 Juni 2010 23:34):
@Krister M: Eller vid Rya-/Skandia-hamnen, så att Stena kan göra Atlantkryssare och bli ännu mer populära.
 0
Niklas Svensson (1 Juli 2010 02:04):
@Krister M: Det låter som ett långsökt argument för att vänta. Direkt ut mot Stena/leden kan man ju som du själv säger ha kontorslokaler, det är väl inget problem i det? Med slutna kvarter kommer alla ha tysta sidor att öppna fönstren mot och tysta utomhusmiljöer att vistas i.

Är det bättre att området står oanvänt, trots att det finns en skriande efterfrågan från människor som hellre bor i en spännande livlig stad även om de eventuellt bara kan ha fönstren öppna åt ett håll när de vill ha det heltyst hemma än att få stanna kvar i det funktionalistiska periferi-deppet? Ingen tystnadsälskare kommer tvingas flytta dit, och det blir garanterat inte samhällets resurssvaga som mot sin vilja förpassas till denna "störda" miljö i brist på annat boende. Det är väl bättre att bygga och få incitament för att tex börja göra leden till boulevard, vilket inte lär påskyndas så länge den är omgiven av ödetomter.
 0
Krister Malmqvist (1 Juli 2010 08:02):
För 3-4 år sedan var det stora artiklar om S:a älvstranden med fantastiskt fina bilder på bebyggelse mittför P-arken och österut. Av detta har endast blivit en diskussion om vi skall riva Kinesiska Muren eller inte. Därutöver har vi fått ett Pariserhjul vid Operan. Detta område är inte stört av vare sig Oskarsleden eller Stena. Alltså: bygg där först och försök samtidigt få en uppgörelse med Stena Line. Sedan kan man börja planera Norra Masthugget.
 0
Jan Jörnmark (1 Juli 2010 08:17):
Man kan naturligtvis föra status quo-resonemang, och tycka att det är bra som vi har det nu: en tunnel för 3400 miljoner kronor kan i bästa fall ge cirka 400 lägenheter efter några decenniers debatterande, den pryds dessutom främst av ett jättefint kraftverk (var i världen ligger sådana i centrum nuförtiden utom i Göteborg)?

Trots de enorma kostnaderna mynnar tunneln fortfarande i centrala staden, vilket gör att nästa område blir svårt trafikstört och täcks av rivningstomter och parkeringsplatser. I brist på bättre låter vi stadens rederi långtidshyra kajen, så att de kontinentala turisterna får möta den rätta bilden av Göteborg redan vid anloppet. Kanske är en uthyrning fram till 2034 lämplig, då har vi gott om tid att planera åt Kungsbacka och Malmö.

Eller också tittar vi på Stenas långtidskontrakt och ser att det äntligen löper ut 2014, och kan sägas upp senast 2012. Vi inser då att vi just nu har det enda tillfälldet på decennier att utveckla området. I vilken annan europeisk stad som helst hade det sannolikt setts som en fantastisk möjlighet.

Skulle man mot förmodan gå vidare är alltså tiden perfekt idag. Planeringen för utveckling och avstyckning kunde börja direkt, och med tanke på potentialen borde sedan kostnaderna för överdäckning av leden kunna läggas på exploatörerna. Byggena skulle kunna starta snabbt, och då skulle många bostäder kunna stå klara lagom till Stenas avflyttning 2014. Framemot 2016-2017 hänger staden ihop västerut, och sambandet mellan de båda älvstränderna framträder också mycket tydligare. Den ökade tätheten är ett påtagligt drag i det som har hänt.

Dreaming is free, som Blondie brukade sjunga redan 1978.
 0
Matthias H. (1 Juli 2010 09:06):
Krister, vi är väl till för att få saker att hända. Det har det ju knappt hänt något i den här staden stadsmässigt sen 1930-talet. Visst har vi fått massaa förorter och en Norra Älvstrand men den har ju också karaktären av förort, den är inte stadsmässig. Allting går så oerhört långsamt och du vill det?

Nä, vi måste sätta fart på alla dessa möjligheter vi har med detta område, Ringön, Gullbergsvass etc etc. Och vi vet ju vad vi vill nämligen att bygga stadsmässigt. Det kunde dom ju redan för över 100 år sedan så det är ju inga problem.
 0
Daniel (1 Juli 2010 10:44):
Krister Malmqvist's förslag om att bebygga centrala älvstranden (operan) före tågtunneln låter oerhört begåvat.
 0
Matthias H. (1 Juli 2010 11:42):
Daniel, nu var det ju inte det vi pratade om här och dessutom är det egentligen en annan tråd det handlar om. Men jag håller med om det. Det utesluter dock inte att vi ser till att saker o ting händer snabbt i Norra Masthugget.
 0
Håkan Cullberg (1 Juli 2010 14:26):
Håller med Jan om mycket men tyvärr inte om en Stena flytt. Båttrafiken med Stena är i stort den enda vi har kvar i innerhamnen, om vi inte vill att det skall bli helt tomt. Ett förslag som löser båda problemen på samma gång är att däcka över ända ut mot kaj utöver Stenas Danmarksterminalytor. Då når alla fram mot älven och dessutom några meter upp i luften vilket skulle ge fantastiska panoramavyer över staden när man promenerar uppe på kajen. Betr Oscarsleden så är mitt förslag att kanske forsätta med tunneln en bit till.
 0
Olof Antonson (1 Juli 2010 14:55): Online
Jag är lite kluven beträffande Stena. Frågan är ju om de verkligen behöver så mycket plats, om vissa delar av verksamheten skulle kunna flyttas? Sedan vore det kul med en terminal som var lite mer integrerad i staden.

Terminalbyggnaden kanske skulle kunna överbrygga det som nu är Oscarsleden och närma sig Första Långgatan bättre, genom att den nuvarande terminalen och parkeringsgaraget bakas ihop med ett nybygge framför trappan/gångtunneln. Att flytta entrén helt enkelt. Just nu ser det riktigt tråkigt ut där:

http:​/​/​kartor.​eniro.​se/​m/​pHLWN
 0
Jan Jörnmark (1 Juli 2010 16:25):
Fördelen med sommaren är ju att man har mer tid för aktiviteter man tycker är kul, så jag tog en sväng ner till södra älvstranden nu på eftermiddagen.

I vart fall är det ju så många ödetomter i stan att man först av allt måste reda ut vilket ödeområde man skriver om. Tänker man då på KMs inlägg kl 8.02 måste KM rimligen skriva om två områden: dels området runt operan och dels det p-plats område som går under namnet Södra Älvstranden. Området runt operan förstår inte jag riktigt hur det skulle kunna bebyggas. Maritiman verkar svårflyttad, och platsen för pariserhjulet skule väl kunna rymma ett 30-våningshus, men jag begriper inte hur det skulle kunna stå direkt på tunneln.

P-platsområdet som går under namnet Södra Älvstranden (Kinesiska Muren) är väl nästan färdighyvlat nu efter något decennium, och det har bestämts att där ska in 400 lägenheter.

Återvänder vi sedan till det ödeområde som tråden handlar om, det så kallade "Norra Masthugget", kan man direkt konstatera att det är betydligt större än de andra båda områdena. Stora delar står bara övergivna, och Stena landar på kajen.

Då säger jag så här: området är som jag skrev 8.17 avgörande för hur västra Göteborg hänger ihop, men också för den direkta kontakten med Lindholmen. Vi skulle kunna få en annorlunda stad om vi byggde därnere, helt enkelt. Kan mycket väl tänka mig att en del av kontoren på Första Långgatan skulle byggas om till bostäder på sikt i det scenariot också.

Om det där händer får gärna Stena vara kvar för mig, men jag är rädd för att buller- och utsläppsnormer sätter stopp för det. I det läget skulle jag säga att den nya stadsdelen är viktigare än att Stena finns just där. Men någon behöver ta reda på det snabbt. Orsaken är enkel, för vill man utveckla området börjar tiden bli knapp. Långtidsarrendet löper ut 2014, och måste uppenbarligen sägas upp 2012.

Det är nu det här avgörs, och det har hittills knappt förts en diskussion om det i stan. Varför det har blivit så är i sig en intresant fråga.
 0
Joachim (1 Juli 2010 18:32):
Tänker lite som Emanuel, varför inte låta båtarna angöra ute vid Rya-/Skandiahamnen? Därefter kan man ju ordna snabbgående färjor som anländer till den utbyggda Stenpiren vid Skeppsbron (alternativt vid nuvarande terminalbyggnad). Då bevaras ändå sjävla "inseglingen" in till Göteborg.
 0
Olof Antonson (1 Juli 2010 18:55): Online
Det var ingen dum idé. Sådana färjor kanske är lite mer kompatibla med broar över älven än de stora stenakolosserna ...
 0
Matthias H. (1 Juli 2010 21:54):
 0
Joachim (1 Juli 2010 22:04):
Det också, Olof :) Och tänk i en inte alltför avlägsen framtid när Vänertrafiken (kanske) ersatts med pråmar eller tåg, då finns det verkligen möjligheter för mängder av lågbroar.
... och voila, Göteborg har återfått sin kontakt med vattnet.
 0
Mattias Bolander (1 Juli 2010 23:10):
Att Göteborgs kommuns hemsida om byggprojekt länkar till det här blogginlägget borde vara ett ganska gott tecken:
http:​/​/​www.​goteborg.​se/​wps/​portal/​!ut/​p/​c5/​0​4_​SB8K8xLL.​.​
 0
Patrik Höstmad (1 Juli 2010 23:26):
Se där. Nu är Yimby del av etablissemanget. Kanske dags för mig att lämna Yimby och starta Yimby(r) - r som i "real".

Skämt åsido: Ett gott tecken! och Bra jobbat!
 0
Matias Viström (2 Juli 2010 01:22):
Jag måste säga att jag inte riktigt förstår det här med att flytta på Stena. En första förutsättning för att ge NM något nytt kan inte vara att ta bort sådant som redan finns och verkar där. Omådet har en historia av hamnverksamhet och industri, varför Stena Line och Göteborgs Energi finns där idag. Att ta bort hamnen och energiverket, hur "fula" de än må vara i våra ögon, tar bort en del av områdets själ. Blandstad tror jag vi skapar framförallt genom att addera, vilket det finns utomordentliga förutsättningar för i NM, inte genom att ta bort. Tät stad i kvartersform med blandat innehåll och verksam hamn och energiverk är ingen motsättning, det är blandstad.

Jag kan köpa att vi flyttar på Stena för att bygga en bro till Lindholmen eller så, men inte att vi river terminalen för att ge ett antal invånare balkong mot älven. Det är fullt möjligt att förtäta runt terminalen ändå. Överdäckning är ett sätt, och gräver man ner leden skapas nya potensiella uppställningsytor som inte ligger precis vid älven.
 0
Olof Antonson (2 Juli 2010 02:09): Online
Stena borde kunna rationalisera lite i sin markanvändning: Plåtbarackerna borta mot Älvsnabbens färjeläge är inte speciellt roliga och upptar en ganska stor yta. Måste de ligga just där? Vad innehåller de? På samma sätt är det borta vid Amerikahuset.

Själva påkörningsfilerna/uppställningsplatserna är ju inte direkt yteffektiva heller ...

Det är väldigt central och värdefull mark, samtidigt är Stena ett käckt inslag. Jag ser gärna en publik byggnad där nere vid vattnet om Stena behagar att komprimera sitt utrymme en aning.
 0
Jan Jörnmark (2 Juli 2010 08:10):
Mattias V - det handlar inte om balkonger, frågan är om dagens normer skulle tillåta den blandningen. Gör de det, så utmärkt, låt Stena ligga. Men om Stenas buller och utsläpp omöjliggör byggandet av något tusental lägenheter som skulle kunna binda ihop Linne, Majorna och Lindholmen - ja, då röstar jag på lägenheterna.

Det finns helt klart flera alternativa platser som kan rymma färjorna. Joachims tanke kl 18.32 om matarfärjor låter verkligen inte dum.

Och även om jag alltid kommer att vara värmlänning i själen, måste jag säga att vänertrafiken är att av stans rejälare bekymmer. Har dessutom precis avslutat en utredning åt en annan kommun som till råga på allt gjorde att jag insåg att den trafiken är på väg att marginaliseras i alla fall. Järnvägen tar över allt mer transporter hela tiden. Här kan jag tycka att vi skulle behöva en riktig genomlysning av betydelsen av den trafiken från Gbgs sida.
 0
Krister Malmqvist (2 Juli 2010 08:16):
Det saknas inte visioner i Göteborg, vard som saknas är att verkställa visionerna. Nu har vi sett visioner vad gäller:
Heden, Rosenlund, Södra Älvstranden, Gullbergsvass, Skanstorget för att nämna några. Gemensamt för samtliga är att visionerna resulterar ej i några handlingar. Som jag sagt i tidigare inlägg har byggarna redan tröttnat och koncentrerar sig på att bygga utanför centrum där det går snabbare från plan till verkställande.
 0
Jan Jörnmark (2 Juli 2010 09:24):
Krister M: Utspridningen känner vi väl till, den är en av själva grundorsakerna till att Yimby finns. Den behandlas i mängder av trådar.

Det som politikerna har när de håller upp en penntecknig av en ny stadsdel med något av de namn du har är (som jag ser det) egentligen ingen vision. Det är bara ett desperat försök att visa "handlingskraft" med orden "här ska 30 000 bo om 20 år", i ett läge när väljare bråkar om bostadsbrist. När sedan den nya stadsdelen väl ska byggas visar det sig att det finns totalt oväntade faktorer av typ vänertrafik, Stenafärjor, Riksintressen, allmänt buller, lite försvagd konjunktur med mera som fungerar som sänken för handlingskraften. De varje gång lika oväntade hindren kryddas dessutom av en kör av höghushatare och status quo-älskare, som har gott om utrymmen i Ankeborgs största tidning. Till slut visar det sig dessutom att det bor en moderat, miljöpartistisk eller socialdemokratisk marginalväljare som får skugga på sin balkong i närheten av framtidsstadsdelen, och då faller den sista biten av handlingskraften samman.

Och det där är -som jag ser det- den allra viktigaste orsaken till att Yimby finns. Här kan vi försöka förstå både möjligheterna och problemen, och dessutom hålla ihop de olika ämnena för att hålla den bilden klar. I sådant fall kan vi både hjälpa till analytiskt och opinionsmässigt för den som verkligen vill utveckla och bygga i den här staden.
 0
Erik Sandblom (2 Juli 2010 14:34):
Jan Jörnmark, Sverige tillåter dubbelt så stora lastbilar som USA, 36 ton mot 60 ton. Hade vi samma storlek på lastbilar som i USA så blir det bättre ekonomi i fartygstransporter och tågtransporter. På kontinenten har man låga pråmar, varför funkar inte det här?
http:​/​/​ops.​fhwa.​dot.​gov/​freight/​sw/​overview/​

Det kan vara relevant för Masthugget eftersom det är många lastbilar som åker med Stena.
 0
Daniel Bergqvist (2 Juli 2010 20:28):
"Sverige tillåter dubbelt så stora lastbilar som USA, 36 ton mot 60 ton. Hade vi samma storlek på lastbilar som i USA så blir det bättre ekonomi i fartygstransporter och tågtransporter"

Utveckla gärna ditt resonemang, för kopplingarna är långt ifrån klara. Bättre ekonomi - för vem?
Att USA inte tillåter tyngre (dvs längre) lastbilar bygger i första hand på en konservativ syn på lastbilar och transportnäringen i allmänhet. Semidragarna möjliggör att släp och dragbil skiljs åt; dvs man byter last utan att behöva lasta om. Lägg därtill designtraditionen om rejält dominerande motorchassi. Semidragare är optimala i ett land som saknar effektiva transporter med tåg. Inte ens i Sverige är det tillåtet med semidragare + släp. Så utveckla gärna ditt resonemang!
 0
Erik Sandblom (2 Juli 2010 22:37):
Daniel B, fördelen med större lastbilar är att man får lägre kostnader per tonkilometer. Nackdelen är att man överför långväga, tung godstrafik från järnväg och sjöfart till vägtrafik. Det leder till fler olyckor, ökat slitage på vägarna och mer lastbilstrafik på Oscarsleden och Stenaterminalen.

Vill man förbättra transporterna kan man satsa på kombitrafiken. Den har ökat med 90% mellan 2000 och 2008. Källa Trafikanalys/Sika, Bantrafik 2008.
 0
Hannes Johansson (3 Juli 2010 11:21):
Som sagt på forumet, så går ju hus-i-park rakt tvärt emot alla målsättningar man uttrycker i övrigt i programförslaget. Stadspuls, blandstad (med finmaskiga, funktionsblandade kvarter), traditionell kvartersstad, folkliv, tydliga gränser mellan privat och allmänt, täthet, innerstadskaraktär osv. kan aldrig någonsin skapas med hus-i-park-modellen. Den är bra för att skapa bostadsenklaver med många gräsmattor, men inte den typ av stad som man vill ha i förslaget. Så det känns konstigt att de ens medger att hus-i-park behöver utredas vidare. Det är ju att säga "förresten, glöm allt vi skrivit, vi kanske kommer göra precis tvärtom istället".

Sedan tror jag vi får utgå ifrån att Oscarsleden inte kommer varken däckas över eller grävas ner i ett första skede, och Stenas terminal kommer med stor sannolikhet ligga kvar även den, med för- och nackdelar. Frågan är då hur man bäst skapar bra stad enligt de förutsättningarna. Terminalen och tillhörande verksamhet kan ju med största sannolikhet bli mer yteffektiv och mindre störande, även om den är kvar.
 0
Krister Malmqvist (3 Juli 2010 12:00):
Befolkningsutvecklingen i regionen har varit mest riktad söderut Askim-Hovås-Kullavik Kungsbacka. Vore det inte bättre att satsa på en trevlig "by" exempelvis vid Amundön med havsutsikt m.m. (Där finns obebyggd mark)
Det borde ju gå att bygga hyreslägenheter eller insatslägenheter även där. Många villaägare med utflugna barn söker en sådan bostad. Själv är jag inte intresserad av en bostad intill Oskarsleden och Stena Line.
 0
Hannes Johansson (3 Juli 2010 12:36):
Krister, det har skrivits massor på Yimby om urban sprawling och vikten av att förtäta Göteborgs centrum. Vår ståndpunkt i frågan om att, istället för att bygga på NM, bygga "byar" på jungfrulig mark utanför staden, borde vara ganska klar.
 0
Daniel (3 Juli 2010 12:47):
Vad hoppas du att denna "trevliga "by"" skall innehålla?
För övrigt låter det absurt att belasta infrastrukturen (VA/EL) i det område du förespråkar. Fodrar enorma investeringar. Men om efterfrågan är den du nämner bör väl det inte vara några problem för dig eller andra intressenter ;)
 0
Patrik Höstmad (3 Juli 2010 13:46):
Skummade lite i "Program för detaljplaner, Norra Masthugget, Programsamrådshandling, juni 2010" från
Stadsbyggnadskontoret.

Om tex höga hus står följande:

"Höga hus

Kring Järnvågen bedöms högre byggnader kunna fungera och flera önskemål om detta har framförts. I det fortsatta arbetet får dessa möjligheter utredas ytterligare, med bl a studier av slagskuggor, hur vindar påverkas, vilka gatumiljöer man skapar och relation till befintlig bebyggelse mm. T ex kan det vara värdefullt att studera hur den nya bebyggelsen kan utformas och placeras för att respektera Frilagerhuset och Folkets Hus, som idag är viktiga igenkänningsmärken i området, samt hur en högre bebyggelse kan möta den småskaliga äldre bebyggelsen i Haga. Det är också viktigt att Masthuggskyrkan, som är ett av Göteborgs viktigaste landmärken, fortsatt får dominera."

Varför använder stadsbyggnadskontoret de otydliga men mycket värdeladdade orden "respektera" och "dominera"? Med "respektera"-terminoligin och lite hobby-logik blir att förespråka högre hus att INTE respektera. Och respekt har vi ju lärt oss att vi ska visa. Ang. "dominera" kan jag köpa att man tex formulerar det så att silluetten av Masthuggskyrkan forsatt ska synas från hamninloppet för att det är en välkänd blid av Göteborg. Men ordet "dominera" är så vagt.... Och vi snackar om en stor kyrka på ett högt berg 1 km från Järntorget. På vilka grunder väljs byggnader som omnämns ut? Personligen tycker jag tex Folkets Hus är en meningslös och tråkig byggnad som inte behöver synas, för mig är den bara funktion. Stadsbyggnadskontoret har tydligen redan bestämt att så inte är fallet.

Vidare från "Program för detaljplaner, Norra Masthugget, Programsamrådshandling, juni 2010" från
Stadsbyggnadskontoret:

"Vad är ett planprogram?
Ett program som detta har till uppgift att vara kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede och där de berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta."

Att använda värdeladdade ord som respektera och dominera kan mycket väl leda till oreflekterade låsningar i processen. Att endast nämna specifika byggnader kan leda till oreflekterade låsningar.

Vi kanske bör vara lite vaksamma på Programsamrådshandlingarnas fokus och formuleringar så vi inte diskuterar helt fel saker utifrån fel premisser.
 0
Krister Malmqvist (3 Juli 2010 14:21):
Ber om ursäkt. Tänkte inte på att Ni är emot bebyggelse på ocentrala ställen. Förtätning är vad som gäller här på Yimby. Dock är det väl lite orättvist att vissa personer har råd att bygga flotta villor vid kusten men inga flerfamiljshus byggs där.
Om man har bott i villa vid kusten vill man kanske på ålderns höst ha en lägenhet med liknande förutsättningar. F.övrigt är jag absolut inte emot planerna på Norra Masthugget bara problemen med Oskarsleden och Stenaterminalen löses. Området har stor potential.
 0
Johannes Hulter (3 Juli 2010 14:46):
@ krister: Det var ju ganska lätt att tolka din kommentar 12:00 som att du ville bygga en "trevlig by" vid kusten istället för att bygga NM. Vad skulle relevansen annars vara för diskussionen om NM?

Men visst kan man bygga "trevliga byar", men då gärna i goda kollektivtrafiklägen (jfr Jakriborg i Skåne). Vi har faktiskt skrivit om det tidigare: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​5/​kronika-​urbanisering-​pa-​l_​.​.​

I den här diskussionen känns det dock en smula offtopic...
 0
Sven R (3 Juli 2010 14:52):
Bra inlägg Patrik! Precis det här har jag stört mig på i texter som SBK producerar. Om man heter Gert Wingårdh så skiter man ju förstås i vad medelmåttorna på SBK skriver. Men alla arkitekter har ju inte en sådan självmedvetenhet.

Läste precis den här planen om ESAB:s tillbygge till Götaverkens gamla kontorshus:

http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​fastighetskontoret/​etjans.​.​

Citat: "En planbestämmelse finns om högsta byggnadshöjd för att verkstadsbyggnaden ska underordnas
kontorshuset. Den föreslagna tillbyggnaden ansluter i form och skala till den nya bebyggelsen (studentbostäder mm) längre västerut längs Lindholmsallén. Tak ska utformas som flacka tak utan takutsprång."

Götaverkens kontorshus är k-märkt och det kan man förstå med tanke på betydelsen huset hade förr. Att huset sedan bara är en torftig kontorslänga i gult tegel får man ju ta, det var ju så man byggde på den tiden. Men är det verkligen rätt tänkt när Lindholmsallén på 2000-talet ska anpassas till denna genom att vara ännu torftigare (mörkgrå fasadskivor)? Jag tycker det är missriktad "respekt", det gamla kontoret kommer ju bara att bli en i mängden av torftiga lådor.

Jag ska naturligtvis inte anklaga SBK för att nybygget ser så jävla fult ut, det är ju ESAB och arkitekten som är ansvariga. Men om vi någon gång ska börja odla den där kvalitetskulturen som Mark Isitt drömde om så får nog SBK slipa på formuleringarna. Istället för "Tak ska utformas som flacka tak utan takutsprång", varför inte "Tak får se ut hur fan som helst bara det är snyggt"?
 0
Olof Antonson (3 Juli 2010 14:52): Online
@Krister:
Det finns mycket att göra i Göteborgs förorter också (vilket vi har diskuterats en hel del, det ena utesluter inte det andra), men i centrala lägen så är det väl främst känslan av maktlöshet som råder, att värdefull mark slösats bort till förmån för byggande i periferin. Göteborgs innerstad behöver vidgas, såväl runt Masthugget som över älven till Hisingen. Avsevärt färre människor bor i centrala Göteborg nu än för 50 år sedan, mycket med tanke på decentraliseringen av staden som rivningsåren medförde, men även utflyttningen till de villaförorter du nämner. I dagsläget har dock suget efter stad, stadsliv, centrala bostäder etc. ökat enormt.


Edit: Ja, varför ska de vara så stelbenta för, Sven? Det känns som de vill (måste?) vara alla till lags hela tiden, vara så försiktiga (vaga) och inte ta något som helst anspråk. Samtidigt blir ofta resultatet en urvattnad och tråkigare stad. Jag hade blivit otroligt frustrerad om jag arbetat på ett ställe, där det finns en otrolig kompetens, men som hela tiden hålls tillbaka. Till förmån för vad?
Det behövs en handlingskraftig Arnold Schwarzenegger-typ som går in och styr upp det hela.
 0
Ragnar Lind (3 Juli 2010 18:37):
Sven R: Ja. det var hiskligt. tyvärr är det inte det enda fula nybygget på Lindholmsallén.
 0
Krister Malmqvist (3 Juli 2010 20:22):
Kommunen vågar inte säga upp Stena Line. De har nyligen byggt nytt p-hus i 5 våningar samt är även Stena-terminalen nyligen renoverad. Kommunen måste lösa in dessa byggnader om Stena sägs upp från arrendet.
 0
Sven R (3 Juli 2010 23:55):
Ja vad är det som gäller med dessa byggnader? Är det kommunen som äger marken? Finns det några avtal skrivna om hur ett avslut ska se ut?
 0
Jan Jörnmark (4 Juli 2010 01:16):
Koffen ägs uppenbarligen av det kommunala P-bolaget.

http:​/​/​www.​p-​bolaget.​goteborg.​se/​sv/​hyra_​parkering/​Kam.​.​

"I genomförandeavtalet med Stena Line har kommunen åtagit sig att uppföra en parkeringsanläggning i Kv Koffen." - se:

http:​/​/​www.​dalis.​goteborg.​se/​prod/​Intraservice/​Namndha.​.​
 0
Johannes Hulter (4 Juli 2010 11:46):
@ jan: Well, there you go! Det är ju bra att det går så enkelt att reda ut missförstånd.
 0
Jan Jörnmark (5 Juli 2010 00:39):
Johannes: i alla år som höghushatarna och status quo-älskarna ägde debatten och medierna tänkta jag alltid just det: det borde gå att reda ut den här idiotin.

Samtidigt visste jag att det var utopiskt, för det var just därför dom ägde opinionen - dom hade helt enkelt stängt ut alla andra. Det fanns inget hopp för en faktabaserad diskussion.

Men sedan kom internet och Yimby och ändrade allt. Därför är det inget konstigt med att många vill bli av med oss, om man säger så.
 0
Inte Proletär (5 Juli 2010 06:11):
Jag personligen är ingen fan av Stenas varande på Masthuggskajen och skulle inte gråta om vi äntligen skulle bli av med dom. Jag har verkligen svårt att se vad nyttan är med att kunna leverera danska vindkraftverk och kök i delar direkt in till staden på detta sätt. Det är även lite misär att gå förbi Stena Marine Service sunkiga byggnad varenda gång man ska ta älvsnabben.

Om man blev av med lastbilarna, skulle inte Stena kunna klara sig på Tysklandsterminalen?

Och med Stena borta från kajen, skulle det inte gå att få till den där cykelbron som det blev rök bakåt på för nått år sen?
 0
Krister Malmqvist (5 Juli 2010 07:10):
Göteborgs karaktär av småstad i centrala delarna p.g. av avsaknad av höghus tycker jag är en fördel. De trevligaste delarna av staden är de äldre stadsdelarna medan de nybyggda stadsdelarna i Nordost inte är särskilt populära. Det var ett stort misstag att bebygga Norra Älvstranden som en betongförort.
Vad gäller Norra Masthugget så bör ingenting byggas förrän tillgången till Stenas område säkrats samt överbyggnad av Oskarsleden genomförts fram till Fiskhamnen. Om planeringen görs med nuvarande struktur blir det bara nya misslyckade mastodontbyggnader som minskar tillgången till älven ytterligare. Vidare omöjliggörs en framtida uppgörelse med Stena Line.
 0
Jan Jörnmark (5 Juli 2010 08:46):
Apropå de senaste kommmentarerna vill jag understryka det jag skrivit på ett par ställen tidigare i tråden: långtidsarrendet med Stena löper ut 2014, och behöver sägas upp 2012. Möjligheten att göra det som KM skriver finns alltså nu.

Apropå höghus (16-25 våningar) kan inte jag se problemen själv, men jag har lätt att se de argument som grannarna i Riksbygggen husen i Masthugget och Kostern skulle överklaga med.

Jag har lika lätt att se vilken argumentation stadens officielle höghushatare nr. 1 skulle använda mot dom: barnsliga, provinsiella, fel plats etc. Hans vänner i status quo-klubben skulle skriva att eftersom inte alla lägenheter som byggs kan vara subventionerade hyresrätter, så ska ingenting alls byggas. Vi bör i stället invänta den väpnade revolution som kommer att följa i spåren på nästa skuldkris.

Jag har inte heller några problem med att se de utredningsmängder som skulle behöva startas av med hjälp av sakkunniga antikvarier, som skulle beskriva hur deras vandringar mellan olika riksintressanta delar av Göteborg skulle störas av de skrämmande husvidundren. Till sist skulle detta också leda till att länsstyrelsens flitiga tjänstemän kapade våningar i hög takt.

Det här är ju vår vanliga Allians för Ankeborg, och jag kan i alla fall hoppas att Yimby Göteborg stör dom en aning den här gången.
 0
Michael Hjortstierna (5 Juli 2010 11:12):
Tycker väl att så länge Stena hade kryssningsinriktning så var terminalen vid Masthugget helt ok. Idag när man riktar sig mer och mer mot ren fraktverksamhet då hör det inte hemma i centrala stan, utan bör flyttas ut till ytterhamnarna.
 0
Hannes Johansson (5 Juli 2010 13:16):
Krister: Jag tror inte att de problemen som finns i förorten egentligen har med själva höjden på husen att göra. Och jag skulle tro att snitthöjden på de nybyggda husen på NÄ är lägre än i Vasastan, som ju är ett av de trevliga, äldre stadsdelarna. Både förortens och älvstrandens problem är snarare monoton arkitektur, funktions- och människosegregering, bilbundenhet samt bebyggelsestrukturer som inte främjar det trevliga stadsliv som finns i de äldre stadsdelarna du talar om.

Om man tar ett gäng punkthus eller lamellhus i åtta våningar, fjärmar husen från gatan och stänger bottenvåningarna, slänger ut dem i en uppbruten kvartersstruktur, ett antal kilometer utanför centrum, samt gör alla dessa åttavåningshus likadana och inreder lägenheter i samma prisklass - ja, då kommer du få ett resultat som ungefär det vi fått i förorterna. Inte ens snirkliga och välutformade fasader skulle kunna rädda området. Däremot fungerar Vasastans åttavåningshus mycket bra för att skapa stadskänsla, mötesplatser och människoflöden. Och det är inte avståndet till Brunnsparken som gör det.

Så, våningsantalet i sig är antagligen ingen avgörande parameter. Tvåvåningshus kan bli både bra och dåligt, likaså med åtta- eller tiovåningshus. Samma sak gäller för hus över 17 våningar. Strösslar man ut dem i osammanhängande förortsstrukturer så blir det trist, integrerar man dem i en i övrigt fungerande stadsstruktur så kan det bli bra.
 0
Krister Malmqvist (7 Juli 2010 07:50):
Om man nu ej kan nå en uppgörelse med Stena under 2012 bör i varje fall nytt arrendeavtal tidsbegränsas till max 10 år. Innan dess bör Stena beredas tillfälle att flytta Lastbilsfärjorna till Skandiahamnen samt får de överge Danmarksterminalen och koncentrera färgetrafiken till Tysklandsterminalen som ligger längre västerut. Nuvarande Danmarksterminal får lösas in av kommunen och byggas om till kontorshus. Kajen Öster om Danmarksterminalen görs om till park med Caféer och dylikt likt området vid Röda Sten. Oskarsleden sänks 4 meter och överbyggs så att kontakten med Masthugget förbättras. Vi kan på detta sätt få sammanhängande strandpromenad från nuvarande Danmarksterminalen ända till Operan.
 0
Matthias H. (7 Juli 2010 11:27):
Tekniskt sett, hur stor är skillnaden att sänka en väg o överbygga den kontra bygga en tunnel? Blir det ena alternativet starkare än det andra d v s går det att bygga hus ovanpå oavsett vilket? Och kostnadsmässigt? Är det någon härinne som kan sånt här? Hade varit intressant att höra. Vi har ju ofta varit inne på att även motorvägen förbi Kvillestan på andra sidan borde sänkas ner t ex.
 0
Daniel (7 Juli 2010 12:19):
När det gäller danmarksterminalen så tycker jag att den gör sig bra där. den behöver kanske inte lika stora ytor som den har nu, men tycker att det är trevligt med den sortens verksamhet. det är ju bra kollektiva kommunikationer där också. Även tysklandsterminalen gör sig bra där den ligger. Kanske man också kan återanvända amerikaskjulet till terminal också, istället för på frihamnen? Sedan så kan man ju förtäta. Det finns fruktansvärt mycket outnyttjad parkeringsyta på södra älvstranden runt terminalerna.
Vi har ju nästan en hel promenadlängd längs med vattnet från Göta Älvbron till Älvsborgsbron redan nu, varför två när även båtlivet behövs.

För övrigt så vill jag säga att om kommunen säger upp avtalet med stena innan planerna på stadsdelen är klar, så kommer brf masthugget att klaga och gnälla och skrika och tjuta över att deras nyvunna utsikt kommer att försvinna, så det är ingen bra idé att säga upp det innan planerna är klara.
 0
Daniel (7 Juli 2010 12:24):
@Mattias.

Det behöver inte vara någon skillnad, med rätt pengamängd. Det är billigare att gräva ned och överbrygga en motorväg, än att bygga en tunnel, och tunnelmynningarna på götatunneln (som är nedgrävda) tål hus ovanpå. Det handlar egentligen bara hur mycket pengar man lägger ned. Jämför med parkeringsgarage med hus ovanpå. Det jobbiga är att gräva ned den utan alltför stora trafikstörningar. Det är ju rätt smalt område att leda förbi trafiken på. Men känslan kan bli lite som tingstadstunneln.
 0
Daniel A.M. (7 Juli 2010 14:34):
Jag har svårt att se någon anledning att bygga tunnel när det likväl för en mycket billigare penning går att gräva ner och däcka över. Det är också ett midre projekt och borde gå snabbare. Hoppas även att förlängningen av götaleden bort mot tingstadstunneln byggs över.
 0
Johannes Hulter (7 Juli 2010 15:34):
Men det allra billigaste är väl att bara leda bort mer av trafiken (särskilt den tyngre) från det här snittet och låta Oscarsleden bli mer av Övre Husargatan istället (ÖH är tom bredare än OL på en del partier)?
 0
Matthias H. (7 Juli 2010 16:29):
Mycket av den tyngre trafiken på Oscarsleden är väl dock genererad inifrån stan, är den inte det? Jag menar, tung trafik förbi stan går väl förhoppningsvis på E6 o E20 eller från Hisingen över Älvsborgsbron eller genom Lundbytunneln.

Går det därför att leda om den?
 0
KM (7 Juli 2010 19:40):
Tror att minst 50% av den tunga trafiken på Oskarsleden har samband med Stenas färgor. Det är alltid ett stort antal långtradare som står och väntar på att köra på färjorna. Även presonbilar och övriga fordon som skall till Danmark eller Tyskland kan ju lika gärna köra på ute i Skandiahamnen. Då räcker det med att den snabbgående Catamaran-färjan går från Tysklandsterminalen. Den tar endast personbilar och passagerare.
 0
Daniel A.M. (7 Juli 2010 23:27):
@Johannes
..och vart hade du tänkt dig att alla bilarna från Götatunneln ska ta vägen? och hur ska alla bilar ta sig sydväst? Oskarsleden måste helt enkelt vara en större genomfartsled. Något annat är orealistiskt att tro eller att planera för.

Borde det inte vara bättre att avleda mer av trafiken till Oscarsleden så Övre husargatan kunde bli lugnare? Den förstör luften i större delarna av Linné.
 0
Johannes Hulter (8 Juli 2010 09:41):
@ matthias: Jag vet inte hur stor del av trafiken på Oscarsleden som har målpunkt i centrala staden. Det vore dock intressant att ta reda på.

@ daniel am: Visst, jag menar inte att vi ska stänga av E45 (den är ju riksintresse gubevars). Men det borde ju inte vara helt ogörligt att komma ner till typ 30-35k bilar/åmvd på just det här avsnittet. I fördjupningsunderlaget så diskuteras det kring hur man kan jobba med trafikmatningen i området för att minska trafikmängderna. Förhoppningsvis kan man få över mer biltrafik till kollektivtrafik också.

Men även om man fortsätter ligga på 50k/åmvd så behöver man ju inte överdäcka/tunnla. Som underlaget säger så kan man helt enkelt sluta kvarteren mot leden och det får man ju förmoda är det billigaste alternativet. Eller?
 0
Patrik Höstmad (8 Juli 2010 10:30):
@matthias och johannes mm
Jag gissar att trafiken skulle minska ordentligt om man fick bort alla lastbilarna som körs till Stenas fraktfartyg vid Majnabbehamnen (Majorna). Dessutom är just lastbilar bra att få bort om man vill minska buller och utsläpp. Det är där för man ofta har miljözoner i städers centrala delar som förhindrar lastbilar. I Göteborg är hela centrum från Central Stationen till Älvsborgsbron en miljözon, men just Oscarsleden är förstås undantagen för att lastbilarna ska kunna köra till färjorna.

Ang miljözonen:
http:​/​/​goteborg.​se/​wps/​portal/​!ut/​p/​c4/​0​4_​SB8K8xLLM9MS.​.​

Tex Stena Freighter går från Majnabbehamnen.
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​M/​S_​Stena_​Freighter
Det är ett rent lastfartyg med ca 2715 lastmeter, det kör på en massa lastbilar varje gång den är i hamn.

Kolla även Majnabbehamnen på google maps. En massa containers och lastfartyg....
http:​/​/​maps.​google.​com/​maps?​f=​q&source=​s_​q&hl=​sv&geoco.​.​

Som sagt bort med lastfartygen men behåll gärna passagerarfärjorna. Jag gillar att stå vid tex Skeppsbron och se Stenabåtarna röra på sig i hamnen. Det är mäktigt.
 0
Jan Jörnmark (8 Juli 2010 11:05):
Daniel 12.19 m fl:
Ni har alla rätt - kombinationen av Stena och mängder av överklaganden gör situationen besvärlig.

Det som då gör mig en aning upprörd är att man haft flera decennier på sig att planlägga och förberade framtiden för den här centrala stadsdelen och ändå inte kommit längre än så här. Vi borde vetat ganska väl hur Stena, vägtrafiken och de eventuella vänerpråmarna skulle hanteras.

Men -med viss överdrift- vi diskuterar just nu detta som att världen precis vore nyskapad. Som forskare kan jag tycka att det här demonstrerar både behovet av Yimby, och en hyfsat oberoende think-tank/forskningsinstitut.
 0
Patrik Höstmad (8 Juli 2010 11:47):
@ Jan Jörnmark
Är inte en del av problematiken även att frågorna ligger hos så många?
* Planeringen av staden ligger hos kommunen (och företagen som vill bygga vi påtryckningar).
* Riktlinjer för utsläpp och buller ligger hos Naturvårdsverket (där tex riktlinjer för buller är fastställda av riksdagen)
* Oscarsleden är i grund och botten Trafikverkets fråga (och större ombyggnad kräver säkert ett delvis statligt "paket")
* Vänertrafiken är ett så kallat "riksintresse" (och vill man som riksdagspolitiker få röster från Värmland så tar man det varsamt)
* ...
 0
Hans Jörgensen (8 Juli 2010 14:15):
Gällande Oscarsleden så gissar jag att en stor del av trafiken går till/från stadsdelarna i Älvsborg mot E20 och E45 åt öster och norr, och de delarna av stan, samt mot innerstan, och även linné o majorna som i sig servas av leden.
Till det kommer den rätt omfattande trafiken till färjorna.

Ett problem med tunnel (eller sänkning+överdäckning), är av/påfarter. Idag finns de på flera ställen från och med tunnelmynningen. Om de ska ersättas behövs antagligen tråg som bildar nya barriärer eller så utgör de hinder för nya byggnader ovanpå leden, och de bör också komplicera själva tunnelbygget.

I de aktuella programhandlingarna så nämns idén att göra 1:a långgatan till en fortsätttning för en del av trafiken från Allén, för att sedan sila ut den mot Oscarsleden (som jag förstod det). Då behövs flera på/avfarter (eller snarare plankorsningar ifall leden går i markplan).

Så det finns både för & nackdelar med en tunnel.
Men till en början kan man bestämma sig för att få bort godstrafiken till färjorna, och sedan prova att boulevardisera leden.

Från ~Henriksberg till Fiskhamnsmotet kunde leden gå med överdäckning längs bergväggen, kanske utan att sänkas ner.
Där behöver leden inte tightas ner utan kunde utgöra en "omkörningssträcka".

Kanske kan spårvägen få en ny förgrening från Masthuggstorget och dras längs med leden som en snabbsträcka mot Kungssten och ansluta till "Långedragslinjen" där.
 0
Jan Jörnmark (8 Juli 2010 15:12):
Patrik A 11.47:
Det du beskriver är helt riktigt, och det skapar ett problem som är förfärligt intressant.
När jag för tusen år sedan skrev min doktorsavhandling utgick jag i vissa delar från en på sin tid ohyggligt välkänd fransk sociolog som hette Michel Crozier. Han beskrev i boken "The Bureaucratic Phenomenon" hur byråkratiska organisationer fungerar just på det här sättet: ansvaret sönderdelas och blir till sist oklart, när man sedan konfronteras med förändringstryck reagerar man med ansvarsundvikande och ytterligare utredningar, och sedan skapas det som han kallade för "onda cirklar". Trycket mot förändring leder helt enkelt till ytterligare avskärmning och ansvarsundvikande.

Ingen kan se helheten, oförmågan till förändring blir total, och sedan söker sig naturligtvis t ex stadsbyggandet någon annanstans, där strukturen och ansvaret är tydligare.

Just därför behöver de "onda cirklarnas" bestånsdelar konfronteras. Där har Yimby redan gjort en jätteinsats, och det var det jag också försökte göra när jag skrev Övergivna Planer.
 0
Magnus M. (8 Juli 2010 16:06):
Hans: "Kanske kan spårvägen få en ny förgrening från Masthuggstorget och dras längs med leden som en snabbsträcka mot Kungssten och ansluta till "Långedragslinjen" där."

Jag växte upp i Kungsten och hade som barn en dröm om en spårvagns-/lätt tåglinje som gick över leden på pelare som stod i mittrefugen. Tyvärr finns det en del broar som gör denna idé lite svår, men om man jämför kostnaden för att bygga snabba rälslinjer någon annanstans borde det vara tämligen billigt. Frågan är bara vart linjen ska ta vägen där götatunneln börjar?
 0
Hans Jörgensen (9 Juli 2010 13:38):
Magnus, jag ser också vissa hinder i form av broar och på/avfarter från Fishamnsmotet till Röda Sten-motet.
Kanske går det att få en lösning som är dels upplyft, på sträckor utan korsande broar, och dels går i nivå med leden där denna går under korsande broar (dagens utförande av "moten" kan dessutom förändras vid behov).
Till exempel vid motet i höjd med Chapmans torg är leden faktiskt nedsänkt några meter men inte övertäckt. Där kunde den tänkta snabbspårvägen gå intill leden och täckas över omkring 500 m lång sträcka. Och så överdäckningen som jag tidigare föreslagit förbi Sjöfartsmuséet med omnejd.
Hållplatserna på den här spårvägssträckan behöver inte vara många (2-3 st på hela), men de kan tänkas bli klumpiga om de ska upp på pelare. Kanske kan det lösas med en överbyggnad vid hållplatsläget (t ex i höjd med Såggatan) som dessutom ger en gångpassage över leden.

Tillbaka till N:a Masthugget som var det egentliga ämnet. Mot Götatunneln blir nog övergången för den här spårvägen komplicerad. Istället en förbindelse mot Masthuggstorget antingen längs Oskarsgatan (vid Amerikahuset, inte leden alltså), eller möjligen en radikalare lösning; som tunnel in under Henriksberg och fortsatt som nedgrävd spårväg längs hela 1:a Långgatan (någon tog upp det önskemålet i en annan Masthuggstråd). Skulle då behövas en underjord-hållplats vid Järntorget.
 0
Krister Malmqvist (1 Augusti 2010 11:17):
Ulf Mobeck vid Göteborgs Stadsbyggnadskontor säger att om vattnet i älven stiger en meter kostar det uppemot 10 miljarder att helt översvämningssäkra området mellan Tingstadstunneln och Älvsborgsbron. Detta måste göras innan området närmast älven bebyggs.
 0
Peter (1 Augusti 2010 11:49):
Skulle man inte lika gärna kunna göra likt Amsterdam och ha slussar bortom Älvsborgsbron. Från Rya och ner mot Nya varvet
 0
Johannes Hulter (1 Augusti 2010 11:57):
@ krister: Var har du hört att man måste översvämmningssäkra hela älvstrandsområdet innan man kan bygga något? Jag har talat med Ulf Moback personligen och det var inte så jag tolkade honom.
 0
Krister Malmqvist (1 Augusti 2010 12:08):
Detta läste jag på en artikel som handlade om att göra en tunnel för att avleda vatten från Vänern rätt ut i Skagerack.

www.gp.se/nyheter/goteborg/1.293845-goteborg-hotas-av-oversvamning
 0
Johannes Hulter (1 Augusti 2010 12:50):
@ krister: Men har du läst artikeln? Det Moback säger är att om nivån höjs en meter blir Hisingen tre öar och att det kostar 10 miljarder att översvämningssäkra hela älvstranden. Det där med byggstopp tillskrivs anonyma "röster".
 0
Maria (11 Augusti 2010 21:01):
Johannes Åsberg tycker att Masthuggsterassen är ett misslyckat byggprojekt, det har jag lite svårt att förstå. Här är ett bostadsområde i centralt läge där priserna fortfarande är rimliga. Närhet till Slottskogen och Linnégatan, prunkande gårdar stora kvartersgårdar. Arkitekturen är annorlunda men fräck. Johannes dissar också kvarteret Kostern, ritat av Gert Wingårdh. Ja, det är ett gated comunity, men det behövs olika former av boendeformer i en levande stad, det finns faktiskt folk som vill och kan lägga pengar på sitt boende. Själv har jag gjort boendekarriär från hyresrätt, radhus, villa och bostadsrätt. Jag har fått ihop till ett kapital som jag vill lägga på mitt boende. Ja, det behövs flera billiga bostäder också, men även mer exklusiva för de som vill ha det. Alla nytillkomna bostäder skapar flyttkedjor.
 0
Emanuel Alfredsson (11 Augusti 2010 22:05):
"Ja, det är ett gated comunity, men det behövs olika former av boendeformer i en levande stad"

Gated community och levande stad går inte ihop. Att den är gated betyder att den är asocialt konstruerad och därmed också "död".

Dessutom verkar du, Maria, ha ganska få referenser till vad en levande stad innehåller. Masthuggsterrassen är inte levande för fem öre, trots teatern. Det du kallar "prunkande gårdar" kallar vi för öde landningsbanor osv.

Designen är full som stryk. Hade helre sett att man byggde på 5-8 våningar och ändrat designen från "Bonjour Tristesse" till Gotik med gargoyler på varje hörn.
 0
Matthias H. (11 Augusti 2010 22:10):
Maria, jag tror nästan 100 pct av de som är med i Yimby håller med Johannes beträffande Masthuggsterassen och Kvarteret Kostern. Har du sett hur hela Masthugget såg ut innan rivningarna? Om inte så läs Robert Garellicks böcker. Vet du dock hur det ser ut så verkar du inte vara någon vän av stad. Det är fullkomligt obegripligt hur hela gamla Masthugget kunde rivas och ersättas av Masthuggsterassen och sen även Kvarteret Kostern. Förut slingrade sig stadsgator uppför berget. Nu ser det likadant ut som Tynnered eller 15 andra förorter. En fruktansvärt misslyckad förändring är vad det är.

Hade man istället satsat på att behålla gatustrukturen när man rev och möjligen byggt några våningar högre än de gamla landshövdingahusen så hade vi haft kvar en hel del stad till istället för som det blev, rena rama förortskänslan.
 0
Magnus M. (12 Augusti 2010 00:38):
...inte nog med det, om man hade behållit gatustrukturen och affärslokalerna så hade Maria kunnat lägga ännu mer pengar på en lägenhet i Masthugget.
 0
Maria (12 Augusti 2010 09:35):
Får inte riktigt ihop logiken i herrarnas kommentarer om öppna kvarter/gatustruktur. Ta som exempel Bagaregårdens äldre bebyggelse med slutna kvartersgårdar avsedda för de boende. Anser ni att Bagaregården också är ett dött område?
 0
Matthias H. (12 Augusti 2010 10:13):
Maria, vet du hur Masthugget såg ut? Svara gärna på frågan. Om du vet det så måste du vara ganska ensam om att tycka att det är bättre idag.

Alternativt, läs igenom Yimbys tankar om stadsbyggnad och läs igenom lite artiklar härinne. Sen, om du fortfarande tycker att Masthuggsterassen och Kvarteret Kostern är lyckade stadsbyggnadstillskott så kan vi ta en diskussion. Ditt inlägg är ju emot allt det som jag tror att nästan alla medlemmar i Yimby står för beträffande stadsbyggnad.
 0
Hannes Johansson (12 Augusti 2010 11:43):
@Maria: På vilket sätt tycker du att Masthuggsterassen eller kv Kostern bidrar till en levande stad? Du påstår att för att en stad ska bli levande så behövs sådana områden. Varför? Vad ger de tillbaka till staden? Att de är centralt belägna är ju inte områdenas "egna" meriter utan det betyder ju snarare att de parasiterar på den omliggande staden, utan att ge någonting tillbaks. Finns det några som helst anledningar för människor som inte bor i dessa områden att vistas där?

Sedan hur man tycker att det ser ut, rent estetiskt sett, är ju en smaksak. Personligen tycker jag att Masthuggsterassen är något av det fulaste jag sett i en stad. Det påminner lite om nån slags försvarsverk, lite bunkeraktigt. Men det är ju bara min åsikt och behöver inte vara "rätt", om du tycker det är fint så har du naturligtvis lika rätt i det. Däremot har jag svårt att se hur du kan motivera att en stad behöver sådana områden för att vara levande, eller varför ett område måste totalt vända sig bort från staden för att vara ett attraktivt boende.
 0
Johannes Hulter (12 Augusti 2010 12:02):
@ maria: Om du följer länken i inlägget där jag beskriver masthugget som "ett utdraget stadsplaneringsfiasko" - http:​/​/​www.​brfmasthugget.​se/​masthuggets-​historia.​html - så kommer du till BRF Masthuggets hemsida, där man kan läsa en öppenhjärtig redogörelse för Riksbyggens misslyckande.

Ett utdrag:

"Det nya Masthugget bjöds ut som bostadsrätter med höga avgifter och insatser. Lägenheterna blev dock svårsålda. Insatserna sänktes då och förmånliga lån erbjöds till insatsen. Dåvarande bostadsminister (Ingvar Carlsson) beviljade utanför ordinarie tågordning statliga lån till vår bostadsrättsförening. Det hjälpte föga. Delvis antogs situationen bero på att man byggt alltför många stora lägenheter.

Den övre delen av området som då inte var färdigbyggd omprojekterades. Den ursprungliga planen skulle ge området 870 lägenheter, nu blev det 1.035. Idag har vi 1.059 lägenheter

Köpmotståndet kvarstod trots detta. Ett par hundra lägenheter stod under långa perioder tomma och det är vid den här tidpunkten Riksbyggen blev riksbekant för sitt tilltag att hänga upp identiska gardiner i de osålda lägenheterna, för att ge sken av att de var bebodda.

Det fanns också ett annat problem. Ett större köpcentrum hade byggts vid torget med bland annat ett inomhustorg (i det hus som idag är ombyggt till kontorshus). Affärerna gick dåligt och fick inte den omsättning som gjorde att de kunde betala en skälig hyra.

En stor mängd tomma lägenheter och därav betingade hyresförluster samt osäkerhet och bristande intäkter på föreningens lokaldel var en dålig grund för bildandet av en ekonomisk förening. 1975 lades bostadsrättsföreningen på is under fem år. Inbetalda insatser återbetalades. Lägenheterna förvandlades till hyresrätt. Många av de stora bostäderna var studentkollektiv fram till slutet av 70-talet.

Men det dröjde inte länge innan området fylldes. Under slutet av 70-talet gjordes genom hyresgäströrelsens försorg en översyn av den yttre miljön. Lekplatser justerades och kompletterades, likaså grönskan. Hussocklarna fick färg och balkongerna mot nordost fick dekorationer och blå grundfärg.

1980 återbildades en bostadsrättsförening i Masthugget. Riksbyggen gick in och tog ansvar för lokaldelen. Man tecknade bostadsrätt och svarade för årsavgifterna gentemot föreningen och hyrde sedan ut lokalerna i "andra hand". Samma princip tillämpades för de lägenheter där de boende ej ville teckna bostadsrätt.

Övergången till bostadsrätt gick trögt. 1989 hade dock 80% av lägenhetsinnehavarna blivit medlemmar i bostadsrättsföreningen vilket kan jämföras med 94% 2004."


Jag är övertygad om att de flesta boende i Masthugget och i Kostern trivs med sina bostäder. De bor i en skyddad bubbla mitt inne i stan, det är säkert mycket bekvämt. De har bra bostadskvaliteter, precis som de flesta hus som byggts de senaste 100 åren (även före funktionalismen).

För Yimby är det dock inte bostadsperspektivet som är i fokus, utan stadsperspektivet - vad ger husen tillbaka till staden? Vilken användning har de medborgare som inte råkar bo i Masthugget/Kostern av husen?

Det är det som är problemet och stadsplaneringsfiaskot.
 0
Olof Antonson (12 Augusti 2010 20:38): Online
Masthuggsterrassen är för mig en symbol för hur man kört över den lilla människan och på samma gång förstört en av de mest genuint göteborgska miljöer vi haft. Det vi har idag är en förort mitt i stan, som effektivt isolerar Masthuggsbergen från resten av staden. Totalsaneringen av Masthugget, Landala, Annedal osv. var ytterst olycklig, men det största misstaget är helt klart att man bröt upp kvartersstrukturen. Det är helt oförsvarbart.
 0
Krister Malmqvist (12 Augusti 2010 20:49):
På grund av ökningen av inbrott, klotter, sabotage så är intresset för "Gated Communities" stort. När inte polisen ens utreder brotten utan bara registrerar så tröttnar man på att bo centralt.
 0
Olof Antonson (12 Augusti 2010 21:08): Online
Så Masthuggsterrassen är en produkt av enorm kriminalitet i området? :)

Det som är ironiskt är att gated communities samtidigt ökar otryggheten i den omedelbara närheten, och säger med sin gestaltning att här är det bäst att akta sig. Om något händer nedanför på gatan så är det inte människorna bakom grinden som kommer till undsättning. You're on your own!

Jag upplever en gata som befolkas av människor som tryggare, fastän de är kompletta främlingar så ser jag dem inte som ett hot. Jag tror att människor i rörelse minskar risken för sabotage och inbrott, då det finns fler ögon på gatan.
 0
Krister Malmqvist (13 Augusti 2010 09:32):
I Göteborgsposten kommer det nya visioner om fantastiska projekt inom stadsförnyelse varje vecka. Tyvärr blir det aldrig något gjort utan bara skrinlagda projekt av visionerna. (För många kockar ger sämre soppa)
 0
Matthias H. (13 Augusti 2010 10:16):
Riksbyggens projekt är inte fantastiskt, det är bedrövligt. Och det är dåligt att inte Ulf Nyström på GP visar den debatt som pågår här och den starka kritik som många av oss riktar mot Riksbyggens projekt.
 0
Niklas (13 Augusti 2010 13:05):
Vad gäller många betongförorter är byggnaderna placerade på så vis att det möjliggör en komplettering av gatunätet till att bli ett rutnät, vilket ändå skapar förutsättningar för en framtida kvartersstad.

Vad gäller Masthuggsterrassen så verkar man till synes medvetet placerat byggnaderna för att omöjliggöra en sådan konvertering (ja jag är cynisk och tror att en del av de modernistiska "stads"planerarna var onda och ville pinka in sina revir genom att skapa områden som permanent skulle vara icke-stad).

Vad gäller Masthuggsterrassen så blir man ju bara ledsen av att behöva se eländet, och att det dessutom ersatte riktig kvartersstad gör det än tråkigare. Man borde behålla den övre raden kvarter mot Fjällgatan (givetvis riktiga gator mellan dessa kvarter). Resten ner mot långgatan menar jag inte har något existensberättigande i en stad. Riv den skiten så snart som möjligt och lägg in det som en del av projektet: Skapa en riktig stadsplan för området (dvs gator, parker och kvarter).

Detta skulle på kort sikt innebära ett problem, att befintliga bostäder blir billigare än att bygga nytt. På längre sikt tror jag detta spelar mindre roll. Det gäller istället nu att satsa på riktig kvartersstad ända från Fjällgatan ner till hamnen. Det är ju inte rimligt att Sveriges andra största stad ska bestå av två områden (det ena: Majorna och västerut) som kopplas samman av en smal remsa på 100-200 meter.
 0
Matthias H. (13 Augusti 2010 13:24):
Jo Niklas innerst inne håller jag med dig men det känns som ett omöjligt projekt tyvärr....
 0
Palle_P (17 Januari 2011 10:55):
Alla borde läsa den här tråden. Besökte nyligen området ffg på ca 10 år och noterade (mörkt, januari dock) hur stora brister Masthugget har stadsbyggnadsmässigt. Tidigare hade jag mest noterat den tråkiga Masthuggsterrassen, men nu noterade jag att framför kyrkan (ett kvarter väster om Masthuggstorget) var det nästan lika fult. Det slog mig i allra högsta grad när jag läste den här tråden att det jag sett var kvarteret Kostern. Jag hade inte reflekterat över att byggnaderna bara är drygt fem år gamla, då de påminner mycket om de gamla vanliga 70- (eller snarare tidigt 80-tal i många fall)-talshiskligheterna. Inte så att byggnaderna inte skulle passa in någonstans, men här blir det bara förort/funktion/upprepandets estetik inne i stan och jag kan inte förstå vad det är som gör att inte minst Göteborg av tradition kommit att få en sådan förkärlek för dessa icke-stadsmässigheter inne i stan.
 0
Mattias Jansson (20 Mars 2013 12:45):
De borde sanera delar utav nedre Masthugget. återskapa de gamla gatornas sträckning ner mot kyrkan osv. Klamparegatan som gick på tvären ner.
 0
Krister Malmqvist (27 Mars 2016 09:49):
Johannes har helt rätt. Yimby bör agera innan det är försent!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.