Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: I tiden före framtiden

 
Sören Kviberg, regionråd (V), ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

Ordet väg är flitigt använt i det svenska språket. Man är på väg eller på hemväg, en riktning men också en beskrivning av vårt integrerade förhållande till transportinfrastrukturen. Där jag växte upp utanför Stockholm var adressen Gamla Landsvägen, än väg som en gång varit huvudstråket för transporter nordväst från huvudstaden, än idag används vägen för sitt ursprungliga syfte om än för lokala transporter.

När jag tänker infrastruktur så tänker jag att det handlar om att ta tillvara och underhålla den infrastruktur som finns men också tänka framåt utifrån de lokala förutsättningarna. Infrastrukturen i sig handlar om vägar, landsvägar, motorvägar, vattenvägar, gångvägar, spårvägar, cykelvägar, järnvägar, luftvägar – vägar som samverkar även om transportslagen skiftar liksom också transportslagens miljöpåverkan.

Varje dag på min väg till Vänersborg, i uppdraget som politiker, startar min resa med en promenad till Sävenäs station och pendeltåget. När jag passerar Munkebäcksmotet så är iakttagelserna också en påminnelse om vikten av smarta genomtänkta lösningar för transporterna. På E 20 ser jag bilar så långt ögat når, ned mot Tingstadstunneln och i andra riktningen förbi Östra sjukhusets mot. Jag vet att statistiskt sitter det 1,2 personer i varje bil.Jag noterar att bussarna har fått sina egna filer och under vintern har jag nästan regelmässigt drabbats av förseningar och inställda pendeltåg. Informationen om dessa händelser har tyvärr varierat påtagligt i kvalitet, ibland har den uteblivit helt. Under pågående bygge av Partihallsförbindelsen är cykelvägen stängd och cyklisterna blandas äventyrligt med bilarna på Gustavsgatan.

Den här bilden av transportvägarna påminner mig ständigt om vikten av att hitta lösningarna som bidrar till hög framkomlighet, minimal miljöpåverkan, system med stor kapacitet, trafiksäkert och samtidigt ett tydligt ansvarstagande för gång- och cykeltrafikanter.

För att Västra Götaland skall utvecklas och vara en bra plats att bo på är förutsättningen att det finns jobb, framtidstro och en trygghet i ekonomin. Det är ofrånkomligt att Göteborg spelar en viktig roll för att en sådan bild skall vara verklig. Inflyttningen till de stora städerna och allt större geografiska arbetsmarknadsområden ställer väldigt höga krav på effektiva och snabba persontransporter. Det Västsvenska paketet ger stöd för en sådan utveckling, även om jag kan känna oro för att kollektivtrafiken kan möta en större efterfrågan.Järnvägen i Västra Götaland lider av ett mångårigt eftersatt underhåll och flera av banorna är enkelspåriga, ja en är till och med oelektrifierad. Att ta tillvara de möjligheter som inryms genom objekten i paketet bygger på att befintlig infrastruktur kan samverka effektivt med tillkommande satsningar. Utifrån Vänsterpartiets bedömningar, som jag delar utgör Västlänken tillsammans med trängselskatten strategiska och avgörande investeringar som bidrar till att skapa möjligheter för ett framtida transportsystem.

När jag står vi Munkebäcksmotet och ser havet av personbilar i högtrafik frapperas jag av vilken stor yta dessa tar i anspråk, sannolikt är bilen i det perspektivet en faktor som motverkar goda livsvillkor för människor i stadsmiljön. Lite överdrivet, men ändå, människor trycks upp mot husfasaderna och de stora lederna blir barriärer och bullertrumpeter. Där kommer trängselskatten att få en avgörande betydelse för att bryta trenden, självklart också kombinerat med en god stadsplanering som ger plats för gående och cyklister. Jag hörde en gång borgmästaren i Bogota säga att gaturummet skall framförallt ge plats för lek och kyssar, ni förstår vad han menade.Intresset för Västlänken tog ny fart när vi politiskt diskuterade Göteborgsöverenskommelsen, då det också bestämdes att ett ”reservat” skulle utarbetas. Västlänken öppnar för en framtida effektiv pendeltågtrafik, även om det idag finns brister på banorna, t ex Boråsbanan. Jag är också övertygad att de föreslagna stationslägena blir en succé som ger nytt liv i staden samtidigt som många väljer kollektivtrafikresan framför bilresan från kranskommunerna.

Västlänken ger också förutsättningar och plats för att ytterligare utveckla det lite längre resandet, t ex via Kinnekullebanan mot Lidköping och Mariestad eller framtida tågtrafik från Oslo. Västlänken är definitivt en framtidssatsning som blir navet för en väl fungerande region- och nationell tågtrafik. Tågens resandekapacitet skapar den effektivitet som är nödvändig för att klara framtidens resor, dessutom om tågbanorna moderniseras och upprustas så handlar det också om punktlighet som ger förtroende för kollektivtrafikresandet. Fördubblingen inom kollektivtrafiken förutsätter Västlänken, så är det bara.

Jag och det parti jag företräder är skeptiska till ytterligare en vägtunnel under älven, den gamla sanningen om vägutbyggnad gäller ännu, det vill säga den kommer att verka drivande och leda till en ökning av biltrafiken, En ny Göta Älvbro är förstås helt nödvändig för staden men också för att samverkan inom kollektivtrafiken skall fungera, därmed också viktig för den regionala trafiken. Det Västsvenska paketet kommer sammantaget att skapa kapacitet i trafiksystemen förutsatt att de tillkommande objekten integreras på ett bra sätt med nuvarande infrastruktur och de kapillära strukturerna.Från vänstern ser vi också framtidsmöjligheter till kapacitetsförbättringar genom en utveckling av spårvägsnätet, kanske också en möjlighet ligger i att bygga ut ett system för duospårvagnar som kan trafikera stadens spårvagnsnät men också rulla på medellånga avstånd på järnväg.

Göteborgs Hamn har en prognos för ökning av containertonnaget med 140 procent fram till 2020. Skall detta klaras utan en massiv ökning av lastbilstransporter krävs självklart att hamnbanan uppgraderas likväl som de regionala banorna. Dock tror jag att järnvägen inte ensamt kan ta den stora ökningen här krävs nytänkande. Sjövägen är klart underskattad, skyttlar på Göta Älv mellan hamnen och Kristinehamn i norr tror jag är en potential som måste tas tillvara. En skyttel på älven motsvarar kanske 130 långtradare i kapacitet och med bättre fartygsbränsle, till exempel naturgas och senare biogas kan sjöfarten avlasta vägnätet och järnvägarna en ohållbar ökning av godstransporter.

På sikt kanske också kustsjöfarten kan få ny aktualitet för att klara de ökande mängderna av gods. Utvecklingen nere i Europa visar att kanalsjöfart ökar konstant. Tyskland till exempel transporterar idag cirka 20 procent av det nationella godsflödet på vatten, i England är motsvarande siffra 25 procent och i Sverige, med den långa kustremsan, 50 hamnar och dessutom Göta Älv, Vänern och Mälaren handlar det om 8 procent.Sjövägen måste ovillkorligen nyttjas mer, men det bygger på smarta omlastningsterminaler och hög grad av konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Idag betalar sjöfarten till mer än 90 procent sina kostnader för infrastruktur, jämfört med vägtransporter där transportören står för cirka 60 procent. En ombyggnad av slussarna i Trollhättan är nödvändig inom ramen för framtida infrastrukturplaner.

Det Västsvenska paketet har definitivt landat i ”grevens tid”, som jag ser det en absolut förutsättning för att påbörja omställningen mot ett hållbart transportsystem där trängselskatten är det avgörande instrumentet för att driva på utvecklingen mot ett ökat kollektivtrafikresande och samtidigt förbättra stadens miljö. Ett fundament för det goda livet i Västra Götaland.
 

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hansson (25 April 2011 11:06):
Instämmer, det Västsvenska paketet har definitivt landat i ”grevens tid”! I denna fråga är (V) ett parti som tar ansvar för framtiden. Lite överraskad är jag, brukar inte hålla med (V) om just något. Men det måste man ju göra när de har prickat rätt.
 0
Magnus M. (26 April 2011 11:31):
Kul att det nosades lite på tågfrågan gbg-oslo. Det känns som en viktig råga för regionen. Kommer det någonsin bli en snabb linje därimellan?
 0
Tobias Axelsson (26 April 2011 12:57):
Gbg-Oslo verkar vara på tapeten. Man kan hoppas!
http:​/​/​gt.​expressen.​se/​1.​240​20​48
 0
Mats O. (26 April 2011 16:55):
Måste finnas viktigare saker att lägga pengar på än ett snabbtåg på en timme till Oslo. Tror inte ens Göteborgarna i gemen är intresserade av att åka till Oslo (eller Stockholm heller för den delen).
Ska vi ha snabba tåg till kontinenten så ska det vara till någon trevlig stad som Köpenhamn !
 0
Max (26 April 2011 17:20):
Köpenhamn, en del av Göteborgsregionen? :) Till Oslo på en timme låter bra. Då kan man pendla.
 0
Peter B (26 April 2011 18:15):
Då Öresundsregionen väl är ca dubbel så stor som Oslo-ditot (och dessutom är några mil närmare) bör full utbyggnad av Västkustbanan i mitt tycke ges allra högst prioritet. Dessutom är det ju, som kanske några vet, åt det hållet kontinenten ligger. :)
 0
Magnus M. (26 April 2011 18:22):
Ok, så ni menar att man ska snabba på hallandsåstunneln? :-)

Nä men seriöst, skulle ju vara utmärkt med bägge två, men just Osloregionen råkar ju gränsa till just Västra Götalandsregionen.
 0
Hansson (26 April 2011 19:19):
Hallandsåstunneln drivs i god takt dygnet runt och med ett högre tempo än det östra röret. Läget just nu är http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​Privat/​Projekt/​Skane/​Hallan.​.​
 0
Peter B (26 April 2011 19:53):
Det är ju inte bara Hallandsåstunneln som behöver färdigställas, utan hela VKB behöver dubbelspår - idag har enbart 80% av den det. http:​/​/​www.​trafikverket.​se/​Privat/​Vagar-​och-​jarnvagar/​.​.​
Det är framförallt Varbergstunneln samt dubbelspår Ängelholm - Helsingborg (byggstart tidigast 2020. Ouch!) som behöver eldas på.
 0
Hansson (26 April 2011 20:38):
Då har Hallandsåstunneln redan varit i trafik i fem år! Men, så är ju varje bit som färdigställs viktig. Även om det tar lite för lång tid. Intressant nog så är inte Hallandsåstunnln sist klar. Man kan ju annars tro det, så mycket skäll som den har fått.

Det finns en annan intressant iakttagelse man kan göra. Det är hur Falkenberg och Varberg hanterat sin del av banan olika. Falkenberg ville inte ha banan genom stan utan fick den flyttad ur stan. Varberg vill ha kvar banan i stan. Påminner inte så lite om vissa alternativ som ventilerats för Göteborg där den första motsvarar "Olskroken" och den andra "Västlänken".

Men, nu tar man ju tåget för att det du vill komma till ligger i närheten av stationen eller har bra byten. Att flytta stationen ur centrum har två följder. Det första och mest omedelbara är minskat resande. Det andra är att city flyttar efter. Ingen stor ide att flytta ut banan ur centrum alltså. Har du dessutom gjort det billigt med spår i dagen så får man sedan lida för det när centrum följde efter stationen. Den billigare lösningen blir då allt dyrare i längden. Nej, då är det bättre att som Varberg gör gräva ner tunneln genom stan och ha kvar stationen i city.
 0
Daniel (27 April 2011 19:33):
Jag ser att Zefiro 250 är en tågmodell som är utvecklad bl.a. för Sverige. Synd att den inte kan åka någonstans, men snart på bl.a. sträckan mellan Göteborg och Trollhättan/Vänersborg.

Det är antagligen den tågmodellen som vi kommer att använda i Sverige. Synd bara att det inte blir Zefiro 380. Siffran efter namnet avser hastighetsbegränsningen.
 0
Magnus M. (29 Maj 2011 14:12):
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​varlden/​1.​639846-​sverige-​brom.​.​

Här är den bistra sanningen, Stockholm skiter fullständigt i den här frågan. Hur kan man bara säga "Nej, inget snabbtåg mellan fyra av Nordens 8 största städer."???
4,7 miljoner människor? Jaha, är ingen av dom stockholmare, nämen då går det inte! GLÖM DET...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.