Utskrift från gbg.yimby.se
....

Samrådsredogörelse för Norra Masthugget

 
Vi har tidigare skrivit flertalet inlägg om Norra Masthugget och det programförslag som stadsbyggnadskontoret tagit fram. Där har vi bland annat förfasats över det fruktansvärt anti-urbana förslaget från Riksbyggen, som i princip gick ut på att däcka över Oscarsleden och göra hus-i-park av Norra Masthugget, och samtidigt förtjusats av SBK:s egna förslag som är lika pro-urbant som Riksbyggens förslag är anti-urbant.

I dagarna publicerades så en samrådsredogörelse för programmet på Göteborgs stads hemsida, och den är till största del en njutning att läsa för stadsälskare och andra som är måna om Göteborgs framtid. Läskas av bilden nedan och läs sedan vidare för reflektioner.


 

Istället för att redogöra steg för steg vad som sägs i redogörelsen rekommenderar jag alla att läsa igenom åtminstone de inledande delarna med SBK:s sammanfattning och kommentarer. Det är som sagt i mångt och mycket underbar läsning. Jag vill ändå lyfta fram några saker och poängtera det som SBK lyckligtvis redan verkar vara medvetna om.

Både programförslaget och samrådsredogörelsen genomsyras av en målsättning om att skapa ett område med innerstadskaraktär, vilket betyder ett stadsmässigt och livfullt område med blandat innehåll och varierad utformning, där urbana värden prioriteras. Alla som läst några av Yimbys tidigare inlägg inser förmodligen hur viktigt vi tycker att detta är. Här är några guldkorn ur redogörelsen som visar på denna målsättning:


Föreslagen struktur [för trafiklösningarna] syftar också till att goda kopplingar ska skapas till omgivande stadsdelar och att området kan byggas upp kring en enkel kvartersstruktur som knyter området samman och som ger förutsättningar för en god och tillgänglig stadsmiljö.Gräs i spårvagnsspåren kan dämpa buller och ge mer grönska i stadsrummen, men det är samtidigt viktigt att gatorna i de centrala delarna av staden ges en utformning som hänger samman med den täta kvartersstadens uttryck. (min fetstil)Då Norra Masthugget har ett centralt läge och avses utvecklas till en del av innerstaden har Stadsbyggnadskontoret bedömt att exploateringsgraden bör vara relativt hög. Detta för att fler ska kunna erbjudas bostad eller lokal i ett attraktivt läge, vilket också skapar möjlighet till ett mer koncentrerat stadsliv med fler människor i rörelse.


Det som dock är riktigt uppfriskande när man läser redogörelsen är att man också vidhåller dessa ambitioner, även då intressenter motsätter sig att Göteborgs innerstad ska vara stadsmässig. Programförslag och detaljplaner som denna drar ju alltid till sig en mängd ivriga nimbys som av en eller annan anledning (vilken allt som oftast utgörs av förlorade siktlinjer) vill förhindra nybyggnation, och så har det naturligtvis varit även i detta fall.


De som å andra sidan vill ha en lägre och glesare bebyggelse menar att det ger ljusare och bättre bostadsmiljöer, mänsklig känsla i stadsrummet, skymmer inte omkringliggande bostäders utsikt över älven och samspelar bättre med skalan på omgivande områden, etc.


SBK kommenterar dock detta själva klockrent i redogörelsen:


Då Norra Masthugget har ett centralt läge och avses utvecklas till en del av innerstaden har Stadsbyggnadskontoret bedömt att exploateringsgraden bör vara relativt hög. Detta för att fler ska kunna erbjudas bostad eller lokal i ett attraktivt läge, vilket också skapar möjlighet till ett mer koncentrerat stadsliv med fler människor i rörelse. Göteborg är en stor stad i utveckling. Att den tätbebyggda staden utvecklas och att nya hus uppförs framför andra är oundvikligt. Däremot har SBK ett uppdrag att komplettera staden med respekt för de olika karaktärer som Göteborgs olika stadsdelar har.


Precis så enkelt är det. Det känns egentligen överflödigt att vidareutveckla ett så bra svar, men det är bara att återigen konstatera att i innerstaden i en stor och växande stad kan man inte låta egoistiska och kortsiktiga värden som för evigt fria utsiktslinjer diktera hela stadsbyggandet. Det är naturligt att en stad växer, och det kräver ingen större tankemöda för att inse att om man hade resonerat som dessa nimbys gör, så hade de inte haft några hus att försvara siktlinjerna för från första början.

Samtidigt är det självklart att man måste ta hänsyn till individen i en stad också, men det handlar inte om det. Det finns en stor asymmetri i debatten där några enskilda få personers motvilja mot en förändring i stadsbilden står i vägen för att andra människor och verksamheter får plats i staden, och att staden i sig får vara dynamisk och utvecklas.

Stadsrummet utanför våra lägenheter ägs ju inte bara av oss som bor i lägenheterna. Det är inte bara de närboendes intressen som ingår i ekvationen, stadens utveckling och utformning är även av intresse för alla som bor och verkar i staden, samt för de som förhoppningsvis ska kunna flytta in i staden i framtiden. 


Hellre levande stad och "sämre" siktlinjer för bakomliggande hus...

Staden är faktiskt även av riksintresse och rentav av globalt intresse, då städer agerar center för innovation och kultur och utgör en nyckelingrediens i lösningen av världens utmaningar eftersom större delen av jordens befolkning snart kommer bo i just städer. Att glesa ut staden och effektivt ta bort många av dess styrkor genom att låta ett fåtal individers intressen helt styra utvecklingen är knappast en del av lösningen. Dessutom tenderar ju just de livfulla innerstadsområdena att bli de mest attraktiva, till skillnad från områden i stil med Riksbyggens förslag, så även de som idag har en lägenhet i området kan nog förvänta sig en rejäl värdeökning även om utsikten mot Stenas lastbilsterminal kanske försvinner om man ser det mer långsiktigt....än död funkis med "bra" siktlinjer, som när Riksbyggen byggde Masthuggsterassen i området på 70-talet.

En annan aspekt som mycket positivt lyfts fram i redogörelsen är det önskvärda i att bygga i etapper och att så fort som möjligt komma igång med byggandet, istället för att i ett tidigt skede ta definitiva beslut om hela områdets utformning. Man föreslår att byggandet kommer igång tidigt i de delar av området, först och främst de östra, där det kan börja byggas även innan beslut fattas om Oscarsledens eller Stenaterminalens framtid. Detta känns helt rätt! Inte nog med att det ökar chansen att få ett mer varierat och dynamiskt verksamhetsutbud, det ökar ju dessutom chanserna att man faktiskt kan börja bygga inom detta decenniet!

Det finns mycket annat bra också, som till exempel att man vill minska barriäreffekter av att samla parkeringsplatserna inom samma (ytter)områden eller koncentrera större delen av trafiken genom området till en stor, avskärmande trafikled. Man poängterar vikten av lokaler i bottenvåningarna, funktionsblandning, stadsmässighet och öppenhet mot gatan. Parker och öppna ytor vill man göra till tydliga stadsrum genom att ge dem en stadsmässig och tät omgivning.

De som jobbar med programmet på SBK vet uppenbarligen vad det är som skapar stadsmässiga kvaliteter, och de verkar också vara beredda att försvara dessa kvaliteter. Mycket bra! Det ska bli oerhört intressant att följa de fortsatta diskussionerna kring, och framförallt realiseringen av, dessa planer. Nu är det bara att se till att detaljplanerna också införlivar de målsättningar som finns för området, och som man påpekar i samrådsredogörelsen är ju den mesta av marken ägd av kommunen, så det ska väl inte vara några problem att se till att det blir så!
 

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+3
Johannes Hulter (4 Juli 2012 08:25):
Intressant också att Älvstranden Utveckling på eget bevåg drog igång en "intressentgrupp" med bla Stena och NCC. ÄU försökte uppenbarligen smuggla in korridorsplanering a la älvstrandsmodellen här. Men SBK bara: "Tack, ring inte oss, vi ringer er". Man märker i samrådssvaren att de är sura över att inte ha fått styra planeringen som de fått på Norra Älvstranden. Själv tycker jag det är förbannat skönt att SBK står på sig här så man slipper fler Sannegårdshamnar: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​6/​forhandlingsplanering-​i-​s_​.​.​
 0
Fredrik Svensson (4 Juli 2012 09:30):
Johannes: Amen!
 0
Patrik Höstmad (5 Juli 2012 12:15):
....och riktigt roligt att läsa alla positiva yttranden!

Riksbyggens förslag är väl inte helt avfört? De argumenterar för att börja med Skbs grundförslag (och då främst kring Järntorget). Alternativen för leden hålls därmed öppna, och man inväntar Centrala Älvstadens övergripande arbete om trafiken. De har visat på nackdelarna med Riksbyggens överdäckning och hus i park men det är fortfarande ett redovisat alternativ och en möjlig lösning i ett senare skede. Man får hoppas att formuleringarna i programhandlingen i praktiken är Skb-svenska för ett tydligt Nej!
 0
Johannes Hulter (5 Juli 2012 12:38):
Patrik: Det är i slutändan en politisk fråga. SBK kan förorda det ena eller det andra (och det gör de tydligt här) men i till sist är det Byggnadsnämnden (och KF) som bestämmer.
 0
EL (24 Juli 2012 02:19):
Stena ligger kvar tack och lov. Byggnadstilen vad kallas den, nybrutalism. Första Långgatan som redan nu är fruktansvärd kommer att bli ännu värre. De ansvariga, byggnadsnämnden gör tydligen allt för att fördärva Göteborg
 0
Gunnar Einarsson (24 Juli 2012 05:34):
EL, byggnadsstilen skulle i så fall heta brutalism kort och gott, alltså en "ärlig" betongarkitektur som var aktuell fram till mitten av 70-talet. Prefixet "ny" innebär att vi talar om en historiserande retrostil (jmfr "nyfunkis"). Dock vet jag inte om terminalbyggnaden egentligen är att betrakta som ett exempel på brutalism.

På vilket sätt menar du förresten att Första Långgatan är avskyvärd i nuläget och bara kommer att bli "ännu värre"?
 0
EL (24 Juli 2012 08:25):
Einarsson OK för brutalarkitektur då. Jag inkluderar inte Stena Terminalbyggnad. Den kommer att te sig liten i omgivningen. Dessutom slipper de som har ont av stenabåtarna se dem. Vad säger du om betongbunkerkvarteret mellan Värmlandsgatan och Masthuggstorget.
 0
Gunnar Einarsson (24 Juli 2012 09:31):
EL, om du menar 70-talshusen på gatans södra sida så är det absolut inte optimalt. Det positiva man kan säga är att det kvarteret i urban mening - butiker, kontakt med gatan etc - ändå funkar ganska hyfsat, något man inte med samma självklarhet kan påstå om Gert Wingårdhs Kv Kostern eller husen mittemot.
Däremot, vad det nya området beträffar så är jag utifrån diverse illustrationer etc inte nöjd. Verkar mest bli fråga om tråkfunkis i puts eller tegel modell Annedal, typ i bästa fall något i den här stilen: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​Publishing/​FileStore/​f119b0​c3-​db0​4.​.​

Om de nu ändå har fönsterspröjs, varför kan de då inte bara ställa fönstren på högkant och låt spröjsen forma ett kors? Hade gått långt, bara det. Allt det här platta och horisontella med lågt i tak borde vara första prio att försöka komma bort ifrån estetiskt sett.

Fast det är klart, frågar du mig så hade det blivit idel eklekticism, Jugend och snirklade balkonger direkt. "Norra Masthugget" hade då blvit en värdig fortsättning på Första Långgatan 2-14 och organiskt kunnat ansluta till långgatorna på ett sätt som till och med hade fått 60-00-talets alla arkitektoniska misstag att kunna omslutas i en förlåtande famn.
 0
EL (24 Juli 2012 13:14):
Einarsson Ja exteriören är viktigast för att man skall trivas i ett område. Varierad bebyggelse olika höjd färger och storlek öppet här och där. Kommunen skulle specificera hur husen skall se ut. Jugend låter jättebra. Det kan lätt göras med konstmaterial typ frigolit, som är starkt. Nu är det säkert några ritningar från ett gammalt bygge som ändras här och där. Ett tjugotal vita skivhus. Måste vara ett tråkigt arbete att vara arkitekt när inte kreativiteten behöver användas.
 0
Krister (24 Juli 2012 21:36):
Nyhavn Köpenhamn, så kan det bli på södra Älvstranden mellan Kinesiska muren och Stenpiren!
http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​d/​d5/​Nyh.​.​
+1
Thomas Gunnarsson (25 Juli 2012 20:56):
Eller varför inte ett "Nyhavn" i / runt Rosenlundskanalen....?
 0
Olof Antonson (25 Juli 2012 22:00):
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6727 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
8 December 2020 19:27 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert