Utskrift från gbg.yimby.se
....

Workshop och verkstad i Vetenskapsstaden

 


Just nu pågår ett intensivt förändringsarbete för Chalmersområdet som drivs av Johanneberg Science Park "...med målsättningen att utveckla en miljö som stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmers Campus Johanneberg". Förtätning är nyckelordet och även blandstadstankar är med i diskussionerna.

Parallellt med workshops pågår även verkstad: bygglovsansökan har lämnats in för två byggnader med 430 nya kontorsplatser som ska vara inflyttningsklara 2014. Chalmers har med Johanneberg Science Park börjat ta intressanta steg i rätt riktning för att förbättra campus Johanneberg. Den stora frågan är om blandstadstankarna får vara med hela vägen?

Den 31:a augusti anordnade Johanneberg Science Park en workshop på temat "Hållbara Utvecklingsprojekt" för Chalmers Johanneberg. Jag deltog i detta som representant för Yimby Göteborg. Bland deltagarna fanns representanter från Chalmers, fastighetsägarna, Göteborgs Stad, arkitektbyråer, byggföretag, konsulter inom bygg och teknisk försörjning, centrumbildningar i byggbranschen och Volvo Cars.Workshop!

Det starkaste intrycket från workshoppen var konsensusen om att Chalmers och staden måste integreras med varandra. Till och med tanken om en Science Park på ett begränsat område ifrågasattes av några och förslag framfördes om att området istället borde kallas vetenskapsstad eller kunskapsstad och skulle kanske till och med omfatta hela Göteborg. Som någon kärnfullt uttryckte det: "Staden måste komma in i campus och kunskapen måste komma ut från campus." Stad i form av butiker och verksamheter där man kan uträtta sina ärenden på lunchen eller efter arbetet har även starkt efterfrågats bland studenter och anställda på Chalmers.Campus Johanneberg idag.


Campusområdet är idag omgärdat av barriärer i form av ett otryggt Mossen i söder, parkeringsplatser och byggnader som vänder ryggen mot Gibraltargatan i öster, och en död Sven Hultins gata i väster. Undersökningar bland boende runt Chalmers visar att det även finns mentala hinder. Många känner sig helt enkelt inte ha rätt att tillträda området ens när det vore en genväg att gå över campusområdet. Som väntat så dör stora delar av det enklavliknande och monokulturella området kvällar och sommartid när studenter och anställda har lämnat området.Sven Hultins gata kl 17:55 en tisdagGibraltargatan kl 17:58 en tisdag


De framförda lösningarna för att öppna campus och få det att leva dygnet runt kan sammanfattas med att tillföra området bostäder, publika lokaler, mötesplatser och tydligare stråk genom området. Gibraltargatan har i dagsläget ett delvis fungerande gränssnitt som åtminstone drar Chalmerister ut ur campus, även om kringboende knappast dras in på campus. Det akuta problemet är helt klart Sven Hultins gata som idag är en död gata som helt saknar stadsliv. Hit måste det tillföras verksamheter, bostäder och publika lokaler. En intressant tanke som framfördes var att se sluttningen upp mot Guldheden som en möjlighet för att låta bostäder organiskt klättra på varandra uppför berget.

En tilltalande idé för att få ett flöde av människor genom området är att utveckla Mossen som målpunkt. Tänk tanken att låta Mossen bli områdets Slottsskogen, ett mycket mer användbart grönområde med kvalité dit man går för att ta en promenad, en picknick, spela brännboll eller bara spana. Det blir då ett naturligt flöde av människor från Landala genom Chalmersområdet. Några av de mer visionära idéerna handlade om att skapa ett tydligt stråk på tvären med en ny gata från Eklandagatan, tvärsöver Chalmers området och uppför berget till Doktor Fries torg.Går det skapa flöden av andra än studenter och anställda genom området?

En annan genomgående tanke från workshoppen var att låta det som byggs i området vara pilotprojekt och demonstrationsprojekt vad gäller ny stadsplanering, teknik, arkitektur och förvaltning. Kunskap i forskningsfronten finns inom området och i de företag som förväntas ansluta och det ska utnyttjas. Mycket inom utvecklingen handlar idag om energieffektivitet, försörjningssystem och transportsystem. Men även lite mer synbara demonstrationsprojekt diskuterades, t.ex. att bygga grönområden på höjden för att kunna bygga en kompaktare stad eller att använda tredimensionell fastighetsbildning där Göteborgslokaler tar hand om bottenvåningarna för publika verksamheter.

Johanneberg Science Park har även verkstad parallellt med workshoppandet. Bygglovsansökningar har lämnats in för två byggnader placerade på parkeringen framför nuvarande Chalmers teknikpark. Byggnaderna är ritade av White arkitekter utifrån tankar om solljuset i dalen och att grönskan från Mossen ska växa in mot Chalmers (vilket har varit en önskan från Göteborgs Stad). Så får vi då avståndstagande från gatan i form av hus-i-park?Bygglovsansökan har lämnats in.

Nja, byggnaderna är faktiskt relativt väl integrerade mot Sven Hultins gata och jag blir glatt överraskad av att i princip hela bottenvåningarna görs publika. Möjligen vänder sig de tänkta verksamheterna i form av restaurang, café och utställningsytor endast till kärnverksamheten. Det finns en uppenbar risk att byggnaden kommer stänga kl 18:00.Lekfullt med vatten, men ger en vallgrav ett välkomnande?


Det positiva är att byggnaderna skiljer sig starkt från de flesta befintliga byggnader på Chalmers, vilka är extremt introverta utan verksamhet som vänder sig mot ut mot omgivningen. För min egen del får byggnaderna gärna närma sig gatan ytterligare, både rent placeringsmässigt och genom att ingångarna förläggs mot gatan.

En intressant detalj är att Eklandagatan förbi gamla Matematiskt centrum kopplas direkt till Sven Hultins gata och blir en tydlig entré till området. Med bil behöver man inte längre snirkla via Engdahlsgatan.Längst till vänster syns den nya gatan som kopplar Eklandagatan direkt till Sven Hultins gata.

So far, so good, men det finns givetvis hinder på vägen. Än så länge så är inga av de riktigt intressanta, nytänkande och innovativa idéerna i närheten av att förverkligas. Mossen har tidigare visat sig kunna bli en mycket infekterad historia som till och med leder till hot mot inblandade. Landala Egnahem har visat sig varit ett starkt fäste för välformulerad kritik mot planer för Chalmersområdet.

Det finns en uppenbar risk att processerna fastnar i utdragna detaljplaneprocesser med överklaganden, och där bordläggande politiker inte vågar ta de definitiva besluten och sedan stå för dem. Det är därför mycket troligt att en hel del kommer byggas under befintlig detaljplan. Den detaljplanen tillåter inte bostäder eller att nya byggnader sticker upp en enda millimeter över befintliga byggnader. Bostäder eller högre byggnader kan vi alltså glömma de närmsta åren.

Christian Riedel från Lindholmen Science Park påpekade att betydande förändringar även kräver förändring av systemen och organisationerna i sig. Vi som följer stadsbyggandet i Göteborg är väl medvetna om detta. Är Chalmers, företagen och kanske framförallt SBK och byggnadsnämnd beredda att förändras för att kunna blanda och skapa mångfald på riktigt i området? Och som en av fastighetsägarna uttryckte det "Vi tar ett steg i taget". Hinner de ställa om innan hela området är fyllt med kontor?

Sammantaget tycker jag att Chalmers med Johanneberg Science Park har börjat ta intressanta steg i rätt riktning för att förbättra campus Johanneberg. Frågan är om näringslivet och framför allt staden nu helhjärtat hänger på. Båda dessa intressenter behöver agera om området skall kunna göras mer attraktivt. SBK gör för tillfället en utredning om hela området inklusive Mossen och Landala. Resultatet av denna utredning kommer vara väldigt avgörande för om området får möjligheten att bli en integrerad del av staden.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gunnar Einarsson (17 September 2012 10:52):
"Några av de mer visionära idéerna handlade om att skapa ett tydligt stråk på tvären med en ny gata från Eklandagatan, tvärsöver Chalmers området och uppför berget till Doktor Fries torg."

Inte en ny gata, men att fortsätta Eklandagatan mot Dr Fries Torg och kanske rent av ända till Sahlgrenska är något jag ibland har funderat över.
Problemet med att dra gatan rakt fram upp på berget är att man kommer väldigt nära Landala Egnahem, vilket begränsar möjligheterna att exploatera området och göra om det till riktig stad. Du får kort sagt inte plats med vettig kvartersbebyggelse.

P.S: För att att råda bot på campusområdets monofunktionalitet känns förslagen väldigt monofunktionella. Det räcker inte med kontor, det krävs som sagt bostäder.
 0
Fredrik Friberg (17 September 2012 12:18):
Hur länge gäller nuvarande detaljplan för området?
 0
Emanuel Alfredsson (17 September 2012 12:22):
Gibraltargatan bör förberedas för spårväg och bli ett alternativ till Första Långgatan, som denna gata för övrigt har mycket gemensamt med. Kolla in det här förslaget. http:​/​/​minstad.​goteborg.​se/​minstad/​?​s=​cjsPExPjQ8
 0
Olof Antonson (17 September 2012 13:25):
Intressant rapport, Patrik. Jag vet att det tidigare funnits planer på att expandera mot Kapellplatsen och Vasa sjukhusområde. Är detta fortfarande aktuellt?
 0
Patrik Höstmad (17 September 2012 14:40):
Gunnar: Ja, det var en förlängning av Eklandagatan via södra stumpen av Sven Hultins gata upp till Dr Fries torg som avsågs. Det borde åtminstone gå att bygga ett tydligare stråk för gångtrafikanter och cyklister. Dagens trapp och cykelväg är båda väldigt smala (ca 1 m) och delvis igenvuxna utmed sidorna med sly. De kopplar otydligt till gatustrukturen. Kanske kan man lägga gångvägen/trappen och cykelvägen sida vid sida med en bredd av åtminstone 10 m istället för 1.5 m och med tydligare kopplingar till befintlig gatustruktur.
 0
Patrik Höstmad (17 September 2012 14:41):
Fredrik: Jag vill minnas att genomförandetiden gått ut, men detaljplanen fortsätter gälla tills dess den blir ersatt av en ny eller upphävd genom beslut i BN.
 0
Patrik Höstmad (17 September 2012 14:44):
Emanuel: Intressant idé. Tyvärr har jag aldrig lyckats fått minstad.goteborg.se att fungera. Allt som syns är AGENCY 9 och Loading... Hur gör man?
 0
Patrik Höstmad (17 September 2012 14:45):
Olof: Ja, det är fortfarande aktuellt men senare. Fokus är idag främst på södra delen där man vill samla Samhällsbyggandets aktörer kring Väg och Vatten/Arkitektur. I söder finns en detaljplan men jag gissar att Kapellplatsen/Vasa sjukhusområde måste avvakta SBKs utredning (vilken jag tror kan utmynna i en programplan för området som behandlar detta).
 0
Gunnar Einarsson (17 September 2012 14:57):
Patrik, för att det skall vara någon mening behöver vi nog en bilgata som tillåter trafik i bägge riktningar, dvs minst ca 16 meters bredd (stumpen av Eklandagatan är dessutom mycket bredare än så). Gångstråk har vi ju som du påpekar redan och det tjänar ju inte till att knyta ihop denna del av Johanneberg med Dr Fries torg.

Det borde också vara fullt möjligt att genomföra, inte minst som lutningen här är den snällaste utmed hela åssträckningen. Däremot tycks det kräva rivning av en byggnaderna utmed Sven Hulthéns gata. Inget vackert hus, så det gör i och för sig inget.
 0
Patrik Höstmad (17 September 2012 15:41):
Gunnar: Ja, en gata för alla trafikslag vore att föredra. Men borde inte en Potemkintrappa modell något mindre kunna göra en hel del av jobbet?
http:​/​/​i1.​trekearth.​com/​photos/​48892/​odessa_​steps.​jpg
 0
Johannes Hulter (17 September 2012 15:54):
Patrik/gunnar: eller varför inte en bergbana, typ universeum http:​/​/​static.​panoramio.​com/​photos/​original/​56185683.​j.​.​

det är konstigt att vi inte har fler bergbanor och hissar, med tanke på terrängen. jfr lissabon
 0
Johannes Westlund (17 September 2012 16:55):
Patrik/Gunnar/Johannes: Man skulle kunna köra det fina konceptet som körs i övrigt på campuset med breda gångfartsgator om det får plats. Fast sådana vägar välkomnar inte riktigt bilister i och för sig kanske? Men jag undrar lite hur en bilgenomfart på några hundra meter skulle koppla ihop två så närliggande områden bättre än cykelbana och gångbana. Bilister åker förbi sådana avstånd. Det är mjuka trafikanter som har förmågan att vitalisera. Bilister tenderar att passera.

Sen i övrigt finns det en stor och fin asfaltsplan (i och för sig lite nedskräpad med massor stora plåtburkar då, men det går nog att ordna) vid Gibraltargatan. Där kan man antagligen göra mycket bara genom att göra en bra mix av studentbostäder/hyreslägenheter/bostadsrätter/3Dfastigheter och lokaler i källare,entréplan och första våningen. Jag tänker mig att man kan vara lite vågad och bygga kanske 10-15 våningar. Det borde också visuellt koppla bra till Shabo. En tanke jag slås av är att man kan flytta institutioner till detta nybygge och använda ytan som blir ledig "inne" på campus till att blanda upp mera. Kanske främst butiker i första steget?
 0
Ragnar Lind (17 September 2012 23:51):
Byggnaderna, som snart ska stå färdiga mittemot teknikparken, kommer att förstärka områdets karaktär av just "teknikpark" och "campus". Dels genom att det bara blir kontor där, men också genom byggnadernas yttre arkitektur. Så det är hög risk att eventuella lokaler i bottenvåningen "stänger efter kl 18".
Jag föredrar en trappa/gångväg, kanske också cykelväg, som ansluter till Kolonigatan och Skjutbanegatan uppe i Egna hemmen. Den bör utformas så, att den skapar ett bra visuellt samband mellan Sven Hultins gata och Egna hemmen.
Vad gäller Kapellplatsen, så har det funnits planer på att flytta Landala kapell till just Kapellplatsen för att sedan bygga något längs Ashebergsgatan, bla studentbostäder på kapellets nuvarande plats. Jag tror dock att de planerna har övergivits.
 0
Mats O. (18 September 2012 07:55):
Låter som ännu en död kontorsstad övergiven efter klockan 17.30 och spöklikt öde på helgerna.

Typ Lilla Bommen/Gullbergs Strand.
 0
Emanuel Alfredsson (18 September 2012 12:51):
Kan någon göra en bra plan över hur man kan förändra området? Göra en Öhrström, vetja!
 0
Johan Bengtsson (19 September 2012 16:33):
Personalbostäder på Campus? Varför inte?
 0
Sven R (19 September 2012 17:30):
En lösning på att bryta upp Chalmers karaktär av trist institutionsområde kunde vara att sprida ut nya institutioner utanför området, typ uppe vid Wavrinskys plats eller ner mot Kapellplatsen. Eller ännu längre bort. Nackdelen vore att närheten till lunchrestauranger och kårhus försvinner. Dessutom skulle de som hamnar utanför Chalmers kärnområde gå miste om den känsla av "teknologkollegialitet" som frodas inne på området. Och på dagtid är området väldigt levande.

En bättre lösning vore att förtäta området med bostadshöghus. Som infill här och där. Däremot bör man inte bygga bort de expansionsytor som finns mot Gibraltargatan och Mossen med bostadskvarter.
 0
Johannes Westlund (19 September 2012 18:36):
Jag vill bara inflika att jag tycker Chalmers har en hel del fina fastigheter, dock några mindre lyckade också. Men att kalla området trist tycker jag är att ta i.

Jag tror inte på idén att försöka utlokalisera och sprida ut. Hellre blanda upp i så fall. Det finns ju en hel del kreativa studentbostäder i direkt anslutning till campus som visar att det går att bygga exempelvis bostäder om man vill. En idé som jag kom på nu är att man kan riva hörsalarna längs hörsalsvägen och flytta dessa till en ny, större och mera blandad fastighet på nuvarande asfaltsöknen. På hörsalarnas plats kan man bygga lite högre bostadshus med lokaler i botten direkt som öppnar upp en gata som idag "tillhör" campus. Jag tänker kanske 5 våningar på de husen med *torn* som kan få vara högre.
 0
Johannes Westlund (19 September 2012 18:37):
En parentes är att aktuella hörsalar ändå behöver rivas. De är uråldrigt gamla, slitna och behöver allmänt bytas ut.
 0
Gunnar Einarsson (20 September 2012 19:56):
Patrik Andersson, en Potemkintrappa hade varit stiligt om den kunde ramas in av imposanta hyreshus, men jag kan inte förstå varför man skall behöva köra runt hela Guldheden för att komma till Dr Fries Torg. En bilgata ända från Korsvägen hade motverkat enklaviseringen i denna del av staden.

Johannes, kul idé med bergbana, men sluttningen är helt enkelt inte tillräckligt brant just där. En förlängning av Eklandagatan framstår som naturlig och jag kan tänka mig att detta en gång även kan ha varit meningen. Fram för mera rutnät!

Ragnar Lind, om jag förstår placeringen av de nya kontorshusen rätt så återstår väl endast Mossens idrottsplan att bygga på om man vill rama in en fortsatt Eklandagata? Det torde anses som helgerån förstås, även om idrottsplatsen i och för sig hade kunnat flyttas söderut.

I backen upp mot Dr Allards gata ligger för övrigt en lekplats, men kanske framförallt ett äldre lanthus (Dr Wigardhs gata 4A?) som möjligen är någon stadsdelssamlingslokal eller liknande. Vill man ha en optimal dragning av Eklandagatan och få utrymme för kvartersbebyggelse mellan denna och egnahemstomterna på Skjutbanegatan (?) så hade detta behövt flyttas på. Jag ser massivt med missnöje och protester framför mig...

Emanuel, intressant idé med spårvagn på Gibraltargatan. Kanske borde utforskas. Ner någonstans i Fredriksdal möjligen med ändhållplats i Kallebäck? :-)
Annars är spårvagn på Toltorpsgatan en av mina käpphästar.
 0
Johannes Hulter (20 September 2012 22:12):
Gunnar: Jag håller med om att en gata för blandtrafik är att föredra, om lutningen tillåter det. Sedan finns det andra ställen där det hade varit underbart med bergbana eller hiss. Guldheden-Annedal eller Övre Masthugget-Olivedal tex.

Cykelliftar borde dessutom introduceras på fler (studenttäta) ställen. Har ett minne av att det har diskuterats här på sidan för flera år sedan (av Mikael Kreutz?).
+1
Daniel Andersson (20 September 2012 23:01):
@Johannes & Gunnar: Angående bergbana och cykelhissar gjorde jag en lista på tänkbara platser i forumet "Vertikal kollektivtrafik ...": http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​87
 0
Emanuel Alfredsson (20 September 2012 23:58):
 0
Patrik Höstmad (25 September 2012 11:22):
Studenter kan få bli labbråttor i HSBs Living Lab som ska byggas på Chalmers området :)
Mycket bra idé!

Vad: 20-40 studentlägenheter i tillfälliga och flyttbara moduler
Var: På Johanneberg Science Park, Chalmers Campus i Göteborg
När: Byggstart hösten 2013
Vem: Bosparande studenter vid Chalmers och Göteborgs universitet
Hur: De boende får delta i undersökningar, testa nya material, lösningar och utvärdera idéer om det framtida boendet
Samarbete: HSB, Johanneberg Science Park och Chalmers forskningsprogram "Homes of Tomorrow"

http:​/​/​www.​mynewsdesk.​com/​se/​pressroom/​hsb_​goeteborg/​p.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.