Utskrift från gbg.yimby.se
....

Program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala

 
Stadsbyggnadskontoret (SBK) har efter två års arbete släppt sitt "Program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala" på samråd.


Programområdet: Landala, Chalmers och Mossen

Den övergripande inriktningen på programplanen verkar lovande: "Öka bebyggelsedensiteten inom Chalmers och låta topografin vara strukturerande. Skapa offentliga och aktiva kanter mot övriga staden. Tydliggöra och utveckla platsernas funktioner och stärka entrépunkter. Stärka stråken inom området och till omgivande stadsdelar samt verka för att biltrafiken inte ska öka."

Utfallet blir att det finns mycket gott i planen. Framförallt är programmen för Landala och Mossen mycket bra. Men det finns också viss och även stark kritik att rikta mot förslagen för Chalmersområdet.

Men först börjar vi med att nagelfara Landala och Mossen.Landala torg är en konstig skapelse som i underlaget "Studier av Landala Torg" som är bifogat till planen presenteras så här: "Torget självt är underordnat allt annat omkring. Inget stadsrum som ger energi åt omgivningen. Ingen naturlig mittpunkt finns. Inget rofyllt nav. Snarare ett rundningsmärke. Hela området är söndertrasat av en provkarta på markbeläggningar. Områdets spretighet gör att man inte ser möjligheterna – ser hur mycket de befintliga ytorna rymmer." 

I tidigare kartor och planer (t.ex. Jubileumskartan från 1923) ser vi att genomfartstrafiken passerade förbi torget: Aschebergsgatan vek in mot torget och spårvagnens ändhållplats låg där under en tid, dessutom fortsatte Karl Gustavsgatan rakt över torget och vidare längs det som numera är Kapellgången. Det fanns alltså helt andra förutsättningar förr i tiden för ett torg på platsen.

I "Studier av Landala Torg" beskrivs det vidare hur torgets funktion "vändes ut och in", där det tidigare varit salutorg omgivet av affärer uppfördes en fristående centrumbyggnad omgiven av bostadshus. Dessutom konstateras det att trafikapparaten är stor (för stor) och med tydlig förortskaraktär.


Landala med Kapellplatsen och det utochinvända torget

Som lösning på problematiken föreslås i programplanen att torget kompletteras med bebyggelse som förbättrar torgets struktur, läsbarhet och öppenhet. Det är dock lite oklart vad det är för lösningar som i praktiken avses. Kapellplatsen ska i alla fall bli mer av en park med mer grönska och tydligare entréer och torgbodarna flyttas till ett mer väldefinierat torg närmare centrumbyggnaden.

Aschebergsgatan ska få mer av stadskaraktär genom att nya byggnader placeras längs gatan både upp mot Chalmershållplatsen och mitt emot Kapellplatsen. Dessutom föreslås att gatan breddas genom att skära i berget på Chalmerssidan för att få plats med byggnader och en mer integrerad stadsgata för alla trafikslag. Det låter mycket bra!

Landalagatan föreslås utvecklas till en "lummig länk" mellan Chalmers och Landala. Den lummiga länken är en lite märklig lösning då man konstaterat att Landalagatan tidvis upplevs som en otrygg bakgata. En Aschebergsgata för alla trafikslag innebär att en stor del av cykel- och gångtrafiken på Landalagatan försvinner. Den kan bli ännu otryggare med mindre rörelse och mer lummighet. Jag hade hellre sett att man fokuserat på att öppna de döda fasaderna längs gatan för verksamheter. T.ex. genom utskjutande byggnader med verksamheter som på Norra Gubberogatan.

Man öppnar för påbyggnader och tillägg både på tak och från markplan där lämpligt i hela 1960- och 70-tals bebyggelsen. Området bedöms tåla viss förtätning.

Det enda jag riktigt saknar när det gäller Landala är ett par ord om att öppna de helt slutna fasaderna längs Landalagatan och Amund Grefwegatan för verksamheter.Vad gäller snårskogen i Mossen så ska den i stort sett behållas men den ska inramas med ny tät bebyggelse mot Gibraltargatan. Dessa byggnader ska uttryckligen ha lokaler i bottenvåningarna! Tanken är att byggnaderna dels förstärker Gibraltargatan som stadsgata och dels skärmar Mossen från Gibraltargatans larm.

Ett mycket positivt inslag är att en ny stadsdelspark planeras mellan Mossen och Chalmers. Det är just den typ av kvalitetshöjning av Mossen som ger en målpunkt som kan generera flöden genom Chalmersområdet som jag tidigare efterfrågat. Fotbollsplanen flyttas närmare Mossens skog och får konstgräs som även allmänheten kan utnyttja.

Det finns inte så mycket att klaga på vad gäller planen för Mossen och det finns ett tydligt underlag för att motivera bevarandet av snårskogen. Det finns både människor och en rödlistad mindre hackspett som föredrar skogen och det är långt till närmsta dunge. Den förtätade Gibraltargatan ger ett tryggt alternativ för de som upplever Mossen som otryggt. Sedan kan man ju alltid värdera detta annorlunda relativt andra behov, men jag väljer att tiga still – för tillfället.


Planförslag Chalmers

Inom Chalmers inre delar tillåts en flexibel utveckling vad gäller bebyggelse och användning.

Det låter ju lovande med flexibilitet – det låter nästan som blandning. Men det betyder nog i praktiken att detta är Chalmers område och de får bestämma här. Chalmers har själva talat mycket om behovet av (student-)bostäder på området så det finns en chans att så kan bli fallet. Det hade varit på sin plats med några tydliga ord om fill-in av verksamheter och bostäder eller åtminstone studentbostäder i programplanen.

Utmed Gibraltargatan ska Chalmers integreras med staden. Stadens ska bjudas in i området med hjälp av byggnader som har funktioner som attraherar övriga staden. Inte heller här nämns bostäder explicit. Jag gissar att man tycker det redan finns tillräckligt på andra sidan gatan.

Även Chalmers tvärgata som går på tvären genom området föreslås få blandade funktioner som likt en magnet befolkar stråket. Här nämns bostäder och service som exempel. Mycket bra förslag! Men denna gata och dess omgivning ska även vara en del av ett "sammanhängande rekreativt grönstråk" som kopplar Johanneberg till branten mot Sven Hultins gata. Det låter inte så stadslikt utan mer som hus-i-park eller korvstånd utmed promenadväg.

Längs Sven Hultins gata är landskapsbranten oberörbar. Det ska inte byggas något väster om gatan. Det blir inte tal om ny bebyggelse längs den norra delen närmast Chalmersplatsen som kunde ha skapat en bättre koppling till Landala. Gatan kommer där att kantas av befintlig struktur: på ena sidan branten och på den andra Kårhusets slutna baksida, Geniknölen (gräsmatta) och A-dammen.Kopplingen från Landala till Mossen via Kårhusets baksida, Geniknölen och A-dammen förblir svag med åtminstone 300 m bakgata.

Man öppnar för att den södra halvan av Sven Hultins gata skulle kunna förskjutas öster ut så att det är möjligt att förlägga bebyggelse på båda sidor om gatan för gatumiljöns skull. Men då med tydliga kopplingar till branten så att den inte upplevs som en baksida – så vi talar troligen om ganska gles bebyggelse.

Dessutom ska bebyggelsen längs Sven Hultins gata hållas extra låg med hänsyn "till det känsliga mikroklimatet" och "för att ta tillvara landskapsbrantens visuella kvaliteter". Jag kan tyvärr inte hitta några bakgrundsfakta om detta känsliga mikroklimat eller en värdering av landskapsbrantens visuella kvaliteter kopplat till olika bebyggelsestrukturer i det tillhandahållna materialet.

Slutligen ska bebyggelsen närmast Mossen utformas med öppenhet och tydliga siktlinjer mot Mossen och framförallt ska Mossens natur tillåtas flyta in i området för ett grönare campus.

Sammantaget är det klart att kopplingen från Landala via Chalmers till Mossen inte blir via något som är in närheten av stad eller en stadsgata.

Bebyggelsen inom hela området begränsas i höjd och "underordnas den karaktäristiska topografin". Inte heller här finns något underlag att tala om. Det enda jag hittat om hur topografi skulle påverka något är meningen "Topografin och grönstrukturen skapar olika lokalklimatiska förhållanden och zoner." Mitt intryck är att det där med "underordnas den karaktäristiska topografin" är en ganska subjektiv bedömning och dåligt underbyggd argumentation.


Bebyggelsehöjder regleras i detalj 

Sammanfattning


Sammanfattningsvis tycker jag att planerna för Landala och Mossen är mycket bra planer som har potential att ge mer av tät blandstad. Planen för Chalmersområdet är sämre och ger till största delen något helt annat än stad.

Programplanen har en avgörande betydelse för Chalmersområdets möjligheter att integreras med staden. I den tidigare workshoppen om Chalmersområdet var det konsensus om att Chalmers och staden måste integreras och att Chalmersområdet är omgärdat av mentala och fysiska barriärer som måste raseras. Så långt är SBK med på noterna och utmed Gibraltargatan och Chalmers tvärgata får vi en föreslagen integration mellan högskola och stad.

Men under programarbetets gång måste Chalmersområdet underkasta sig allt från grönområdens integritet och strukturerande topografier till omkringliggande riksintressen och en mindre hackspett. Området ska vara en mjuk övergång från centrala staden till mellanstaden. Dessutom ska Mossen grönska uttryckligen flyta in över högskoleområdet och Chalmers tvärgata vara ett sammanhängande rekreativt grönstråk.

Utfallet blir att Chalmers tvärgata, Sven Hultins gata och de södra delarna av området blir en form av ambivalent övergångszon som varken är stad eller kvalitativt grönområde.

Till sist ska det kanske nämnas att planen som presenterades kallas "värdeplan" vilket är ett nytt påhitt. Man säger sig arbeta med en långsiktig värdestruktur snarare än en fysisk struktur. Denna ska möjliggöra "ett flexibelt innehåll som kan variera över tid efter hand om behov och förutsättningar förändras". Så vi är långt från en tydlig stadsplan och allt är lite luddigt i kanten och därmed tolkningsbart. Förutom bebyggelsehöjder som regleras i detalj. Men det är en annan historia.

Synpunkter på planen kan lämnas fram till 27:e november.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Emanuel Alfredsson (25 Oktober 2012 20:30):
Tycker de är synd att de är så reseverade på kollektivtrafikfronten i dessa trängselskattider.

Hade väntat mig denna dragningen som väntad.
http:​/​/​minstad.​goteborg.​se/​minstad/​?​s=​cjsPExPjQ8
 0
Mats O. (25 Oktober 2012 20:47):
Varför ska man inte bygga nåt på västra sidan av Sven Hultins gata ? Varför ska detta område bestående av tät skog (som inte är promenadvänligt) mot Landala Egnahemsområde sparas ?

Tycker mig ana Nimbyism och svågerpolitik här.
Dunkar du min rygg så dunkar jag din rygg.
 0
Johannes Hulter (25 Oktober 2012 20:51):
Mats: Det är ett av de mest arkitekttäta områdena i Göteborg. Flera tongivande personer håller till där. Huruvida det påverkar eller inte är svårt att säga... :)
 0
Mats O. (25 Oktober 2012 21:45):
Jo, jag tänkte lite i dom banorna.
Finns en del personer med inflytande i det bostadsområdet.
+1
Erik Funck (25 Oktober 2012 22:28):
Det hade kunnat bli tjusigt om man "lyfte upp" brantens grönska på en huslänga längs gatan. Alternativt att man byggde högre fast med återkommande hål i fasaden där grönskan kikade ut, med trappor upp så den som ville kunde kämpa sig igenom t egnahemsområdet. Kanske något för de lokala arkitekterna att fila på ;)
 0
Johannes Westlund (25 Oktober 2012 22:34):
Vad är grejen med villaområden i centrala Göteborg för övrigt? Det känns så fruktansvärt antiurbant.

Planerna för chalmersområdet tycker jag är hyfsat bra. Tvärgatan finns det en parkering intill som kan bebyggas. Jag är lite orolig för att biltrafiken i området kommer öka eller att gatan som sådan blir mer av en bilgata än en gågata. Det är inte önskvärt. Gatan är idag en pulsåder på campus där det tidvis är så många gående att hela vägen fylls till bredden. Jag vill inte se en utveckling med fickparkeringar och trottoarer där. En och annan plats för handikappade går bra så som finns i övrigt på campus.

Vidare att integrera chalmers mot Gibraltargatan känns som en relevant och viktig åtgärd. Den där asfaltsplanen som det strös plåtburkar på är en stor skam för ett så framstående universitet på miljöområdet. Synd att man höjdreglerat så hårt, här hade jag kunnat tänka mig uppstickande torn med bostäder från en kvarters-liknande bas. Säg 5-6 våningar för kvarteret och så 10 för "tornen". Det hade givit gott om plats till studenter, verksamhet och annat såsom vanligt boende.

Hela den där grejen med övergångszon känns dock alarmerande. Chalmers bör vara en del av staden och inget mellanting till ett grönområde. Sven Hultins gata måste lösas. På något sätt så måste man kunna få den gatan att kännas mindre som en bakgata.
+3
Miriam (26 Oktober 2012 09:22):
Det gröna området längs med Sven Hultins gata borde absolut bebyggas! Vi arkitektstudenter går ju förbi där varje dag, vi kan säkert hitta på nåt skojigt förslag.
 0
Patrik Höstmad (26 Oktober 2012 10:07):
Miriam, det vore jätte kul om ni kunde komma med förslag! Vi skriver troligen ihop ett yttrande och skickar in till SBK. Du kanske kan bidra med lite bra idéer.

Det är solklart att Sven Hultins gata inte fungerar (= inte används) efter kl 18:00 under höst, vinter, vår. Jag tycker de borde utgått ifrån att få en stark koppling till Landala och i andra hand fundera över hur/om även landskapsbrantens kvalitéer kan tillvaratas. Nu är bevarandet av Landskapsbrannen ett axiom, vilket leder till att de första 300m av Sven Hultins gata måste förbli as is även om det är en dålig idé.
+2
Johannes Hulter (26 Oktober 2012 10:29):
Patrik/miriam: Det är ju guldläge här för arkitektoniska experiment. Hobbithålor (med ljusinsläpp från taket) på en lång rad längs med Sven Hultins gata borde ju ingen kunna invända mot. Där skulle man kunna varva studentbostadshålor kontorshålor, butikshålor, studentprojekthålor, kårhålor etc. http:​/​/​4.​bp.​blogspot.​com/​-​1CApQU0​ut_​4/​ThUgGTzf3wI/​AAAA.​.​

På kvällen hänger alla ut sina lyktor utanför dörren, och samlas för att dricka mjöd och kolla på fyrverkerier. Utbytesstudenter från Nya Zeeland skulle känna sig som hemma... :)
 0
Matthias H. (26 Oktober 2012 11:11):
Hahahahaha urbra Johannes
 0
Patrik Höstmad (26 Oktober 2012 14:58):
Bra idé Johannes!

Hobbithålor skulle äntligen göra Chalmers så där världsunikt som alla pratar om och hoppas på. Göteborgare och besökare skulle vallfärda till Sven Hultins.

Modernare variant:
http:​/​/​www.​gizmag.​com/​earth-​houses-​hobbit-​holes/​24534/​
 0
Johannes Hulter (26 Oktober 2012 15:30):
Patrik: Just det, det var de jag tänkte på. (Jag var faktiskt ganska seriös Matthias, iaf delvis). Det är ju bara att mata på. Längre fram i tiden kan man ju terrassera och fortsätta uppåt, med små gator som slingrar sig upp mot Landala Egnahem. Men det behöver vi ju inte säga nu, för då freakar nog professorerna däruppe loss.

Man kan ju lätt tänka sig ett par Maison Bulle (Barbapapahus) där uppe: http:​/​/​mw2.​google.​com/​mw-​panoramio/​photos/​medium/​23650​.​.​
+1
Jens Ekengren (26 Oktober 2012 15:38):
Hörde jag Sven Hobbits gata?
 0
Johannes Hulter (26 Oktober 2012 15:49):
Men det måste ju gjorts tonvis med studentprojekt på vad man ska göra med branten. Väl? Vad säger chalmeristerna? Skicka in studentprojekt ifall ni har några.
 0
Olof Antonson (26 Oktober 2012 17:37): Online
Apropå Sven Hultins gata: Jag kommer att tänka på Kjellgren Kaminskys idé för Heden: http:​/​/​www.​designboom.​com/​weblog/​cat/​9/​view/​5127/​new-​h.​.​

Intressant text förövrigt, Patrik.
 0
Ragnar Lind (26 Oktober 2012 17:50):
Gert Wingårdhs kårhusfasad och även de övriga Chalmersbyggnadernas fasader mot Sven Hultins gata är mycket slutna och avvisande. Grönskan på branten mittemot mjukar upp bakgatekänslan betydligt. Ska det byggas något där måste det bli något radikalt annorlunda än de befintliga byggnaderna (men med rådande arkitekturideal är väl risken betydande att man bygger i samma stil, och då blir gatan definitivt ett dike). Hobbitshålorna är i detta perspektiv inte så tokigt ändå.
Man skulle kunna tänka sig smala stadsradhus i fyra våningar också, gärna med verksamheter längst ned. Viktigt med vertikalitet i uttrycket, ty det finns ingenting av detta någonstans på hela den gatan. Vertikalitet ger stadskänsla.
 0
Miriam (27 Oktober 2012 10:09):
Hobbithålor låter ju som en fantastisk idé :) Då behåller man ju ändå det gröna branten som verkar vara värdefull enligt SBK. Vad jag vet har det inte gjorts några studentprojekt på det aktuella området. Våra projekt baseras (nästan) alltid på platser som är har ett program och som kommer bebyggas inom en hyfsat snar framtid, tex masthuggskajen.
Tror tyvärr inte jag hinner bidra med några konkreta förslag till SBK, men man kan ju alltid lämna in ett yttrande där man trycker på möjligheten att få bebygga branten på något sätt.
 0
Johannes Westlund (11 November 2012 13:43):
Jag besökte Sven Hultins gata för bara någon dag sedan, jag behövde in till Cremona, som alltså är ett kårägt företag som säljer studentlitteratur och relaterat, och köpa lite böcker. Och jag slogs av att det egentligen enbart är kårhuset som så att säga vänder sig bort. Kårhuset har ju en väldigt tydlig framsida ut mot teknologgården och vänder baksidan mot gatan. Men övrig bebyggelse längs vägen vänder sig faktiskt i ganska stor mån mot gatan. Runt "Väg och Vatten" finns entréer, lite park och något cykelgarage. Inte speciellt stadsmässigt utformat med parkeringsplatser och husen lite indragna, men det är i alla fall ingen baksida. Så det är egentligen bara en liten del av gatan som helt utpräglat är en "bakgata". Frågan som återstår är hur man ska göra stället lite mera stadsmässigt. Det finns ju redan en del kreativa förslag :).

Jag tänker att det finns två scenarion att diskutera. Dels om branten bebyggs och dels om den inte gör det. Det första alternativet är antagligen roligare men det andra alternativet uppfattar jag som mera sannolikt.

Jag kommer välja att fokusera på vad jag anser är realistiskt. Jag tror inte branten kommer gå att röra, speciellt inte nära kårhuset, där det skulle behövas som mest. Det första problemet jag ser är att kårhuset ligger precis vid gatan medan allt annat är indraget med parkeringsplatser mellan bebyggelsen och vägen. Det blir alltså svårt att få vägen att komma nära större delen av befintlig bebyggelse. Förutom parken som öppnar upp och välkomnar in så kantas vägen av barriär i form av häckar (och träd) vilket blir det andra problemet. Det tredje problemet är att fotgängare har en liten smal minitrottoar att gå på jämte en relativt trottoaren bred väg.

Jag funderar på om det skulle göra något att ta bort häcken, behålla träden och bredda trottoaren på bekostnad av häcken och eventuellt bilparkeringen? Kanske kan man göra en lösning där det blir "fickparkering" av parkeringsrutorna som idag är mot häcken och den sidan mot byggnaderna behållls för att därmed skapa lite mera utrymme för fotgängare och också försöka lyfta in den olyckligt indragna bebyggelsen?

Då återstår frågan om kårhusets baksida, och där är jag helt lost. Vad finns för möjligheter?
 0
Daniel Andersson (11 November 2012 15:42):
Johannes W: Jag utgår främst från fotgängare. Om vi då tittar på stråk, ser jag huvudnoderna: Landala torg-Chalmers spårvägshållplats-Teknologgården-A-entrén-V-entrén-Chalmers teknikpark entré-Mossen-Chalmers studenthem. På Teknologgården finns också kopplingen till Chalmers Tvärgata. Chalmers inre område inklusive Teknologgården kan idag upplevas halvprivat. Det är ett problem om man vill få flöden över området vilket verkar vara ambitionen att döma av programmet i fråga. Chalmers entré har lite drag av ´borg´med trappor som markerar eget område och en låg port att gå genom vid Palmstedtsalen. Trafiksituationen runt Chalmers hållplats gör att en rak förlängning av Landalagatan nog är svår att få acceptans för. Men, det borde gå att byta plats på körbana och GC-bana från Landalagatan mot Chalmersplatsen så att stråket mot Teknologgården blir rakare. Trappstegen kunde kanske också tas bort och porten vid Palmstedtsalen rivas. Att leda biltrafiken över Teknologgården tror jag inte på, möjligen en gårdsgata för de med mål där, men det skapar nog mer problem än det löser. Över ytan framför A-entrén (söder om A-dammen) skulle Sven Hultins gata kunna ledas in mot husen. Söderut skulle nya byggnader då kunna uppföras väster om gatan.

När det gäller stråket längs branten (Sven Hultins gata), är det en fortsättning på stråket Södra Viktoriagatan-GC-vägen väster om Landala-Holtermansgatan. Kopplingen mellan GC-vägen väster om Landala och Holtermansgatan är idag svag med en brant och smal gångväg. Den borde förbättras. Holtermansgatan väster om Holtermanska är också lite av bakgata. För att binda ihop Holtermansgatan med Sven Hultins gata behövs en GC-passage väster om (ovanför) Chalmers spårvägshållplats. Sven Hultins gata förbi Chalmers har en ganska enkel profil med, som du säger, smal trottoar, och på andra sidan ett grävt dike med gångbana uppe i branten. Det är ändå en naturlig väg för de som är ute och joggar och skall till Mossen från Landala tex. Baksidan av kårhuset känns lite hopplös. Kanske kunde man öppna fler entréer där, men det är inget naturligt skyltläge. Några har ställt upp ett delat oljefat som grill på andra sidan gatan vid tillfälle så det händer att det är liv där också. Diket är praktiskt, men ett täckdike skulle vara mer urbant och ge möjlighet att bredda gatan. Söderut tänker jag som sagt att gatan flyttades österut mot befintliga hus och att ny bebyggelse möjliggjordes väster om gatan. Gångvägen längs branten skulle kunna vara kvar väster om byggnaderna.
 0
Johannes Westlund (11 November 2012 18:35):
Jag är starkt emot en rivning av portalen. Förutom att den är grymt snygg är det också en övertäckt gångbro, och har alltså en funktion. Omdesigna med mera glas (likt mellan matematiska vetenskaper och fysik?) och flytta loggan till kårhuset? Går det att odla någon känsla att campus inte är ett Gated Community? För Chalmers Campus Johanneberg har ju ett hyfsat unikt läge som gör att det går att integrera. Det finns som du säger naturliga stråk som går därigenom. En sak som borde göras är att göra en naturlig passage vidare till Sven Hultins gata från teknologgården och att denna i hela övriga sträckningen får bli inbjudande. Då får man kanske accpetera att kårhusets baksida är usel för lösningen blir mest en bypass.

Jag delar din uppfattning att det är en dålig idé att ta in biltrafik på teknologgåren utöver det som måste vara där (hantverkarbilar, volvo-demo-lastbilar och vad annat som dyker upp). En av de charmigaste egenskaperna längs de flesta stråken inom Chalmers är att de är i stort sett helt bilfria.
 0
Patrik Höstmad (11 November 2012 20:56):
Johannes W och Daniel A:
Bra synpuynkter och idéer för ett kommande yttrande från Yimby!

Mitt emot kårhuset där det finns grill-oljefat är gångvägen i branten relativt långt från gatan. Det finns ett ganska brett flackt området mellan gatan och där branten tar vid. Jag uppskattar att ett smalt hus á la gamla landshövdinghus lätt skulle kunna få plats utan att sjäva branten behöver röras.

Vad gäller Sven Hultins utformning med smal trottoar på ena sidan och dike på den andra så har den karaktären av mindre led. Bilar har generellt mycket höga hastigheter. (Farthindret utan för Arkitektur visar att Trafikkontoret gjort samma observation). Jag ser gärna (oavsett vad man gör med branten) bredare trottoar som Johannes W föreslog och att det ska finnas trottoar på båda sidor.

Det vore även ett lyft med enheltlig beläggning av gångvägar från Landalagatan över Chalmers hållpats och Chalmersplatsen. På Chalmersplatsen får gångvägen delas likt ett Y, dels mot att gå under porten och dels mot Sven Hultinsgata.

"Porten" eller "gångbron" är helt enkelt Chalmers styrelserum. Klassisk maktförstärkande arkitektur. Alla studenter och anställda ska gå under styrelsens rum varje dag så de känner vem som bestämmer och inte får för sig att ta egna intiativ :)
http:​/​/​chalmersfastigheter.​se/​assets/​images/​projects/​s.​.​

Jag tror det kan bli svårt att få med Chalmers på en rivning av sitt styrelserum. Tavlor med alla rektorerna avportreterade finns i rummet. På bilden oven ser man dem inte. De kanske har hamnat någon annan stans efter renoveringen eller så hade de inte hunnit fått upp dem när fotot togs.

Man skulle kunna ersätta den tunga stora metalliska CHALMERS med något i stil med "Vi hälsar ALLA välkomna till Mossen och Chalmers". Inte speciellt kärnfullt men det kan vi fila på. Det viktiga är andemeningen att bjuda in istället för att sätta gräns.
 0
Daniel Andersson (11 November 2012 22:00):
Jag är inte särskilt hård på att portalen skall rivas. Mer att inse att den kanske har en symboleffekt som är problematisk om vi vill ha in folk på Chalmersområdet. "Chalmers über alles" kanske kunde vara nåt för portalen (obs, ironi; det är engelska som gäller på Chalmers, så "Chamers above all" får det väl bli i så fall :)).

Ett annat gångstråk som kunde göras tydligare är det från Chalmers Tvärgata över Johanneberg, bakom Artisten till Korsvägen-Lisebergs stn. Det är rätt många riktningsändringar om man säger så. Säkert är det svårt att göra om själva gatustrukturen i det "färdigbyggda" Johanneberg, men skyltning och kanske enhetlig beläggning (färgad asfalt?) borde kunna hjälpa en bit på vägen. Lite intressant som exempel på att det inte är bara modernistiska områden som har en 'trasslig' gatustruktur.
 0
Johannes Westlund (11 November 2012 22:35):
Daniel Andersson: Jag är osäker på om det existerar ett sådant stråk i praktiken. Det är lite långt för promenad kan jag tänka. Jag vet att det inte borde ta mer än 15-20 minuter, jag har promenerat ner längs Eklandagatan ett antal gånger, men hur många går så långt i vardagen?
 0
Daniel Andersson (11 November 2012 23:02):
Johannes W: Kollar på kartan och ser att närmaste vägen från
Chalmers Tvärgata till Korsvägen nog är att gå bakom Rotary studenthem mot Eklandagatan. Den väg jag tänkte på gick jag dagligen under flera års tid: från Kemivägen, alt. passagen mellan Kemi och Chalmersbiblioteket, upp Vidblicksvägen, nerför Viktor Rydbergsgatan förbi Vasaskolan, där går du nerför en trappa, korsar Lennart Torstenssonsgatan, förbi ett studenthem till Lyckans väg, ner mot Näckrosdammen på Olof Wijksgatan, snedda över lekplatsen och vidare på gångväg över gräsmattan norr om Humanisten och slutligen nerför trapporna mot Korsvägen. En fin gångväg, men inte helt lätt att hitta om man inte känner till den.
 0
Johannes Westlund (11 November 2012 23:19):
Jag vet att den vägen existerar, jag har promenrat där någon gång bara (och gått fel några gånger på vägen). Så den fysiska existensen av någon form av väg ifrågasätter jag inte. Men om du tror att det går att göra ett bra stråk där så tänker inte jag vara den som är den. Jag har mycket bristfällig koll på hur det skulle kunna tänkas fungera.
 0
Ragnar Lind (11 November 2012 23:51):
Jag har lagt märke till att Chalmers Tvärgata ligger i en direkt tänkt förlängning av Dammgatan (bland landshövdingehusen på berget). Här kan man i alla fall inbilla sig ett stråk. Naturligtvis är det orealistiskt, kårhuset ligger i vägen, dessutom är väl berget för brant för en rak trappa upp till Dammgatan (trapporna upp till Kolonigatan går "snett" för att neutralisera branten).
 0
Emanuel Alfredsson (13 November 2012 17:20):
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.