Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala

 
Yimby Göteborg har lämnat in ett yttrande över Stadsbyggnadskontorets förslag till "Program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala". Yttrandet är ett resultat av diskussionerna på forumet och i samband med inläggen Workshop och verkstad i Vetenskapsstaden och Program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala.


Det viktigaste med nya hus är att de inte syns. Svensk stadsplanering år 2012.


Vi är generellt positiva till programmets övergripande idéer som till stora delar medger förtätning och mer blandstad. Men vi ser också en fara i att de föreslagna åtgärderna inte kommer infria ambitionen att integrera Chalmers med staden. Det är för lite fokus på att skapa bebodda, utnyttjande och levande urbana miljöer inom Chalmersområdet och framförallt längs stråken som omger Chalmers. I många formuleringar låter det som det önskade resultatet är klassisk hus-i-park miljö.

Så vi har skickat med en hel del förbättringsförslag!

Yttrandet följer i sin helhet.

YTTRANDE

Yimby Göteborg är mycket positiva till många av ambitionerna i planförslaget "Program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala". Det finns en stor bostadsbrist i Göteborg och det finns många urbana sår som behöver läkas. Yimby Göteborg instämmer helt i målsättningen att förtäta centrala ytor som idag är glest bebyggda, för att på så sätt läka ihop staden, skapa fler bostäder och också skapa större urbana värden.

Det är glädjande att se att Mossen och Landala får vidareutvecklas mot tätare, attraktivare och mer levande stadsdelar som dessutom får tillgång till ett högkvalitativt grönområde i from av en ny stadspark. Det är även positivt att se att planen har ambitionen att integrera Chalmers med den omgivande staden.

Förslaget behöver dock förbättras på ett antal mycket väsentliga punkter.

Landala
Planförslaget för Landala är generellt mycket bra och kommer leda till fler bostäder, fler verksamheter i bottenplan och fler och mer levande gator och platser. Vi ser positivt på att Landala torg och Kapellplatsen kompletteras med bebyggelse som stärker torget som ett lokalt centrum. Vi välkomnar att planen medger påbyggnader och tillägg i befintliga bostadskvarter, på tak, på gårdar och i kanter. Förslagen på kompletteringar längs Aschebergsgatan är mycket viktiga. Dels för att tillgodose behovet av bostäder och levande blandstad. Dels för att få en stadsmässig och levande koppling till Chalmersplatsen och Guldheden. Förslaget att bredda gatan genom en linjeskärning av berget med tillägg av bebyggelse är helt enkelt lysande.

Bredden på Landalagatan och Amund Grefwegatan och de tillbakadragna och mycket slutna fasader som kantar dessa gator skapar otrygghet efter mörkrets inbrott. Det är därför mycket viktigt att planen gör ett tillägg om behovet av att öppna upp fasaderna längs Amund Grefwegatans norra sida (centrumhuset) och längs Landalagatans östra sida för att göra dessa gator mer levande och trygga. Alternativt till att öppna upp fasaderna kan verksamhetslängor i en våning byggas i anslutning till/framför fasaderna (som på Norra Gubberogatans östra sida). Plats finns då både Landalagatan och Amund Grefwegatan är extremt breda med sin förortskaraktär (vilket även konstateras i planförslagets bifogade underlag).

Vi anser även att det är viktigt att stärka och tydliggöra gång och cykelstråket Södra Viktoriagatan-Holtermansgatan-Chalmersplatsen-Sven Hultins gata. Som exempel är idag cyklister som vill från Egnahemsvägens början i Landala ner till Holtermansgatan förpassade till en trottoar samt att köra över höga kantstenar. Markparkeringen längs den västra delen av Holtermansgatan är inte effektivt utnyttjande av central mark utan bör istället användas för att bygga stad.

Mossen
Vi ser positivt på att Mossen inramas med ny tät bebyggelse mot Gibraltargatan och att dessa byggnader uttryckligen ska ha lokaler i bottenvåningarna. Byggnaderna förstärker effektivt Gibraltargatan som stadsgata och skärmar Mossen från Gibraltargatans larm. Vi tycker att det är ett mycket positivt inslag att en ny stadsdelspark planeras mellan Mossen och Chalmers. Det är just den typ av kvalitetshöjning av Mossen som ger en målpunkt som kan generera flöden av människor genom Chalmersområdet som annars är öde under stora delar av dygnet och under sommaren. Parken kommer även vara viktigt för boende på Guldheden och i Övre Johanneberg som annars är förpassade till grönytor med otydlig funktion i sina hus-i-park-områden.

Chalmers
De övergripande idéerna och planerna för Chalmersområdet är bra där målet är att stadens ska bjudas in i området med hjälp av byggnader som har funktioner som attraherar övriga staden. Men planen bör stärka kopplingen mellan Landala och Chalmers/Mossen via Sven Hultins gata, kräva tydligt urbana miljöer som genererar stadsliv, och avskaffa begränsningen av höjd på byggnader inom området.

Då bostäder är avgörande för att skapa en stad som är levande dygnet runt och sommartid behövs fler bostäder i området. Det bör uttryckligen placeras byggnader med bostäder även längs Gibraltargatans västra sida och längs Sven Hultins gata. Just kopplingen mellan Landala och Chalmers måste stärkas via Sven Hultins gata. Enligt planförslaget förblir kopplingen från Landala till Mossen via Kårhusets baksida, Geniknölen och A-dammen svag med åtminstone 300 m bakgata. Sven Hultins gata måste tillföras bostäder och verksamhetslokaler som vänder sig mot gatan för att skapa en reell koppling och en trygg miljö. Detta måste vara utgångspunkten och hur eller om landskapsbrantens kvalitéer kan tillvaratas måste komma i andra hand.

Som inspiration till de tjänstemän och arkitekter som arbetar med planen bifogar vi följande tre förslag på hur Chalmers och branten upp mot Guldheden skulle kunna bli få världsunikt hållbar lösning och bli en turistattraktion som sätter Göteborg och Chalmers på kartan:Sven Hultins gata upplevs idag som led då den endast kantas av trottoar på en sida och saknar bebyggelse i direkt anslutning mot trottoaren. Biltrafikens hastighet blir därför generellt över skyltad hastighet. Hastighetshindret utanför A och V-entrén visar att trafikkontoret gjort samma bedömning. Sven Hultins gata måste förses med trottoarer på båda sidor och ges en utformning som håller nere fordonshastigheterna.

Förslaget om att bebyggelsen närmast Mossen ska utformas med en öppenhet och tydliga siktlinjer mot Mossens grönska och att mossens natur tillåts flyta in i Chalmersområdet för ett grönare campus bör revideras. Risken är att resultatet blir hus-i-park med alla dess negativa följder. För att på riktigt bjuda in riktiga människor till Mossens grönska är det av yttersta vikt att säkerställa ett urbant befolkat stråk utmed Sven Hultins gata.

Förslaget att ge Chalmers tvärgata blandade funktioner som bostäder och service är mycket bra. Dock är det oklart vad det innebär att gatan även ska vara ett "sammanhängande rekreativt grönstråk". Det är mycket olyckligt om utfallet blir hus-i-park. Hus-i-park genererar inte en levande miljö och är inte yteffektivt. Tydligare krav bör ställas för att säkerställa en urban miljö som genererar stadsliv. Grönstråket utmed Chalmers tvärgata bör baseras på alléplanteringar utmed en gata som kantas av byggnader.

Vi ser positivt på att stärka kopplingen mellan Sven Hultins gata och Dr. Fries torg vid den södra delen av skjutbanegatan. Denna koppling är idag obefintlig då befintlig trapp och cykelväg är båda väldigt smala, slingrande och delvis igenvuxna utmed sidorna. De kopplar otydligt till gatustrukturen. En stadsgata eller gångfartsgata vore en naturlig koppling mellan Eklandagtan och Guldheden. Det borde åtminstone gå att bygga ett tydligare stråk för gångtrafikanter och cyklister. Kanske kan man lägga gångvägen och cykelvägen sida vid sida med en bredd av åtminstone 10 m och med tydligare kopplingar till befintlig gatustruktur. Eller varför inte anlägga en magnifik trappa eller en unik bergbana/hiss.

Slutligen bör begränsningen av höjd på byggnader inom Chalmersområdet avskaffas. Att bebyggelsen i området ska "underordnas den karaktäristiska topografin" är en subjektiv bedömning och rent nonsens. Det är mycket mer yteffektivt att låta Chalmers även växa på höjden och inte bara växa genom att förbruka markresurser. Låt Chalmers växa på höjden och låt staden i form av bostäder och verksamheter växa in på alla de markparkeringar som finns på Chalmersområdet.

Det är mycket viktigt med verksamheter i bottenplan på den nya bebyggelsen, då detta i stor utsträckning saknas i hela närområdet (främst inom Chalmersområdet, Guldheden och Johanneberg) vilket egentligen ligger mycket centralt. Erfarenhet har visat att det oftast inte räcker att medge lokaler i bottenvåningarna. Det måste istället fastlås i programmet att bottenvåningarna skall vara lokalanpassade. Annars är det sällan exploatörerna väljer att göra så. För att skapa tillgänglighet och stadsrum är det mycket viktigt att bottenvåningarna lokalanpassas och att man inte cementerar bort möjligheten till verksamheter redan på programstadiet.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Sven R (3 December 2012 10:40):
Jag gillar monumentaltrappan upp mot Landala egnahem. Hobbithålorna känns mindre vettiga. Det blir för liten explaotering. Chalmers har ett latent expansionsbehov så det är bättre att branten lämnas fri tills dess man behöver bygga något nytt.

Kommunens skrivning om "den karaktäristiska topografin" är märklig. I närområdet finns redan några av stadens mest kraftfulla husvolymer och några nya höghus skulle knappast förstöra stadsbilden. Tvärtom tycker jag det vore önskvärt att högskolan synliggörs i stadsbilden.
+1
Börje (3 December 2012 10:48):
I sammanhanget är det värt att nämna påbyggnaden av matematisk centrum, hela byggnaden blir studentbostäder.

Granne blir nybyggda Brf Alfa.
http:​/​/​www.​hsb.​se/​goteborg/​alfa

Sist men inte minst, hur blir det med Semren & Månsson projekt i korsningen Eklandag-Gibraltarg, där bilverkstan låg?

Det händer alltså mycket i ett och samma område, det kommer att leva upp när det blir klart!
 0
Matthias H. (3 December 2012 13:12):
Börje, ett jättetråkigt uruselt förslag ligger på SBK hemsida angående den korsningen.
 0
Olof Antonson (3 December 2012 14:16): Online
+1
Patrik Höstmad (3 December 2012 16:41):
Jaha, där har vi ett renoldat verksamhetshus i korsningen Eklanda-Gibraltar och ett renoldat bostadshus på gamla Matematiskas gräsmatta. Tänk om man tagit två våningar av de fyra från verksamhetshuset och lagt i bottenplan på bostadshusen. Och sedan bygg ett antal våningar bostäder ovanpå verksamhetshuset.

Nu konstaterar man i planen för verksamhetshuset att "Bostadsändamål är inte längre lämpligt då riktvärden för buller för bostad inte uppnås." och "Planområdets bullernivåer ligger idag på 63-66 dBA, ekvivalent. Det rekommenderade riktvärdet på 55 dBA för bostäder överskrids."

Här missade man att Göteborgs kommulala tillämpning av riktvärde för trafikbuller medger dock (enligt Boverkets rekommendation) att: "Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad ligger mellan 55-60 dBA, och då under förutsättning att tyst sida, högst 45 dBA vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 dBA vid fasad, klaras." och "När den ekvivalenta ljudnivån utomhus på någon fasad för bostaden är mellan 55 och 65 dBA ska lägenheterna vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats mot den tysta (45 dBA) eller ljuddämpade (50 dBA) sidan för samtliga boende i lägenheten."
(Denna tillämpning används mer som regel än undantag och nu senast i planförslaget för Götaverksgatan/Lindholms allén).

Tittar man sedan på de resultat som redovisas i tabell ligger alla under 64 dBA. Var 66 dBA kommer ifrån är oklart. Från Plan 3 är nivåerna under 63 dBA samtidigt som ljuddämpad sida finns. Hade kvartersutformningen dessutom gjorts mer konsekvent för att skärma baksidan hade nivåerna varit ännu lägre.

Bostäder hade varit möjliga.
 0
Christer (5 December 2012 01:33):
Matthias H. : "Börje, ett jättetråkigt uruselt förslag ligger på SBK hemsida angående den korsningen. "

-SBK? menar du denna: http:​/​/​www.​sbk.​se/​ eller denna: http:​/​/​www.​sbk.​se/​ ?

:)
 0
Christer (5 December 2012 01:33):
Edit * www.sbk.nu
+1
Sven R (5 December 2012 03:28):
Han menar nog www.sbk.nu eftersom det handlar om en korsning ;-)
 0
Olof Antonson (5 December 2012 11:50): Online
Jag länkade till förslaget på bilverkstadstomten i ett inlägg direkt under Matthias H.s ...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.