Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Sisjövägen

 
Yimby Göteborg har lämnat in ett yttrande över Stadsbyggnadskontorets förslag till "Detaljplan för Bostäder vid Sisjövägen". Yttrandet är ett resultat av diskussionerna på forumet.

I planen får vi ett mycket bra exempel på hur stadsplanering år 2012 inte bör bedrivas. Planen försöker behålla ett grön- och rekreationsområdes kvaliteter genom att fylla det med en gles matta av hus-i-park och radhus. Men i praktiken har hela grön- och rekreationsområdets kvaliteter försvunnit, och detta utan att ersättas av urbana kvaliteter. Planen är rent ut sagt dålig. Så dålig att vi till och med ifrågasätter om detta område är lämpligt för exploatering.Hur kan bebyggelse spridas ut maximalt över ett grön- och rekreationsområde? Planförslaget har lösningen.

Yttrandet följer i sin helhet. (Bilder och bildtexter är inte en del av yttrandet utan är infogade i efterhand).

Yttrande

Yimby Göteborg är generellt sett positiva till ett ökat bostadsbyggande. Det finns en stor bostadsbrist i Göteborg och det finns många områden som är lämpliga att bebygga, för att på så sätt läka ihop staden, skapa fler bostäder och också skapa större urbana värden. Men vi är ytterst kritiska till det glesa, utspridda, modernistiskt omoderna, hus-i-park-förslag som presenteras. Det saknar urbana kvalitéer och äter med sin gleshet upp ett helt grön- och rekreationsområde. Planen är rent ut sagt dålig.

Vi ifrågasätter om detta område är lämpligt för exploatering. Dels med tanke på områdets naturvärden men framför allt med tanke på stadens övergripande utveckling. Det finns många betydligt mer lämpliga exploateringsområden ur ett strategiskt perspektiv, områden där förutsättningarna för överensstämmelse med översiktsplanens blandstadsambitioner är avsevärt större. Insisterar man på att exploatera detta område krävs dock vissa genomgripande strukturella förändringar av planförslaget, vilket vi redovisar i det följande.Lämpligt för exploatering?


Detaljplanen nämner inte stadsmiljö, stadsliv, eller stadsrum

Göteborgs Stads Översiktplan är tydlig med att attraktiv stadsmiljö och ett rikt stadsliv ska ges förutsättningar i planeringen:

"2. attraktiv stadsmiljö

Göteborgs planering ska ge förutsättningar för en attraktiv stadsmiljö och ett rikt stadsliv. En attraktiv stad kännetecknas av komplexitet med blandning av funktioner, en visuell mångfald och möjligheter till möten mellan människor. Blandstad eftersträvas både vid omvandling av de centrala förnyelseområdena och vid komplettering av övriga områden. Människors möjligheter att röra sig och vistas i stadsrummen ska vara utgångspunkten i planeringen. Det blir allt viktigare att använda gröna ytor och vatten som gestaltande element i en stad som byggs tätare. Tillkommande bebyggelse ska berika staden och komplettera omgivande bebyggelse på ett tilltalande sätt. Allt byggande bör anpassas så att miljöpåverkan minimeras."

Detaljplanen för Sisjövägen behandlar inte stadsmiljö, stadsliv, eller stadsrum. Det är i och för sig är logiskt då planen gäller ett bostadsområde men inte en stadsmiljö enligt översiktplanens intentioner. Bostadsområde är inte stad. Stad är inte bostadsområde. Trots detta konstateras att "Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen". Vi tycker detta är besynnerligt.Stadsmiljö? Stadsliv? Stadsrum? (Illustration från planförslaget)


Hus-i-park hör inte till år 2012

Att år 2012 planera ett nytt hus-i-park område med en estetik och stads- och trafikplanering i princip tagen direkt från grannskapsenheternas eller miljonprogrammets glansdagar är märkligt. Om det är någonting som vi har lärt oss under de decennier som gått sedan grannskapsenheterna och miljonprogrammet färdigställdes så är det att denna typ av bebyggelsetypologi inte är utan sina inneboende problem.Punkthus-i-park enligt Stadsbyggnadskontorets skrift Stadsbyggnadskvaliteter


Johan Rådberg(KTH) gjorde år 2000 en studie om vilka typer av boende som är attraktiva. Undersökningen visar att villor är attraktivast, följt av klassisk kvartersstad. Punkthus, lamellhus och loftgångshus är enligt undersökningen det minst attraktiva. Värt att poängtera är att denna undersökning endast tar hänsyn till just bebyggelsens typologi, alla andra faktorer räknas bort. En senare studie som pekar i samma riktning är "Värdering av stadskvaliteter" från 2011 där Spacescape AB och Evidens BLW AB var uppdragsansvariga. Avhandlingen, "Mer park i tätare stad", Alexander Ståhle (Arkitekturskolan KTH, 2005), visar att den upplevda tillgången till grönska, liksom nyttjandet av denna, ökar när man har en mer stadsmässig planering:


"Från ett parkplaneringsperspektiv är frågan om utnyttjandefrekvens mest intressant. De flitigaste parkbesökarna återfinns enligt undersökningen (...) i innerstadens stadsdelsområden. Högst ligger Östermalm med 69 % och Maria-Gamla-stan med 61 % som besöker parker "någon gång per vecka" eller "dagligen". Vantör ligger på 43 %, och Rinkeby, ett renodlat miljonprogramsområde, på 38 %."
 

Hus-i-park har många inneboende problem

Gränserna kring punkt- och lamellhus blir löst definierade och åtskillnaden mellan vad som är privat mark, och offentlig mark, blir otydlig. Vi vet idag genom forskningen att just åtskillnaden mellan vad som är privata och allmänna rum är ytterst viktigt för såväl trivsel som den upplevda tryggheten i ett område.

Punkt- och lamellhus förvägrar barn i området trygga och trafikskyddade innergårdar, liksom lugna och välbesökta kvartersgator, och trivsamma och välbesökta parker. Helt enkelt vad vi kallar trafiksäkra lek- och vistelsemiljöer.

Punkt- och lamellhus ökar generellt bullerexponering hos de boende jämfört med kvartersstad. Med kvartersstad skapas enkelt tillgång till en tyst sida genom en sluten innergård. För punkt- och lamellhus blir lösningen antingen att placera byggnaderna långt från gatan (som då blir väg) eller att husen förbinds med glasade partier som sluter öppningar.

Exploateringstalet för fristående byggnader är mycket lägre än för slutna kvarter vid en given byggnadshöjd. Planen förstör grönområdets kvalitéer genom att sprida ut bebyggelsen och detta utan att skapa stadskvalitéer.
 

Planen måste revideras från grunden

Yimby Göteborg anser att om området över huvud taget ska exploateras måste planen revideras från grunden. Den reviderade planen måste i enlighet med översiktplanen fokusera på att skapa stadsmiljöer och ett rikt stadsliv och anpassas så att miljöpåverkan minimeras.
 

Bygg tät kvartersstad - spara grönområdet

I praktiken innebär detta att bebyggelsens typologi för flerbostadshusen måste ändras från glest hus-i-park-område till tät kvartersstad. För att spara så mycket som möjligt av grön- och rekreationsområdet bör den täta kvartersstaden koncentreras till utmed de befintliga Sisjövägen och Askims Domarringsväg. Tät kvarterstad kommer att spara avsevärt mer av grön- och rekreationsområdet än liggande förslag med hus-i-park. Om en gata som kopplar Sisjövägen till Askims Domarringsväg är nödvändig skall tät kvartersstad även koncentreras till att ligga utmed detta stråk. Även Radhusen bör införlivas i kvartersstad för effektivt utnyttjande av mark. Höjdskillnader är inga hinder för kvarterstad. För inspiration kan bebyggelsen mellan Linnégatan och Nordhemsgatan studeras.
 


Traditionell kvartersstad enligt Stadsbyggnadskontorets skrift Stadsbyggnadskvaliteter


Vi vet av historien att färdigplanerade enklaver som i planförslaget är mycket dåliga på att möta en föränderlig framtid. Planen måste utformas så att området kan möta framtida förändringar i behov. Planen måste helt enkelt medge att en framtida förtätning med fler gator och kompletterande byggnader är möjlig.
 

Lokalanpassa bottenvåningarna

Det är mycket viktigt med verksamheter i bottenplan på den nya bebyggelsen, då blandstad förutsätter att möjligheter för verksamheter finns lokalt. Erfarenhet har visat att det oftast inte räcker att medge lokaler i bottenvåningarna. Det måste istället fastslås i planen att bottenvåningarna skall vara lokalanpassade. Annars är det sällan exploatörerna väljer att göra så. För att skapa tillgänglighet och stadsrum är det mycket viktigt att bottenvåningarna lokalanpassas och att man inte cementerar bort möjligheten till verksamheter.Inga lokaler eller bokaler i förslaget. (Illustration från planförslaget)


Bottenvåningarna bör, där förutsättningarna för kommersiell service anses vara för dåliga, utformas som så kallade "bokaler". Det innebär att takhöjd och andra delar av uppförda lägenheter anpassas så att de i framtiden kan göras om till lokaler om eller när ett sådant behov uppstår. Detta är avsevärt svårare att åtgärda i efterhand.
 

Skapa stadskvaliteter inom planförslaget

Området norr om detaljplaneområdet består av idag av lador för handel, kontor och service. Området är tänkt att över tid förvandlas till någon form av blandstad. Detta kan dock inte tas som en ursäkt för att undgå att skapa de av översiktplanens nämnda stadskvaliteter i detaljplanen för Sisjövägen.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Christopher (6 December 2012 01:39):
Mycket bra skrivet. Husen borde som sagt koncentreras för att på så vis ta vara på både naturområdet och få ut mer av boendeområdet
Kanske skulle kvarter kunna byggas runt ett större relativt orört naturområde för att på så vis ta tillvara på naturen samtidigt som naturområdet fungerar som en central mötesplats för grannskapet där ex gemensamma aktiviteter som midsommar och kräftskiva kan firas, barnen kan träffas och klättra i träd, pensionärerna kan promenera osv.
 0
Olle Jansson (6 December 2012 09:46):
Nu tycket jag att du är lite hård mot grannskapsenheter och miljonprogram. I dessa fanns i alla fall vissa tankar kring mötesplatser och lokal service. Vad denna plan erbjuder är att via en promenad genom sly och/eller över en bilväg ankomma ett bilburet, externt köpområde.

En plan likt den ovan skulle ju fungera OM den omgavs av faktiska skogsområden och inte andra bostadsområden, vägar och köpområden. Det vill säga, om de erbjöd de boende de den försöker låtsas erbjuda. Som Christopher är inne på ovan så skulle la exempelvis typologin öppen storgård i park (eller kanske snarare park i öppen storgård) vara mycket bättre.
 0
Hannes Johansson (6 December 2012 10:08):
Det är Yimby som gemensamt tagit fram yttrandet, så "vi" är i så fall lite hårda ;)
 0
Matthias H. (6 December 2012 11:09):
Det är ju egentligen ofattbart att detta förslag har tagits fram, det är ju så genomuruselt av SBK. Den allmänna diskussionen går mer och mer mot förtätning och byggande av riktig stad och så smyger dom in ett sånt här hemskt förslag. Knäckande.

I alla fall oerhört skönt att vi fick in ett yttrande. Men hur många gånger ska vi behöva påpeka samma sak för SBK? Kan dom inte sluta plita ner sina urusla förslag och istället fortsätta i den anda som förslaget kring Gamlestads Torg anger.
 0
noname (6 December 2012 13:17):
Jag bor gärna i hus i park..... dock är min definition av park inte 10x10m gräsplätt utanför entren, utan låt säga 10 hektar skog kring huset (herrgården?)... Våra politiker måste sluta använda "park" när de menar "liten ghetto-yta"!
Sluta slå sönder de fåtal kvarvarande naturytorna i göteborgs-trakten! (Bygg dock gärna tätt i dess utkanter så fler kan njuta av naturen med några fåtal kliv ut i skogen från sitt boende.)
 0
John_gbg (6 December 2012 19:04):
Tur att yimbyn finns. Mycket bra skrivet som vanligt. Jag hoppas att många politiker och andra beslutsfattare är här inne och läser då ni förklarar hur en stad ska byggas på ett pedagogiskt och enkelt sätt. Dock tror jag att vi får störst genomslagskraft då vi visar på ett allternativ som i fallet med bostäderna vid lindholmen. Det finns inga arkitektstudenter som är här inne och behöver ett case?
 0
Matthias H. (6 December 2012 19:55):
Noname, då håller du ju med yimby om att detta förslag är uruselt förstår jag och att det finns mycket bättre, centralare ställen att bygga på och därmed förtäta stan.

John, yimby anser nog att det bästa vore om man inte byggde här alls. Det är bättre att vi bygger på mer centralare ställen och därmed förtätar staden. Det var nog därför som ett alternativt förslag inte plockades fram.

Om man nu måste (gud tvingar SBK) bygga här tycker jag att man ska börja i kanten längst ner mot industriområdet och då bygga slutna kvarter. Endast en mindre del av grönområdet hade då behövts ta i anspråk för att nå samma antal bostäder. Sen kan man i takt med tiden arbeta sig uppåt med slutna kvarter. Men som sagt, det finns många centralare ställen att bygga på. Prippstomten t ex där man skulle kunna riva nuvarande byggnader och få in många kvarter och därmed öka kundunderlaget för en spårvägslinje mellan Mölndal o Frölunda ytterligare.
 0
Johannes Hulter (6 December 2012 22:38):
John/matthias: Alternativet står ju i yttrandet. :) Ska man överhuvudtaget ge sig på att utvidga staden åt detta håll så bör det vara med kvartersstad längs med de befintliga gatorna (Askim Domarringsväg + Sisjövägen).
 0
Håkan Tendell (6 December 2012 23:51):
Staden tycktes ha anammat en god utvecklingstrend, men så hamnar vi nu på ruta ett igen. Vad skall man säga? Det är som att någon tycker att Internet går för fort och byter ut sitt bredband mot ett 56k-modem. Varför lägger folk tid på att rita hus-i-park-förslag i vårt upplysta samhälle? Är det möjligtvis modern konst? Ja, men då skall ritningen hänga i ett galleri i ett blandstadskvarter och inte på stadsbyggnadskontorets hemsida. Ok, låt gå för att modern konst ibland syftar till att provocera. Det lyckades. Grattis till konstnären. Men sälj nu tavlan till högstbjudande och låt stadsplaneringen fortsätta i den goda riktning den hade börjat styra in sig.

Göteborg har skadeskjutits under alltför många decennier. Staden förtjänar ett bättre öde. Det handlar trots allt om en av Europas stora städer, och det är en stad fylld av miljöproblem, bostadsbrist, grov kriminalitet och social misär. Vi måste se till den stora helheten och skapa en stad som ger så goda förutsättningar som möjligt för folket som skall vistas i den: infödda, inflyttade, köpmän och turister. Det borde bli en stad som folk från hela världen kommer att längta efter att få bo i eller att få besöka åtminstone någon gång i livet.

Mina damer och herrar med makten i era händer: Var är den staden? Rita den! Köp färgpennor! Sätt igång! Visa vad ni går för! Ge allt ni har! Kom igen! Ni kan göra det! Ni har det i er! Våga tro på att ni kan skapa den spektakulära världsmetropolen!
 0
Mats O. (8 December 2012 00:29):
Den stadsbyggnadsideologi som för tillfället är "inne" stavas social blandning.

Nu ska man blanda villor, radhus, flerbostadshus (hyresrätter och insatslägenheter). Husen ska ligga lite trevligt bredvid varandra. Utkastade i ett område med gröna omgivningar och separerade från p-platser och lokalvägar, alltså inte längre rena villaområden eller hyreshusområden.

För övrigt är Sisjön/Askim ett av Göteborgs populäraste områden att bo i för unga barnfamiljer så det kommer inte vara några problem att fylla dom relativt dyra hyreslägenheterna som byggs med "etniska svenskar mitt i livet".
+1
John H (27 December 2012 14:06):
Bra yttrande!

Utvecklingen i industriområdet norr därom är idag skrämmande ur stadsbyggnadssynpunkt, och planen riskerar att stärka de sämre sidorna. Troligen dröjer "blandstaden".

Liten källkritik bara kring Ståhles avhandling:
Högst ligger Östermalm med 69 %
Rinkeby, ett renodlat miljonprogramsområde, på 38 %."

Ståhle gör en massa fantastiskt arbete, men när han föreläste på min utbildning runt 2004 haglade kritiken kring just dessa två siffror, eftersom Karlavägen räknas som grönområde, emedan gatorna/stråken i rinkeby, nära nog samtliga kantade av träd, inte räknas. Istället kanske detta handlar om hur mycket man tycker om sina parker och hur stolt man är över dem? Det är i alla fall en källa som bör diskuteras.
 0
Patrik Höstmad (18 September 2013 22:00):
Planen har gått till granskningsskedet och samrådsredogörelsen är publierad.
http:​/​/​goteborg.​se/​wps/​portal/​invanare/​bygga-​o-​bo/​komm.​.​

Vi fick följande korta kommentar på vårt långa yttrande

"Kommentar: Planen är utformad med hänsyn till det mycket kuperade området där kraven på tillgänglighet omöjliggör en kvartersstad. Hänsynen till befintliga naturvärden bidrar till att en förhållandevis gles bebyggelse är följden."

Just påståendet att "kraven på tillgänglighet omöjliggör en kvartersstad" är väldigt konstigt och vi bör nog granska det närmare. Hur man tar hänsyn till naturvärde kan ju också diskuteras gör man det bäst genom att sprida ut bebyggelsen över hela området? Eller genom att koncentrera bebyggelsen och lämna större delar av naturen helt orörd? För mig är valet självklart det senare.
 0
Patrik Höstmad (18 September 2013 22:01):
Det blev följande som justeringar av planen som föreslås:

"Ändringar
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med förslaget.
Utöver mindre justeringar föreslås följande:
- De tre bostadhusen som tidigare låg vid Askims Domarringsväg placeras närmare gruppboendet med infart från lokalgatan. Specialboendet utgår därmed ur planen.
- En utökad byggrätt vid förskolan vilken även tillåter bostäder."

Vi fick inte gehör för något mao.
 0
Patrik Höstmad (18 September 2013 22:04):
Jag flyttar över följande följande kommentar av Matthias H., som hör till kommentarerna ovan och vilka jag först postade under fel inlägg:

Matthias H. (I dag 13:16):
Ja Patrik ofattbart. Varför ska dom då bygga här om dom inte kan bygga tätt? Tätt skulle ju innebära att mycket av naturen kunde sparas. Det är ju så fruktansvärt dumt.

Tycker vi återigen hävdar det dumma i att bygga överhuvudtaget och om dom ska bygga så ska dom se till så att det blir mycket tätare så naturen sparas...
 0
Hans Jörgensen (18 September 2013 22:30):
Herregud. Vad håller Gbg på med. Jo, bygger hus-i-park år 2013 när alla vet att det som behövs är förtätning i centrala stan (på de platser det är möjligt), mellanstan (stora möjligheter!) och i kring knutpunkter (det sista även i en del ytterområden som jag ser det).

Det byggs ändå en del i Gbg. Men det byggs inte enligt intentionerna i ÖP. Det planeras likadant som i vilken liten småkommun som helst (Askim tillhör väl fortfarande Gbg? Jo så var det ja.)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert