Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Gamlestads torg

 
Yimby Göteborg lämnar i dagarna in ett yttrande över planen för Gamlestads torg med omgivning vilken vi skrev om här för ett tag sedan. Vi tycker att planen är extremt lovande och innehåller mängder med trevlig läsning. Du hittar hela kommunens plan här.

Stöd gärna vårt yttrande eller lämna in ett eget, sista dag är 15 januari (du har ju hela helgen på dig!). Synpunkterna mailas som vanligt till sbk@sbk.goteborg.se.


Illustration ur detaljplanen. (White arkitekter)Yttrande

Yimby Göteborg är mycket positiva till Stadsbyggnadskontoret förslag till detaljplan för Gamlestaden. Området har en viss mängd bevarad stadsbebyggelse idag, men är mycket avskuren från resten av staden. Det är oerhört glädjande att läsa planens ambitioner om att bygga vidare på de stadskvalitéer som finns i området idag och skapa ny, levande kvartersstad. Vi hoppas att denna plan innebär ett första steg i att läka de många urbana sår som finns i Göteborgs nordöstra stadsdelar, och vi ser att denna detaljplan är ett i stort sett mycket bra sådant första steg. I samband med färdigställandet av den nya pendeltågstationen har området potential att bli en mycket vital stadsdel.

Vi delar fullständigt de ambitioner som presenteras i förslaget och ser dem som mycket viktiga och angelägna för både det aktuella området och för Göteborg i allmänhet: stadsmässighet, trygghet och vitalitet. Än mer glädjande är att detaljplanen inte enbart uttalar dessa ambitioner, utan att det även tar flera grepp som vi tror är helt nödvändiga för att också förverkliga dem. Det är viktigt att dessa vidhålls, så att ambitionerna faktiskt kan förverkligas. Punkter som presenteras i detaljplanen och som Yimby Göteborg anser måste vidhållas är till exempel:

1. Sluten kvartersform
Om man vill skapa en stadsmässig miljö är den slutna kvartersformen överlägsen de andra uppbrutna strukturerna som annars dominerat i princip alla detaljplaner de senaste decennierna, som punkthus, lamellhus eller halvöppna kvarter. Slutenheten främjar bildandet av stråk, skapar attraktiva gatumiljöer och tillåter en högre täthet som i sin tur skapar underlag för stadsliv.

2. Krav på lokalanpassade bottenvåningar
Erfarenheten visar att detaljplaner som endast medger lokaler i bottenvåningarna sällan mynnar ut i att lokalanpassade bottenvåningar faktiskt byggs. Istället blir resultatet av sådana detaljplaner i princip alltid att bottenvåningarna utformas för enbart bostäder. Därför är det mycket viktigt att planen tydligt kräver lokalanpassning i bottenvånginarna, om man vill skapa en funktionsblandad och levande stadsmiljö, just så som gjorts i den aktuella detaljplanen.

3. Variationsrikedom
 Yimby Göteborg anser att en variationsrik miljö är viktigt då man vill skapa en levande stadsmiljö, och därför är det mycket positivt att man i detaljplanen vill reglera utformning av bottenvåningar och fasader. En stadsmiljö behöver vara rik på intryck och inte vara monoton eller otydlig, som tenderar att bli resultatet om exploatörerna tillåts bygga alltför stora sammanhängande volymer. En småskalig fastighetsindelning och krav på tydligt definierade bottenvåningar är utmärkta metoder för att uppnå denna variationsrikedom. Vi anser dock inte att en minimigräns på 15 m för fastigheters bredd tjänar något syfte och att den för potentiellt ytterligare småskalighet helt bör tas bort .

4. Solvärden ska inte optimeras så att det motverkar övriga intentioner med stadsmiljön.
Det är viktigt att planens syfte att åstadkomma en tät stad av innerstadskaraktär får vara vägledande genom hela processen. Solvärden och andra detaljer ska inte få urvattna eller förändra detta syfte. Det finns ingen tidsangivelse för kravet direkt solljus i Boverkets byggregler varför regeln uppfylls för det norra kvarteret som har solinfall vid sommarsolståndet.

Sammanfattningsvis är detaljplanen lysande och om den genomförs utan att kompromissa med de för stadsmässigheten nödvändiga aspekterna så kommer det bli ett stort lyft för både Gamlestaden och hela Göteborg. Vi hoppas också att planen kommer utgöra en måttstock för framtida detaljplaner i Göteborg.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Matthias H. (10 Januari 2013 16:17):
Mycket bra.
 0
Matias Viström (10 Januari 2013 19:16):
Bra där!
+1
Lennart Andersson (10 Januari 2013 22:41):
Mycket bra! Integrera Gamlestaden med Bagaregården och låt Ånäsvägen bli en ny Aveny! Det skulle vitalisera hela området!
 0
Patrik Höstmad (13 Januari 2013 17:25):
Nu har SBK fått ett mail med mitt stöd för Yimbys yttrande.
 0
John T (14 November 2013 13:00):
Efter att i mitt stilla sinna funderat på vad som händer med planen så tittade jag in på kommunens hemsida. Det mesta ser ju mycket bra ut och det vore fantastiskt att få se lite stadsutvecklng i området. Lite orolig blir jag dock när jag läser samrådsredogörelsen.

Från trafikverkets yttrande:
"Trafikverket ser positivt på att bostäder och verksamheter blandas i en tät struktur. Det ökar
underlaget för kollektivtrafiken och skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet för alla samt ett
minskat bilberoende. Inslaget av bostäder kan dock inte överordnas betydelsen av att boendemiljöerna
blir acceptabla avseende dagens krav på hälsa och säkerhet. Det kan heller inte överordnas
vikten av att skydda järnvägens funktion i egenskap av riksintresse."

Från Länsstyrelsens kommentar:
"Andra verksamheter som handel, service och kontor i resecentrum, anser de dock som olämpliga nära en farligt godsled. Andelen
yta för handel och kontor behöver ses över i förhållande till riskerna och möjligheter till skyddsåtgärder."

Nedslående resonemang om hur man från myndighetshåll ser på det här med blandstad, man verkar gilla det i teorin men helst inte nära något som låter eller är det minsta farligt. Nu verkar det av SBK:s kommentar att döma ha löst sig med buller och risk, men det känns rent allmänt som våra myndigheter motarbetar den täta blandstaden så mycket det går.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren