Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan

 
I slutet av oktober 2012 lämnade Yimby in ett yttrande över detaljplanen Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan. Yttrandet var ett resultat av diskussionerna på forumet. Yttrandet innehåller många viktiga tankar om hur och varför stad med slutna kvarter ska byggas. Vi diskuterade även fram ett konkret förbättringsförslag som Jesper Hallén förverkligade i en illustration.

... om vi får bestämma hur det ska byggas vid Lindholmsallén-Götaverksgatan.
 

Det var många turer kring kvarteret. Stadsbyggnadskontoret (SBK) presenterade först ett förslag med lite slumpmässigt utplacerade fristående byggnader.


 

Till vår glädje reagerade då våra folkvalda i Byggnadsnämnden och satte ned foten. I en bred majoritet (MP+V+S+FP+M) togs ett tilläggsyrkande som ställde ett tydligt krav på ett alternativförslag med sluten kvartersbebyggelse. SBKs planförslag innehöll därför till slut två alternativ: ett med öppna kvarter och ett med slutna kvarter. Det var även glädjande att höra att en enig Stadsdelsnämnd i Lundby ställde sig bakom alternativförslaget med slutna kvarter. I denna process fick vi även en bra insikt i hur subjektiva och ologiska de tjänstmannautlåtanden som politikerna ska ha till sin hjälp kan vara.

Det var så mycket som hände då att vi helt enkelt missade att publicera vårt yttrande här på hemsidan. Yttrande är dock inte bara relevant för dessa kvarter och denna detaljplan, utan för alla framtida kvarter vi ska bygga så vi publicerar nu yttrandet i dess helhet. (Länkar, bilder (förutom idéskissen) och bildtexter är inte en del av yttrandet utan är infogade i efterhand).
 

YTTRANDE

Yimby Göteborg ser positivt på en utveckling av det aktuella området och sympatiserar i stort med de ambitioner som uttrycks. För att ambitionerna ska kunna uppfyllas krävs dock vissa justeringar av det liggande förslaget. Framförallt så måste planstrukturen genomgå några grundläggande förändringar.

Att gatorna genom planområdet är tänkta att utformas som riktiga stadsgator, dvs. allmän mark tillhörande staden, är mycket positivt. Att det ställs krav på lokalyta längs med Lindholmsallén och Götverksgatan är också mycket bra. Men detta bör kompletteras med krav på lokalyta utmed varje kvarterssida. Att redan i förväg planera bort alla möjligheter till verksamheter i en stor del av området är extremt kortsiktigt och gagnar inte stadens långsiktiga utveckling. Det går dessutom emot översiktsplanens ambitioner att bygga blandstad.

Planområdet väster om Götaverksgatan bör inte ligga på en platå utan bör ligga i marknivå. I nuvarande förslag uppnås översvämningssäkra bostadsentréer inuti området genom att man lägger ett parkeringsgarage i markplan och sedan leder gång- och cykeltrafik över detta garage. Ett mer rimligt och normalt alternativ hade varit att ha lokaler i bottenvåningen istället. Då hade man fått översvämningssäkra bostadsentréer men ändå kunnat behålla gatorna i marknivå. Den föreslagna stigningen inåt området minskar potentialen för genomströmning avsevärt. Om det nu är ett mål att göra området tillgängligt för förbipasserande så verkar det kontraproduktivt att lägga ett parkeringsgarage i vägen för gång- och cykeltrafiken.Det nyligen färdigställda kvarteret Venus. Oavsett om området mellan husen är halvprivat eller halvoffentligt så är det svårt att avgöra vad som gäller för öppna kvarter - så svårt att skyltar måste sättas upp.
 

Området väster om Götaverksgatan bör delas upp i minst två men helst fyra slutna kvarter med "normala" gator i marknivå, som kopplar ihop områdena norr, söder, väster och öster om planområdet. Det finns plats för detta inom planområdet, men innergårdarna blir bättre om man förstorar kvarteren västerut och söderut. Vi bifogar en idéskiss för att visa möjligheterna.


Den bifogade idéskissen.

Planområdet öster om Götaverksgatan bör utformas som två slutna kvarter med lokalyta längs varje sida. Parkmarken i söder bör utgå. Innergården kan anges som allmän mark om man vill säkra allmänhetens tillgång. Detta skapar en skyddad gård för det planerade dagiset. Man slipper instängslade ytor som står övergivna efter kontorstid. Exploateringen kan därmed också ökas avsevärt. Fler boende och bättre förutsättningar för service och stadsliv är helt avgörande för detta område.

Det planerade höghuset öster om Götaverksgatan bör inte kapas i onödan. Det finns ingen rimlig anledning att kräva ett specifikt våningsantal. Istället bör detaljplanen lämna fritt hur många våningar som får byggas.
 

Buller

Förslaget med slutna kvarter behövs för att uppfylla tillämpningen av riktvärden för trafikbuller och säkerställa en god ljudmiljö för de boende inom planområdet. Förslaget med öppet kvarter uppfyller inte tillämpningen av riktvärden för trafikbuller.

I den föreslagna planen överskrids riktvärden för buller (LAeq24h<55 dBA) för flertalet av bostäderna, framförallt för bostäder utmed Lindholmsallén.Med de öppna kvarteren kommer buller enkelt rakt in i "innergården" genom de stora öppningarna mellan byggnaderna.
 

Göteborgs kommunala tillämpning av riktvärde för trafikbuller medger dock (enligt Boverkets rekommendation) att:

Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad ligger mellan 55-60 dBA, och då under förutsättning att tyst sida, högst 45 dBA vid fasad, eftersträvas och att åtminstone ljuddämpad sida, 45-50 dBA vid fasad, klaras.
och
När den ekvivalenta ljudnivån utomhus på någon fasad för bostaden är mellan 55 och 65 dBA ska lägenheterna vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats mot den tysta (45 dBA) eller ljuddämpade (50 dBA) sidan för samtliga boende i lägenheten.

Tyst sida (<45 dBA) finns inte i det öppna planförslaget för byggnaderna utmed Lindholmsallén och Götaverksgatan. Inte heller ljuddämpad sida (45-50 dBA) finns för flertalet av byggnaderna/våningarna. För det öppna förslaget har nivåer upp till 53 dBA beräknats på ej direkt exponerad sida (nivåerna är dock i praktiken betydligt högre då diffraktion runt byggnaders hörn och multipla reflexer mellan fasader inte finns med i beräkningarna). Detsamma gäller för maxnivåer och beräkningen av dessa.


Utdrag från bullerutredningen för det öppna kvarteret. Utredaren har ringat in och strukit under där gränsvärden överskrids. Gränsvärden överskrids på både fram och baksida av byggnaderna så "tyst sida" saknas.
 

För det slutna förslaget ligger nivåerna i innergården under 35 dBA enligt den bifogare bullerberäkningen. Detta innebär tillgång till en tyst sida med mycket god marginal.


Efter Byggnadsnämndens påtryckningar räknades även buller för ett slutet kvarter...


... och resultaten visar att bullernivåerna i innergården (A-D) är mycket låga och ger en "tyst sida". Göteborgs kommunala tillämpning av bullergränsvärden uppfylls därför med god marginal för det slutna kvarteret.
 

Kvarteren bör därför slutas helt för att säkerställa en bibehållen tyst eller i bästa fall ljuddämpad sida och ett gott framtida ljudlandskap i innergårdarna. Öppningar mot Lindholmsallén eller dess tvärgator ska inte tillåtas i planen. Att öka våningstalet ytterligare i kvarteren, fram för allt i planens norra del mot Lindholmsallén, bör utredas som bullerskärmande åtgärd.

Det är även viktigt att en god ljudmiljö bibehålls för bostäderna vid fel i uppskattade trafikförhållanden och vid förändrade trafikförhållande på längre sikt. Framtida förändringar i trafikflödet har inte beaktats i bullerutredningen för den föreslagna planen.

I Program Lindholmshamnen Lundbystrand visar beräkningar att en full utbyggnad av programområdet ger ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på LAeq24h 60-65 dBA utmed Lindholmallén. Denna beräkning är gjord med ett antagande om en kraftig kollektivtrafiksatsning som skulle ge en fördelning av 40% kollektivtrafik och 30-40% biltrafik. Det är oklart om denna bullerberäkning innefattar spårvagnstrafik i Lindholmsallén, vilket är en förutsättning för en kraftig kollektivtrafiksatsning enligt samma programplan. Det uppskattade utfallet om inget extra görs för att underlätta förflyttningar utan bil är 20% kollektivtrafik och 60% biltrafik. Detta fall leder till betydligt högre bullernivåer.


Lindholmsallén är och kommer att vara det mest trafikerade huvudstråket för trafik till och genom området.
 

Med det öppna förslaget försämras Lindholmsalléns framtida utvecklingsmöjligheter betydligt. Ökad fordonstrafik eller en spårvagnsdragning blir mycket problematiska att genomföra. I ett senare skede står därför valet mellan att antingen skapa en oacceptabel ljudmiljö för de boende i kvarteret eller att avstå från trafikökningar (vilket i praktiken innebär att avstå från ytterligare förtätning /bebyggelse i området).

Slutna kvarter behövs för att uppfylla tillämpningen av riktvärden för trafikbuller och därmed skapa och bibehålla en god ljudmiljö för de boende i planområdet med dagens och framtida trafikströmmar.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Ingenjör (28 Januari 2013 06:14):
Mycket bra yttrande!

Frågan är hur man har tänkt med det ursprungliga planförslaget och vad blir skillnaden för exploatörerna?
- skillnad i möjlig lägenhetsyta?
- skillnad i antal möjliga lägenheter?
- skillnad i antal nåningslöpmeter med havsutsikt?
- skillnad i parkeringsbekvämlighet?

Är det så att den sneda och vinda förortslika blåshålsplanen ger bättre förutsättningar för det?

Är förortsplanen därför lättare att sälja in och exploatera än den riktiga, och dessutom mer privata och tysta planen i yimbys yttrande?

Är det omöjligt att sälja in lokaler, kan man då inte nöja sig med bokaler, borde ju finnas om än en liten marknad för folk som har sålt villan och vill bo nära sitt kontor?

Måtte kvartersplanen vinna, och bli ett prejudikat.

Annars sänker sig mörkret över vår stad, solvinklar till trots.
 0
Simon (28 Januari 2013 12:48):
Otroligt snyggt Yimby. Er skiss är precis som det borde se ut. Jag förstår inte mig ett dugg på Stadsbyggnadskontorets förslag. Hade aldrig velat bo där om det ser ut så.

Hoppas den slutna kvarterstadsplanen segrar!
 0
Emanuel Alfredsson (28 Januari 2013 19:17):
Lägg in skissen på http:​/​/​minstad.​goteborg.​se, vetja!
 0
Fredrik Svensson (29 Januari 2013 14:49):
Det där ser fantastiskt bra ut!
 0
Mattias Bolander (29 Januari 2013 15:23):
Ja, det ser verkligen så mycket bättre ut (Yimby-förslaget).
 0
Kakan (29 Januari 2013 23:14):
Det "sprängda" kvarteret ser verkligen helt idiotiskt ut. Vad ska man göra med de små slumpmässiga utsrödda gräsplättarna till? Ska man sitta mellan asfalterade gångvägar på en 10 m2-gräsplätt och njuta av "naturen" i form av ett eller två träd?
 0
Hans Jörgensen (30 Januari 2013 20:12):
Lindholmsallén gillar det här yttrandet.
Och vi som är i området på dagarna vill gärna ha fler boende omkring.
Numera finns ett 20-tal lunchrestauranger med bra nivå och variation, det blir rätt många per invånare :)

Vad man möjligen kan fråga sig är planens placering av restaurangen längs hamnbassängens östra kant.
Visst en till restaurang är väl inte fel, speciellt om den har kvällsöppet, men det ser ut som det kan skära av det fina promenadsråket som går längs kanten. Man kan gissa att den delen av kajkanten kommer bli uteservering under sommarhalvåret.
Men det går säkert att utforma så att det fortfarande blir ett allmänt stråk.
 0
Peter B (2 Februari 2013 15:48):
Verkar som Byggnadsnämnden inte är så eniga om vilket alternativ man föredrar: http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​Intraservice/​Namndhandlin.​.​

Soft nog segrade detta yrkande med siffrorna 5-4: http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​Intraservice/​Namndhandlin.​.​
 0
Patrik Höstmad (2 Februari 2013 16:40):
Peter B: Intressant! Jag hade missat helt att Fp, M, Vv vill gå på det ursprungliga splittrade förslaget. Hur de (och konsortiet) kan få det till att det splittrade förslaget skulle vara mer yteffektivt än det slutna där man behållit alla de splittrade byggnaderna och dessutom lagt till delar som sluter kvarteren övergår mitt förstånd.

2012-08-04 Utred ett annat förslag
2012-12-18 För sent i processen att ändra till ett annat förslag

Väl spenderade pengar på en utredning som ändå är för sent i processen?
Vad hände på dessa fyra månader?
Finns det någon som hellst långsiktigt tänkande?
Vilken stad vill de se i Göteborgs centrala områden?
Frågorna hopar sig.

Och deras avslutande "Att i detta sked gå in och ändra planer sänder inga bra signaler till konsortiet och byggherrar i staden."

Nu är det för för bövelen tid att ni lär er att bygga slutna kvarter och genast slutar med förortsströsslet är alltså inte en bra signal att sända? Bra att veta.
+1
Tobias Axelsson (3 Februari 2013 00:52):
Ur FP+M+Vv-yrkandet: "Konsortiet lyfter fram att det med slutna gårdar blir problematiskt ur flera aspekter. Bland annat resulterar det i svårutnyttjade ytor. Att ha en yteffektivitet skapar kostnadsmässig effektivitet."

Med svårutnyttjade ytor antar jag man menar icke vinstmaximerade ytor. Och det är väl klart att konsortiet som består av PEAB, Skanska Nya Hem, HSB och Älvstranden Utveckling resonerar så, det är deras jobb. Men Byggnadsnämndens jobb är väl ändå att se till stadens bästa och inte privata aktörers ekonomi. Och det var väl stad vi skulle bygga på Lindholmen?

Om man är lite konspiratoriskt lagd kan man tro att politikerna går byggherrarnas ärenden, men sådant kan väl ändå inte förekomma här i Mut... förlåt, Göteborg.

(Ursäkta om jag var stygg, men det låg så jävla nära till hands...)
 0
Patrik Höstmad (3 Februari 2013 08:17):
Ja, om "yteffektiv" betyder "vinstmaximering för byggherrarna" på Fp, M, Vv-språk så finns det iaf en uns av logik även om prioriteringen är felaktig.
 0
Johannes Hulter (3 Februari 2013 11:45):
De vill alltså på fullt allvar påstå att strösselalternativet har färre "svårutnyttjade ytor" och är mer "yteffektivt"? Det är ju fullständigt vansinne. Hur kan ett par stora sammanhängande innergårdar vara mer "svårutnyttjade" än en skärgård av pyttesmå snuttar av gräs och asfalt mellan utspridda huskroppar? Hur kan det vara *mindre* "yteffektivt" med *mer* byggnadsmassa på samma tomt, som det blir med slutna kvarter? Utgår man från någon sorts alternativ geometri hämtad från ett parallellt universum?
+3
Tobias Axelsson (3 Februari 2013 13:09):
Det är konsortiets talan som förs fram i yttrandet. Genom att bygga färre men mer solvinkel- och utsiktsoptimerade lägenheter så maximerar man sin intäkt. Nordöstra hörnet av kvarteret är för skuggigt och inte lika marknadsmässigt gångbart som lgh med södervänd balkong och dessa slipper man bygga i strösselalternativet.
Så det handlar inte om att nyttja ytan så effektivt som möjligt med hänsyn till exploatering, utan med hänsyn till finansiering.

Det är ju egentligen fullt logiskt. Det finns ju i dagsläget inget i området som andas stadskvalitet och då är det kortsiktigt mest ekonomiskt att bygga samma av det som redan finns. Och kortsiktigt ska man tänka när man bygger fastigheter som man har som avsikt att sälja till brf. Vem vill köpa en lägenhet i nordöstra hörnet av ett kvarter som ligger i en skog av husipark-bebyggelse, monofunktionella kontorsfastigheter och markparkering?

Konsortiet gör allt rätt, och det är just därför SBK inte ska driva något planarbete i samarbete med ÄU och deras Älvstrandsmodell.

Med en stadsplan enligt Älvstadsmodellen där hela området planeras för kvartersstad borde inte PEAB, Skanska och c/o vara blyga för att bygga slutna kvarter. Då vet de att kvarteren inte kommer bli någon solitär och det skapas underlag för verksamheter. Byggbolagen om några måste vara medvetna om att man får mest betalt för lägenheter i innerstaden, men några få ensamma tre-fyra kvarter skapar faktiskt ingen innerstadsmiljö.

Om man får spekulera lite till.
 0
Johannes Hulter (3 Februari 2013 13:46):
Tobias: du har förmodligen helt rätt. Men man kan bara inte hävda att det är mer "yteffektivt" och färre "svårutnyttjade ytor", det går inte. Man kan säga att det inte är ekonomiskt möjligt att göra annorlunda eller något, men inte dra till med geometriska osanningar.
 0
Matthias H. (19 Juni 2013 22:56):
Hmm, tror detta kommer bli en besvikelse om man tittar på det dom skrivit inför mötet imorgon i BN.
 0
Patrik Höstmad (19 Juni 2013 23:29):
Du menar "förslag till beslut: Utställes"
Efter vad jag hörde för ett tag sedan var idén att bibehålla grundkonceptet och lappat ihop lite utmed Götaverksgatan/Linholmsallén. Men vissa öppningar var viktiga för arkitekterna så de ska behållas och så ska man testa nya innovativa lösningar.
 0
Matthias H. (20 Juni 2013 09:32):
Patrik precis, det låter som dom slutit någon sida bara...vi får se på förslaget.
 0
Johannes Hulter (20 Juni 2013 11:47):
Som de skriver i TU:t:

"Genomförd bullerutredning visar att den föreslagna bebyggelsen vid fasad utmed Lindholmsallén och Götaverksgatan med prognostiserade trafikmängder och framtida spårtrafik, kommer vara utsatta för bullernivåer över rekommenderade riktvärden. Bostäder kan dock accepteras under förutsättning att en ljuddämpad sida klaras, vilket bl a kan uppnås med en sluten bebyggelse ut mot dessa gator, men även andra avskärmande åtgärder kan tillämpas.
Föreslagna byggrätter har utökats så att planen medger en sluten bebyggelse mot Lindholmsallén och Götaverksgatan och kravet på centrumfunktioner i bottenvåningarna har utökats till att omfatta hela planområdet. Älvstranden Utveckling AB och konsortiet för Lindholmshamnen har i nuläget dock inte för avsikt att utnyttja byggrätten fullt ut, d v s de ämnar inte att sluta bebyggelsen ut mot nämnda gator, se illustrationer i planbeskrivningen."

Härliga Älvstranden Utveckling skiter helt enkelt i att bygga ihop kvarteren.
 0
Matthias H. (20 Juni 2013 14:03):
Nä Johannes, det är fanimej inte klokt, hur kan dom få fortsätta? När ska dessa dumheter få ett slut?
+1
Hans H (20 Juni 2013 16:53):
Har ÄU någonsin byggt ihop ett kvarter?

Stora Torp... nä, där höll de på att nästan bygga ett ensamt kvarter en bit ifrån allt annat, men "rättade till" planerna och bestämde sig för tre lamellhus istället. Tretton fel gör väl ett rätt, eller hur funkar matte?

Kvillebäcken...näpp

Sannegården...näpp

Lindholmen...näpp, inte än i alla fall.

Eriksberg... ja, faktiskt. Där blev det väl fyra slutna kvarter längst i väster uppå berget?

Skeppsbron... ja, faktiskt så ser de slutgiltiga planerna ut att ha två slutna kvarter och två relativt slutna kvarter (till skillnad mot de första utkasten)... och ett kvarter plockepin. Så tydligen så kan det löna sig att säga "gör om gör rätt" några gånger. Men i många fall är det bara nedersta våningen som är sluten... men det är nästan bra ändå, visst kommer det komma in en hel del buller, så innergårdarna blir inte riktigt bra, men gatuplanet har i alla fall förutsättningar att bli bra.
Men det är en gräsligt hög kvot kaj och gata per fastighetstomt i planen för Skeppsbron... det är mer öppna ytor i planen än det är idag i området.
+5
Anna Eriksson (24 Juni 2013 21:55):
Så då blir det alltså inte slutna kvarter i alla fall? Eller är sista ordet inte sagt ändå? Jag har inte full koll på gången i denna typ av ärenden. Men om det blir strössel istället för slutna kvarter tycker jag det är skandal. Våra folkvalda ställde sig väl bakom ett krav på sluten bebyggelse? Vilka är det i så fall som styr i den här staden? De folkvalda eller Älvstranden Utveckling (som väl inte är folkvalt) i samarbete med byggbolagen? Nån som har bättre koll får gärna förklara.

Skandal förstås för att det inte blir som de folkvalda ville och skandal för att det går emot ÖP. Men också skandal för att

*Vi har en enorm bostadsbrist i Göteborg och så väljer man ett alternativ som ger 10-15 % mindre boyta än förslaget med slutna kvarter.
*Öppna kvarter ger bullerproblem framgår det ju av dokumentationen, var är omsorgen då om kommunens invånare när man väljer något som ger mer buller?
*Det öppna förslaget ger också sämre boendemiljö såtillvida att de boende får sämre utomhusmiljö just på grund av den icke slutna bebyggelsen. Gå förbi vilket husipark område som helst och det är minimalt med folk som utnyttjar grönskan. Kika in på vilken sluten gård som helst (nästan) och man ser människor i olika åldrar. Och fråga vilken småbarnsförälder som helst vad de föredrar - en skyddad gård där man inte behöver ha järnkoll på de små varje sekund eller husipark där möjligheterna till rymning är finfina för en liten en. Ingen med barn jag nånsin träffat väljer husipark om de har möjlighet till sluten gård.
* Än en gång förvägras göteborgarna möjlighet till riktig stadsutveckling.

När ska vansinnet ta slut?
 0
Matthias H. (24 Juni 2013 22:21):
Anna,håller fullkomligt med, jag blir uppriktigt sagt förbannad. Hur kan dom gå emot vad alla andra i princip tycker gång på gång på gång?
 0
H. T. (25 Juni 2013 01:16):
Tycks redan bestämt hur det ska bli (reklam för bostäder pågår). Dock svårt att tolka texten med tanke på tidigare betydelseglidningar från inblandade i projektet.

http:​/​/​bostad.​skanska.​se/​bostader-​och-​projekt/​Goteborg.​.​
+4
H. T. (25 Juni 2013 01:27):
Tveklöst avser man dock att undvika riktig stadsmiljö. Lindholmen kommer inte att flätas samman med citys stadsväv, utan istället bli en tillflyktsort från city. Ja, jösses (vad ska man säga?)

"Här finns goda kommunikationer åt alla håll och när båtarna glider förbi utanför ditt köksfönster, är det lätt att glömma att city väntar på andra sidan vattnet. Och efter arbetsdagens slut kan du snabbt ta cykeln tillbaka över bron, för att komma hem till lugnet och en stunds avkoppling på den soliga kajen."

Stadspulzzzzzzzzzz .....
+1
Hannes Johansson (25 Juni 2013 08:07):
Ja, vad ska man säga. Totalt haveri. Några till såna här misslyckanden på central mark och jag kommer haka på strömmen av unga människor som flyr från den här kyrkogården, jag skojar inte. Återkommer med mer frustration senare.
 0
Daniel (25 Juni 2013 09:05):
Man kan väl säga att den bästa staden är Hjällbo och dyl. enl. arkitekter och byggherrar. Konstigt dock så bor inte arkitekterna och byggherrarna i Hjällbo. Men det måste ändå vara deras drömstad, då dom inte kan något annat är detta.

För övrigt så börjar husen vid Kvillebäcken likna Nordostpassagen (brf Umbra), och husen vid Eriksbergskranen likna Olofshöjd. Det pratades om pastischer i något annat ämne, och här kan vi verkligen prata om pastischer.
 0
Johannes Hulter (25 Juni 2013 11:14):
Det här förslaget var uppe på Byggnadsnämnden förra veckan och ska nu till utställning, med några mindra ändringar (oklart vilka):

http:​/​/​uf.​yimby.​se/​se/​d771c117-​fc9e-​489c-​a22e-​fe0​cd597.​.​
 0
Sven R (25 Juni 2013 11:27):
Daniel, glöm inte bort socialister. Något som Hjällbo kan inte åstadkommas med bara arkitekter och byggherrar, det krävs även socialistisk bostadspolitik. Miljonprogramsförorten var den socialistiska drömstaden.
 0
Daniel (25 Juni 2013 11:57):
Sven. Du snackar skit som vanligt. Lådarkitektur finns i alla länder oavsett styre. Du ser ju fler kommunister än McCarty.
 0
Sven R (25 Juni 2013 12:21):
Nu nämnde du ju Hjällbo som är en utpräglad miljonprogramsförort. Den typen av drömstad är klart överrepresenterad i socialistiska länder. Självklart vill inte arkitekter eller byggherrar bo där.
 0
Daniel (25 Juni 2013 13:52):
Sven. Hade moderaterna suttit vid makten runt 70-talet så hade vi haft en halv miljon sådana bostäder till.
Men Yngve Holmberg och Gösta Bohman är väl också socialister. Som sagt så är alla socialister enl. dig. Saudiarabien och USA osv, men inte Kuba och på senare tid så har Kina blivit alltmer socialistisk, men var inte särskilt socialistiskt under tiden före 90-talet.

Du har ingen aning om vad du pratar om. Modernismen är inte ideologiskt kopplad, precis som morisk arkitektur inte heller är det.

Du har faktiskt ingen aning om vad du pratar om.
 0
Ragnar L (25 Juni 2013 13:53):
Ja, man kan ju fråga sig varför man är så rädd för att sluta kvarteren. Ändå verkar denna plan väldigt mycket bättre än vad som nu byggs i Kviberg och vad som planeras i Stora Torp. Fast det säger ju i och för sig inte så mycket. Där är det ju ren förort och miljonprogram 2.0 som är idealet.
Även om slutna kvarter är att föredra, så är de nog trots allt inte är allt saliggörande. I centrala Sundbyberg finns, vad jag kan se av Google, väl nästan inte ett enda helt slutet kvarter. Ändå är känslan omisskännligt "stad".
De fyra kvarteren på Eriksberg känns däremot inte som "stad". De är också förort, miljonprogram.
 0
Johannes Hulter (25 Juni 2013 14:03):
Finns ingen anledning att ha en otrevlig ton mot varandra. Det stärker inte ens argumentation, tvärtom.

Vad gäller frågan om kopplingen mellan typologi och ideologi så håller jag med Daniel.
 0
Sven R (25 Juni 2013 14:24):
Daniel, modernismen har ideologiska kopplingar till socialismen. Jag tycker du ska låna en bok om arkitekturhistoria om du inte känner till detta. Det är intressant läsning eftersom man förstår varför vår omgivning ser ut som den gör. Så slipper du i okunskap droppa floskler om att Hjällbo skulle vara arkitekters drömstad. Dessutom försöker du glida på orden. Hjällbo är inte vilken lådestetik som helst. Det är en extrem variant av modernistisk stadsplanering som bara har förverkligats i program för s.k socialt bostadsbyggande. Ja, sådan politik har funnits i fler västländer men inte alls i samma omfattning som i Sverige. Du nämner också kommunismen som är en extrem variant av socialismen. Att vi i många fall byggde likadant i det socialdemokratiska Sverige som i det kommunistiska Östtyskland är förstås genant.
 0
Emanuel Alfredsson (25 Juni 2013 16:36):
Du glömmer amerikanska motsvarigheter som Stuyvesant, Pruitt-Igoe etc. Dessa projekt fick stöd av kapitalet av samma skäl som vi i EU fick.
 0
Sven Renquist (25 Juni 2013 17:06):
Ja det är den typen av projekt i västländerna jag syftade på ovan. Men det är bra att du påpekar det Emanuel. Utan kapital, inget socialt bostadsbyggande vilket ju Kuba är ett bra exempel på.
 0
Erik Funck (25 Juni 2013 20:22):
Tråkigt att se att det inte blev någon rak genomgående gata.

Vad gäller modernism och socialism så kan man ju konstatera att det är synd att det inte var trendigt med kvartersbebyggelse vid tiden istället. Då hade vi kanske kunnat nöja oss med att bygga in lokaler i bottenvåningar och sedan lägga energi på att bygga nytt mer än att försöka minimera skadorna för historiska fel. :)
+7
Håkan Tendell (25 Juni 2013 23:33):
Är Hisingen förlorat?

Åtminstone är Lindholmen det. Jag fruktar att Frihamnen kommer att gå samma öde till mötes. Vad skulle kunna förhindra den utvecklingen?

Byggherrar, planerare och politiker tycks i mångt och mycket vara överens: de vill bygga den lugna, gröna staden: där man kan parkera bilen strax utanför dörren, smutta på ett glas vin på balkongen i fullkomlig tysthet och vinka försiktigt till grannen som lägger till med segelbåten nere vid kajen.

Just Norra Älvstranden kan vara tänkt att bli ett kliniskt rent nervhem för den gyllene generationen. Inga störande detaljer såsom neon, gatuartister eller arkitektur.

De som har bestämt färdriktningen är kanske göteborgspatrioter, och detta är möjligtvis deras bild av det göteborgska paradiset: ett stilla basläger varifrån man då och då med lätthet kan göra små utflykter till köpcentrat eller golfbanan.

Huruvida ockupationen av Norra Älvstranden medelst hus-i-park främjar stadens folkliv och välstånd eller inte är kanske inte en prioriterad frågeställning för dem. Har de kanske inte redan levt sina liv och har de kanske inte dessutom sitt på det torra? Nu vill de ha sol på balkongen och utsikt över vattnet!

Varför ska jag uppröras över deras önskemål? De har betalat skatt i hela sina liv, och nu vill de njuta på sitt sätt.

Kanske är det förmätet av mig att förvägra dem uppfyllandet och utbredandet av deras drömvärld, men det finns ju samtidigt generationer göteborgare som har en framtid kvar eller som åtminstone vill se en bra framtid i den här stan: en framtid som inte bara ska innebära framgångar för staden och dess befolkning, utan också vara till glädje för alla sinnen och utvecklande för både människan och mänskligheten: en framtid som byggs av en stad som kokar av färger, former, melodier, smaker och dynamiska möten: Göteborg på det glada tjugotalet!

Världsmetropolen!
 0
Hannes Johansson (26 Juni 2013 08:31):
Håkan, din text är lika bra som den är sorglig, och antagligen tyvärr mycket träffsäker.

Norra Älvstranden byggs för att mäklare så enkelt som möjligt ska kunna sälja dyra lägenheter till höginkomsttagare.
 0
Matthias H. (26 Juni 2013 13:04):
Älvstranden är i allra högsta grad en produkt skapad i "Göteborgsanda". Jag blir så ledsen över det. Älvstranden ska bort, bort, bort anser jag, deras mandat är förverkat nu.
 0
Krister (27 Juni 2013 07:40):
ÄUAB styr utveckligen i Göteborg tillsammans med byggbolagen. SBK har frånsagt sig ansvaret för stadsplaneringen. Ett utmärkt exempel på Göteborgsandan.
+4
Sven R (4 Juli 2013 16:06):
Låt er inte luras, man kommer inte bygga enligt illustrationsplanen. De kommer att bygga mer uppbrutet än vad illustrationen visar (men inom byggrätten förstås). Hur motiveras det detta? Jo, för att uppfylla "Miljöbyggnad Guld". Det är en certifiering som branchen sjäv infört. Jag läser i kvalitetsprogramet:

"Målsättningen är att bostadshus ska planeras i
nivå; Miljöbyggnad Guld. Detta innebär att byggnader
utformas, projekteras och byggs för låg
energianvändning, en god innemiljö vad gäller
ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus samt
med miljöanpassade materialval och kunskap om
vilka byggvaror som är använda. I utformningen
av detaljplanen återspeglas detta genom att husen
är relativt smala och ligger i delvis uppbrutna
kvarter vilket gynnar exempelvis dagsljusinsläpp.
Husens form och placering medför att planlösningar
kan utformas och optimeras för både
dagsljus och termisk komfort inomhus vilka är två
avgörande parametrar för att uppnå guldklass
enligt Miljöbyggnad."

Vem som helst i branschen förstår vilket BULLSHIT det här är. Naturligtvis kan man bygga miljösmart i slutna kvarter. Än mer så förstås. Man miljöstämplar bara för att kunna lotsa skit genom byråkratin.

Jag blir ganska upprörd av det här. I en tid när göteborgsandans avigsidor uppmärksammats så släpper SBK ifrån sig ett sådant här förljuget planförslag där man måste leta för att se hur det egentligen kommer att se ut (se kvalitetsprogrammet). Dessutom ställer man ut det mitt i semestern. En tillfällighet?

Jag att alla ska meddela sina politiker i byggnadsnämnden hur uselt det här är. Är det staden som ska bestämma hur vår stad ska byggas eller är det en byggbransch i maskopi med Älvstranden som ska fiffla in sina lamellhus i våra bästa utvecklingsområden? Det är dags att politikerna sätter ner foten. Liggande förslag duger helt enkelt inte. Det är inte så här STAD ska se ut.

För övrig kan jag konstatera att CF Möllers ursprungliga förslag iallafall hade en originell karaktär. Husen hade skarpa vinklar och metalliska(?) fasader. Nu visar illustrationerna banala lamellhus med grå betongelementfasader. Vad hände?

Det kanske är dags för Yimby att införa ett eget certifieringssystem. Eller ännu bättre vore om vi helt enkelt överklagade dålig stadsutveckling. Nu sitter jag tyvärr i en position där jag inte kan vara en badboy. Men ni andra som är med i Yimby, varför är ni så snälla? Det är ju gratis att överklaga. Ni har t.o.m en moralisk skyldighet att ta ert engagemang från snack till action. Se på engagemanget mot vägtullarna. De gjorde t.o.m ett politiskt parti av det. Och de kommer inte att missa någon möjlighet att överklaga beslut som går emot deras vision om en god stad. Ni borde göra det samma! Tro mig, de flesta kommer att hålla med er. T.ex är jag övertygad om att vår stadsarkitekt Björn Siesjö tycker det här planförslaget är ganska uselt och skulle jubla inombords om ni blev mer aktiva. Att han så sällan tar bladet från munnen tyder på att han inte har givits den ställning en stadsarkitekt normalt har.
 0
Hans H (4 Juli 2013 16:49):
Ja, allt annat lika, så ger smala huskroppar som ligger fristående från andra huskroppar mer miljömässig påverkan för uppvärmning än bredare huskroppar som ligger intill andra huskroppar, eftersom man då får mer area ytterväggar per kubikmeter fastighet... Elementär fysik, som alla däggdjur känner till instinktivt utan att ens ha gått i skola. Fryser man så kurar man ihop sig, gärna intill någon annan.

Självklart kan man öka tjockleken på isoleringen för att nå samma energiförbrukning även om man har smala friliggande hus, men då till kostnad av mer material, vilket är dyrare och mindre miljövänligt (det finns en miljöpåverkan i själva byggandet med, inte bara i driften av en fastighet).
 0
Matthias H. (4 Juli 2013 18:18):
Fy fan rent ut sagt vad usel planen är. Och en ny 16-våningsstubbe, det är ju som ett riktigt dåligt skämt.
+6
Håkan Tendell (4 Juli 2013 21:09):
Har nu mejlat mina nedanstående synpunkter till stadsbyggnadskontoret:

* * * * *

Den reviderade planen är något bättre än den ursprungliga, men en del finslipning återstår.

"Kvarteren" signalerar inte innerstad med potentiell puls, utan snarare sömnig förort, vilket reducerar känslan av att fastlandet och Hisingen växer samman över älven. Det är möjligt att det är Miljöbyggnad Guld, men det är definitivt inte Stadsmiljö Guld. Slutna kvarter utgör grundbulten i den goda blandstaden.

Utöver detta är exploateringstalet alldeles för lågt. Det centrala läget och de goda kollektivtrafikmöjligheterna bör inte slösas bort på så låga hus som i förslaget. Åtminstone bör hushöjderna mot Lindholmsallén och Götaverksgatan variera mellan minst 15 och 25 våningar. Vidare bör byggnaden i områdets nordöstra hörn ges en minimihöjd på 40 våningar som en pendang till det framtida skyskrapelandskapet i Frihamnen.
+4
Jonas Lindberg (4 Juli 2013 22:44):
Även jag har skickat in mina åsikter på planen och jag uppmanar er andra att göra samma sak.
+4
Matthias H. (5 Juli 2013 00:14):
Jag var också väldigt kritisk och icke så nyanserad som Håkan i min kritik...jag var snarare vansinnig.
+1
Henrik Berter (10 Juli 2013 13:40):
http:​/​/​www.​kanozi.​se/​Projekt/​foradlings-​ab-​lindholmen/​.​.​

Verkar som det planeras mer i närheten om än med betoning på planeras
 0
Jonas Lindberg (10 Juli 2013 14:20):
Hoppas verkligen att något sådant byggs, kan påverka hur Frihamnen utformas.
 0
Martin Darelid (13 Juli 2013 00:09):
Titta gärna på Kanozis förslag för Diligentia Masthusen i Malmö i Henriks länk ovan (http:​/​/​www.​kanozi.​se/​Projekt/​diligentia/​diligentia-​mas.​.​). Det kan man kalla attraktiv kvartersstad. Malmö verkar vara på hugget, skulle inte vara fel att få något liknande i Frihamnen och Gullbergsvass, men att döma av den senaste tidens turer känns det allt mer tveksamt om det kommer att bli så.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.