Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över parkeringsdäck vid Karl Johansgatan

 
Igår presenterades planerna för området runt den nya Göta Älvbron. Vi får säkert skäl att återkomma till det. Den nya bebyggelsen kommer hursomhelst inte att börja byggas förrän den nya bron står färdig någon gång efter 2020. Under tiden händer det intressanta saker på andra ställen i staden.

I tisdags lämnade Yimby Göteborg t.ex. in ett yttrande över en plan med det inspirerande namnet "Parkeringsdäck vid Karl Johansgatan inom stadsdelen Majorna". Det går att läsa mer om planförslaget på kommunens hemsida. Efter en intensiv och - som vanligt - kreativ diskussion på forumet landade vi i följande yttrande, som nu har skickats in till Stadsbyggnadskontoret.Yttrande över parkeringsdäck vid Karl Johansgatan

Yimby Göteborg tycker planen i stora drag är bra. Vi är positiva till att planen yteffektivt koncentrerar bilparkering till en plats som till stor del anses otjänlig för andra ändamål, samtidigt som den möjliggör utökad handel mot Karl Johansgatan samt indirekt fler bostäder på annan plats. Vi ser dock att det är möjligt att förbättra förslaget ytterligare.

Entréplanet
Vi är mycket positiva till att planen har intentionen att möjliggöra handels- och kontorslokaler mot Karl Johansgatan. Verksamheter ut mot gatan skapar en mer urban och tryggare gatumiljö. Det mervärde verksamheter i gatuplanet tillför tycker vi är så stort och viktigt att vi vill gå ännu längre. Vi tycker att detaljplanen inte bara ska medge utan också ställa krav på handelslokaler längs hela Karl Johansgatan.

Cykelparkering
Eftersom fastigheten är tänkt att ha handel och kanske kontor så riktar den sig till en större grupp än bilister. En utmärkt spårvagnshållplats finns redan i direkt närhet till planområdet. Det enda som saknas är goda anläggningar för de som önskar ta cykel. Som framgår av planen ligger fastigheten längs en stomcykelbana vilket ytterligare understryker vikten att säkerställa att cyklister välkomnas till fastigheten. Vi anser att planen bör ställa krav på att väderskyddad och stöldsäker cykelparkering avsedd för minst 20 cyklar ska anläggas i direkt närhet till handeln mot Karl Johansgatan.

Kontorslokaler
Vi ser att området kan berikas med kontorslokaler placerade ovanpå handelslokalerna. Därmed får fastigheten en bättre blandning av funktioner, ökat underlag för handel och mer liv och rörelse. Som kompensation kan byggnaden utökas med en halv våning parkering placerad närmast leden vilket bör förbättra bullersituationen på Karl Johansgatan ytterligare.

Byggnadens stil
Vi anser att det är viktigt att i planen säkerställa att området får en attraktiv urban karaktär. Till skillnad från kommunen gör vi bedömningen att ett 120 meter långt och minst 4 våningar högt hus har en stor inverkan på vilken karaktär gatan får. Om ekonomin tillåts vara den enda faktorn som styr utformningen riskerar byggnaden att helt förstöra områdets karaktär, medan genomtänkta krav i detaljplanen säkerställer att områdets karaktär förbättras. Vi föreslår att den långa fasaden delas upp och varieras inom en given ram, som hämtar inspiration i närmiljön.

Koppling till Klippan
I planen beskrivs gångtunneln till Klippan som trång och otrygg. Därför måste denna ägnas uppmärksamhet, som mycket riktigt konstateras. Vi tror dock inte på att låsa sig till en betongtunnel. Trånga betongtunnlar under motorleder är mycket svåra eller omöjliga att designa så att människor uppskattar dem. Därför föreslår vi att en inglasad gångbro anläggas över motorleden. En glasbro är ljusare, mer transparent och upplevs totalt sett både som trevligare och tryggare. Detta tror vi är en mycket bättre och trevligare lösning för att överbrygga motorleden.

Avslutning
Till sist vill vi också beklaga att den närliggande leden kraftigt försvårar, om inte omöjliggör, skapande av urbana och tillgängliga stadsmiljöer för alla människor runt omkring sig. Exempelvis genom att lokaler inte kan läggas mot leden och att bostäder är omöjligt på planområdet. Men vi är övertygade om att planen med våra modifikationer ändå gör det bästa av den svåra situationen.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Karl (24 Januari 2013 10:23):
Fint, fast vem kommer använda en bro när den kortaste och minst ansträngande vägen förbi motorvägen fortfarande kommer vara att gå under den?
+2
Göran Åhman (24 Januari 2013 12:43):
Ett alternativ, inkommet försent är ju förstås att kraftigt bredda tunneln. Alltså minst lika bred som lång, gärna bredare. Hela Älvsborgsgatans bredd, det hade varit nåt. Då hade man sett hela kungsladugården från Älvsborgsgatan :-) I övrigt mycket bra!
 0
EL (24 Januari 2013 12:53):
Bra läge för litet köpcentrum, systembolaget suger kunder. Gångbro till klippan skall det ej vara förstås. Tillgängligheten dit är redan bra. Förresten är gångbroar med trappor ej handikapvänliga. I norra Masthugget borde man göra liknande intill Oscarsleden dvs parkeringshus och affärer för att skärma av leden och Stena.
 0
Matthias H. (24 Januari 2013 13:51):
Bra bra.
 0
Erik Sandblom (24 Januari 2013 15:01):
Bra yttrande!

Fast jag håller med Karl och Göran, om gång/cykeltunnel ger en kortare väg kan det vara bättre med en breddad gångtunnel. Gångbroar brukar ha långa trappor och ramper än vad tunnlar har, vilket gör att man får längre gångväg.
 0
Johannes Westlund (24 Januari 2013 15:04):
Angående gångbron så är det i och för sig korrekt att en sådan ökar sträckan, men å andra sidan upplevs den sannolikt som tryggare eftersom den inte har problemet med att vara mörk och trång. Befintlig tunnel vill vi inte heller avskaffa så rörelsehindrade (likväl som alla andra) får ju möjligheten att välja och cyklister kommer fortsatt att använda den. Men jag tror att fotgängare kommer uppskatta en inglasad bro eftersom det ger väderskydd, bullerskydd och någon form av utsikt.
 0
Albert Svensson (24 Januari 2013 16:06):
Parkeringshus är bättre än parkeringsfält. Små parkeringshus är bättre än stora och ett förmodligen nödvändigt komplement. Kantparkering är bäst.
Så så långt ok.
Men det stora problemet är ju att det går en motorväg rätt igenom stan: Det är inte bara en ineffektiv trafiklösning utan skapar en mängd olägenheter. Inte minst detta att man inte kan bygga något vettigt i närheten. Gör om leden till en boulevard så kan vi bygga åttavåningshus längs hela vägen och återknyta Majorna till hamnen och vi kan gå på ett övergångsställe över gatan, Broar och tunnlar är obehagliga och anti-urbana.
+1
Daniel Andersson (24 Januari 2013 16:24):
När jag ser husets läge på flygfotot ovan känns det uppenbart att byggnaden borde skjutas åt sydväst så att gatunätet i Kungsladugård kan förlängas mot Klippan i framtiden.
 0
Erik Sandblom (24 Januari 2013 21:36):
@ Albert
Jag tycker du har rätt i sak, men p-huset är ett steg i rätt riktning om det även blir butiker i gatuplan och kontorsyta.
 0
Johannes Westlund (24 Januari 2013 22:01):
Albert: Jag håller liksom Erik Sandblom med dig i sak, men den här detaljplanen kändes inte som rätt forum att ge sig in i en ganska övergripande diskussion om Göteborgs väginfrastruktur, vilket är vad man landar i förr eller senare. Risken är att förslaget i övrigt inte hade fått det seriösa beaktande som de förtjänar. För att prata klarspråk ser jag yttrandet som ett försök till skademinimering snarare än något annat. Att göra det minst dåliga av situationen helt enkelt.
+2
Göran Åhman (26 Januari 2013 02:18):
Jag tänker gångtunneln på Hjalmar Branting...den är inte otrygg, för den är bredare än den är lång. Nåt sånt i Älvsborgsgatans förlängning... Naturligtvis borde man förskjuta huset så att det stämmer med kvarteren söder om KJG. Alltså ligga mitt emot kv. Kungsgården. Sen är det bara att fylla på med kvarter ändå upp till Kustagan. Då är det bara att förskjuta lite, förlänga kåken mot Älvsborgsgatans förlängning och gräva en mycket bred tunnel, så är man hemma :-)
 0
Hans-Olof Hansson (26 Januari 2013 15:56):
Håller med Göran ovan. Skall man ha kvar en gångtunnel så borde den utformas på det sättet. Dagens tunnel är mycket otrygg.
 0
Hans Jörgensen (26 Januari 2013 16:01):
Intressant att något händer på den här platsen. Bra yttrande. Framförallt att ta tillvara på möjligheter med att KarlJohansgatan blir mer inramad.

Här ett tillägg som naturligtvis är för sent:

Borde inte byggnaden fortsätta ut över leden? Så att leden kapslas in.
Ett sådant hus skulle mer se ut som ett stadskvarter då det blir bredare. Själva p-däcket kan ju ligga på den delen som är ovanpå leden (inga bullerstörningar), så kanske den delen som nu föreslås för parkeringsyta istället vara andra lokaler. Eller så är även den p-däck.
Såg nu att huset föreslås få 4 våningar p-däck. Kanske räcker med två sådana våningar om de kan göras dubbelt så stora, vilket blir följden om huset byggs ut över leden.

Sedan kan huset ha fler våningar ovanpå p-däcken, kanske med bostäder :)
 0
EL (26 Januari 2013 16:25):
Jörgensen
Nej byggnaden skall ej gå över leden, Klippans kulturreservat får ej ödeläggas . P-platser för dem som skall besöka affärena räcker mer än väl. Nattetid kommer detta p-hus att vara tomt. Bostäder mot KJ gatan ja. Finns redan ett sånt hus i hängmattan vid ICA.
 0
Hans Jörgensen (26 Januari 2013 16:32):
EL:
Området skulle naturligtvis inte ödeläggas. Det blir bara en vägg längs kanten där leden går. Idag är det en bevuxen slänt upp mot leden. Ett överbyggt hus skulle kanske även dämpa bullret som idag ligger konstant från leden in över det området i Klippan.
 0
Johannes Westlund (26 Januari 2013 16:45):
Bostäder är omöjligt på planområdet på grund av leden. Kontor är enbart möjligt i ca halva byggnaden, också på grund av leden. Dels är det bullernivåer och dels är det farligt gods som man måste ta hänsyn till. Alltså skulle eventuell påbyggnad ut över leden enbart betyda fler parkeringsplatser. På många sätt illustrerar detaljplanen på ett ytterst pedagogiskt sätt varför motorvägar inte hör hemma i en stad. Det är inte bara 6 filer motorväg som inte går att bebygga. Även lika mycket yta på vardera sida blir i princip omöjligt att exploatera.
 0
Hans Jörgensen (26 Januari 2013 16:51):
OK Johannes, jag har inte läst planen mer än sammanfattningen på kommunens sida.

Man kan undra över de restriktionerna i vad som är möjligt att bygga ovanpå en led.
Tänker att det finns många exempel med överbyggda motorvägar med publika lokaler ovanpå, närmast Allum i Partille.
 0
Johannes Westlund (26 Januari 2013 16:58):
Kraven för kontor och handel tror jag skiljer sig åt. Kontor har större krav på tysthet eftersom kontorsarbete förutsätter att man kan koncentrera sig på en uppgift, ha möten mm. Sen vet jag inte hur det ser ut med volymerna av farligt gods på respektive ställe heller. Hur som helst bör det inte byggas ytterligare handelslokaler i fastigheten utöver de som öppnar upp direkt mot gatan. Då får vi snart en fin bilcentrisk galleria istället för urban stadsgata. Och vi har redan gott om bilcentriska gallerior i den här stan.
 0
Hans Jörgensen (26 Januari 2013 18:15):
Ja så kan det vara. Men det jag föreslog var ju parkeringsdäck på våningen ovanför leden. Ovanpå den i sin tur kontor och kanske allra högst bostäder.

Så nej, inget nytt Allum ovanpå Oscarsleden. Menar bara att det visar att det går att ha verksamheter med fullt av folk som handlar, jobbar och fikar i 10 timmar dagtid över en av sveriges mest trafikerade motorväg, med massa farligt gods på väg till Gbg.
 0
Hans Jörgensen (27 Januari 2013 23:25):
Lite fler tankar kring Oscarsleden.
Vi gör en göteborgsk High Line en våning ovanpå den!

Se forumet.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​418&page=​2&#f.​.​
+1
Johannes Westlund (28 Januari 2013 01:02):
Jag tror inte att en High-line gör sig bra ovanpå en aktiv och vältrafikerad motorväg. Det blir i så fall frågan om en regelrätt överdäckning med ordentlig ljudisolering, en ganska dyr historia. Det är bara att promenera till valfri bro över motorvägarna och att "njuta" av den säregna ljudbilden för att inse varför en enkel brokonstruktion inte gör jobbet. Anläggningskostnaderna blir hur som helst oavsett hur sofistikerad konstruktion man väljer långt större än vad som är motiverat för en sådan parkanläggning. New York valde att använda en redan befintlig bro-konstruktion, och däri ligger också det geniala med hela anläggningen. Förmågan att göra något bra och uppskattat av vad som annars skulle rivits. Den situationen har vi inte i Göteborg. Men kanske kan i framtiden Partihallsförbindelsen få bli vår High-lane?
 0
Johannes Westlund (28 Januari 2013 01:05):
En sakupplysning också om själva garaget. Det är alltså inte bara parkeringar som är avsedda att nyttjas av personer som har ärenden i handelslokalerna eller kontoren, utan garaget kommer att innehålla lokalt boendes bilar. Andra parkeringsplatser och garage är tänkta att rivas i närheten för att ge plats å mer bostäder. Så det kommer alltså inte stå tomt nattetid förutsatt att folk fortsatt väljer att äga bil i ungefär den utsträckning som vi har idag.
 0
Göran Åhman (28 Januari 2013 20:21):
Röde Orm som high line-park...fenomenalt. Iofs tidernas dyraste park, men nu har vi ju schabraket där och då torde det vara den bästa användningen :-)
 0
Hans Jörgensen (28 Januari 2013 20:26):
Visst, det finns nog inte många exempel där en sorts promenad anlagts ovanpå en motorväg :)
Men här kan ju Gbg bli en nydanare.

Med skissen på forumet i åtanke, så tänker jag mig att det centrala ska vara bebyggelsen och dess anslutning till Karl-Johansgatan och gatunätet i den äldre stadsbebyggelsen på andra sidan gatan.

High-Linen var en bonuside. Som du säger så kräver det åtgärd mot bullret. En del dämpning skulle fås redan av att husen har (tjocka) väggar kloss an mot leden så att den delen täpps till. Motsvarande väggar bör ju finnas även på andra sidan leden (åt älven till). Men det blir förstås luckor vid på/avfarterna.

Sen kanske inte bullret behöver dämpas helt. Det finns ju parker här i stan som ligger intill trafikerade motorleder: Trädgårdsföreningen intill Nya Allén som delvis bara dämpas av ett trästaket och växtlighet. Och på Highlinen ska det vara växtlighet.

Tanken med Highlinen är ju inte att göra något jättekomplicerat av en motorled. Utan att försöka göra något positivt och användbart av en led som idag har många baksidor för stadsliv och kontinuitet.
Det vill säga - vi har ett brett och rakt stråk som löper mellan (kvarters)-stadens sista utposter in mot centrum. Den skulle eventuellt kunna börja (sluta) ända borta i Sjöbergen :)

Iallfall skulle vi kanske kunna utnyttja stråket till ett kontinuerligt promenadstråk med nyskapande parkmiljö, och/eller ett snabbt cykelstråk.

Om vi tänker längre fram så kanske ett sådant stråk kan komma till användning för en stadsbana - alltså planskild spårtrafik. Det kräver förstås att överdäckningen dimensioneras för en sådan trafik. Men då skulle den också möjligöra ytterliggare en motiverad funktion, som jag vill se det.
+1
Johannes Westlund (28 Januari 2013 20:53):
Göran Åhman: Precis vad jag tänkte! Arkitektoniskt så tycker jag "Röde Orm" har många snygga features. Så det vore ju synd att riva. När buller och utsläpp är borta går det nog att inkorporera i kvartersmattan som vi rullar ut :)
 0
Christopher (29 Januari 2013 19:04):
Hoppas verkligen de gör något med fasaden, gärna kamouflera byggnaden i ett landshövdingshus, för att bevara vad som finns kvar att bevara av områdets karaktär.
 0
Johannes Hulter (29 Januari 2013 22:15):
Det går ju att göra snygga p-hus. Mikael Kreutz (var det väl?) tipsade om detta: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​Publishing/​FileStore/​ccc0​6580​-​9f89.​.​

Det som ligger i korsningen Landsvägsgatan/Bergsgatan är inte heller så tokigt. Fick man in lokaler i bottenvåningen bara så skulle det se riktigt trevligt ut... :)
 0
Hans-Olof Hansson (29 Januari 2013 22:22):
Dagens P-däck ovanpå Systembolaget är i princip "osynligt" från marken. Huset ser ut som en envåningsbyggnad med tegeltak.

Skall man bygga det högre så måste man förståss ta till andra "trix". Men viktigt att det kan byggas snyggt och inte se ut som en bunker.
 0
Erik Funck (29 Januari 2013 23:23):
Av Richard M:s bilder så tycker jag det bara var bild 9/10 som var något för julgranen. Spexigt färgad lampa i gallerkloss är inte heller så kul.
 0
Krångelsverige (2 Februari 2013 21:29):
Hur ser trafikmängden ut på motorvägen?
Farligt gods från hamnanläggningar? På Hisingen?
Går inte att ta andra vägar isf?
Vad ska man med ett stort p-hus till just på den platsen?
Bra att det byggs nåt, så får det bli ett p-hus?
Infartsparkering? Handel?
 0
Johannes Westlund (2 Februari 2013 21:50):
Krångelsverige: Parkeringshuset är menat att möjliggöra rivning av parkeringar på annan plats i området. Dessa ytor ska förhoppningsvis bli nya bostäder. Så det är sannolikt boendeparkering som kommer bli den stora användningen. I området går det hur som helst inte att bygga något vettigare på grund av buller och farligt gods. Detaljerna finns i planförslaget och relaterade utredningar.
 0
Mattias Jansson (12 Mars 2013 21:03):
Leden har förstört hela majorna. Det tillsammans med gröna gatans groteska 60talshus. Det är dags de tar sig i kragen och gör nya landshövdingehus där de tatt bort så det inte är hela kvarter. Fula höghus blir betydligt finare med ett snedtak. finns flera i Karlstad som får en mycket mer personlig feeling med just detta.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren