Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över detaljplan för Nya Munkebäck

 


Munkebäcksgatan i framtiden?

I början av nästa vecka lämnar Yimby Göteborg in ett yttrande över Detaljplan för Nya Munkebäck inom stadsdelen Kålltorp. Det finns mycket gott att säga om ambitionen att utveckla Munkebäcksgatan från autostrada till en levande blandstadsmiljö, och som boende i närheten är jag minst sagt förväntansfull, men samtidigt finns det en del övrigt att önska vad gäller planområdets föreslagna bebyggelsestruktur. Synpunkterna i yttrandet är som vanligt ett resultat av de diskussioner som förts på forumet.

Stöd gärna vårt yttrande eller lämna in ett eget, sista dag är 26 februari. Synpunkterna mailas till: sbk@sbk.goteborg.se
 


YTTRANDE

YIMBY Göteborg tycker i stort att planens övergripande intentioner är mycket goda. Vi ser positivt på att det tidigare monofunktionella skolområdet i och med planen ges förutsättningar att utvecklas till en mer funktionsblandad, urban och levande stadsmiljö. För att målen med planen ska kunna uppfyllas helt och fullt krävs dock vissa justeringar av det liggande förslaget:

Slutna kvarter
Genom att använda slutna kvarter tillvaratas kvartersmarken bättre. Det uppbrutna förslaget skapar många små gräsmattor - impediment -  som är svåra att utnyttja. En sluten struktur minimerar impediment och maximerar utnyttjandet av marken. Detta ger utrymme för fler boende, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för liv, rörelse och underlag för verksamheter i området.

Det liggande förslaget med uppbrutna kvarter innebär förutom att marken används ineffektiv att boende förvägras en gårdsmiljö av mer privat karaktär. Istället skapas diffusa ytor av halvprivat karaktär, som i praktiken sällan används. Genom att sluta kvarteren skapas en klar distinktion mellan det privata och det offentliga. Innergårdarna blir trygga lekplatser för barn, mötesplatser för boende och ett rum utomhus för vila och rekreation.

Genom att sluta kvarteren blir det även möjligt att göra de planerade gångstråken till riktiga gator. Längs dessa kan ytterligare utåtriktade verksamheter få utrymme i gatunivå. Detta genererar fler målpunkter i området och naturlig genomströmning vid fler tider på dygnet, något som skapar ökad trygghet och urbanitet.

Med slutna kvarter och gator skapas bättre förutsättningar att göra planområdet mera stadsmässigt, inte enbart den tänkta bebyggelsestrukturen längs Munkebäcksgatan, utan även inåt i området . Kvartersmarken bör således delas upp i två stora eller flera mindre helt slutna kvarter. Den planerade förskolan kan ges utrymme i något av kvarteren. Innergården kan bli en trygg och fin lekmiljö för barnen.

Förslag på sluten kvartersbebyggelse och gatudragningar

Buller och slutna kvarter

Även när det gäller vägtrafikbuller är slutna kvarter en mycket god lösning. Planbeskrivningen konstaterar att "De tillkommande bostäder som ligger i ett bullerutsatt läge får en bullerdämpad sida, alltså där minst hälften av bostadsrummen har minst ett fönster vardera som vetter mot maximalt 50 dBA." (Begreppet definierat i Boverkets rekommendationer definierade är 'ljuddämpad sida' och inte 'bullerdämpad sida'.) Att alla de tillkommande bostäderna får en ljuddämpad sida motsägs av den bifogade bullerutredningen. Bullerberäkningarna visar att med den beskrivna och illustrerade utformningen kommer flertalet lägenheter i områdets norra del inte att få tillgång till tyst sida, och inte ens en ljuddämpad sida. Bullerutredningen konstaterar därför att åtgärder behövs.

En möjlig åtgärd föreslås där husen i områdets nordvästra del byggs ihop för samtliga våningsplan för att på så sätt skapa en mer avskärmad innergård. Med dessa åtgärder konstateras för trafikmängder år 2013 att "Beräkningarna med åtgärder visar att det bör det gå att klara minst en ljuddämpad sida på 50 dBA. Endast i ett fall på översta våningen beräknas en bullernivå av 51 dB, vilket också framgår av bilaga 6."


Den nu rivna skolbyggnaden fjärmade sig från trafiken på Munkebäcksgatan, vilket vi skrivit om tidigare HÄR.

Genom att istället konsekvent använda slutna kvarter i områdets alla delar får fler tillgång till tyst sida (och inte bara en ljuddämpad sida). På så vis skapas ett avsevärt bättre ljudlandskap för hälsa, rekreation och livskvalitet. Slutna kvarter ger även höjd för ökade bullernivåer i framtiden; det är viktigt att en god ljudmiljö bibehålls för bostäderna vid fel i uppskattade trafikförhållanden och vid förändrade trafikförhållande på längre sikt. Med slutna kvarter förbättras områdets framtida utvecklingsmöjligheter och anpassningsförmåga betydligt. Med liggande förslag kan i ett senare skede valet komma att stå mellan att antingen skapa en oacceptabel ljudmiljö för de boende i området eller att avstå från trafikökningar (vilket i praktiken inverkar negativt på framtida projekt, och kan innebära att man tvingas avstå från ytterligare förtätning/bebyggelse i området).

Stad på båda sidor om Munkebäcksgatan
Effekten av liggande förslag går tyvärr delvis förlorad av att området på andra sidan Munkebäcksgatan är väldigt slutet, och helt saknar stadsmässiga kvaliteter. För att området ska kunna nå sin fulla potential måste även andra sidan om Munkebäcksgatan omvandlas till en stadsmässig miljö. Häckarna bör tas bort och byggnadernas bottenvåningar bör öppnas upp för verksamheter. Att byggnaderna är lite indragna kan utnyttjas genom att skapa uteserveringar samt ett litet torg.

Stadsgata istället för motorled
I det liggande förslaget finns mycket goda idéer kring hur dagens motorled Munkebäcksgatan ska förvandlas till stadsgata. Liggande förslag saknar dock viktiga komponenter:

Tyvärr blir Munkebäcksgatan i praktiken nästan samma planskilda motorled som den är idag, fast kantad av lite fler träd. Gatans utformning inbjuder till höga hastigheter och låg uppmärksamhet hos bilförarna, vilket inte skapar en trevlig miljö att vistas i. Detta blir särskilt tydligt för det södergående körfältet som inte ens förses med kantparkering. Längs hela huvudgatan saknas möjlighet för fotgängare (och cyklister) att korsa i samma plan. Förslaget lider stor brist på övergångsställen för fotgängare och överfarter för cyklister.Munkebäcksgatans skala är anpassad för bilar

En ytterligare viktig åtgärd för att integrera motorleden, så att den omvandlas till stadsgata, är att skapa fler korsningar. Detta åstadkoms naturligt genom en sluten kvartersbebyggelse, vilket per automatik skapar en gatustruktur som är lätt att ansluta till Munkebäcksgatan. Korsningar över Munkebäcksgatan kommer att generera fler kopplingar, innebära ett ökat stadsliv, hålla nere hastigheterna och omforma dagens bilväg till en gata.
Korsningar ställer större krav på bilister att interagera, och är alltså ett effektivt sätt att skapa en stadsmässig trafikrytm. Därför borde även gång- och cykeltunneln vid Ahrenbergsgatan fyllas igen, och en korsning i plan skapas. Fullt utbyggt skulle detta kunna ge korsningar i plan vid Torpagatan, Bromeliusgatan, Härlanda vägen-Ernst Torulfsgatan, Ahrenbergsgatan, samt Coliandersgatan-Torpavallsgatan.

Hållbart resande ska premieras tydligare
Planområdet innefattar ett viktigt cykelstråk, men planen anger endast att cykelparkering "bör inrättas". Cykelparkering ska säkerställas med ett krav som har samma tydlighet som för bilparkering. För de externa verksamheternas behov bör väderskyddade och stöldsäkrade parkeringsplatser för minst 50 cyklar av standardsnitt och 10 lastcyklar anläggas nära cykelstråket. Vidare bör planen ställa krav på att exploatörer skapar god tillgång till väderskyddade cykelparkeringar av god kvalitet för samtliga hushåll.

Förslaget ansluter till Albert Lilienbergs mer traditionella kvartersplan på andra sidan Torpagatan, snarare än Uno Åhréns mer sentida "plockepinn" (förstora genom att högerklicka och välj "visa bild")

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mattias Bolander (23 Februari 2013 16:59):
En parentes: I skissen jag gjorde så försvinner en del av asfalten och innergårdsgräset in under kartbilden. Det beror på att Google Earth visar terrängens höjningar. Inställning i Google Earth om man vill undvika det: Menyn Verktyg, välj Alternativ, fliken 3D-vy, rutan "Terrängkvalitet", avmarkera kryssrutan "Visa terräng".

EDIT: Det ovan verkar inte fungera i senaste versionen av Google Earth. Vet inte hur man gör där.
+1
Robert (24 Februari 2013 12:14):
Yes, slutna kvarter skall det vara! Vi behöver mer stadskänsla. Vi svenskar må vara vana vid plockepinn, men om man har ambitionen av att vara en global stad som kan attrahera folk utifrån måste vi bryta det mönstret och erbjuda lite riktiga gator med! Min spanska flickvän säger med visst drag av nationell drastiskhet att hon vill skjuta sig varje gång hon kommer till ett plockepinnområde med ödsliga gräsmattor. Hon tycker att det är rent av skräckfilmsläskigt med ödsliga platser. Det må vara en smaksak, men i så fall borde iallafall detta argument bita: För de som vill bo i plockepinn med öppna gårdar finns det redan gott om alternativ runtomkring! Bygg mer av det det finns ont om istället! Riktiga slutna kvarter betalas dyrt i innerstaden och på ett fåtal ställen mer. Och svenskars smak kommer fortsätta utvecklas bort från svenskt plockepinn ju mer vi reser...
+1
Mattias Bolander (24 Februari 2013 17:20):
Har gjort lite ändringar på Sketchup-skissen (lokaler i bottenplan och vägsträckningar, samt spårvägsförslag mot Gamlestan). Google Earth-fil här:
https:​/​/​dl.​dropbox.​com/​u/​2950​4512/​yimby/​munkeback2c.​kmz

Själva Sketchup-projektet finns här (om man vill ändra):
https:​/​/​dl.​dropbox.​com/​u/​2950​4512/​yimby/​munkeb%C3%A4ck.​.​

EDIT: Ändringen verkar inte se så bra ut i senaste versionen av Google Earth. Finns mer att lära sig mao.
 0
Mikael Van Den Hoogen (24 Februari 2013 19:35):
Har en kompis som bor där. Det är verkligen totalt dött, skulle vara perfekt för området om detta går igenom. Hur höga byggnader var det tal om?
+2
Olof Antonson (24 Februari 2013 21:05):
Det har blivit en "rollback" på grund av systemuppdatering på sidan, vilket gjort att bland annat Sketchup-bilden försvunnit. Jag skall försöka lägga upp på nytt.

Vad gäller byggnadernas höjd så handlar det om ca 3-6 våningar.

Det finns väldigt stor potential i området. Jag har rört mig kring Munkebäckstorget dagligen i flera år eftersom jag bor i närheten, och den föreslagna bebyggelsen kommer att innebära ett stort uppsving både för torget, Munkebäcksgatan och kopplingen till handelsområdet nere vid Torpavallen/E20. Sedan var det inte så länge sedan 5ans spårvagnsdragning förlängdes till Östra sjukhuset. Det händer alltså en hel del, och sammantaget kommer Munkebäckstorgets roll som lokalt centrum att stärkas avsevärt.

Edit: Nu ligger gårdagens version av inlägget uppe igen

Edit2: Den underliggande terrängen syns inte längre i Sketchup-bilden.
+1
Sven R (24 Februari 2013 22:09):
Angående det Robert sa om sin flickvän.

Jag har liknande nedslående erfarenheter då mina utomnordiska bekantskaper gästat Göteborg. De finner staden tämligen slätstruken, t.o.m charmlös. Det förvånade först mig eftersom vi svenskar har en gediget positiv bild av Göteborg. Vad kan skillnaden bero på?

Om jag själv ska spekulera i saken. Svenskar "lär" sig gilla Göteborg eftersom många kommer hit på skolresor p.g.a Liseberg. Senare med kompisar för att gå på stora konserter och matcher. Och som vuxna på t.ex mässor. Att vandra Avenyn upp och ner har räckt som storstadsupplevelse.

När man själv turistar i utlandet, inte har man tid för event eller nöjesparker. Det är kärnan man vill åt, i dubbel bemärkelse. Man vill känna in stadens själ, smutta på utbudet, se människorna och kanske lära sig lite om stadens historia. Se något unikt. Bli charmad.

Göteborgarnas jovialitet funkar på hemmaplan men jag tror inte det riktigt det når fram till utländska besökare. Förutom språkbarriären så finns det en annan faktor. I Sverige har ett utländskt utseende blivit en tydlig klassmarkör. Den nyfikenhet och artighet som förr fanns mot främlingar tror jag har försvunnit.
 0
Olof Antonson (24 Februari 2013 22:29):
Intressant resonemang, Sven. Det jag kan känna med stan är att stadsväven bryts av väldigt ofta. På sätt och vis blir det lite som med en repad cd-skiva som hackar, och där man tas ur sammanhanget och upplevelsen. En ojämn och skumpig färd. Fragmatiskt. Nya Munkebäck och förtätningsidéerna för Guldheden är ju ett sätt att försöka hantera detta, och fler liknande projekt lär det bli i framtiden ...
+1
Hans Jörgensen (24 Februari 2013 23:10):
Den här med hur stan upplevs av olika besökare finns det nog mycket att säga om. (Kan inte låta bli att skriva något nu).
Både av vi som bor här som kan jämföra med andra platser i omvärlden, och att höra vad besökare tycker.

Jag tror det är väldigt olika, till sist är det individuella preferenser och tillfälligheter som avgör hur man som besökare uppfattar en ny stad.
Men som jag ser det, det är självklart att Gbg inte kan mäta sig med de flesta (europeiska) städer i samma storlek eller större, när det kommer till:

* Stadsgator. Vår Aveny är som Stora Gatan i en riktig småstad. Även Linnégatan och Andra Lång som vi själva gillar, går att finna mångdubbelt av i typ varenda stad nere på kontinenten. Det är bara gator bland andra.

* Parker. Vår styrka är inte de klassiska stadsparkerna, utan de mer vilda större parkerna där berg sticker upp och vilda bäckar rinner. Typ Slottsskogen, Ängårdsbergen, Ramberget! Men Botaniska och Trädgårsföreningen kan vi vara stolta över, det är nog inte många som väntar sig sådana fina parkmiljöer här uppe vid kanten av nordsjön.

* Promenadstråk. I allmänhet är vi väldigt futtiga på rejäla, breda, sköna, gröna promenadstråk. Nya Allén är det bästa vi har i den vägen. Men liknande stråk finns i de flesta städer. Hamburg har till exempel ett med samma bakgrund (övergivna försvarszoner intill tidigare vallgrav) som är inspirerande.
Vi är även snåla när gäller att skapa platser av enklare element. Till exempel några sittbänkar kring ett träd. Köpenhamn kan visa vägen.

* Storstadsbebyggelse.
Nej, Gbg känns knappast nånstans som en storstad (utom möjligen då man färdas inågot av dess motorvägsapparater).
En antydan till fläkt av storstad får jag kring C-station åt Östra Nordstan till, och möjligen från Korsvägen upp längs Södra Vägen (om man låtsats att Heden på andra sidan gatan vore rejält bebyggd).
På senare tid har också Friggagatan blivit något åt det hållet. Men det är fortfarande inte mer än en rätt vanlig gata i en mellanstor europeisk stad.

Men med det sagt, vi har såklart våra egna "unika" miljöer. För det mesta i de små detaljerna. Det är innehållet i butiker, caféer och andra lokaler som får sätta prägeln. Det är nog sånt som uppskattas av besökare och oss själva.

Jag minns en busstur med buss 18 från Johannebergshållet ner mot downtown. Bakom mig satt ett par damer i övre medelåldern från någon spansk region med lite speciell accent, men jag urskilde iallafall ett
Que Bonito! när bussen rullade förbi Brunnsparken och vi blickade ut mot stadsrummet kring Stora Hamnkanalen.
 0
Göran Åhman (25 Februari 2013 01:00):
Tycker det blev ett mycket bra yttrande till slut. Där vi fick med många viktiga invändningar. Just kopplingarna över Munkebäcksgatan och in området, bullersituationen, omvandlingen från led till gata. Samtidigt som vi inte avsteg för mycket från gällande förslag. Det torde kunna ge en positiv påverkan för projektet :-)
 0
Patrik Höstmad (25 Februari 2013 07:36):
Det jag har hört som positiva omdömen om Göteborg närheten till riktig natur mitt i stan (Slottsskogen, Delsjöområdet, Änggårdsbergen, havet och öarna). Det negativa är att det finns så vansinnigt mycket omänsklig förort och förortsbebyggelse (lameller och punkthus) och alla markparkeringsytor i staden. Ffa Holländare fattar inte hur vi kan låta hela stan bestå av så mycket av markparkering. Jag har även hört negativ kritik om att staden och dess invånare vänder ryggen mot vattnet. Den lilla kontakt som finns består av ytor som är relativt öde på kvällstid.
 0
Ola E (25 Februari 2013 11:28):
Det var en professor på arkitektur som berättade att folk som besökte Göteborg under efterkrigstiden undrade om tyskarna hade bombat Sverige också, eftersom det var så mycket hål i stadsväven som de antog var en följd av flygbombningar.
Det klingar väl i och för sig lite bättre som förklaring än att vi bara inte har lyckats så bra med det här med stadsbyggnad.
 0
EL (25 Februari 2013 17:51):
Har redan överklagat byggandet. Hoppas hela GBG gör det mot de 10 hos er som fått hybris och tror att ni representerar alla.
 0
Patrik Höstmad (25 Februari 2013 17:59):
EL: Intressant. Vad tycker du marken ska användas till istället?
 0
Olof Antonson (25 Februari 2013 18:16):
@EL: Det är väl snarare tvärt om ...
 0
Olof Antonson (25 Februari 2013 18:19):
Tidningen Öster besökte utställningen för Nya Munkebäck på Kåken (Härlandafängelset): http:​/​/​www.​direktpress.​se/​goteborg/​Oster/​Nyheter/​Nya-​M.​.​
 0
Hans H (25 Februari 2013 18:55):
Jag hittade juryns beslut i markanvisningstävlingen, med kommentarer om de olika bidragen till tävlingen.
Jag har inte läst igenom kommentarerna om alla bidragen, men bidraget "Livets Växlingar" lät vagt som något som Yimby skulle föreslå.

Några snippets:

"området delas in i fyra mindre kvarter, som enligt förslaget kan utvecklas olika över tid"

"Områdets uppdelning i fyra kvarter med gator mellan har drag av den traditionella stadens form, men ändå med variation."

"det är svårt att presentera ett färdigt förslag för ett så pass stort område som enligt förslagsställaren skulle få ännu högre kvaliteter om det växte fram mer organiskt, kanske under längre tid, som den traditionella staden."

"Förskolan är placerad i områdets norra del, som en del av det nordöstra kvarteret"

http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​fastighetskontoret/​etjans.​.​
 0
EL (25 Februari 2013 19:18):
OA
De övriga nio instämmer förstås.
 0
Johannes Westlund (25 Februari 2013 19:56):
EL: Det är ju fantastiskt att du har en annan infallsvinkel än alla som varit inblandade i det här yttrandet. Vad ser du för framtid för området? Vad vill du ska vara där? Vad är dina invändningar mot ovan yttrande?
 0
Matthias H. (25 Februari 2013 20:23):
Ja EL, skulle du nån gång kunna skriva utan att vara så väldigt tyken? Det är ingen här inne som vill trampa dig på tårna men du tar allting personligt verkar det som. Aldrig kommer du med något konstruktivt, bara klagomål.

Varför bryr du dig ens om att skriva härinne när du bara verkar må dåligt av diskussionerna som förs här?
 0
Olof Antonson (25 Februari 2013 20:57):
@Hans H: Intressant iakttagelse! Synd bara att det inte finns några illustrationer över de andra förslagen.
 0
EL (25 Februari 2013 22:04):
MH
Har skrivit mycket konstruktivt om Norra Masthugget bl a. Nu när GBG har en stadsarkitekt skall väl SBK planera hur stan skall se ut och inte Norra Älvstranden AB ihop med byggherrar, Är man inom byggnads kan man nog räkna ut resten själv
 0
Hannes Johansson (25 Februari 2013 23:35):
EL: Att du tycker att du har varit konstruktiv i en kommentarstråd är naturligtvis inte en god anledning att vara destruktiv i resterande trådar. Jag tycker du ska tänka efter lite mer innan du fortsätter skriva inlägg med den attityden.
 0
Johannes Westlund (25 Februari 2013 23:42):
Vad i hela fridens namn har Älvstranden Utveckling AB att göra med utvecklingen på tomten längs Munkebäcksgatan? Det är faktum att norra älvstranden planerats på ett riktigt uselt sätt, älvstrandsmodellen är under all kritik, men mig veterligen har Älvstranden AB inte varit inblandade i det här förslaget. Det här förslaget ser jag inga som helst skäl att invända emot, idéerna är på det hela taget goda. Tanken är en stadsmssig förtätning. Dessa planer ligger långt ifrån Älvstrandsmodellen. Jag tycker det verkar som att du protest-överklagar för att du är missnöjd med älvstranden. Det är inte bara löjligt, utan också att skjuta sig själv i foten. Varför försvåra god och positiv stadsutveckling bara för att stadsutvecklingen i ett annat område är dysfunktionell? På så sätt blir det ju knappast mer bra stad i Göteborg. Det håller inte.
 0
Hans H (25 Februari 2013 23:56):
Jag försökte hitta illustrationer från de övriga tävlingsbidragen, men hittade bara "Stadsflätan" som kom på andra plats.
http:​/​/​www.​kanozi.​com/​Projekt/​stena-​fastigheter-​tornst.​.​
Bidraget består av halvöppna storgårdar omgärdat av punkt och lamellhus. Fina bilder, men antagligen inte ett ställe som jag skulle vilja besöka.
 0
Johannes Westlund (26 Februari 2013 00:30):
Mot Munkebäcksgatan blir ju skillnaden inte så stor, det såg urbant ut, men resten... Kommer bli precis samma ödemark som redan finns för mycket av i hela området. Alla människor som är utritade finns med stor sannolikhet bara i önskedrömmar. Man kan tycka att illustrationer borde innehålla ett realistiskt alternativ också när det gäller antal människor i den.
 0
EL (26 Februari 2013 12:52):
HJ Vill du begränsa yttrandefriheten?
+1
Johannes Hulter (26 Februari 2013 13:16):
EL: Att uppmana någon att vara konstruktiv är inte att begränsa yttrandefriheten, utan tvärtom i linje med vad en moderator bör göra. Den grundlagsskyddade yttrandefriheten innebär inte heller någon rätt att bli publicerad i andras medier (oavsett om det press, radio, tv eller t.ex. en blogg). Den här debatten är dock off-topic i det här inlägget så jag uppmanar dig att diskutera sakfrågan istället. På ett konstruktivt sätt...
 0
EL (1 Mars 2013 07:02):
Jag förstår ingenting tydligen. Är HJ moderator,men han skriver ju egna inlägg. Jag har väl också rätt att uttrycka hur GBG kan bli framöver. Att jag vill att Stena Olsons Company skall vara kvar t.ex.
 0
EL (1 Mars 2013 07:25):
Det som dom gjorde på 60-talet. Kan man ju se i backspegeln att det var alldeles åt hellskotta. Det fanns inte i dom gamla sossarnas sinnevärld att bevara nånting av det som kallades ruckel. Dom hade säkert växt upp där på 1920-talet. Sen ska man komma ihåg att på 50-talet och 60-talet var det en fruktansvärd bostadsbrist i GBG. Att det helt plötsligt fanns pengar då det fattar jag inte men politikerna lånade väl och trixade med olika styrmedel, en stat har ju alltid pengar.
 0
Mats O. (1 Mars 2013 07:54):
EL:

Så finansierades miljonprogrammet:
http:​/​/​www.​arkitekt.​se/​s33917
 0
EL (1 Mars 2013 08:17):
Mats O
Utan att ha läst det kan jag förstå att ju mer de byggde ju mer pengar sköt staten till och allt lånades upp med statligt garanti. Med andra ord totalt riskfritt.
+1
Hannes Johansson (1 Mars 2013 08:36):
EL: Det stämmer, jag är en av samordnarna för Yimby Göteborg och har därför moderatorsrättigheter på siten, samtidigt som jag skriver inlägg då och då. Precis som de andra samordnarna.

Du har också helt rätt i att du har all rätt att tycka precis vad du vill om Göteborg, eller Yimby. Men, som Johannes säger, så innebär inte lagen om yttrandefrihet att man har rätt att publiceras i andras medier. Yimby har alltså ingen skyldighet alls att publicera dina kommentarer på sin blogg.

Nu är det dock så att vi vill ha ett öppet diskussionsforum, där vem som helst kan uttrycka sina åsikter om det som skrivs, även icke-medlemmar. Men, vi vill också ha ett bra, välkomnande och konstruktivt diskussionsklimat, så därför uppmanar vi alla att hålla god ton, avstå från personangrepp, och att i största möjliga mån vara konstruktiva i sina inlägg. Det var det jag gjorde med dig, eftersom att du gav intryck av att anse dig inte behöva fortsätta tänka på att vara konstruktiv eftersom du tycker att du har varit konstruktiv i en specifik kommentarstråd tidigare.

Hittills tror jag att vi extremt sällan, om någonsin, behövt editera, blockera eller ta bort någons inlägg. Oftast behöver vi inte ens påpeka något. Jag är övertygad om att vi alla kan jobba för att vi inte ska behöva det i framtiden heller.
+2
patrick (29 September 2013 10:02):
Hej,

Som boende i Kålltorp hoppas jag verkligen att en del åsikterna från yttrandet kommer med i slutligt resultat. Framförallt när det gäller slutna kvarter och trafikleden, men även annat som skulle tillföra området mycket.

//Patrick
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 22:58 av Matthias H.
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972