Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan (utställning)

 
Yimby har just skickat in ett yttrande över detaljplanen för Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan som är på utställning. Vi står här inför ett avgörande val om vi ska fortsätta med i många delar dysfunktionell Norra Älvstrands-bebyggelse eller om vi ska börja bygga en mer stadsmässig innerstadsbebyggelse. De flesta av byggnadsnämndens politiker vill egentligen det senare men de behöver vårt stöd för att våga kräva en mer hållbar stadsbebyggelse. Det är därför nu viktigt att så många som möjligt stödjer Yimbys yttrande genom att maila Stadsbyggnadskontoret, Byggnadsnämnden och Älvstranden Utveckling ABs politiska styrelse omgående (senast tisdag 13:e augusti). E-postadresserna och ett förslag på text till mailet följer.

 

Yimbys förslag för Götaverksgatan.

 

Förslaget från Älvstranden Utveckling AB.

 

Stadsbyggnadskontoret: sbk@sbk.goteborg.se

Byggnadsnämnden: mats.arnsmar@sbk.goteborg.se, kjell.bjorkqvist@sbk.goteborg.se, marie.linden@sbk.goteborg.se, tina.wallenius@gmail.com, axel.josefson@kommunfullmaktige.goteborg.se, martha.elinoff@gmail.com, mikael.niklasson@sbk.goteborg.se, tom.heyman@telia.com, bjorn.nilsson@moderat.se, johan.zandin@vansterpartiet.se, charlotte.holm@stadshuset.goteborg.se

Älvstranden Utveckling ABs styrelse: owe.nilsson@bahnhof.se, magnus.nylander@fastighet.goteborg.se, marina.johansson@stadshuset.goteborg.se, ulf.kamne@fastighet.goteborg.se, mats.pilhem@stadshuset.goteborg.se, theres.borjesson@lf.goteborg.se, martin.hellstrom@kristdemokraterna.se

(Vissa e-postadresser saknas på grund av att de inte tycks fungera.)

Ämne/Subject: Synpunkter på detaljplanen över Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan (Diarienummer BN0321/10)

Hej,

Jag skriver till dig angående detaljplanen över Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan (Diarienummer BN0321/10). Jag anser att det är viktigt att detaljplanen omformas så att området får en stadsmässig blandstadsbebyggelse istället för det liggande förslaget med gles bebyggelse, fritt orienterade lameller, uppbrutna kvarter och där lokaler saknas utmed långa gatusträckningar. Jag instämmer därför helt i Yimby Göteborgs yttrande som finns att läsa här:
https://gbg.yimby.se/2013/08/yttrande-over-lindholmen-_3342.html

Med vänliga hälsningar
*ditt namn*
*ev. din adress*


Har du ett eget förslag om hur området ska utvecklas så tveka inte att maila detta till de berörda.

Yimbys yttrande är ett resultat av diskussioner på forumet. Vårt tidigare yttrande i samrådsskedet förespråkade en mer stadsmässig bebyggelse med bland annat högre täthet, slutna kvarter och lokaler i bottenvåningarna. Vår liksom Byggnadsnämndens, stadbyggnadskontorets och flertalet medborgares önskan infriades inte av Älvstrandens konsortium med motiveringen att den glesa bebyggelsen behövdes för att uppfylla "Miljöbyggnad Guld". Men som vi skrivit om tidigare finns det inga problem att kombinera "Miljöbyggnad Guld" och tät innerstadsbebyggelse. Därför kvarstår vårt yttrande från det tidigare samrådet i stort sett oförändrat sånär som på en ny inledning och uppdateringar i avsnittet om buller.

Det senare på grund av att en ny bullerutredning har genomförts. Det är glädjande att man nu gjort beräkningar som beaktat framtida trafikökningar inklusive spårvagn. Givetvis uppfyller man då inte riktvärden på fasad på innergårdarna med det uppbrutna förslaget utan måste ta till en kostnadsdrivande speciallösning med indragna eller inglasade balkonger med absorbenter i taken. Effekten av denna lösning är osäker, vilket man medger:

Det finns ingen vedertagen beräkningsmetod för ljuddämpning vid fasad bakom delvis inglasade balkonger, den Nordiska beräkningsmodellen är inte utformad för beräkning i rumslika utrymmen vilket kan medföra att den överskattar effekten av lokala bullerskydd, ...

Yttrandet följer i sin helhet:

 

Yttrande

Det är med besvikelse vi ser att Stadsbyggnadskontoret tillsammans med exploatörerna har misslyckats med byggnadsnämndens uppdrag att arbeta in mer av kvartersbebyggelse utan att göra avkall på "Miljöbyggnad Guld". Huskropparna utmed de stora gatorna föreslås vara väl separerade med stora öppningar och den huvudsaklig anledning till detta hävdar detaljplanen är ambitionen om att uppnå certifieringen "Miljöbyggnad Guld". Detta argument motsägs dock av Stadsbyggnadskontoret och det har inte har stöd i de solstudier som gjorts. För säkerhets skull har vi på Yimby även kontaktat certifieringsadminstratören på Swedish Green Building Council och frågat om slutna kvarter kan tänkas innebära något hinder för att uppnå "Miljöbyggnad Guld". Svaret var ett klart och tydligt: "Nej". På Swedish Green Building Council har man överhuvudtaget inte hört talas om att slutna kvarter skulle vara ett problem vid certifiering. Tvärtom betonade man att man såg stora fördelar med en stadsmässig utformning av ny bebyggelse och att man certifierat ett flertal byggnader inne i tät innerstadsmiljö med slutna kvarter.

Då det inte föreligger några hinder för att utforma bebyggelsen med en sluten struktur kvarstår vårt tidigare yttrande i stort sett oförändrat. Vi har uppdaterat delen om buller med anledning av den nya bullerutredningen. Vi vill även passa på och påpeka att det är viktigt att Stadsbyggnadskontoret och exploatörerna tar hänsyn till Byggnadsnämndens, Yimbys och flertalet medborgares uttryckliga önskan om en mer sluten och stadsmässig bebyggelse.

Yimby Göteborg ser positivt på en utveckling av det aktuella området och sympatiserar i stort med de ambitioner som uttrycks. För att ambitionerna ska kunna uppfyllas krävs dock vissa justeringar av det liggande förslaget. Framförallt så måste planstrukturen genomgå några grundläggande förändringar.

Att gatorna genom planområdet är tänkta att utformas som riktiga stadsgator, dvs. allmän mark tillhörande staden, är mycket positivt. Att det ställs krav på lokalyta längs med Lindholmsallén och Götverksgatan är också mycket bra. Men detta bör kompletteras med krav på lokalyta utmed varje kvarterssida. Att redan i förväg planera bort alla möjligheter till verksamheter i en stor del av området är extremt kortsiktigt och gagnar inte stadens långsiktiga utveckling. Det går dessutom emot översiktsplanens ambitioner att bygga blandstad.

Planområdet väster om Götaverksgatan bör inte ligga på en platå utan bör ligga i marknivå. I nuvarande förslag uppnås översvämningssäkra bostadsentréer inuti området genom att man lägger ett parkeringsgarage i markplan och sedan leder gång- och cykeltrafik över detta garage. Ett mer rimligt och normalt alternativ hade varit att ha lokaler i bottenvåningen istället. Då hade man fått översvämningssäkra bostadsentréer men ändå kunnat behålla gatorna i marknivå. Den föreslagna stigningen inåt området minskar potentialen för genomströmning avsevärt. Om det nu är ett mål att göra området tillgängligt för förbipasserande så verkar det kontraproduktivt att lägga ett parkeringsgarage i vägen för gång- och cykeltrafiken.

Området väster om Götaverksgatan bör delas upp i minst två men helst fyra slutna kvarter med "normala" gator i marknivå, som kopplar ihop områdena norr, söder, väster och öster om planområdet. Det finns plats för detta inom planområdet, men innergårdarna blir bättre om man förstorar kvarteren västerut och söderut. Vi bifogar en idéskiss för att visa möjligheterna.

Planområdet öster om Götaverksgatan bör utformas som två slutna kvarter med lokalyta längs varje sida. Parkmarken i söder bör utgå. Innergården kan anges som allmän mark om man vill säkra allmänhetens tillgång. Detta skapar en skyddad gård för det planerade dagiset. Man slipper instängslade ytor som står övergivna efter kontorstid. Exploateringen kan därmed också ökas avsevärt. Fler boende och bättre förutsättningar för service och stadsliv är helt avgörande för detta område.

Det planerade höghuset öster om Götaverksgatan bör inte kapas i onödan. Det finns ingen rimlig anledning att kräva ett specifikt våningsantal. Istället bör detaljplanen lämna fritt hur många våningar som får byggas.

Buller

Förslaget med slutna kvarter behövs för att uppfylla tillämpningen av riktvärden för trafikbuller och säkerställa en god ljudmiljö för de boende inom planområdet. Förslaget med öppet kvarter uppfyller inte tillämpningen av riktvärden för trafikbuller utan endast möjligen med osäkra och kostnadsdrivande speciallösningar.

Detaljplanen beskriver ljudnivåerna som generellt höga, pågrund av de kraftiga trafikflödena som prognostiserats på Lindholmsallén och Götaverksgatan. På Lindholmsallén bedömer Trafikkontoret att knappt 1000 spårvagnar per dygn tillkommer i framtiden och på Götaverksgatan har Trafikkontoret en prognos på 7000 fordon per dygn.

Med slutna kvarter beräknas endast ett fåtal bostäder få behov av åtgärder eftersom det blir en bullerdämpad sida med ljudnivåer under 55dBA. För den planerade öppna kvarterslösningen finns flera byggnader med behov av åtgärder.

Kvarteren bör därför slutas helt för att säkerställa en bibehållen tyst eller i bästa fall ljuddämpad sida och ett gott framtida ljudlandskap i innergårdarna. Öppningar mot Lindholmsallén eller dess tvärgator ska inte tillåtas i planen. Att öka våningstalet ytterligare i kvarteren, fram för allt i planens norra del mot Lindholmsallén, bör utredas som bullerskärmande åtgärd.

Det är även viktigt att en god ljudmiljö bibehålls för bostäderna vid fel i uppskattade trafikförhållanden och vid förändrade trafikförhållande på längre sikt. Med det öppna förslaget försämras Lindholmsalléns framtida utvecklingsmöjligheter betydligt. Ökad fordonstrafik eller en spårvagnsdragning blir problematiska att genomföra. I ett senare skede står därför valet mellan att antingen skapa en oacceptabel eller oattraktiv ljudmiljö för de boende i kvarteret eller att avstå från trafikökningar (vilket i praktiken innebär att avstå från ytterligare förtätning/bebyggelse i området).

Den nu föreslagna lösningen med indragna eller inglasade balkonger med takabsorbent är en speciallösning som kommer vara kostnadsdrivande. Som anges i underlaget är det en osäkerhet i hur stor bullerreducering lösningen ger. Om lösningen fungerar säkerställs nivåerna endast på fasad medan uteplatsen på balkongen kommer vara en bullerutsatt miljö. Men den slutna lösningen kan vanliga öppna balkoner användas. Med det uppbrutna kvarteret blir dessutom innergården mer oskyddad för buller.

Slutna kvarter behövs för att uppfylla tillämpningen av riktvärden för trafikbuller och skapa och bibehålla en god ljudmiljö för de boende i planområdet med dagens och framtida trafikströmmar.

Vi bifogar en principskiss för hur vi anser att området borde vara utformat.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mats O. (12 Augusti 2013 19:50):
När tas beslutet ?
 0
Svempa (13 Augusti 2013 13:40):
Jag underkände båda förslagen, det är ingen minaret med i något av alternativen, husen är likväl på tok för höga, han som bor på lägsta våningen kommer inte ha en sportslig att kunna rigga sin parabol.
 0
Fredrik (21 Augusti 2013 21:51):
Varför försöker arkitekterna till varje pris undvika slutna kvarter? Jag förstår det inte...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.