Utskrift från gbg.yimby.se
....

Barnen och bilarna

 
På tisdag är det dags för en samtalskväll med temat "Var finns barnens plats i staden?" som arrangeras av Skolhusgruppen västra Sverige. Medverkande är Mark Isitt samt Olof Antonson och jag från Yimby Göteborg. Seminariet riktar sig främst till fackfolk som är intresserade av barnutvecklingsfrågor.

Det är jättebra att denna fråga lyfts och Yimby har vid många tillfällen skrivit om och diskuterat små och stora barns möjligheter i blandstaden. Det är förstås viktigt att blandstaden är attraktiv och fungerar bra för barn, tonåringar och deras föräldrar. Och bevisligen är den inte helt oattraktiv idag med tanke på trenden med allt fler barnfamiljer i Göteborg. Staden, ursäkta kvartersstaden, har redan attraktivitet genom bland annat tillgängligheten via korta avstånd som ofta minskar tiden spenderad på transporter (med bil). Men hur kan vi göra den ännu mer attraktiv?

Vi kan diskutera grönytor, gångvägar, lekplatser, bostadsstorlekar, förskolor och grundskolor, men frågan är om inte fordonstrafiken är den viktigaste frågan. Fordonstrafiken är det enskilt största hindret för barn – både i staden och i villamattan. Dels direkt som olycksrisk och genom att trafikapparaten tar plats och skapar större avstånd och dels indirekt genom hälsoeffekterna (luftföroreningar, partiklar, buller). Barn är känsligare än vuxna, men i stort sett alla studier är gjorda på vuxna och gräns- och riktvärden är satta utifrån studier på vuxna (värden som inte sällan överskrids i Göteborg).

Barn och buller

 

Biltrafiken måste minska och röra sig långsammare för att skapa en trygg miljö för barn där de i viss mån kan röra sig själva. Har vi löst detta problem så öppnar sig oceaner av möjligheter för barn och vuxna i staden. Fördelen vi har i staden jämfört med villamattan är att de kortare avstånden gör att vi inte behöver en snabb rörlighet med bil.

Ett första steg som ligger på kommunal nivå är att skylta alla gator med max 30 km/tim eller som gångfartsgator, att sluta subventionera bilparkering och att satsa på gång, cykel och planskild kollektivtrafik.

Gångfartsområde

 

Att införa 30 km/tim eller gångfart på våra gator ligger helt i linje med Trafikverkets handbok Trafik för en attraktiv stad (TRAST) där det bland annat går att läsa att

"Jämförande studier har visat att såväl olycksrisk som skadeföljd har starkt samband med (...) hur väl man lyckats dämpa biltrafikens hastighet till 30 km/tim eller gångfart på alla platser där bilar kan komma i konflikt med oskyddade trafikanter."
I en stad innefattar dessa "platser" rimligtvis alla gator där gång- och cykeltrafikanter vistas eller vill vistas. Vi kan lika gärna säga "alla gator i staden".

På samma sätt har Trafikverket varit tydliga med att parkeringsfrågan ska frikopplas från bostadsfrågan och att parkeringen bör bära sina egna kostnader. Dagens bilparkeringsnorm, som kräver att ett visst antal bilparkeringsplatser byggs för varje bostad som byggs, måste avskaffas. Den leder till att i dagsläget subventionerar alla lägenhetsinnehavare bilparkeringsplatserna med upp till ett par tusenlappar i månaden, oavsett om lägenhetsinnehavaren själv hyr en bilparkering eller inte. Denna norm och subvention driver fram ett ökat användande av bil i staden.

I de yngsta åldrarna passar den slutna gröna innergården. Först med föräldrarnas närvaro och sedan självständigt med övervakning som successivt minskar. För rörelse mellan kvarter är stora breda trottoarer viktiga eller ännu hellre gångfartsgator. Vi måste få en kritisk massa av lekande vuxna och barn på våra gator så att bilisten hela tiden är beredd på interaktion och inte får känslan av led, plats reserverad för mig och att jag är prioriterad. I Göteborg, även på gator med låg trafikmängd, så vågar i dagsläget inte vuxna och barn oftast inte ta över gatorna – det måste vi ändra på.

Barn och gröna gårdar

 

Försöken till att skapa enklaver med gångreservat har visat sig fungera dåligt av den enkla anledningen att både bilister och barn i mycket har överlappande målpunkter. Den kaotiska biltrafiken och de fulla parkeringarna vid Plikta är talande, liksom den vid lämning och hämtning vid förskolor. T.ex. bakom Dr. Fries Torg där en röra av bilar i stress kör snabbt och använder både gräsmattor och skogen för att få plats, eller vid Föreningsgatan där det dessutom verkar vara mer regel än undantag att ignorera enkelriktningen vid hämtning och lämning. (Det är för övrigt precis samma problem i villamattan).

Den andra aspekten med reservat är att barns umgängeskrets och målpunkter, precis som vuxnas, aldrig begränsas till innanför matarleden som planeraren drog upp runt enheten. Jag kan rekommendera Anders Hagsons avhandling "Stads- och trafikplaneringens paradigm: en studie av SCAFT 1968, dess förebilder och efterföljare" som effektivt visar problemen med trafiksepareringen och trafikdifferentieringen i praktiken.

Samtidigt ska vi förstås arbeta med den gröna slutna innergården, den breda trottoaren, gångfartsgatan, närhet till många målpunkter genom hög täthet, kort avstånd till högkvalitativ park, krav på lokaler för förskolor införlivade i kvarteren, plats för grundskolor i kvartersstaden mm. För de äldre barnen är det viktigt att det finns offentliga platser och miljöer i staden (trottoarer, gator, parker, torg) som de tillåts att nyttja för sina aktiviteter i samspel med det övriga stadslivet (dvs. hellre skejt vid Esperantoplatsen mitt i staden än i ett speciellt designad skejtreservat gömt för allmänheten i en park bakom Bergakungen.)

Låga hastigheter är det enskilt effektivaste sättet att minska olycksrisk och allvarliga skador. Det är också det enskilt effektivaste sättet att öka barns tillgänglighet och möljlighet att röra sig i staden. Varför är inte alla gator skyltade 20 km/tim, 30 km/tim eller gångfart i Göteborg? Egentligen obegripligt.

Låt barnen få gatan åter

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel Andersson (11 November 2013 02:08):
Varför är inte alla gator skyltade 20 km/tim, 30 km/tim eller gångfart i Göteborg?
I mycket är det nog tradition och rädsla att stöta sig med bilister. Sen finns det också beaktansvärda skäl som att kollektivtrafikens framkomlighet är viktig och ofta prioriteras utanför city. Skyltade hastigheter som inte stämmer överens med utformningen av gaturummet riskerar att ignoreras och invagga gående i falsk trygghet samtidigt som den allmäna respekten för lagar urholkas. Problemet är att den lösning som istället förordas, att hastighetsanpassa gatorna genom ombyggnad, tar lång tid och kostar mycket pengar.
 0
Erik Sandblom (11 November 2013 09:18):
Mycket bra skrivet!

Tycker bara att skyltad hastighet inte är så betydelsefullt under 30 km/h. Snittfarten för cyklister i stadstrafik brukar vara runt 20 km/h, så om skyltad maxfart blir 20 km/h så kommer många cyklister att bli fartsyndare. De flesta cyklister saknar dessutom fartmätare vilket gör det ännu dummare.

Det bästa sättet att få ner hastigheterna och göra trafikanterna mer jämnbördiga är att ändra gatumiljön genom att bygga fartgupp, busskuddar, avsmalningar och andra farthinder. Bänkar, planteringar och liknande signalerar vilken hastighet som är lämplig utan att någon måste titta på fartmätaren.

Att matcha hastighetsnålen med en skylt är ett primitivt sätt att reglera farten, som bara behövs i miljöer som är dominerade av maskiner.
+1
Patrik Höstmad (11 November 2013 09:59):
Erik, jag håller med dig om miljön, men jag tänker att i ett första steg måste man nog skylta om, eller snarare låta default hastighet i stadsmiljö vara 30 km/tim istället för 50 km/tim som det är idag. Det är en förhållandevis enkel och billig åtgärd jämfört med att ändra gatumiljön. Så skylta om nu och arbeta sedan med förändringen av miljön, när den väl är genomförd sätter vi en ring av gångfartsskyltar runt staden.
 0
Erik Sandblom (11 November 2013 10:14):
Nej men gångfart i hela stan verkar opraktiskt, hur menar du nu? Det är väl bra om cyklister och kollektivtrafiken kan köra i 20-30 km/h. Det blir inte så meningsfullt med gångfart överallt om de flesta gator ändå trafikeras i 30.

Jag håller med om att bashastigheten borde vara 30, men med några få undantag ser jag ingen poäng med ännu lägre hastighet.
+1
Patrik Höstmad (11 November 2013 10:39):
För all del, gångfart i lagens strikta mening är kanske lite drastiskt. Poängen är att barn och andra gångtrafikanter alltid ska ha första prioritet att använda gaturummet. En rimligt prioritetsordning:
1. Gång
2. Cykel
3. Kollektivtrafik (planskild)
4. Godstransporter
5. Personbiltrafik
Tar gångtrafikanten ett steg åt sidan så ska både bilist och cyklist hinna vara med på det. Så fort bilister eller cyklister uppfattar att de har en rätt (och inte bara skyldigheter) så börjar det flippa ut i för höga hastigheter, chansningar och irritation på medtrafikanter som inte håller sig ur vägen. Kanske borde man skapa en beteckning som inte innebär att du måste cykla i gångfart, bara att du måste anpassa dig till gångtrafikanter om sådana finns i närheten. Vilket är hur gångfartsområden fungerar i praktiken, ingen sniglar sig fram i gångfart med cykel eller bil på Haga Nygata när den är tom eller ens när det är gångtrafikanter, men alla anpassar sig efter gångtrafikanterna och kräver inte att de ska hålla sig ur vägen. Mer sådant skulle vara guld värt för barnen.
 0
Magnus Nilsson (11 November 2013 10:55):
Varför förbjuder vi inte bara bilar i alla städer så har vi löst problemet. Det fungerar ju på Marstrand.
+2
Erik Sandblom (11 November 2013 10:57):
Östra Hamngatan tycker jag har en bra utformning. Där finns breda trottoarer och kollektivtrafiken kör i ca 30 km/h. Fartgupp och begränsat utrymme för bilister och cyklister gör att fotgängare kan korsa lite var som helst så länge de ser sig för. Fartguppen vid övergångsställena gör att bilister saktar ner och snällt släpper förbi fotgängare. Det finns ingen möjlighet för bilister att köra om, vilket dämpar takten. Bra eller acceptabel framkomlighet för cyklister. Foto: http:​/​/​twitter.​com/​ErikSandblom/​status/​3240​40​5130​21939.​.​
+1
Matthias H. (11 November 2013 21:49):
Jättebra skrivet och så viktigt Patrik.
 0
Johannes Westlund (12 November 2013 01:36):
Jag tänker att vi måste skifta fokus helt i stadsplaneringen. Idag förutsätts det att man enkelt kan ta sig från ena sidan av "staden" till den andra på bara ett tiotal minuter. Jag använder citationstecken för att jag med "staden" menar det perverterat utvidgade begreppet som sträcker sig från Askim till Kungälv, från Partille till Torslanda. Är det en rimlig utgångspunkt när man planerar staden? Egentligen inte. Till och med några av bilsamhällets ledande arkitekter insåg vilken mardröm de hade skapat och sa senare att det enda rätta sättet att utvärdera en stad var utifrån hur den fungerar för fotgängare.

Om fotgängare och cyklister ska vara normen i stadsplaneringen måste också gångfarten och cykelfarten vara en viktiga utgångspunkter. Hur långt kommer man på 15 minuter i 15-20 km/h? Inom den zonen bör de flesta ha sitt arbete, sin bostad och all service. Det ger en helt ny utmaning vad gäller täthet, och det är precis det vi, staden och befolkningen måste fatta. Det är så genomgripande att omvärdera framkomlighetsinriktningen. Det är inte bara att skriva en ny prioritetsordning i ett strategidokument och sänka lite hastigheter. Det skapar bara en ohållbar och frustrerande situation eftersom alla idag bor i en struktur där man ska bo långt bort från nästan allt och köra volvo däremellan. Och löser man det problemet behöver man inte skylta ner, för vem fasen rullar ut volvon när kontoret bara är portar bort?
 0
Andreas Kjällgren (12 November 2013 11:36):
Bra ingång i ämnet.
Finns som alltid mycket mer att säga och skriva, inte minst om barnperspektiv i planering som ändå är på gång.

Tre frågor: Var är seminariet någonstans? Vilken tid? och får vem som helst komma och lyssna?

Andreas
 0
Patrik Höstmad (12 November 2013 13:22):
Tid: 12 november klockan 17.00- cirka 19.30
Plats : ABAKO arkitektkontor, Henriksbergshuset, Stigbergsliden 7
Anmälan : föranmälan sker till ingerskogsberg@hotmail.com senast fredag 2013-11-08
"Inbjudan riktar sig till medlemmar i Skolhusgruppen, skolledare, pedagogisk personal, arkitekter och andra som är intresserade av barnutvecklingsfrågor."

Egentligen för sent att anmäla sig, men maila gärna och hör efter, det brukar alltid finnas lite flexibilitet.
 0
Daniel Andersson (14 November 2013 03:26):
Intressant perspektiv hur vi kan göra staden om inte säker så i alla fall inte livsfarlig för barn. Max 30 km/h på gator är en bra start. Jag har studerat branter och murar en hel del, även där ser det bra ut; de är ganska konsekvent försedda med staket eller täta räcken.
Äldre barn klättrar förstås utanpå staketen, för dem är förtrogenhet med att klättra i berg samt sund respekt för branter antagligen viktigare än staket.

Men det finns andra risker. Kollade Vallgraven och Älven idag. På broarna är det täta räcken, men i Kungsparken saknas räcken helt mot vattnet, liksom vid kajen öster om Feskekörka och ute vid P-arken. Många kajer är bara skyddade med hängande kedjor på stenpollare. Tjusigt, men inget tillräckligt skydd mot att barn ramlar i. Vid någon trapp ner, var det dessutom en öppning i kedjan. Behös mer räcken mot vatten? Hur utformas de på ett trevligt sätt?

Spårfordon är en annan fara för barn. På sträckor med egen banvall finns oftast staket runt spåren, men vid korsnngar är det fritt att gå in för barnen. Våra 'stadsmotorvägar' är inte heller lämpliga platser för barn. Själva vägen har kanske oftast barriärer mot omgivningen, men vid på- och avfarer är det bara att knalla rakt in. Det skulle behövas självstängande täta grindar mot spår och motorvägar som bara vuxna kan öppna och som tål att tryckas upp av 1000-tals bilar, lastbilar och bussar utan att gå sönder.

Lite grindar som kanske kan utvecklas:
Push 'n' Drive Over Gate
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​LMGrcvKsesc
Gallagher Drive Through Electric Gate Kit
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​L1crD3_​KgOg
Bump & Go Gate
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​gtq7RJy6bs0​
Bump Gate Promotional Video
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​2zyCXwAcCag
automatic farm gate
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​_​wrn9aRRJyU
+1
Jörgen (18 November 2013 11:56):
Bilhatarklubben är igång igen.

Till att börja med så kommer inga svenska småbarnsföräldrar släppa ut sin små barn på innerstadens gator även om det var 100% bilfritt. Barnen används som ett slagträ av bilmotståndare, som så många gånger förr. Äldre barn ska ha lärt sig att ha respekt för att man inte kan göra vad som helst utan att se sig för. Vänjs barn vid att inte behöva tänka till och springa rakt ut i gatan för att man vet att det aldrig kommer några bilar så kommer de fortsätta agera så. Bara det att på vissa ställen kommer det spårvagnar eller bussar (eller ska de också förbjudas för att få fram den här barnstadsidyllen?). De kommer bli vilsna i en värld med nyktrare syn på verkligheten än mesiga skygglappsgöteborg.

Jag bor i Linnestan, nästan den enda stadsdel som har blandtrafik med normala gator kvar i den här stan. Jag är väldigt tacksam att det finns lite trafik när jag går till dagis med min 1,5 år gamla dotter så jag kan lära henne redan från början att världen inte är en tillrättalagd idyll där politiker och planerare har eliminerat alla anledningar att tänka själv och ta eget ansvar. För någon förklemad nonchalant snoryngling som tror att någon annan redan serverat allting vill jag inte att hon ska växa upp till. Någon framtid i Göteborg ser jag inte för henne.

Man måste också fråga sig vilken påverkan den typ av skrämselpropaganda ni ägnar er åt ("fordonstrafiken är den största faran", osv, osv) har på att föräldrar generellt drar sig mer och mer för att låta sina barn gå/cykla själva till skolan. Fler barn blir påkörda av spårvagnar, och framförallt skadar sig oändligt många fler barn i fall/klätterolyckor, än som blir påkörda av bilar i stadsmiljö. Ok om det är trafikleder som ska passeras, men annars ligger barns faror på helt andra håll än biltrafik i stadsmiljö. Men genom att ständigt underslåsa rädsla för trafik så blir det en spiral där föräldrar agerar som att det vore så, vilket andra föräldrar ser och tror på, osv. Resultatet ser vi, att barn helt i onödan inte får ta sig till skolan själva trots att risken att i stadsmiljö drabbas av en biltrafikolycka är obefintlig jämfört med alla andra faror barn exponeras för. Cyklister är fö farligare för barn än bilar eftersom de inte hörs och cyklister i allt större utsträckning inte visar någon som helst hänsyn, inte saktar in vid övergångställen osv, påhejade av kommun och lobbyister som Yimby, som fått dem att tro sig vara stadens kungar, jätteviktiga och högprioriterade.

När 30-gräns genomförs i hela stan (jag är helt övertygad om att Göteborgs ledning kommer genomföra detta) så bli inte förvånade av att 1) fartgränsen inte kommer hållas, för det är ju allvarligt talat helt löjeväckande med 30 på de flesta gator/vägar och 2) att det också medför att respekten för 30-gräns vid skolor och dagis inte längre heller kommer respekteras.

Finns det inget som helst värde för barnen att deras föräldrars liv går ihop? Är det enda viktiga för barn att ensamma kunna springa kors och tvärs över gatorna?

Cyklister kan väl inte med någon som helst rimlighet prioriteras framför kollektivtrafik, såsom föreslås i en kommentar ovan? Hur tänker ni där? Kollektivtrafiken ska altså krypa fram för att enstaka cyklister ska få rusa fram? Ska det bara var idyll hela tiden? Finns inget behov av att en stad fungerar?

Hur kan det komma sig att dessa saker problematiseras i Göteborg, som redan sedan decennier tagit detta med gångfartsgator, stora bilfria områden, fart/trafik-hinder, låga fartgränser förmodligen längre än någon annan relativt stor stad i hela världen? Måste tyda på fundamentalism och rent bilhat.

"...riktvärden är satta utifrån studier på vuxna (värden som inte sällan överskrids i Göteborg)". Inte en enda dag under 2012 överskreds riktvärdena i Göteborg.

Yimby är ju uppenbarligen väldigt kraftfullt emot bilar. Men ni säger samtidigt att ni vill ha levande blandstad. Hade varit intressant om ni visat på något exempel på en stad som gjort vad ni föreslår, i praktiken tar bort biltrafiken från staden, och som är en fungerade stad och inte bara en sommaridyll?
 0
Daniel Andersson (18 November 2013 15:11):
Jörgen:
'Människohatartypen' slösar sin tid på att skriva nonsens igen.
Det är bra att du trivs i stan med småbarn, frågan vi ställer oss är hur kan vi få fler barnfamiljer att välja stan framför radhuset eller förortslägenheten? Tillgång till större lägenheter till överkomliga hyror är kanske viktigast där, men även den traditionella bilden av stan som en hård och farlig plats olämplig för barn måste bort. Kanske är bilden i stor utsträckning falsk, som du hävdar, kanske krävs det också faktiska förändringar i artikelns riktning. Det kan vi diskutera, men vad gott tjänar det till att skapa en polarisering?

Yimby vill se en tät och sammanhängande stad utan avskilda enklaver. Att bygga samman staden vid de barriärer trafiklederna utgör, vilket det finns en bred önskan om att göra, stöter idag på stora problem på grund av massbilismen kombinerat med de regler vi har. Bullerkrav och avgasnivåer blir för höga i de nya husen. Du kanske föredrar att gränsvärdena ändras, men det skulle medföra ökad ohälsa och för tidiga dödsfall. Ropen är många efter tunnlar och överdäckningar som en lösning, men de är mycket dyra, resurser som kunde gå till annat, och problemen riskerar att koncentreras vid tunneluppfarterna.

Har du någon statistik att stödja påståendet med att: Cyklister är fö farligare för barn än bilar?

30-gräns handlar inte främst om barn utan risken för alla oskyddade trafikanter att skadas allvarligt vid olyckor. Det är de äldre som löper störst risk eftersom de i många fall är ömtåligare och därför tål mindre krockvåld. Men, det är barnens situation som skulle kunna förändras mest om vi vågade låta dem vistas mer i gaturummet.
För övrigt, skulle gator med mittbarriär eller där det knappast finns några målpunkter som gör det intressant att korsa gatan mellan korsningar kunna ha högre hastighetsgräns än 30 km/h, om vi bortser från risken med barn (eller förvirrade personer) som springer ut i gatan. Säkerhetsargumentet för 30 km/h gäller överallt där oskyddade trafikanter rör sig, dvs yttre körfältet på sträckor med gatuparkering och på ställen där folk kan förväntas korsa gatan.
Det mesta bilkörandet i Göteborg sker på trafikleder, och på stadsgator är det korsningarna som främst styr snitthastigheten. En 30-gräns är alltså mer en psykologisk uppoffring än en faktisk för bilister. De idéer som ibland torgförs här om att göra om trafikleder till stadsboulevarder skulle innebära mycket mer påtagliga uppoffringar för bilister. Där har jag större förståelse för att det blir indignerade reaktioner.

När 30-gräns genomförs i hela stan (jag är helt övertygad om att Göteborgs ledning kommer genomföra detta) så bli inte förvånade av att 1) fartgränsen inte kommer hållas, [...] 2) att det också medför att respekten för 30-gräns vid skolor och dagis inte längre heller kommer respekteras. Utvecklingen går mot att det kommer krävas tvingande farthållare i bilarna. Då är det inget problem längre. Mycket kan säkert också göras vad gäller övervakning och straffsanktioner för att påverka regelefterlevnaden och trafikkulturen positivt. Fast huvudinriktningen skall vara att alla naturligt förstår värdet av att prioritera säkerhet i trafiken och internaliserar detta genom att ta det lugnt och visa respekt mot andra trafikanter och människor i gaturummet. Där är det viktigt att vi kan nå personer som dig och få er att ta till er ett sådant tänkande.

När det gäller fungerande städer utan bilar så gäller det (nästan?) alla städer innan bilen gjorde sitt intåg. Då byggdes städerna naturligt täta och blandade och blev automatiskt levande när folk rörde sig på stan gående, på cykel eller kanske spårvagn. Sen vill vi inte alls i praktiken tar bort biltrafiken från staden, bara att biltrafiken skall underordnas stadens utveckling och behov istället för tvärtom som varit fallet under efterkrigstiden, med vissa antydningar till en förändring under de senaste årtiondena.
 0
Sven Renquist (18 November 2013 19:12):
Barn ska inte bo i centrum. Det har länge varit en självklarhet. Men på senare tid har planerare med barnperspektiv och småstadsidyll framför ögonen försökt plantera idén att hela staden kan planeras som boendemiljö för barn. Det går inte.

Många idéer om blandtrafik är också naiva. Nyligen byggdes Västra Hamngatan om så att cyklisterna hamnar mitt i gatan, för att agera stoppklossar för bilarna. Jag är säker på att den kommer att byggas om igen om några år eftersom folk inte vågar cykla där.
 0
Johannes Westlund (18 November 2013 19:28):
Barn har växt upp i centrum i tusentals år. Så länge det har funnits städer har barn bott och växt upp där. Det är bara de senaste 70 åren som man haft andra idéer och ideal. Med facit i hand så är det svårt att hitta något mer destruktivt än modernistisk stadsplanering där människor med alla medel ska tvingas ut i så kallat "lugna" villaområden och satellitförorter. "We will solve the problems of the city by leaving the city", Henry Ford. Vilken vansinnig idé.

Vad gäller Västra Hamngatan så verkar det fungera över förväntan. Har bara hört positivt om den bland andra cyklister. Men varför bry sig om att undersöka hur saker förhåller sig i verkligheten när man kan hitta på hur det säkert är?
+2
Johannes Hulter (18 November 2013 20:21):
Jörgen har dock en viktig poäng. Den största "faran" för barn är att de slår sig när de går/springer och cyklar. Att bli påkörd av motorfordon är mycket ovanligt, särskilt i Centrum och Linné. http:​/​/​s.​yimby.​se/​gbg/​2294/​97c39c1b-​0​b40​-​11e2-​9337-​bc3.​.​

Men vad Patrik skrev i inlägget var att det är det största "hindret". Och det stämmer nog. Det finns en panisk skräck bland föräldrar för fordonstrafik (jag vet hur det är). Det enda ställena där man faktiskt ser barn leka på gatorna är just på gångfartsområden (Haga Nygata etc).
+1
Jörgen (18 November 2013 20:38):
Tack för att du klassar mina åsikter för nonsens. Ett ypperligt exempel på hur man undviker skapa polarisering.

30 gräns innebär i praktiken att biltrafiken försvinner, förutom lokala leveranser och i någon mån nertryckt boendetrafik, oavsett vad Yimbys eventuella förespeglade intention är.

Nygröna-vågen i ett nötskal, "Bilar får finnas, men får anpassa sig så till den grad att de förlorar sina fördelar". Grejt, problem solved, och vi låter t.o.m tillåtande! En är alltigenom ond, en alltigenom god. Uppbyggande av ej existerande motsättningar som argument för att motverka bilar. Ogrundad skrämsel. Det är om något polarisering. Hur låter "Män är den största faran för kvinnor. Män kan få fortsätta vistas i samhället, men de får göra det med handfängsel och på kvinnors villkor". Opolariserat?

Visst kan du övervaka till förbannelse coh skratta gott varje gång en bilist får en böter, eller automatstyra bilars hastighet, men ett någorlunda fritt öppet samhälle bygger på acceptans för de regler som finns. 30-gräns som normalhastighet i hela stan skulle bara leda till urholkning av acceptans för regler i allmänhet, att man upplever att samhället sysslar med hindersättande till ingen som helst nytta. Låt det vara 30-gräns där befogat, vid skolor/dagis, så att det respekteras.

Att städer funkade utan bilar för 100 år sedan är föga intressant. Lika ointressant som att det bodde fler barnfamiljer i centrum på 50-talet när biltrafiken i innerstan var 3-dubbel mot idag. Det funkade utmärkt att driva ett storföretag utan datorer också för 100 år sen. Betyder inte att man lika gärna kan gå tillbaka till skrivmaskin. Världen har utvecklats och människans förväntningar och behov likaså. Så, finns något exempel att visa på?

Undrar fortfarande också över vad ni skall göra åt kollektivtrafiken, som ju måste hålla sig till 30-fart med samma argument ni använder mot biltrafik. Helst ännu långsammare eftersom en tung spårvagn eller buss inte kan stanna lika snabbt. Göteborg, världens långsammaste stad?
+1
Sven Renquist (18 November 2013 21:35):
Johannes W: "Med facit i hand så är det svårt att hitta något mer destruktivt än modernistisk stadsplanering där människor med alla medel ska tvingas ut i så kallat "lugna" villaområden och satellitförorter."

Ja visst. Det är därför vi bör hålla "barnperspektiv" borta från centrums planering. I praktiken skulle de lösningar Hultén+Andreasson supportar göra centrum lika dött som förorten.

"Men varför bry sig om att undersöka hur saker förhåller sig i verkligheten när man kan hitta på hur det säkert är?"

Säger killen som uttalade sig tvärsäkert om Linnégatans cykelbana utan att ens ha varit där...
+1
Johannes Westlund (18 November 2013 22:16):
Jag har varit på Linnégatans cykelbana. Och den är på tok för trång och för mycket konflikter med fotgängare. Cyklister borde blandas med biltrafiken där ungefär som på Västra Hamngatan. Men det hör inte hit.

Det är inget fel på "barnperspektiv" i stadsplaneringen. Jag tycker det är viktigt att staden fungerar för alla invånare.

"Children are a kind of indicator species. If we can build a successful city for children, we will have a successful city for all people."
Enrique Penalosa, antagligen världens just nu största stadsplaneringsguru.
 0
Daniel Andersson (18 November 2013 22:20):
30-gräns på stadsgator innebär knappast att biltrafiken försvinner även om en liten minskning säkert kan förväntas. Och i den mån biltrafiken skulle försvinna är det ju bara ett tecken på att mervärdet av att just de transporterna sker med bil (eller alls) är ringa.

Att ändrade lagar och regler inte alltid respekteras och kommer göra fler till regelbrytare är ihåligt som argument - i så fall borde vi avskaffa förbud mot mord också eftersom det skulle minska antalet lagbrott. Fast visst är frågor om legitimitet och efterlevnad viktiga när det gäller tempot och på vilket sätt en ny hastighetsstandard bör införas.

Nu är vi ju som sagt inte mot biltrafik så det behövs inga exempel, men generellt minskar andelen biltransporter med en stads storlek, samtidigt som den ekonomiska betydelsen ökar, så att en stad skulle bli mer framgångsrik med mer biltrafik stämmer inte. Gångvänliga städer med urbana kvaliteter är också mer attraktiva bland ungdomar och kreativa personer vilket borde tala för att de har framtiden för sig.

När det gäller kollektivtrafiken är lösningen egen banvall, i form av tunnelbana där det kan motiveras.
+2
Johannes Westlund (18 November 2013 22:34):
En anmärkning på föreslagen 30-gräns. Det har visat sig att medelhastigheten i stadstrafik i Sverige är 25 km/h. Att få köra 50 mellan de olika konfliktpunkterna där man måste sakta ner och stanna tjänar man normalt sett inte tid på, däremot så utsätter man omgivningen för 20 gånger större risker.

Som relevant sidoinfo har ett forskarteam från Lund kommit fram till just 30 km/h som lämplig hastighetsgräns i städer: http:​/​/​www.​lu.​se/​article/​hastigheten-​i-​tatort-​bor-​sank.​.​
 0
Sven Renquist (18 November 2013 23:39):
Johannes W: När vi diskuterade Linnégatan så erkände du att du inte hade någon lokalkännedom. Du utförde istället "kartstudier" vilket säkert är tillräckligt för att mangla ut åsikter på ett webbforum. Men det har ingenting med praktisk planering att göra. Som planerare vore du direkt olämplig eftersom du sätter dina egna ideal om hur staden borde funka framför hur folk faktiskt använder den. När jag påpekade att trafiklösningar måste vara naturliga så att folk agerar enligt intentionerna så viftade du bara bort det med att polisen får se till att folk gör som du tänkt.

Västra Hamngatan har inte blivit en katastrof. Olycksstatistiken kommer inte att raka i höjden. Men det är å andra sidan inget som har blivit bättre heller. Jag har ännu inte kört bil där, bara cyklat. Cyklister är numer anvisade en position mitt i gatan. Den asfalterade körbanan är inte mycket bredare än på Linnégatan vilket inte känns inbjudande. Man har bilarna i ryggen och "ska" enligt trafikplanerarna inte följa ryggmärgsreflexen att hålla in till höger. Därför kommer gatan inte att kännas säker för många cyklister. Du och dina cykelkompisar kanske har en annan åsikt. Men nu brukar ju unga cyklister känna sig odödliga. Målet är dock att även äldre ska våga sig ut i trafiken och då bör man använda trafikblandning med omdömme.
+2
Patrik Höstmad (19 November 2013 01:09):
Mycket intressant att kommentera, men jag nöjer mig men en sak som är enkel att falsifiera. Jörgen hävdar att "Inte en enda dag under 2012 överskreds riktvärdena i Göteborg."

Riktvärden talar man om för buller, vad gäller luftföroreningar är det gränsvärden som gäller, och så kallade miljökvalitetsnormer (MKN). Dessutom har Göteborg även egna miljömål som ibland är tuffare.

Riktvärdet för buller på 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå på fasad överskrids mer som regel än undantag vid de mer trafikerade genomfartsgatorna.

Gränsvärdena i MKN är inte absoluta, istället har man satt ett gränsvärde och sedan regleras hur många gånger det får överskridas. Att överskrida gränsvärdet ett antal gånger är alltså tillåtet i normen.

Vid stationen i Haga överskreds gränsvärdet för N02 under 8 dygn (>60mikrogram/m3) och 211 timmar (>90mikrogram/m3). Göteborg miljömål på >60mikrogram/m3 i max 175 timmar är inte i närheten av att uppfyllas, stationen i Haga hade 652 timmar med överskridande och den i Gårda 2349 timmar. Den i Gårda överskrids på alla sätt inklusive årsmedelvärdet. Miljökvalitetsnormens gräns för partiklar överskrids 11 dygn i Haga och 17 dygn i Gårda. Och Göteborgs miljömål för partiklar överskrids 46 dygn i Haga och 47 dygn i Gårda under året. Normen säger att ozonhalten som ett medel över året ska vara max 120 mikrogram/m3, det landade på 155.3 mikrogram/m3.
http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​Miljo/​Miljohandboken/​dali.​.​
 0
Patrik Höstmad (19 November 2013 19:33):
Jörgen, jag har inte talat om att de yngsta barnen ska irra omkring planlöst på gatorna. Jag har inte talat om 100% bilfritt. Jag till och med argumenterade för att separering inte fungerar. Bilar kommer att blandas med barn. Lösningen är att hastigheterna på bilar måste minska. I gengäld kan man börja öppna upp en massa zonerade områden med enkelriktningar och avstängda gator. Jag talar om att föraren precis som barnen hela tiden måste lära sig att vara beredd på interaktion, där har vi också något som vi måste lära oss. Den kapacitetsstarka kollektivtrafiken som går snabbt mellan få hållpatslägen görs planskild (t.ex. Allelänken). De lokala kollektivtrafiken som kommer ofta och stannar ofta kan gå ner i hastighet. Speciellt om vi samtidigt arbetar med en stad med tillgänglighet genom korta avstånd, istället för tillgänglighet genom snabb rörlighet (för att citera trafikstrategin som var ut på remiss i våras).

Och så exemplet, Malmö har tagit ett första steg genom att sätta 40 km/h i hela området innanför Inre Ringvägen och hela vägen ut till den Yttre Ringvägen i Limhamn. Mer än 3/4 av stan med andra ord. Där har du ditt exempel på en stad som inte bara är en "sommaridyll":
http:​/​/​malmo.​se/​40​
 0
Patrik Höstmad (19 November 2013 19:38):
Sven, det är kul när du provocerar och försöker skärpa argumentationen, men "Barn ska inte bo i centrum." är ju så far out att det inte går att bemöta. Eller jo, jag kan säga att någon planarkitekt kan säkert sitta på sitt kontor och planera för en barnlös stad och sedan få slita sitt hår i frustration över att folk inte gör som planerat. :)
 0
Mats O. (19 November 2013 20:15):
Jörgen

Varför ser du inte någon framtid i Göteborg för din dotter ?
 0
Johannes Westlund (19 November 2013 23:28):
Här passar jag på att göra ett instick om Amsterdam. Om det är småstadsidyll eller inte lämnar jag därhän men i följande film får vi i slutet möta en femårig urban cyklist som tryggt kan röra sig mitt i centrum. Inte ens hjälm behövs. Klart att barn får plats i storstäder!
http:​/​/​minvision.​blogg.​se/​20​13/​november/​i-​varldens-​sak.​.​
+1
Sven Renquist (20 November 2013 20:25):
Johannes W: Jag kollade på videoklippet. Jag ser en femåring som cyklar utan hjälm på stadsgator med tvärparkering. När som helst riskerar en bil att backa ut och köra över killen eftersom bilföraren har skymd sikt. "Inte ens hjälm behövs", säger du. Jag säger "Inte ens hjälm hade hjälpt".
 0
Johannes Westlund (20 November 2013 20:28):
Jo; men det gäller ju alla människor stora som små. Vem som helst kan bli påbackad av en ouppmärksam bilist. Då kanske ingen ska bo eller vistas i staden?
 0
Sven Renquist (20 November 2013 21:11):
Jag föreslår att pappan köper cykelvimpel och hjälm till sin son. Och att trafikplanerarna tar bort parkering med backning ut i gatan.
 0
Johannes Westlund (20 November 2013 21:16):
Men du sa ju nyss att hjälm inte hade hjälpt? Och cykelvimpel? Vad är det för trams. Ska gående barn ha stora fanor med sig för att bilisterna ska ha en ursäkt att bete sig som svin? Det är ju vad det handlar om. Bilisterna bär ansvaret, det finns egentligen inget som styrker att löjliga flaggor eller västar minskar olycksrisken. Men bilisterna fortsätter säga att folk ska klä ut sig. För då slipper de ta sitt ansvar. Tror inte heller backning ut mot gatan är ett problem. Om man är lite uppmärksam, och det är man i Amsterdam. Det är ju därför det fungerar att vara hjälmlös femårig urban cyklist. Vilket jag tycker är fantastiskt!
 0
Sven Renquist (20 November 2013 21:43):
Skrev inte du någon gång att du själv äger bil? Ditt eviga moraliserande över bilister känns som dubbelmoral. Walk the talk...
 0
Daniel Andersson (20 November 2013 21:44):
Annars vore det väl rimligt att lagstifta så att man måste backa in på vinkelparkeringar, samt vinkla om snedparkeringarna, då syns man tydligt på gatan när man parkerar och har full uppsikt över att gatan är fri när man kör ut.
 0
Sven Renquist (20 November 2013 21:56):
Daniel, jag tror det är ogörligt att tvinga folk backa in på parkeringsrutor. Och man får ändå inte full uppsikt och man vinklar om. I Sverige existerar problemet med cyklande femåringar främst på parkeringsplatser i förorternas bostadsområden, inte i stadstrafik som i exemplet från Amsterdam.
 0
Johannes Westlund (20 November 2013 22:04):
Jag ser inte riktigt problemet ens. Moderna bilar har ju alla möjliga sensorer, automatisk broms för oskyddade trafikanter är på g. Och om man nu inte tycker om teknik så kan man ju som bilförare t ex ta det försiktigt. Varför ska vi deportera barnen ur stan för att det finns idioter som inte borde få köra bil? Varför deporterar vi inte bilarna istället i så fall? De flesta bilresorna är ju faktiskt inte strängt taget nödvändiga att göra i just en bil...
 0
Erik Sandblom (21 November 2013 12:51):
Sven, om du upplever ett problem med backande bilar kanske obligatorisk backsensor vore bra? Det händer även i villaförorter att bilister backar ut från garageuppfarter.
 0
Sven Renquist (21 November 2013 14:55):
Erik: Allt som förbättrar trafiksäkerheten är bra. Jag tror iofs inte att dagens backsensorer hinner varna för en cyklist som kommer snett från sidan. Sedan så är backning inget problem som jag "upplever", som du uttrycker det. Det är ett välkänt problem inom trafikplanering. Om man sysslar med planering kan man inte ta sig lyxen att säga "jag ser inte problemet". Antingen, läs på eller byt jobb.
 0
Erik Sandblom (21 November 2013 15:15):
Som jag förstår har bilarna dålig sikt bakåt, men lite bättre sikt åt sidorna. Därav backsensor.

Ett perspektiv som jag tycker saknas i trafikplaneringen är att lägga ansvaret på den farligare trafikanten. Cyklister och barn är ju inte farliga för bilister och vuxna, men vuxna bilister är farliga för barn och cyklister. Lös problemet vid källan! Gillar du vimplar kanske en vimpel på bilen är lösningen? ;-)
 0
Johannes Westlund (21 November 2013 15:21):
Dagens bilar är riktigt otrevliga att backa. Jag provade för några månader sedan en årsny passat kombi. Det var så fruktansvärt illa att man gett upp tanken på att föraren skulle försöka titta ut bakåt och installerat en kamera. Så man satt och tittade på en liten dataskärm.

Anledningen till att dagens bilar känns mer som bunkrar är att det är dyrt att göra de luftigare glaslösningarna som vi har i t ex -96 årsmodellerna och samtidigt få hållfastighet och säkerhet. Istället gör man A- och B-stolparna allt tjockare. Sikten närmar sig noll ut från schabraken. Alla andra trafikanter får väl hoppa undan eller räddas av tekniska system tänker man. Jag är inte riktigt övertygad om att det är en bra approach.
 0
Sven Renquist (21 November 2013 16:55):
Erik: Du säger att trafikplanerare ska lägga ansvaret på den farligare trafikanten. Jag undrar man ju vad du menar. Det är lagstiftarna som fördelar ansvar och det vilar redan tungt på bilister. Menar du att mjuka och hårda trafikanter ska blandas mer, ungefär som på Västra Hamngatan? Svårare uppgift=ökat ansvar?
 0
Jesper O (21 November 2013 22:35):
Många cyklister är farliga för sin omgivning. Hur lägger vi mer ansvar på dem? Körkort för cykel? Förbud mot att tala i telefon eller lyssna på musik under färd? Införsel av cykelfria gator?
 0
Johannes Westlund (21 November 2013 23:00):
Nah. Faran med cyklister är starkt överdriven. De skadar mest sig själva. Mycket forskning tyder också på att cyklister mycket sällan är vållande. I olyckor med motortrafik påstår IF att bilister är ansvariga i omkring 75 procent av fallen. Diverse mätningar Trivector gjort tyder på att fotgängare ofta befinner sig på fel yta och stör cykeltrafiken medan tvärt om inte gäller, något som backas upp av helt ny forskning från SAFER/Chalmers.
 0
Sven R (21 November 2013 23:16):
Att motorfordon bedöms ansvariga i 75% av fallen är inte så konstigt. Lagstiftarna har lagt en stor ansvarsbörda på dem.
 0
Johannes Westlund (22 November 2013 00:25):
Nej; min generella uppfattning är att cyklister har ett sämre skydd av trafikförordningen. I klassiska interaktionspunkter såsom korsning har cyklisten väjningsplikt (cykelöverfart) i nästan alla situationer, till skillnad från tidigare då högerregel gällde som så sig bör. Detta kan jämföras med fotgängare som har företräde vid övergångsställen (så kallad Zebralagen). Cyklist som befinner sig på allmän väg om cykelbana existerar (oberoende standard ska sägas) är i princip rättslös vilket visat sig i åtminstone ett intressant samtida rättsfall. Jag kan inte påminna mig om att bilister har ett större ansvar än gentemot andra bilister, snarare tvärt om.
 0
Sven R (22 November 2013 01:09):
"Jag kan inte påminna mig om att bilister har ett större ansvar än gentemot andra bilister, snarare tvärt om."

Naturligtvis har dom det. Bilister ska enligt lagen ta särskild hänsyn till oskyddade trafikanter. Även om en bilist har företräde, t.ex vid cykelöverfarter, så är dom skyldiga att anpassa farten så att de kan stanna för en oförutsett uppdykande trafikant. Bilister är alltså skyldiga att förutsäga att medtrafikanter kan fela.

Dessutom blandar du ihop begreppen ansvar och prioritet.
 0
Johannes Westlund (22 November 2013 01:34):
Jag håller inte med om den tolkningen. Trafikförodningen är skriven med en utgångspunkt att ingen aktör ska uppleva en absolut rätt i givna situationer. I det här fallet har cyklister väjningsplikt, vilket är en mycket stark skyldighet medan bilisten enbart behöver underkasta sig en betydligt mer vag formulering om att man inte får köra på folk som redan håller på att korsa vägen.

"En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten.
En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra med låg hastighet och lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just skall färdas ut på cykelöverfarten tillfälle att passera."

Jag medger att jag inte lusläste hela Trafikförordningen, men jag kan inte finna någon form av passage som styrker din utsaga om att motortrafikanter har särskilt ansvar gentemot oskyddade trafikanter. Särskild hänsyn ska däremot visas barn, vilket kanske är relevant för tråden. Det påpekas i varje fall inte i grundbestämmelserna, ej heller i sektionen om skyldigheter gentemot fotgängare, cyklister och mopedförare. I den senare ingår zebra, ovan citerad passage samt en del andra småregler som inte på något signifikant sätt ändrar ansvarsbördan utom på cykelbanor, men alltså ej cykelöverfarter som är en helt annan sak.
 0
Sven R (22 November 2013 02:18):
Det är en självklarhet för alla. Om du inte hittar något i lagen som stödjer min utsaga så är felet bara att du inte kan tolka lagtexter.
 0
Johannes Westlund (22 November 2013 02:21):
Nu är jag förstås inte jurist; men om det inte står något i lagen så står det ju inte så. Kan du peka på någon passage som stödjer din utsaga. Att "det är en självklarhet för alla" är inte mycket till argument eller källa. Snarare visar det väl på bristen av sådan...
 0
Sven R (22 November 2013 02:25):
2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter
Grundbestämmelser
1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.


Tada! Så enkelt var det.
+1
Johannes Westlund (22 November 2013 04:00):
Den passagen styrker inte din utsaga. Din utsaga var

"Lagstiftarna har lagt en stor ansvarsbörda på dem [bilister, min anm.]."
"Bilister ska enligt lagen ta särskild hänsyn till oskyddade trafikanter."

Passagen däremot är en allmän utsaga som gäller alla trafikanter i interaktionen med alla andra trafikanter. Denna passage placerar alltså inget utökat ansvar på bilister särskilt jämfört med andra trafikanter, till exempel cyklister. Passagen beaktar vidare inte huruvida trafikanten är skyddad eller oskyddad.

Dvs din argumentation håller inte ihop alls.
 0
Sven R (22 November 2013 09:03):
Det enda du gjorde nu var att undvika tolka paragrafen. Den finns med i lagtexten för att den ska tolkas, om man nu inte hittar andra paragrafer som reglerar speciella fall, t.ex vid övergångsställen. Det finns andra lagar som reglerar trafikbrott, t.ex rattfylleri. Om du ändå inte tycker att ditt rättsmedvetande får stöd i lagstiftningen så är det ju ditt problem, inte lagens. Polisens och domstolarnas uttolkning av lagarna speglar den allmäna rättsuppfattningen hyfsat väl. Hade de inte gjort det så hade vi fått läsa om det i tidningen.
 0
Johannes Westlund (22 November 2013 09:45):
Jag gjorde en tolkning av paragrafen. I paragrafen adresseras entiteten "trafikant", vilket är en allmän term som gäller gående, cyklister, mopedister, motorcyklister och bilförare bland annat. Den definieras i förordningen om vägtrafiksdefinitioner som "Den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng"

Alltså är mängden bilister en mindre delmängd av mängden trafikanter där också cyklister och andra trafikanter ingår. Detta innebär att samma ansvar läggs på alla trafikanter. Detta gör att de inte kan styrka dina utsagor om att bilister har ett särskilt ansvar, oberoende om detta ansvaret är generellt eller gäller specifikt "oskyddade" trafikanter. Detta för att paragrafen gäller alla trafikanter urskiljningslöst.

Du gör en annan tolkning som inte på något sätt kan styrkas av författningen. Du styrker istället den med att vi hade fått läsa i tidningen om din tolkning inte var sann samt att alla vet att din tolkning är sann. Ingen av dessa argument är giltiga eller ens seriösa.
 0
Sven R (22 November 2013 10:31):
Nja. Paragrafen antyder att olika omständigheter kräver olika mått av omsorg och varsamhet. T.ex att ett litet misstag av en bilist kan få ödestigra konsekvenser för en oskyddad trafikant. Men sällan det omvända.
 0
Johannes Westlund (22 November 2013 10:48):
Den tolkningen är möjlig att göra, men en mer vanlig tolkning av "omständigheter" rör exempelvis fordonets skick, väderlek, väglag och ljusförhållanden.
 0
Sven R (22 November 2013 11:00):
Jaså är det en mer vanlig tolkning? OK, då har jag lärt mig något nytt idag!
+1
Daniel Andersson (22 November 2013 16:29):
Lagen gynnar bilister över cyklister och gående (eller, vägar med biltrafik har en högre status i lagen än vägar utan biltrafik). När en gata ansluter till en annan gäller, om inte annat anges, högerregeln och det är parkeringsförbud tio meter ut från körbanans kant. När en gång- eller cykelväg ansluter till en gata har de gående och cyklande väjningsplikt (om det inte finns övergångsställe) och inga restriktioner mot parkering finns.
Samtidigt har Sven rätt i att regelöverträdelser som bilisterna gör bedöms som allvarligare, vilket till exempel bötesbeloppen reflekterar:
http:​/​/​korkortonline.​se/​fakta/​boter/​
(En alternativ mer illvillig tolkning är att lagstiftaren antagit att det mest är barn, ungdomar och utslagna som cyklar och att bötesbeloppen har anpassats till deras bedömda sämre ekonomi.)
 0
Fredrik Wennström (24 November 2013 21:24):
Jörgen: Det har varit ett nöje att läsa dina kommentarer och jag håller med till 100%. På yimby.se får oftast bilhatarna härja fritt och det behövs lite motvikt.
 0
Jörgen (24 Februari 2014 13:56):
Till Patrik Andersson:
Ok, jag hade fel om luft-miljökvalitetsnormen som den då ska heta. Det jag sett siffror på var partiklar, vilka inte överskrider någon norm. De få överträdelser över norm som förekom är blygsamma. Att gränsvärden överskrids på en motorväg (Gårda) är föga förvånande och inte det minsta representativt för stadsgator. Mät 10m ifrån den så får du helt andra värden.

Malmö ja, intressant exempel. För det första så höjde man gränsen på 30-gator till 40, dvs omvänt mot vad Yimby vill göra. För det andra är 40km/h 33% snabbare än 30km/h, dvs betydligt över Yimbys 30-gräns. Före det tredje gäller inte 40-gränsen större gator med egen gång/cykelbana, för dem gäller 60 även inom zonen. För det fjärde är enl kommunen medelhastigheten på 40-gatorna inom zonen 47km/h, dvs lågt efterföljande och långt högre än i centrala Göteborg (enl vad ni själva säger, att 30-gräns inte skulle innebära sänkning av medelhastigheten). För det femte är Malmö rena drömmen för bilförare jämfört med Göteborg. Det går att komma fram överallt, och det på ett logiskt och effektivt sätt. Inte som i Göteborg där det är genomfartsförbud, enkelriktat och byggda kapacitetshinder nästan överallt och man måste hitta totalt ologiska och långa omvägar för att ta sig dit man ska. Ett fel i Göteborgs ”magnifika” trafikreglerande refuglösningar så har du oftast flera km att köra för att kunna komma rätt igen. I största allmänhet är Malmö inte i närheten av den helt sjuka nivå av biltrafikreglering som Göteborg har. Överlag har Malmö också mycket större trafikvolym på sina centrala gator och den är mycket mer spridd på många gator. De 8-10 tusen per dygn på väldigt många av de centrala gatorna. I Göteborg har ett väldigt litet antal stora gator som tex Ullevig, Skåneg, Linnég Malmös nivåer plus, men resten Innanför Vallgraven, Vasastan och Linne har bara från några hundra till några få tusen. Kort sagt har Malmö normala stadsgator för normal blandad trafik som framförs på ett helt normalt sätt.

Malmö ser inte ut att vara ett bra exempel på Yimbys gång/cykelstad med krypkörande kollektiv- och bil-trafik, Göteborg är redan exceptionellt mycket mer lik Yimbys vision än vad Malmö är. Men som av en händelse är det fler cyklister i Malmö.
 0
Jörgen (24 Februari 2014 14:01):
Till Mats O:
Varför jag inte ser någon framtid för mina barn i Göteborg. Oj, var ska man börja… Men det mest relevanta i detta sammanhang är att Göteborg tycker det är så mycket viktigare än allt annat att på alla sätt uttrycka att bilen är den store satan som utgör det stora hindret och hotet för barns framtid, och lägger så mycket resurser, tid och energi (både politikers egna och medborgarnas) på icke-problem och propagandaåtgärder. Hade man brytt sig överhuvudtaget om det sk barnperspektiv som kommunen av någon helt outgrundlig anledning stoltserar med i alla sammanhang, då hade man fokuserat på att ta itu med de riktiga problemen i stället. Tex bland västvärldens allra sämsta skolresultat, personalbrist i förskolan, att Göteborg är ointressant när de mer eftertraktade och spännande arbetstillfällena etableras, i förhållande till ett exceptionellt högt skattetryck låg nivå på kommunal service. Göteborg är i största allmänhet en skyddad verkstad av lokalfokuserat trygghetsknarkande som hittar på problem som inte finns och bränner sitt krut därpå. Världen blir inte vackrare bara för att man kan skriva och säga "hållbar" flest gånger. Förbereder inte alls barn, som på ett huj blir unga vuxna, på den riktiga världen. Varför finns tex nästan inte en enda Göteborgare bland landets makthavare? Jag kan späda på med mer, men det hör nog inte till ämnet.
 0
Jörgen (24 Februari 2014 14:04):
Till Fredrik Wennström:
Tack! :)
 0
Patrik Höstmad (1 Mars 2014 13:48):
Jörgen. Yimby förespråkar också att man skapar ett mer kontinuerligt och logiskt gatunät genom att ta bort avspärrningar, enkeltriktningar och genomfartsförbud. Läst t.ex. detta
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​13/​11/​bilen-​i-​staden_​3419.​html

Malmö är en god förebild. Hellre boulevarder än leder rak genom stan. Sedan kan man fundera på vad som är nästa steg. Som jag förstått det så diskuterades det att sätta hastigheten till 30 km/h i Malmö, men man vågade inte denna gång. Vem vet det kanske kommer om X antal år? Hur som helst är exakt vilken hastighet man landar i inte det väsentliga utan filosofin man arbetar utifrån.
 0
Patrik Höstmad (1 Juli 2014 09:32):
Paris sätter på goda grunder 30 km/h över hela stan förutom några boulevarder och ringleden.
"As traffic speeds are significantly brought down across the city, a number of very important things occur as a direct result: substantially fewer accidents, significant reduction in serious injuries and deaths, energy savings, reduce dependence on imported fossil fuels, local air pollution reduction, quality-of-life improvements all those who live and work, and play and study there, improved conditions and local accessibility for local business, significantly reduced carbon stress on climate, and the long list goes on."
http:​/​/​worldstreets.​wordpress.​com/​20​14/​0​5/​21/​paris-​to-​.​.​
 0
Patrik Höstmad (1 Juli 2014 10:13):
Trafikforskarena Andras Varhelyi, Åse Svensson och Christer Hydén vid Lunds Tekniska Högskola har studerat stadstrfik och också kommit fram till att bilar ska inte köra fortare än 30 km i timmen i staden.
http:​/​/​www.​lu.​se/​article/​hastigheten-​i-​tatort-​bor-​sank.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.