Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över 800 nya bostäder vid Selma Lagerlöfs Torg

 

Yimby har just skickat in ett yttrande över detaljplanen 800 nya bostäder vid Selma Lagerlöfs Torg. Yttrandet är som vanligt ett resultat av diskussionerna på forumet. Det finns goda intentioner men också mycket som skulle kunna göras betydligt bättre. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Senast idag tisdagen den 11 mars!

 

Du kan t.ex. skriva

Ämne/Subject: Synpunkter på 800 nya bostäder vid Selma Lagerlöfs Torg (Diarienummer SBK: BN0701/10 )

Hej,

Jag skriver angående detaljplanen 800 nya bostäder vid Selma Lagerlöfs Torg (Detaljplan för område vid Selma Lagerlöfs Torg, etapp 1, Diarienummer SBK:  BN0701/10). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Om du vill kan du även bifoga yttrandet som pdf, den finns att ladda ner här.

Yttrandet följer i sin helhet:

 

Yttrande

Allmänt

Yimby Göteborg är positivt till förtätning som ger mer urbana kvaliteter. Den föreslagna planen är ett steg i denna riktning även om det finns några ytterst viktiga förändringar som måste göras.

 

Synpunkter

Planen konkretiserar programmets intentioner om Litteraturgatan som centralt stråk i området för bil, cykel och kollektivtrafik. Av planen framgår att den idag bilcentrerade motorleden ska omvandlas till en stadsgata. Det tycker vi i grunden är mycket positivt. Motsägelsefullt nog föreslås dock i samma plan ett betydande inslag av radhus istället för stadsbebyggelse längs nämnd gata. Det är helt förödande för möjligheterna för gatan att nå stadsmässiga kvaliteter och skapar inte ett tillräckligt attraktivt stadsrum för cyklister och kollektivtrafik. Vi tycker att Litteraturgatan istället bör flankeras med riktig stadsbebyggelse, det vill säga flerfamiljshus med lokaler som öppnar upp fastigheten mot gatan. Gärna inordnade i slutna stadskvarter. 

Även om Litteraturgatan är ett naturligt genomfartsstråk tycker vi att det är olyckligt att man gjort den snäva tolkningen att Litteraturgatan i praktiken ska utgöra det enda stråket genom området. För biltrafik presenteras inga alternativa vägar alls. Istället verkar större delen av området föreslås att bli något slags bilfritt centrumtorg hämtat från den över 70 år gamla och fullkomligt obsoleta ABC-staden, eller möjligen någon slags bilfri ö från det lika obsoleta bilplaneringsparadigmet SCAFT. Vi tycker att alla trafikslag ska få rymmas på gatorna även inne i området.

Vidare tycks gatunätet inom den bilfria centrum-ön snarare syfta till att utforska nya kreativa rumsligheter än att erbjuda effektiva och trygga vägar för gående. Bebyggelsen inordnas i själva verket i en struktur som tycks söka avråda varje tanke hos förbipasserande att söka sig in i området. Till exempel kan man notera hur det diagonala stråket förbi D skärs av från sin naturliga förlängning in mellan A och B, ett av många exempel. Detta bygger in en enorm inflexibilitet, det blir omöjligt att skapa alternativa genomfartsstråk i framtiden, och det cementerar också områdets utpräglade förortskaraktär. Vi tycker att gatunätet bör rätas ut så att de naturliga stråken kopplar till varandra och erbjuder användarna effektiva vägar till målpunkterna.

Planen tycks ha ambitioner att skapa stadsmässighet, vilket inte minst märks på att beteckningen "kvarter" används för att beskriva bebyggelsen. Därför är det med förvåning vi konstaterar att huvuddelen av plankartan inte visar slutna stadskvarter utan uppbrutna kvarter med byggnader som råkar vara ihopträngda och grupperade. Vi tycker att en plan med dessa högt ställda ambitioner att skapa en urban stad bör utformas för att möjliggöra samt uttryckligen kräva att bebyggelsen inordnas i slutna kvarter.

I planen föreskrivs att det ska skapas drygt 750 parkeringsplatser. Det ger ca 0,95 parkeringsplatser per vanlig lägenhet. Detta kommer bygga in en enorm överkapacitet och kostnaderna kommer vältras över på bilfria i området. Vi tycker att parkering inte bör regleras i detaljplanen utan överlåtas på marknaden. Anvisningen för parkeringshuset Q kan behållas och tilldelas den kommersiella aktör som är intresserad av att bygga ett parkeringshus på marknadsmässiga villkor.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Krister Malmqvist (16 Oktober 2021 08:58):
Modern arkitektur saknar detaljer på fasaderna! Titta på Förengsgatan 2 i Annedal, arkitekt Louis Enders!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.