Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Nya bostäder vid Tunnbindaregatan

 

Yimby har just skickat in ett yttrande över Detaljplan för bostäder vid Tunnbindaregatan inom stadsdelen Brämaregården. Yttrandet är ett resultat av diskussionerna på forumet. Planen är i det stora hela riktigt bra med centrumfunktion i bottenplan, slutet kvarter, kontor blandat med bostäder i kvarteret och till och med ska hörnen markeras med uppstickande delar. Vi har förstås skickat med några förbättringsförslag som skulle ta planen från bra till fulländning. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Senast idag tisdagen den 4 mars!

Du kan t.ex. skriva

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för bostäder vid Tunnbindaregatan inom stadsdelen Brämaregården (Diarienummer SBK: BN0715/09)


Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för bostäder vid Tunnbindaregatan inom stadsdelen Brämaregården (Diarienummer SBK:  BN0715/09). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande (bifogad pdf).

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Yttrandet som måste bifogas som pdf finns att ladda ner här.

Yttrandet följer i sin helhet. Fotot av en tornspira är en del av det inskickade yttrandet medan övriga bilder är endast bifogade till detta inlägg:

 

Yttrande

Allmänt

Yimby Göteborg är mycket positiva till förtätning i centrala områden med goda kommunikationer, såsom Brämaregården. Att Stadsbyggnadskontoret föreslår slutet kvarter framför de allt för vanligt förekommande planerna med halvöppna lösningar ser vi som ett steg i rätt riktning mot riktig hållbar urban förtätning i Göteborg. Planen är mycket lovande men några detaljer skulle göra den fulländad.

Planområdet består idag av en före detta post- och telestation som är ombyggda till kontor som står tomma samt en illa skött grönyta.

 

Arkitektonisk variation

En småskaligare/tydligare fastighetsindelning skulle bidra till ökad variation och blandning och i sin tur leda till en mer urban bebyggelse. Detta borde vara önskvärt ur ett blandstadsperspektiv. Åtminstone är en småskalig variation i fasaden önskvärd. Det är en god arkitektoniskt idé att låta hörnen utmed Herkulesgatan som ska markeras med uppstickande delar. Den till planen bifogade illustrationen visar dock en hörnavlutning med ett intetsägande platt tak. Vi skickar därför med följande torn med tornspira som inspiration:

 

Exploatering och byggnadernas höjd

Vi förespråkar att möjlighet ges till en högre exploatering. Yimby förespråkar att höjdbegränsningar i förlängningen ska tas bort och att inom ramen för nuvarande plan- och bygglag ska mycket generösa möjligheter till högre byggnader ges. Det viktiga är istället att kvarteren sluts och bottenplan ansluter till gatan med verksamhetslokaler. Åtminstone borde ett eller flera högre delar integrerade i kvarter kunna tillåtas för att öka antalet bostäder i planen och öka variationen i stadsrummet. Detta är viktigt inte minst med tanke på den stora bristen på bostäder och för att fler boende kommer att ge större kundunderlag för verksamheterna i bottenvåningarna.

 

Verksamhetslokaler

Det är mycket bra att planen kräver centrumlokaler i bottenvåningarna. Det borde även regleras att det ska finnas ett visst antal lokaler och entréer till dessa lokaler som vetter mot respektive gata. Detta säkerställer stadsmässiga kvaliteter och liv i kvarteret. Det är önskvärt att förstärka framförallt Herkulesgatan och Hisingsgatan som urbana stråk med A-lägen. Madängsgatan kan bli en lugnare gata med verksamheter i B/C-lägen.

Madängsgatan ser inte ut att få mer än en entré till verksamheter.

 

Koppling till gatan

Yimby föreslår att förträdgårdarna längs med Madängsgatan tas bort och att bebyggelsen tillåts ansluta till gatan. Detta för att skapa tydligare urbanitet, minska risken för dåligt skötta förträdgårdar och för att öka den viktiga innergårdens storlek.

En större innergård istället för markremsan längs Madängsgatan är en bättre prioritering.

 

Herkulesparken och Hisingsgatans koppling till Frihamnen

Yimby Göteborg anser att grönytor och parkområden kring Ramberget är av bättre kvalitet än Herkulesparken, som är även kraftigt utsatt för buller från den närliggande trafikleden vilket gör den olämplig som en plats för rekreation och återhämtning. Därför borde det på sikt planeras för bebyggelse där nuvarande Herkulesparken ligger. Hisingsgatan har en stor potential att bli ett av fler huvudstråk från Frihamnen genom Brämaregården norrut mot Kvillebäcken som kan binda samman stadsdelarna (detta är helt i linje med Vision Älvstadens strategier Hela Staden/Bygg samman staden). Detta borde diskuteras och det borde lämnas utrymme för denna framtida koppling i detaljplanen.

Planområdet ligger på båda sidor om ett naturligt stråk mellan ett framtida Frihamnen och Kvillebäcken genom Brämaregården.

 

Bilparkering

Detaljplanen anger att Göteborgs Stads parkeringstal kräver 82 parkeringsplatser. Kravet innebär ca en parkeringsplats per bostad vilket ska jämföras med att andelen familjer med bilinnehav är 36 % i SDN Lundby. Möjligen kommer delar av det höga kravet från centrumlokalerna och kontoren. Det framgår inga detaljer om hur beräkningen har gjorts. Vi förespråkar att parkeringstalet sätts till noll och att de är frivilligt för exploatören att anordna parkeringsplatser om denna finner detta lämpligt. Framförallt är det viktigt att delar av kostnaderna för bilparkeringen inte subventioneras genom bostädernas hyror. Bilparkeringen bör istället erbjudas på en öppen marknad enligt kommersiella principer.

Med detta sagt, så är planen bra och med beaktande av våra förslag skulle den kunna bli lysande. Forsätt med det goda arbetet på den inslagna vägen!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (4 Mars 2014 09:27):
Det finns en del underligheter med planen (som i övrigt är mycket bra).

1. Varför ska man ha en gräsremsa utmed Madängsgatan istället för att följa omgivande bebyggelses fasadlinje? För att det finns en gräsremsa där nu?

2. Varför planlägga Herkulesparken just nu? Precis innan man blir klar med Frihamnen? Det är ju en uppenbar plats för en koppling mellan stadsdelarna?

Man misstänker nästan någon sorts strategisk krigföring av PONF.
+2
Johannes Hulter (4 Mars 2014 11:08):
Blev nyfiken och ringde SBK. Tydligen är det tvingande med Centrumlokaler i botten. Fick även en förklaring på Madängsgatans gräsremsa. Det var för att arkitekten (till huset) ville behålla siktlinjen mot kyrkan norrifrån på gatan: http:​/​/​goo.​gl/​maps/​ByB0​5 Personligen blev jag mer positivt inställd iom att det är tvingande lokaler i botten. Remsan ger ju faktiskt möjlighet till uteservering etc.

Parkens planläggning var mest för att få ordning på skötsel etc. Skulle enligt SBK inte vara ngt problem att ändra om i framtiden när Frihamnen behöver koppling.

Det är en väldigt bra plan helt enkelt. Viktigt att alla skriver in och stöttar detta! :)
 0
Daniel Andersson (4 Mars 2014 14:27):
Verkar som att den där triangeln mitt i Hisingsgatan med sedummatta blir kvar. Inte så värst urbant, kanske (sedum är slitagekänsligt), men lite intressant botaniskt tycker jag. Funkar sedum i gatunivå i Göteborg på horisontell mark, eller kommer gräs och örter att ta över (eller snarare, hur fort)? Var ett tag sen jag var förbi; hur ser det ut idag?
 0
Olof Antonson (4 Mars 2014 20:55): Online
+1
Daniel Johansson (5 Mars 2014 23:15):
Ja, måste hålla med om att planen är väldigt bra. Tycker faktiskt även att parken ligger bra där den är. Det måste inte vara en nackdel att den ligger i ett nuvarande (och blivande) stråk. Detta fungerar väldigt bra bl.a i Oslo vid Olav Ryes Plass i Grunerlökka. Det blir en lunga i den annars så täta bebyggelsen, vilket också gör att fler kommer att använda den. Framförallt blir det bra om det finns möjlighet till verksamhet i direkt anslutning till parken. Det blir liksom motsatsen till Bältesspännarparken som ligger utan omkringliggande bebyggelse vilket minskar dess attraktivitet.

Vad gäller våningsantalet tycker jag att man skall respektera omkringliggande bebyggelse, ställa krav på sadeltak så att taklandskapet bevaras. Det finns något speciellt att titta ut över Haga, Majorna eller Brämaregården från omkringliggande berg. Det är inte värt att förstöra när det finns så enorma ytor att bygga på på andra sidan gatan.

Som sagt, ett väldigt bra förslag av SBK.
 0
Per (8 Mars 2014 03:59):
Påminner lite om centrala Hultsfred.
 0
Patrik Höstmad (9 Mars 2014 18:44):
Per: När jag hör centrala Hultsfred tänker jag främst på gågata och Domuslåda omgivet av markparkering.
 0
Sven R (12 Mars 2014 15:49):
Det finns faktiskt en likhet mellan centrala Hultsfred och Brämaregården. Båda har haft stora rockfestivaler ett stenkast bort.
 0
John Johansson (13 Augusti 2014 19:06):
Planen har uppdaterats efter samråd:
http:​/​/​goteborg.​se/​wps/​portal/​invanare/​bygga-​o-​bo/​komm.​.​

Den största förändringen är en infill som lagts till för att sluta kvarteret bredvid. Toppen!
I övrigt verkar utformning av husen något mer lovande än i förra versionen. Man försöker följa stilen på de omkringliggande landshövdingehusen (taklutning, bottenvåning i tegel, skiftande fasadfärger) fast med modernare material (plåt). Svårt att veta säkert om det blir bra innan man sett det.
 0
Gunnar Einarsson (16 Augusti 2014 17:45):
Ja, planen har blivit bättre. Vågar man nu hoppas på träfasader hellre än plåt?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.