Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Bostäder och skola i östra Kålltorp

 

Yimby har just skickat in ett yttrande över detaljplanen Bostäder och skola i östra Kålltorp. Yttrandet är som vanligt ett resultat av diskussionerna på forumet. I stadsbyggnadskontorets förslag har punkthus ställts ut gelst över ett helt grönområde (vänster ovan). Planen är tyvärr katastrofalt dålig och går helt emot översiktsplanens intentioner. Vi har förstås bidragit med ett förbättringsförslag (höger ovan), eller snarare ett helt annat förslag, för så annorlunda är utgångspunkterna i vårt förslag. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Senast idag tisdagen den 27 maj!

Planförslaget

 

Du kan t.ex. skriva

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Bostäder och skola i östra Kålltorp (Diarienummer SBK: SBK: BN0465/06)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Bostäder och skola i östra Kålltorp (Diarienummer SBK: BN0465/06 ). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Yttrandet följer i sin helhet.

 

Yttrande över Bostäder och skola i östra Kålltorp

Allmänt

Yimby Göteborg är mycket positiva till ambitionen att förtäta och skapa fler bostäder i östra Kålltorp. Området har mycket att tjäna på en förtätning. Dessutom har det också en strategisk betydelse då det utgör en gränszon mellan de östra delarna av Göteborgs någorlunda stadsmässiga strukturer och den fullkomligt SCAFT-planerade och glesa förortsbebyggelsen som tar vid öster ut mot Partille. Här finns möjligheter att skapa bättre kopplingar till Björkekärr och därigenom bygga samman staden ytterligare.

Det liggande planförslaget är dock undermåligt, rent av katastrofalt dåligt. Planen missar inte bara helt möjligheterna att skapa bättre kopplingar till Björkekärr. Dessutom tillförs bara ett relativt litet antal bostäder i en gles men svårförtätad struktur som breder ut sig och tar i anspråk stora delar av det som idag är naturmark. En naturmark som delvis bedöms ha ett högt värde. 

Vi brukar ofta argumentera för att till och med ta grönyta i anspråk för förtätning. Yimby Göteborg är i grunden positivt inställda till exploatering av området. Att ta stadens värdefulla parkmark i anspråk för exploatering innebär dock ett stort ansvar att dels maximera nyttan med ingreppet och dels att minimera ingreppet som sådant. Med andra ord, givet en exploateringsnivå bör förtätningen arrangeras så effektivt som möjligt med avseende på markutnyttjande. I den här planen har kommunen dock valt att göra precis tvärt om. Det är inte bara oaktsamt och nonchalant missbruk av kommunens viktigaste resurs, marken, det är dessutom djupt ohållbart.

I Göteborgs Översiktsplan föreskrivs en tät och attraktiv blandstadsmiljö, vilket också understryks av den nyligen antagna utbyggnadsplaneringen. Vi tycker inte att det här planförslaget föreställer en tät och attraktiv blandstad, utan snarare motsatsen: Glesa och bilberoende bostadsenklaver som hämtade från miljonprogramstiden. Vi är djupt kritiska till att stadsbyggnadskontorets tjänstemän väljer att fortsätta planera förort när den politiska ledningen så tydligt beslutat att bygga stad. Det är svårt att se det som något annat än ett demokratiproblem.

 

Synpunkter

Vi är starkt negativa till den föreslagna utformningen av planen och tycker att den bör förkastas i sin helhet för att sedan göras om utifrån de demokratiskt beslutade intentionerna som finns i stadens övergripande planeringsdokument. Denna plan ska självfallet ta avstamp i den politiskt fastslagna inriktningen för stadsbyggandet och ingenting annat. Den bebyggelse som tillförs till området ska alltså vara av en stadsmässig karaktär som minimerar förstörelsen av grönyta och premierar hållbara transporter.

En stadsmässig struktur kännetecknas av gator i ett till övervägande del kontinuerligt rutnät kantade av kvartersbebyggelse. Förtätningen bör bygga vidare på den någorlunda goda rutnätsstrukturen som finns väster om planområdet. För att ta vara på de nämnda strategiska möjligheterna att bygga samman staden bör Torpagatan utgöra utgångspunkten för förtätning, då den utgör en viktig länk mellan stadsdelarna.

Faktum är att planens nuvarande ambitioner gällande antalet nya bostäder kan tillfredsställas i stort sett uteslutande med bebyggelse mot Torpagatan (inklusive kompletterande bebyggelse på impedimentsmark mot samma gata direkt väster om planområdet). Detta är ett exempel på en smart, hållbar och stadsmässig förtätning. Vi ser dock ingen anledning att betrakta planens nuvarande låga ambitioner som en övre gräns. Vi tycker potentialen och möjligheterna är långt större än så. Fler kvarter kan skapas genom att bygga vidare i kanterna av planområdet samtidigt som stora delar av den värdefulla parken sparas. 

Principiell illustration av ianspråktagen mark i planförslaget (vänster) och i ett alternativ med kvartersstruktur (höger). Exakt placering av kvarter och gata bör utredas vidare.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Jerker Olsson (27 Maj 2014 14:36):
Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Bostäder och skola i östra Kålltorp (Diarienummer SBK: SBK: BN0465/06)
Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Bostäder och skola i östra Kålltorp (Diarienummer SBK: BN0465/06 ). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande.

Med vänliga hälsningar

Jerker Olsson
 0
Jens Ekengren (27 Maj 2014 19:47):
Har man släppt på kravet att det ska skickas in en "fysisk fil" tillsammans med synpunkterna?
 0
Patrik Höstmad (28 Maj 2014 00:47):
De har inte klagat de senaste yttrandena
 0
Johannes Hulter (28 Maj 2014 11:09):
Jens: Det är teoretiskt möjligt att det skulle ha någon betydelse om den som skickar in vill dra igång en formell överklagandeprocess (jag vet inte om det verkligen krävs men det är ju tänkbart). Men det är bevisligen inte nödvändigt för att yttrandet ska handläggas och infogas i samrådsredogörelsen.
 0
Jens Ekengren (28 Maj 2014 15:23):
Ok, vad bra! Jag hade för mig att de ville ha in en kopia av yrkandet, eftersom "det finns ju bara på nätet, och där kan ju saker ändras", eller något ditåt.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.