Utskrift från gbg.yimby.se
....

Nya Grimmeredstaden

 

I Grimmereds industriområde finns en fastighetsägare med ambitioner att skapa blandstad av gamla industribyggnader. Det är en mycket spännande idé som skulle kunna ge en karaktär som i princip inte finns i Göteborg idag. Men förvaltningarna har visat en total oförmåga att svara upp mot idén. Nu har fastighetsägaren tröttnat och helt enkelt kört igång en egen öppen dialogprocess.

Vi har tidigare skrivit om det låga bostadsbyggandet, eller framförallt det låga antalet bostäder i planer som gick ut på samråd 2013 och att SBK har bristande resurser för att kunna leverera planer som efterfrågas. Den här gången ska vi beskriva hur kommunikationen med SBK och Fastighetskontoret  kan upplevas från en fastighetsägares perspektiv. På köpet får vi insikt i ett intressant koncept för stadsutveckling i Grimmereds industriområde och ett intressant försök till dialogprocess.

 

Grimmereds industriområde

I slutat av april besökte jag och Olof Antonson fastighetsägaren Johan Aldergren, JPA Fastigheter, på plats i Grimmereds industriområde. Området ligger utmed Västerleden mellan Frölunda torg och Gnistängstunneln. Området planlades på 1960-talet och byggdes ut 1968-75.

Flygfoto över området.

Johan Aldegren visar området och beskriver tankarna om Nya Grimmeredstaden. I bakgrunden syns Selga-fastigheten som tidigare huserat en baskethall, och nu är tänkt att bli verksamhetslokaler med bostäder ovanpå.

Ballograf-fastigheten. Byggnadens tak hålls upp av långa balkar med få pelarstöd vilket är idealiskt för livsmedelshandel.

 

Området har med tiden blivit malplacerat där det ligger just i mötespunkten mellan villorna i norr och väster, och lägenheterna i syd. Idag utgör området snarare ett hål i stadsväven som skapar en barriär såvida man inte passerar genom området med bil. Intrycket domineras av storskalig trafikapparat, nedgångna byggnader, asfaltsytor, stängsel och taggtråd.

Men det finns potential att skapa en mötespunkt istället för ett stadsvakuum — i närområdet finns inte mindre än ca 12.000 personer på gång och cykelavstånd.

Fastigheterna är omringade av bostäder och industriområdet har med tiden blivit malplacerat.

 

Nya Grimmeredstaden

JPA har tagit fram ett förslag på hur deras fastigheter skulle kunna utvecklas till ett trevligt torg med småskalig känsla och med en blandning av handel, närservice, kontor och bostäder. I en av fastigheterna har det tidigare funnits en baskethall varför det även skulle kunna gå att utveckla en ny idrottshall igen. JPA öppnar upp för kulturhall, utställningar, vårdcentral, bibliotek eller vad som kan behövas. Förslaget har fått namnet Nya Grimmeredstaden.

Möjlig framtida lösning med bostäder, butiker, kontor och service. Skiss: GAJD Arkitekter.

 

Bostäderna är tänkta att byggas ovanpå befintiliga byggnader och i form av ett punkthus. JPA har som filosofi att renovera/utveckla befintliga byggnader istället för att riva och bygga nytt. Även ett nytt kontorshus kan uppföras på området. Den industrihall som idag huserar Ballograf är dessutom perfekt för att inrymma en större matbutik – något som saknas i området.

En gammal industribyggnad kan bli handel med bostäder ovan på. Skiss: GAJD Arkitekter.

 

Processen

I drygt treårs tid har JPA Fastigheter försökt att få till en planändring som medger utveckling av fastigheterna. Planändringarna ligger i linje med det program som SBK gjorde för området 2005/2006 där Grimmered pekas ut som ett nytt handelsområde. Fastighetsdirektören på Fastighetskontoret har skrivit under ett remissyttrande som pekar ut Norra Grimmered som allra mest lämplig för en handelsomvandling. En ny detaljplan för Södra Grimmered som medger handel antogs så sent som 2010. Allt pekar mot att Norra Grimmered är tänkt som ett område med inslag av handel.

Men förvaltningarnas respons har varken varit snabb eller tydlig och en massa konstiga hypoteser om varför omvandlingen inte kanske inte kan ske dras fram. En etablering i Grimmered har beskrivits som externhandel, vilket den styrande majoriteten inte vill ha mer av. Området har sagts kunna konkurrera med den framtida verksamheten vid Opaltorget, något av ett politiskt skötebarn, som kommunen vill skydda från konkurrens. Men för det mesta har det varit otydliga besked om varför inte en planändring och utveckling kan ske.

Förvaltningarna efterfrågade en handels- och trafikutredning för att kunna gå vidare och JPA bekostade själva den relativt dyra utredningen som gjordes av WSP. Utredningen lyckades avliva de konkreta invändningar som fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret har kommit med.

Nej, Grimmered är inte ett externhandelsområde där det ligger omgivet av bostäder. En livsmedelbutik i Grimmered är fördelaktig för miljön. WSPs utredning visar att rundkörningstrafiken minskar med 1 miljon fordonskilometer per år och koldioxid utsläppen med 200 ton per år. Förenklat kan man säga att fler får gångavstånd till en livsmedelsbutik och de som sätter sig i bilen för att handla åker en kortare sträcka. Framförallt Sisjöns handelsområde som ligger en bra bit bort används idag av de närboende som använder bil.

Nej, Grimmered konkurrerar inte alls ut den planerade framtida verksamheten vid Opaltorget. Faktum är istället att Västra Göteborg är underförsörjt på livsmedel. En livsmedelsbutik i Grimmered är fördelaktigt då boende i närområdet som valt bort bil kan göra större inköp lokalt.

Ja, den befintliga infrastrukturen i Grimmered klarar ett ökat inslag av handel utan att behöva byggas ut. Dessutom ligger området beläget mycket nära kollektivtrafik och en bussknutpunkt.

När så utredningen var klar var förvaltningarnas respons ljummen. Frågan sköts på obestämd framtid flera gånger. Förvaltningarna sa sig sedan behöva tid att läsa in sig på utredningen. När så väl ett möte sent om sider kom till stånd så visade det sig att tjänstepersonerna fortfarande inte läst utredningen.

Även om progamplanen bara talar om möjliggöra handel så har JPA även snappat upp att staden är intresserade av att skapa blandstad, varför de även inkluderat bostäder i sitt idéförslag. Förslaget ligger linje med kommunens prioriterade mål att skapa mer bostäder, en grönare, tätare och mer blandad stad. Dessutom stärker man med förslaget den stadsmässiga kopplingen längs stråket Frölunda Torg – Grimmered – Grimmereds by – Kungsten/Sandarna – Kungsladugård – Majorna.

Men får JPA inget tydligt svar på vad förvaltningarna tycker saknas. Johan Aldergren uttryckte något i stil med "Men bara förvaltningarna kunde tala om för oss hur vi ska göra för att få utveckla fastigheterna så gör vi gärna det. Vi vill gärna vara med och bidra till det allmänna. Vi vet att kommunen inte ser detta som ett industriområde framöver men vi vet inte vad de vill se istället eller varför de inte vill stödja oss."

Hela processen har runnit i sanden med förhalningar, oklarheter och otydligheter med hur det är möjligt att gå vidare. Samtidigt säger inte förvaltningarna heller nej. Det verkar saknas ett samarbete mellan Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret om hur processen ska drivas. Det har också visat sig att inga/få av kontakterna som JPA har haft med förvaltningarna har blivit diarieförda. Där någonstans tröttnade JPA på den officiella vägen där förhandling sker i enskilda telefonsamtal och möten med tjänstepersoner som ger otydliga besked och utan allmän insyn och utan att något diarieförs. Det var dags att gå en annan väg...


 

Dialogen

Då JPA Fastigheter tröttnade på att inte få klara besked från korridorerna valde man satsa på att få till öppenhet, transparens och delaktighet och att ta diskussionen om området ut till medborgarna. En diskussion med medborgarna som kommunen inte själva haft.

I det omfattande informations- och dialogarbetet har det skyltats på fastigheterna om planerna (se första fotot), en ny hemsida har skapats, utskick ska göras till de ca 12 000 boende i närområdet och de planerar att bygga upp ett dialogkotor på området där man kan besöka, informera sig, diskutera och lämna synpunkter. Dessutom vill man få med en bredare allmänhet och inte minst Yimby att komma med önskemål och återkoppling. Besök gärna hemsidan och lämna synpunkter/kommentarer.

Inspiration för den framtida miljön.

Inspiration för den framtida miljön.

 

Idén om denna typ av dialogprocessen kommer Nya Hovås där den drivits framgångrikt. Genom att köra med öppna kort tidigt i processen utvecklas en samklang mellan kommun, utvecklare, boende och andra intressenter och delaktigheten och informationsgraden ökar. Samtidigt minskar risken för överklaganden och ledtiderna i planprocessen kortas.

Det är väl just sådana här initiativ från små fastighetsägare som våra politiker och förvaltningarna ska svara upp på istället för att tala om att bilda "pakter" med de stora etablerade byggbolagen? Eller gör åtminstone både och. Glöm inte de små fastighetsägarna i den vilda jakten på de 7000 bostäderna per år!

Tillägg: Johan Aldergren har just medelat att Fastighetkontoret sagt att JPA är välkomna att ansöka om planbesked. Ett planbesked anger om SBK/BN vill sätta igång en planprocessen eller inte. En ansökan skickades in den 16:e maj men inget svar har kommit på fyra veckor. SBK genom Stadsbyggnadschef Plan Gunnar Persson låter meddela "En handläggare utses som ger ett förslag till svar. I normala fall har vi en handläggningstid på max 4 månader men finns inga speciella komplikationer kan det gå fortare, bl.a. när det är förberett sedan tidigare. Vi jobbar just intensivt med vår produktionsplan för 2015 och ser också över det som kan startas under 2014, så jag vill återkomma närmare om när vi kan starta vid ett positivt planbesked."
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Matthias H. (16 Juni 2014 11:43):
Jätteintressant att läsa om. Hoppas att JPA kämpar på.
 0
Michael Hjortstierna (16 Juni 2014 12:34):
Detta går ju jag igång på =)
+1
Mats O. (16 Juni 2014 17:46):
Låter som ett kanonbra iniativ av fastighetsägaren JPA. Hoppas Yimby kan stödja dom så gott det går.

För det är såna här områden som behövs i utkanten av staden. När dom tyngre och större industriföretagen lämnar centrumnära industriområden så kan man konvertera outnyttjad mark/överblivna fastigheter till bostadshus. Samtidigt som lättare industri och småföretag blir kvar i området.

1000 lägenheter borde man kunna få plats med bara på Klangfärgsgatan. Tillsammans med dom uppemot 500 (?) villorna och småhusen som klättrar på berget mot Högsbohöjd och Gnistängstunneln (Grimmereds by) så har man bara där ett tillräckligt underlag för handel och restauranger och övrig service. Dessutom behöver Grimmeredsborna inte längre ta bilen till Frölunda torg när dom ska handla (=miljövinst!).

Därefter fortsätter man att förtäta industrigatorna ända bort till Frölunda torg.
+1
Hans Jörgensen (16 Juni 2014 20:54):
Både inspirerande och oroande att läsa.

"...Politiska skötebarnet Opaltorget kan få konkurrens..."

herrenadå.

Ja, i Gbg kan (får?) bara en blomma blomma åt gången. Tror man. Fast egentligen kan många blommor blomma om de ges möjlighet.
Och så sker trots allt där man minst anar det. Men de trivs inte så bra i prestige.
 0
Patrik Höstmad (16 Juni 2014 22:28):
Ja en generell fråga kopplat till detta är i vilken mån är det rimligt att kommunen genom att använda planmonopolet skyddar verksamhet från konkurrens? Jag tycker det är något som ska användas mycket mycket restriktivt. Men läser man planer så verkar det vara legio att stort hänsyn tas till befintliga verksamheter. I förlängningen kan man tänka sig att detta drabbar kund genom sämre utbud och högre priser eller att alternativen blir så långt bort att det driver på bilberoende.
 0
Sara (28 Juni 2014 12:06):
Hej, jättebra intiativ! På så sätt blir det ett störreområden med både detta och Frölunda Torg. Saluhall behövs i denna del av stan.Fortsätt sedan med industriområdet i Kungsten. Central områden nära kollektivtrafik skall inte slösas bort som gamla halvanvända industriområden. Vilket slöseri med attraktiv mark.
 0
Daniel Johansson (1 Juli 2014 13:14):
Att döma av tillägget känns det uppenbart att det behöver förstärkas med ett antal tjänstemän på SBK. Det kanske inte är planprocessen det är fel på utan snarare antalet folk som planerar.
 0
Patrik Höstmad (1 Juli 2014 13:49):
Daniel Johansson, ja vi har varit inne på det tidigare, samt vad de fokuserar på, under rubriken "Styr upp SBK". Det är uppenbart att SBK av någon anledning inte hinner leverera det som efterfrågas.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​14/​0​4/​styr-​upp-​sbk_​3498.​html
 0
Krister (13 Juli 2014 11:10):
Grimmeredsvägen från Kungsten till Frölunda Torg består mest av villor. Förut fanns en del mindre livsmedelsbutiker men dessa är sedan länge nedlagda i brist på kunder. Industriområdet närmast Frölunda har sakta blivit obsolet. Småindustrin i Sverige är på nedgång. Vissa gamla fabrikslokaler som den i artikeln nämnda har varit oanvända i uppåt 10 år. Vad som mest efterfrågas är bostäder. Butiker har vi redan allför många i området. Området bör omklassas till bostadområde med hantverk (typ elektriker, rörläggeri etc) och viss detaljhandel. Den långsamma planprocessen gör att ingen vågar förvärva tomter eller fastigheter i industriområdet.
 0
Krister (21 April 2015 08:10):
Har det hänt något nytt i detta ärende? (Ballografhuset Grimmered) SBK lovade en planändring enl artikel juni 2014.
Hela industriområdet i Grimmered är är på dekis. Likaså Kungstens industriområde. Finns plats för förtätning.
 0
Patrik Höstmad (26 April 2015 11:19):
SBK sa nej till bostäder men ja till ny detaljplan förutsatt att fastighetsägaren löser en ny väg tillsammans med fastighetsägarna runt omkring.
http:​/​/​www.​direktpress.​se/​goteborg/​Vaster/​Nyheter/​En-​v.​.​
 0
Mats (26 April 2015 17:27):
Det är synd att SBK vägrar bostäder/blandstad i Grimmered. Vad jag vet så är inte nån speciellt tung industri som ligger på Klangfärgsgatan utan mest verkstäder, tryckerier och lite annat. Dessutom ligger hela området inbäddat bland bostäder i Grimmereds småhusområde till öster och på andra sidan trafikleden finns Hagen och Tynnered.

Hade varit helt naturligt att förtäta med bostäder där.
 0
Mats (26 April 2015 17:32):
Titta till exempel på Krokslätts Fabriker där nya bostäder ska blandas med ett 50-tal företag och några skolor.

Gamlestaden med Kulanområdet (Rullagersgatan?) ska väl bli något liknande.
 0
Krister (28 April 2015 08:06):
Tynnered ligger utmed Söderleden. Varför går det inte bygga bostäder i Grimmered? Närmast befintligt villaområde börjar industriområdet. Bygg bostäder utmed Grimmeredsvägen och handel närmare söderleden. Bullerstörningar från leden dämpas av lokalerna!
 0
Patrik Höstmad (28 April 2015 08:16):
Ja så tänker jag med. Verkar inte ha varit så mycket kreativitet inblandat.
 0
Jens Ekengren (28 April 2015 17:21):
Cynisk tanke: kreativiteten flödar, men bara åt hållet "varför vi inte kan blanda verksamheter"...
 0
Krister Malmqvist (15 Maj 2015 08:02):
Rätten att överklaga planfrågor gäller endast för sakägare vars rätt åsidosätts:

Plan- och bygglagen bygger bl. a. på principen om kommunal självbestämmanderätt i frågor, som rör hur marken inom kommunen

skall användas och miljön utformas. En grundregel är att viktiga principfrågor om kommunens utbyggnad inte skall kunna
ändras genom att enskilda överklagar kommunens beslut. Överklaganden från enskilda skall i princip bara kunna avse frågor

som är av betydelse för de klagande i deras egenskap av sakägare eller boende inom och i anslutning till planområdet.
Länsstyrelsen gör med anledning av överklaganden mycket sällan några väsentligt annorlunda bedömningar än kommunen i fråga om exploateringsgrad, byggnadsutformning, tillgång till service, trafiksystemets standard och andra liknande kvalitetsfrågor.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.