Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Blandstad inom Gamlestadens fabriker

 

Yimby har just skickat in ett yttrande över detaljplanen Blandstad inom Gamlestadens fabriker. Yttrandet är som vanligt ett resultat av diskussionerna på forumet. I det stora hela är det en bra plan, men ett antal mindre om än mycket viktiga modifieringar av planen behöver göras. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast tisdagen den 24:e juni!

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Gamlestadens fabriker (Diarienummer SBK: BN11/0489)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Gamlestadens fabriker (Diarienummer SBK: BN11/0489). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Planförslaget (klicka för större)
Mörkgrått – befintliga byggnader
Mörkrött – nybyggnad verksamheter
Brandgult – Nybyggnad bostäder
Lila – Balkonger, loftgångar, mm
Mörkgrönt – P-hus
Ljusgrönt – Grönska inkl. bostadsgård i markplan

 

Yttrandet följer i sin helhet (bilderna som kommer från detaljplanen är inte en del av yttrandet utan är infogade i efterhand):

 

Allmänt

Yimby ställer sig positiva till att en detaljplan nu tas fram för Gamlestadens Fabriker. Detta område har med sin närhet till kollektivtrafik och med sin blandade bebyggelse stor utvecklingspotential. I stort ser detaljplanen ut att ligga i linje med gällande översiktsplan och kan, givet att ett antal mindre modifieringar görs, bli just den vitamininjektion som området behöver.

 

Synpunkter

Bebyggelsen bör göras högre

För att verkligen utnyttja det centrala läget bör bebyggelsen göras högre för att på så sätt få ett ökat befolkningsunderlag. Genom att helt sluta kvarteren med bebyggelse så långt det är möjligt, och på så sätt skapa tysta innergårdar, bör bullerfrågan kunna lösas, även om husen blir högre.

 

Krav på lokaler i bottenplan

Aberdeen har som mål att skapa en levande stadsdel vilket de ska ha all heder av, men motsägelsefullt nog ställer inte planen krav på lokaler i bottenplan. Det är absolut nödvändigt att vi får bindande krav på lokaler, särskilt vid de större gatorna/stråken som annars kommer att bli döda genomfartsgator. 

 

Bullerfrågan och farligt gods

Området är ett av de mest komplicerade i Sverige, men det finns också anledning att ifrågasätta om reglerna för farligt gods är rimliga. Att så långt som 80 m från rutt med farligt gods behöver vara i princip fri från folk känns orimligt hårt - man borde kunna skydda med urspårningsräler och murar vid spåren för att minska risken. Kraven i dagsläget gör att vissa områden i princip måste vikas åt parkeringshus. 

En notering är att det efter riskanalysen om farligt gods verkar vara samma säkerhetsavstånd som måste gälla oavsett vilka skyddsåtgärder som vidtas. Detta känns märkligt, det vanliga vid riskanalyser är att man identifierar risker, men det viktiga kommer ju i mitigeringsfasen där olika åtgärder minskar/släcker risken ifråga. Som exempel kan tas en eventuell "ikonbyggnad" i det sydöstra hörnet av planområdet. Området får rimligen hög risk pga Hamnbanan som ligger nära, men genom åtgärder som urspårningsräler, betongmur som skydd vid spåret, kanske ytterligare en mur nere vid vägen samt en rejäl fasadkonstruktion måste väl risken att byggnadens verksamheter tar skada vid olycka vara små? Det borde kunna ge möjligheter till en mer utmanande bebyggelse (och också rädda konferensdelen på Star Bowling) som enligt samrådsmötet också kan vara hotad. Detta behöver utredas närmare.

 

Levande stråk Gamlestaden - Stockholmsgatan

Ett absolut krav för ett levande stråk är att alla bottenplan vid Gamlestadsvägen får lokalkrav. För att uppnå ett levande stråk behövs också någon form av ikonbyggnad istället för det parkeringshus som nu planeras i det sydöstra hörnet av planområdet. Givet resonemanget med riskerna ovan är det lämpligt att utmana ytterligare för att få till något annat än bara ett parkeringshus. Tanken på en hög ikonbyggnad har lyfts av Aberdeen vilket känns mycket tilltalande: Om det av riskskäl inte går att ha en "ren" verksamhetsbyggnad kanske man kan ha parkeringshus på den sida som möter järnvägen i våningsplan 1-4, men i de högre våningarna och på de sidor som inte möter järnvägen få in annan verksamhet? Det skulle bli ett lyft för området och säkert göra Aberdeen mer sugna på att ha lokaler i bottenvåningen på andra ställen. 

 

Förbered omgivande bebyggelse för framtida pendeltågsstation

En intressant punkt som kom upp på samrådsmötet är att det pratas om att förbereda för en pendeltågsstation vid Gustavsplatsen (precis utanför sydöstra delen av planområdet). Det skulle bli en ytterligare vitamininjektion för området och är något som planen behöver ta höjd för. En eventuell pendeltågsstation kommer också göra eventuella lokaler i närheten än mer attraktiva varför det är viktigt att säkra att lokaler verkligen byggs.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans-Olof Hansson (25 Juni 2014 07:49):
Det har var ett bra svar!
 0
Hans Jörgensen (27 Juni 2014 22:13):
Bra att Yimby fick ihop ett yttrande även här.
Verkar vara lovande förutsättningar med en entreprenör (Aberdeen) som tycks ha god vilja.
Det här är ett område där staden inte får vika ner sig. Den verkliga knutpunkten för hela Nordost.
Förutsättningar i form av en mångfald olika byggnader från 1700-talet och framåt är väldigt inspirerande. Och Säveån. Äntligen kan det bli något fett av det här!
 0
Daniel Johansson (1 Juli 2014 13:09):
Även om det inte råder lokalkrav i alla byggnader så står det i egenskapsbestämmelserna för flera fastigheter att bottenplan skall vara 4 meter högt och förberedas för centrumverksamhet. Detta tycker jag skall ses som ett väldigt bra initiativ som kan bidra till genomförandet men ändå lämnar framtiden möjlighet att omvandla bostäder till affärslokaler när efterfrågan finns. Detta utan att riskera att bli en kostnad i ett inledningsskede, vilket kan försvåra genomförandet av planen.

I övrigt gillar jag både plan och yttrande :)
 0
Mikael Kreutz (2 Juli 2014 22:55):
Hoppas Aberdeen och Yimbys förslag om ikonbyggnad går igenom.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.