Utskrift från gbg.yimby.se
....

Slutreplik: Grönytor måste ha kvalité för att berika

 
Idag publicerar GP vår slutreplikVägvalets replikvår debattartikel där vi frågade vem som står upp för förtätning i Göteborg. 

Vägvalet oroar sig för att vi vill bygga bort uppskattade grönområden som t.ex. Näckrosdammen. Kanske var vi inte tillräckligt tydliga: vi anser inte att populära grönområden bör offras. Tvärtom menar vi att alla stadsbor bör ha en vacker park inom gångavstånd. Den grönyta vi vill bebygga är gräsbevuxna impediment och slyiga slänter som inte tillför någon egentlig nytta, och sådana finns det gott om utanför stadens allra centralaste delar. Bygger vi där kan vi dessutom bevara den oexploaterade jordbruks- och naturmark som finns utanför staden.

För grönyta gäller inte per automatik att ju mer desto bättre. Forskningen är visserligen tydlig med att grönska gynnar människors välbefinnande, men den visar också att grönskans kvalitet och tillgänglighet är långt viktigare än dess mängd. Så uppger exempelvis en långt mindre andel av de boende i Stockholms innerstad att de upplever en brist på grönyta jämfört med vad boende i många av stadens ytterområden gör, trots att ytterområdena de facto består av en avsevärt högre andel grönyta.

Genom att strategiskt placera ut parker, alléer och fasadgrönska i den täta kvartersstaden kan den upplevda tillgången till grönska bli mycket god samtidigt som befolkningstätheten blir tillräcklig för att kunna bära god kollektivtrafik och service.

Vägvalet skriver också att vi koncentrerar oss för mycket på den centrala staden. Vi vill dock inte bara förtäta på centrums öveflödiga markparkeringar och övergivna hamn- och industriytor. Vi är minst lika angelägna om att förtäta och utveckla idag dysfunktionella områden utanför centrum – må det vara i Guldheden, Bergsjön eller Askim.

Slutligen oroar sig Vägvalet för priserna på bostäder. Vi vill poängtera att det säkraste sättet att hålla nere priserna på både de nybyggda och de äldre bostäderna är att öka utbudet. Hur? Bygg!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Krister (18 Augusti 2014 09:16):
Träd, grönområden, vattendrag och dammar fungerar
som luftförbättrare och temperatursänkare i staden, och fungerar även som naturliga infiltrationsbäddar för dagvatten från gator och torg. Förtätning av städer medför risk att mindre parker ersätts med bebyggelse och därmed ökar risken för översvämningar vid häftiga regn.
 0
Ottosson (18 Augusti 2014 13:51):
Att översvämningar, värmeböljor och dålig luft skulle vara så betydande problem i svenska städer att det ska styra hela stadsbyggnaden är ju lätt löjligt. Behovet är klart överdrivet av alla dessa gräsmattor, slyplättar, skogsdungar och vildvuxna områden som våra tätorter till ordentligt övervägande delen består av. Det bevisas inte minst av att folk på allvar tror att grönytor är bristvara, de går nämligen aldrig dit och de finns i så ofantlig kvantitet överallt att man inte ens lägger märke till dem.

Vi har städer där folk inte får bostad alls, eller vantrivs och tar på sig hur höga skulder som helst för att konkurrera om det utbud som inte på långa vägar möter efterfrågan i de små undantryckta stadskvarter som finns kvar. Det är ett avsevärt mycket större problem.
 0
Krister (22 Augusti 2014 06:40):
Anledningen det ökade antalet översvämningar är att vi har asfalterat och byggt på de flesta ytorna, så vattnet kan inte längre rinna ner i marken, utan måste ta omvägen via artificiella vattenledare som inte kan dimensioneras för skyfall och normala, men sällsynta, höga vattenflöden. Bygg glesare, asfaltera mindre och spara större naturliga grönområden, så kommer många hus slippa översvämningar i framtiden!
+1
Ottosson (22 Augusti 2014 10:46):
Jag ifrågasätter inte att grönyta absorberar mer vatten * än motsvarande asfalterad yta. Men jag ifrågasätter om översvämningar är ett större problem än bostadslöshet och vantrivsel, dvs ska vi prioritera översvämningshantering när vi planerar stad eller ska vi prioritera att folk kan bo och att få bort den vantrivsel som uppenbart uppstår när tätorter består till 70% av grönyta eftersom människor är beredda att betala hur mycket som helst för de fåtal kvadratmetrar där det ser annorlunda ut?

* Det hjälpte fö inte Getinge och den sydhalländska landsbygden att det var nära 100% grönyta. Frågan är om en grönyta verkligen är bättre på att absorbera vatten än de artificiella vattenledarsystemen?
 0
Sven R (22 Augusti 2014 11:13):
Krister: Marken mättas vid de häftigaste regnen. Då flödar likförbannat allt vatten ut till gatubrunnarna. Och i en gles stad är det glesare mellan gatorna än i en tät stad, dvs en ledningsgren får vatten från en större yta. Så det är snarare det omvända förhållandet som råder. Ledningen måste dimensioneras upp i den glesa staden.

Visst, man kan använda lågt liggande grönområden som infiltrationsytor och vattenmagasin. Men det här med att använda bostadsnära grönytor som infiltrationsytor, njaaaaa.... Jag skulle inte vilja att mina barn leker på en yta som nyss filtrerade bort partiklar och oljespill från gatan bredvid.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.