Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Station Centralen med omgivning

 
 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över detaljplanen för Västlänkens Station Centralen. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdagen den 25:e november.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Västlänken, Station Centralen med omgivning, inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0636/11)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Västlänken, Station Centralen med omgivning, inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0636/11). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat tar upp att det ska vara krav på rikligt med bostäder i planen och den ska tillåta högre byggnader.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Det går även att anväda formuläret på hemsidan för programmet.

Illustrationsritning

Bergslagsparken

 

 

Yttrandet följer i sin helhet:

Allmänt

Yimby Göteborg ser mycket positivt på utvecklingsmöjligheterna i Gullbergsvass och ambitionerna att möjliggöra för innerstaden att växa med en ny stadsdel. Området domineras idag av en trafikapparat för bilar och logistikstrukturer som hindrar framväxten av en attraktiv funktionsblandad stadsdel med bostäder, handel och verksamheter. Det är av avgörande betydelse att integrera trafiken bättre i den framväxande staden.

 

Synpunkter

Blandstad, befolkningstäthet och bebyggelsehöjder

Den östra uppgången ska fungera som entré mot Jernhusens kommande projekt Region City. Här är det möjligt att bygga högt och markera stadens närvaro för stationens besökare. Planen som tillåter tre, tre, fem, sju respektive tre våningar borde vara mycket mer tillåtande för högre byggnader. Om det är någonstans i staden som det finns underlag för riktigt höga byggnader så är det här. Dessutom bör staden utnyttja det fantastiska läget och se till att skapa möjligheter för så mycket bostäder och arbetsplatser som möjligt med tillgång så god kollektivtrafik som det finns här.

Planklartan med höjdbegränsningarna i romerska siffror (klicka för större).

 

Om Västlänken skapar byggnadstekniska begränsningar för byggnadshöjderna behöver inte det skrivas in i detaljplanen. Det är bara att lämna fritt åt exploatörerna att bygga så högt som är byggnadstekniskt möjligt. Om staden redan nu planerar för riktigt höga byggnader så borde det dessutom finnas möjlighet att dimensionera Västlänken för det. De eventuella extra kostnaderna för det borde kunna täckas av intäkter för den extra exploateringen.

Exchange House, Broadgate, London av SOM är byggt över järnvägsspåren genom att lasten förs via en bågar till stöd vid byggnadens sidor.

 

Förutom att möjliggöra Västlänkens station och dess tre stationsuppgångar så är planen framtagen för byggnader med centrumändamål medan bara kontor och bostäder bara "medges" och detta bara i vissa av fastigheterna. Vi vill återigen understryka att väl fungerande blandstad kräver funktionsblandning på kvartersnivå. Tre av UN-habitats principer för hållbar stadsutveckling är att endast mellan 40% och 60% av totala våningsarean bör vara vikt för verksamheter, att befolkningstätheten bör vara minst 150 inv/ha och att mindre än 10% av kvartersytan ska vara monofunktionell. Rikligt med bostäder bör krävas i planen för att inte riskera att detta blir en ödslig plats på dygnets senare timmar när butiker och verksamheter stängt.

 

Bytesstråk, orienterbarhet och Nils Ericssonterminalen

Då den nya stationen får ett längre avstånd till spårvagnshållplatserna på Drottningtorget är det viktigt att skapa goda kopplingar till de nya hållplatser som kommer ligga närmre. Detta blir en utmaning framförallt vid den västra uppgången som ingår i en kommande detaljplan. I de bifogande illustrationerna för omgivningen till planförslaget verkar centralstationskomplexet tillsammans med ett antal byggnader och spårvagnsrampen bilda en visuell och orienterbarhetsmässig barriär mellan Drottningtorget/Nils Ericssongatan och det nya Gullbergsvass. För att få till en bra övergripande struktur i området är det viktigt att redan nu se utanför den liggande detaljplanen och studera hur den kopplar till omgivande struktur.

 

Dagvattenhantering

Synlig dagvattenhantering föreslås i området, frågetecken på skötsel och underhåll. Samtidigt är det positivt att befintlig park mittemot Bergslagsbanans stationshus blir kvar. För översvämningsrisken i området är det positivt med lägre liggande områden som tillåts att bli översvämmade. Det föreslås även att minst en tredjedel av takytorna ska användas för fördröjning av dagvatten, till exempel gröna tak. Varför inte hälften eller ännu mer? Kanske prova utveckla allmänna parker på vissa tak.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik (25 November 2014 09:12):
Skulle vilja ha ett reservat för en spårvägstunnel ungefär i Bangårdsviaduktens sträckning och vidare under älven. Den nya bebyggelsen, Västlänken och sänkningen av E45:an borde anpassas för detta.
 0
Matthias H. (25 November 2014 10:26):
Även detta yttrande är väldigt bra.
 0
John Johansson (25 November 2014 10:38):
Jag har funderat i liknande banor som Erik. Om staden vill kunna bygga nån form av snabbspårväg i Alléns sträckning borde den kopplas samman med Hisingslinjerna och för att den ska bli någorlunda effektiv krävs en dragning ungefär som Barngårdsviadukten, antingen på bro eller i tunneln, och vidare genom det aktuella planområdet.
 0
Hans-Olof Hansson (25 November 2014 23:19):
Det finns tankar på en spårvägstunnel genom området, men då i höjd med Odinsplatsen.
+1
Hans-Olof Hansson (28 November 2014 07:50):
Ett väldigt bra yttrande. Jag har skickat in eget yttrande där jag stödjer detta.

Skall bli spännande att se den västra delen av området också!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6719 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert