Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan som gäller för området mellan Säterigatan och Juvelkvarnen. De föreslår att Hamnbanan läggs i tunnel och att ca 840 bostäder byggs ovanpå i låga lamellhus och vinkelhus utan krav på verksamhetslokaler. Det vill vi ändra på. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag, den 16:e december.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (Diarienummer SBK: BN0532/13)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (Diarienummer SBK: BN0532/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat tar upp att det måste skapas en större varation genom småskalig fastighetsindelning, fler bostäder genom slutna kvarter och krav på lokaler i gatuplan.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Det går även att anväda formuläret på hemsidan för programmet.

Hamnbanan är en barriär som likt älven isolerar den inåtvända bebyggelseremsan vid Norra Älvstranden, eller Södra Hisingensstranden som det hette i planeringens barndom, från det övriga Göteborg. Lika viktigt som att överbrygga älvbarriären söderut är det att knyta samman det gamla Lundby med det nya. I de tidiga visionerna för bebyggandet av Norra Älvstranden pratades och skissades det om just stråk in mot Lundby. I översiktplanen från 1987 illustrerades stråket med något som kan liknas vid en modern variant av en brokig medeltidsgata. Planen utger sig för att vara ett försök att skapa ett sådant stråk mellan Juvelkvarnen och Säterigatan.

Illustration från översiktplanen 1987.

 

Illustration av planen med bebyggelsehöjder angivna.

 

Yttrandet följer i sin helhet. 

 

Allmänt

Yimby Göteborg tycker att det är glädjande att Hamnbanan föreslås läggas i tunnel och vi tycker att det är mycket viktigt att knyta samman Lundby och Norra Älvstranden. För tillgängligheten är det bra att gatustrukturen är i ett finmaskigt nät.

Tyvärr uppfylls inte att planens målsättning att ”bättre koppla ihop Norra Älvstranden med övriga Lundby” önskvärd utsträckning. De sönderhackade kvarteren är direkt kontraproduktiva mot nästan alla de ambitioner som uttrycks i planen; bullersäkring, stadsmässiga gaturum, tydlighet mellan privat och offentligt samt skydd mot insyn och täthet. Yimby anser att slutna kvarter är överlägset bättre för att klara alla dessa krav än den lösning som föreslås i planen. För att undvika att utvidga förorterna vid vattnet (Eriksberg och Sannegårdshamnen) och bygga riktig stad måste kraven på lokalyta drivas hårdare i planen. 

 

Synpunkter

Byggnadshöjd

Detaljplanen innebär att bebyggelse i 4-7 våningar skapas mellan Bratteråsberget och Celsiusgatan, liksom utmed Östra Eriksbergsgatan och Säterigatan. Detta är för lågt. Låt exploatören sätta begränsningen i våningshöjd baserat på efterfrågan och ekonomi.

 

Koppling mot Kyrkbyn

I de tidiga visionerna för bebyggandet av Norra Älvstranden pratades och skissades det om stråk in mot Hisingen. Dagens älvstrandsstadsdelar är i mångt och mycket inåtvända och har få naturliga kopplingar och stråk till Hisingens inland. Lika viktigt som att överbrygga älvbarriären söderut borde det vara att knyta samman det gamla Lundby med det nya. Planen är en början till att skapa en sådan koppling. Yimby anser att det är olyckligt att det som kan bli ett huvudstråk enbart har husgavlar mot gatan. Husen bör flyttas ut i gatulinjen så att ett slutet och tryggt gaturum skapas. Dessutom bör krav införas på att hela byggnaden ska täcka fastighetens gräns mot gatan. Riktiga kvarter med lokaler i bottenplan bör byggas, istället för att som nu höja upp bostäder i bottenvåningar med minst 0,5 meter.

 

Handel och lokaler

Planen tillåter lokaler i princip överallt medan marken ägs av renodlade bostadsbolag. Detta kan göra det svårt att skapa tillräckligt mycket lokalyta i området (förutom i delområde 1 där det skapas 1000 kvm). Risken är att det blir ytterligare ett område som töms från all befolkning förutom småbarnsföräldrar och pensionärer dagtid. Planer som endast medger och inte kräver lokalanpassade bottenvåningar visar sig gång på gång resultera i att det endast blir bostäder. Lokaler i bottenplan är endast krav vid korsningen Bratteråsgatan/Säterigatan vilket riskerar att bli enda platsen med lokaler.

Ett avgörande misstag i planeringen av Norra Älvstranden är att ”central externhandel” har tillåtits i områdena. Eriksbergs köpcentrum måste vara ett av de största felstegen i exploateringen. Köpcentret skapar ett bilberoende och en barriär som inte hade funnits i området om butiker och lokaler istället spridits ut. Köpcentret vänder effektivt ryggen åt övriga Lundby, och öppnar istället upp sig mot den stora parkeringsytan. I Sannegården gjordes misstaget om då ännu ett köpcentrum tilläts som i mångt och mycket riktar sig bort från bostäderna och mot bilburna kunder. Att fortsätta på denna väg kan inte vara i vare sig dagligvaruhandelns eller de boendes intressen. Inriktningen bör vara att helt avveckla Eriksbergs köpcentrum och Sannegårdens handelsplats. Butikerna bör flyttas och integreras i bostadshusen i kommande områden som binder samman Norra Älvstranden med övriga Lundby, helt i linje med intentionerna i Översiktsplanen för mellanstaden.

 

Småskalig fastighetsindelning

Marken mellan Säterigatan och den befintliga sträckningen av Hamnbanan ägs av kommunen (område 2 nedan) och hela området är markanvisad till en enda fastighetsägare, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget). Markanvisningen är beslutad av kommunens fastighetsnämnd och innebär att bolaget under en viss tid har ensamrätt att förhandla med kommunen om att bebygga området med bostäder som ska upplåtas till störst del med hyresrätt och viss del med bostadsrätt.

 

Det är olyckligt att kommunen planerar att sälja ett så stort område till en och samma fastighetsägare. Det riskerar att leda till ett begränsat urval av uttryck, former, funktioner, lägenhetstyper, helt enkelt finns en stor risk för enformighet och ensidighet istället för översiktplanens uttalade blandstad med variation. I detta fall är lyckligtvis både markägaren och den framtida fastighetsägaren politiskt styrda. Det finns därför en möjlighet för våra politiker att visa en aktiv marktilldelningspolitik genom att bryta upp området i flera mindre fastigheter för att möjliggöra större variation och möjligheter för mindre fastighetsägare och byggherrar att medverka. Bostadsbolaget kan fortfarande stå för huvuddelen av byggandet men då spritt överhela området i och varvat inom varje kvarter med bidrag från andra mindre fastighetsägare och byggherrar.

Principskiss över vårt förslag med slutna kvarter för fler bostäder, ökat underlag för verksamheter, stadsrum, småskalig fastighetsindelning, variation, mm.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Roffe Ruff (17 December 2014 12:04):
Finns det något exempel på när SBK ändrat sin detaljplan efter invändningar från bl.a. Yimby? Dock bra att ni står upp för riktig stadsutveckling men känns det inte tröstlöst att man bara planerar för förort oavsett läge i stan?
+1
Patrik Höstmad (18 December 2014 01:47):
I samrådsredogörelsen som brukar presenteras i samband med att detaljplanen går på sista utställningen finns alltid ett svar. Det brukar dock vara kortfattat, bemöta några av synpunkterna men samtidigt lämna flera synpunkter obesvarade. Nej, det blir sällan/aldrig några förändringar. När en plan kommer till detaljplanens samråd så är det sällan något som åtgärdas.

Våra yttranden har ett mycket mer långsiktigt mål. Vi lyfter upp vad som är fel i dagens planering och visar på hur planeringen på goda grunder skulle kunna göras mycket bättre. Detta i syfte att lyfta fram frågan till medborgarna, till politikerna som kan ställa krav och till tjänstepersonerna arbetar med planerna. På längre sikt är förhoppningen att detta kommer att förändra hur stadsplaneringen går till.

Det som händer är att politiker inser var de kan få och t.ex. vid Götaverksgatan reagerade de efter vår kritik och V, MP, S-ledamöterna i byggnadsnämnden försöker påverka genom ett yrkande. Även om det in detta fall inte blev slutna kvarter.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​13/​0​1/​yttrande-​over-​lindholmen-​_​.​.​
+1
John Johansson (16 Oktober 2015 13:55):
Med anledning av frågan om Yimbys yttranden får någon effekt på detaljplanerna kan det vara intressant att se den uppdaterade planen i det här projektet: https:​/​/​goteborg.​se/​wps/​portal/​invanare/​bygga-​o-​bo/​kom.​.​
Även om man inte har stängt kvarteren helt så har man åtminstone gått åt det hållet på en del ställen i planen. De centrala kvarteren har t.ex. gått från tre luckor per kvarter till en. Dessutom har man ökat antalet våningar något på många ställen. Antal lägenheter har därmed ökats från ca 840 till ca 1100, verksamhetsytan har gått från minst 1000 m2 till minst 7000 m2 och totala byggrätten från 86000 m2 till 120000 m2. Då har ändå en del av planområdet i sydöstra änden utgått. Man skulle kunna se den uppdaterade planen som en kompromiss mellan den ursprungliga planen och Yimbys förslag. Tyvärr verkar man dock inte alls ha tagit till sig förslaget om småskalig fastighetsindelning. Jag har inte lusläst samrådsredogörelsen, men det verkar bara vara Yimby och enstaka privatpersoner som förespråkar högre exploatering och slutna kvarter (några instanser uttrycker dock oro för buller och krav på tyst sida). Även om planen fortfarande lämnar en del i övrigt att önska verkar det ändå som att Yimbys yttrande har påverkat planen till det bättre.
 0
Patrik Höstmad (16 Oktober 2015 14:30):
Ja här har de verkligen tagit ett steg i den riktning som vi föreslog även om de inte tog hela steget. Det känns som en liten seger! Äntligen.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.