Utskrift från gbg.yimby.se
....

Krönika: Gårdaavenyen

 
Under rubriken Krönika publicerar vi opinionsmaterial som uttrycker författarens personliga ståndpunkter, vilka inte nödvändigtvis är Yimbys officiella hållning i frågan. Idag är det arkitekt Albert Svensson som har skissat på en boulevardisering av E6 genom Gårda.


I en debatt på Yimbys facebooksida la jag in en kommentar om att motorvägar inte bör byggas i stadsmiljö. Syftet bakom kommentaren ifrågasattes i en kommentar. Här förklarar jag det: Boulevarder är inte bara trevligare, de är också mer rationella. Mitt förslag tar som vanligt ingen hänsyn till vad som är politiskt möjligt utan utgår endast ifrån hur jag tycker att det borde vara.

Gårdaavenyen

På E6 förbi Gårda i Göteborg passerar varje dag nästan 90 000 fordon. På Champs-Elysees kör varje dag nästan 90 000 bilar (84 000). Miljön på och runt E6 genom Gårda är en ensidig bilmiljö, alienerande gentemot alla trafikslag utom bilism. Champs-Elysees är en av världens mest berömda paradgator. Här promenerar människor, här finns butiker, caféer och restauranger.

Hur kommer det sig att vår huvudgata är en smutsig baksida när man i Paris kan göra en gata med nästan lika mycket trafik till stans mest berömda framsida?

Jag skrev en artikel om detta för nästan 20 år sedan, som ett bidrag till Arkus årliga tävling om bästa arkitekturkritik 1996, där jag för ett resonemang kring att vi inte har lyckats analysera staden på rätt sätt. Att vi på något sätt förnekar bilismens betydelse och förpassar den till staden baksidor, trots att vi paradoxalt nog samtidigt lägger nästan alla våra resurser på bilismen.

I texten, som vann tävlingen det året, för jag dock fram ett argument som nog är ännu viktigare: Att den bild av fart, modernitet och effektivitet som motorvägen förmedlar, gör oss blinda för fakta kring hur trafik i städer bör organiseras; Att vi uppnått att stort rationalistiskt symbolvärde på bekostnad av verklig rationalitet.

Att uppföra den urbana motorleden som gata är nämligen, ironiskt nog, mer rationellt än att utföra den som motorväg. Motorvägen är optimal för att en bil skall ta sig mellan punkt A och punkt B så snabbt som möjligt. I en stad är det är det dock inte hastighet som är effektivt utan hög trafikkapacitet. I en stad är det viktiga hur många bilar som kan passera under ett givet tidsspann. Detta optimeras vid en hastighet på ca 50 km/h. Detta har att göra med avstånd till framförvarande bil och bredden på körbanan. Trafikkapaciteten förbättras också om man, när det bildas köer, kan välja alternativa vägar. Om motorleden är utförd som motorväg är alternativen få eftersom antalet korsningar av naturliga skäl är få. Om den istället utförs som gata är det möjligt att avsevärt öka antalet korsningar och därmed öka möjligheten till att välja alternativa vägar.

Viljan till att bygga motorvägar bottnar alltså i en vanföreställning om att fart alltid är effektiv. Motorvägar i en stad är en dålig idé på andra sätt också.

Motorvägarnas korsningar, med alla sina ramper och vida kurvor, innebär ett slöseri med mark, i det här fallet mitt i Göteborg, mark som skulle kunna användas till bebyggelse.
Motorvägar byggs med en omgivande säkerhetszon. Denna mark kan och bör istället användas till bebyggelse. På sikt skapar detta mindre trafik eftersom en tätare stad genererar mindre trafik än en gles.

Motorvägar ger upphov till buller. Bilar i hög fart låter mer än bilar som kör långsamt. Särskilt däcksbullret sjunker med minskade hastigheter, för att vid 50 km/h bli lägre än motorbullret. Man brukar säga att en motorleds bullerzon är två kilometer. Utformas den som gata blir bullerzonen några tiotals meter åt sidorna med ungefär lika mycket bullerutsatt fasad.
Utformas bebyggelsen som traditionell kvartersstad, i motsats till modernistisk ”stad” med friliggande byggnader, minskar bullret ytterligare.

Motorvägar utgör en barriär för gångtrafikanter och cyklister. Det är inte bara ett hinder för den enskilde trafikanten utan är också, i ett större perspektiv, ett incitament till att ta bilen. Formger man den urbana motorleden som gata minskas dessa problem.

Och visst är Champs-Elysees mycket trevligare än E6 genom Gårda?
E6 genom Gårda i sitt sammanhang. Här gjord som gata i form av en åttafilig boulevard där körfälten närmast vägmitten löper på rakt dragna broar och tunnlar vid cirkulationsplatserna som byggs i de större korsningarna. Detta för genomgående tung trafik i väntan på en österled. Övriga körfält läggs i samma nivå som resten av stadens gatunät.
I dagsläget har motorvägen längs denna sträcka två och en halv korsning i form av planskilda motorvägsmot där på- och avfarter löper i vida svängar, i tunnlar och på broar.
Som boulevard får sträckan sex stycken större korsningar i form av cirkulationsplatser och utöver det minst sju mindre korsningar där endast högersväng är tillåten.

Nu leds all trafik från E6 som skall in till stan via två vägar, Ullevigatan och Korsvägen. När motorleden införlivas i staden och får fler korsningar leds trafiken på ytterligare tre vägar: Valhallagatan, en ny väg i tunnel under Burgårdsparken (Bergakungen rivs, förlåt Håkan Cullberg), och Bohusgatans förlängning som i sin tur får en fortsättning till Vasagatan över Heden. Så löses trafiksituationen på Korsvägen.

Längs den nya boulevarden; Gårdaavenyen, byggs hus på båda sidor som i sin storlek svarar mot boulevardens bredd. Breda trottoarer och alléer anläggs. Alla utgångar från husen och kvarteren läggs mot boulevarden.

Om ni är intresserade av att läsa den gamla artikeln jag refererar till publicerades den i volym 26 av Arkus skrifter 1996 och tidningen Arkitektur nr. 8. 1996
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Fredrik (12 Februari 2015 12:49):
Att jämföra E6/E20 genom Gårda med lokalgatan Champs-Elysees blir märkligt. De har inte samma funktioner, även om trafikmängden råkar vara samma. E6/E20 är huvudvägen genom Göteborg, vilken i så fall borde jämföras med Boulevard périphérique, Paris ringled med cirka 270 000 fordon per dag enligt franska Wikipedia.
 0
Göran Åhman (12 Februari 2015 13:24):
Briljant..!
+1
Mats (12 Februari 2015 15:38):
Låter helt vansinnigt. Tung yrkestrafik, varav många lastbilar med släp, ska inte passera genom bostadsområden eller ens blandstadsområden.

Bakläxa på det här Yimby.
 0
Hans-Olof Hansson (13 Februari 2015 17:57):
E6 blir inte mysigare av ett namnbyte till Boulevard.
 0
Sven R (14 Februari 2015 12:37):
Albert har rätt i att man borde se E6 som en framsida istället för en baksida. I stort sett är förslagen bra men förmodligen inte realistiska att genomföra.

Jag ser inget trafikalt problem med trafikplatser som rondeller med vägtunnlar för genomgående trafik. Det är ju så många trafikplatser på motorvägar ser ut. Problemet är bara att dagens utformning gör att trafiken flyter bra givet det stora trafikflödet. Och en ombyggnad skulle leda till kraftiga störningar under en lång tid. Och kosta mycket pengar. Det handlar om kanske 1 mrd för ett sådant nytt mot.

Beslutet att (för tillfället) inte riva landshövdingerucklen i Gårda förhindrar ju också en process att göra E6 med boulevardlik.

Men Alberts tanke på att fördela ut den angörande trafiken mot centrum på fler gator, bl.a en ny gata genom Burgårdsparken är förstås helt rätt. Än mer aktuell när staden sa nej till att göra Korsvägens biltrafik planseparerad.

Dessutom ser biltunneln under Medicinareberget ut att byggas, äntligen. Det väcker förhoppningar om att Södra centrumleden kommer att förverkligas, vilken bl.a skulle avlasta E6 genom Gårda.
 0
Hans-Olof Hansson (14 Februari 2015 13:24):
Att få ihop trafiken i ett plan vid Korsvägen leder bara till att det blir än sämre än vad det ärliga. Det är redan idag kaotiskt med folk som springer kors och tvärs över allt. Med några 10.000 tals ytterligare som kommer med pendeltågen så blir det inte lättare.

De hoppas att biltrafiken skall minska med 25% vilket knappast kommer att inträffa med tanke på planerad och kommande förtätning. Rimligen så tar ny kollektivtrafik ökningen av resandet och biltrafiken ligger still. Det gäller lika för både Korsvägen och E6 förbi Gårda.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.