Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över detaljplanen Bostäder mm i kv Makrillen

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över detaljplanen Bostäder mm i kv Makrillen. Det som föreslås har potential att bli bra och stadsmässigt. Men vi har ett antal förbättringsförslag, bland annat ett tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter och fler våningar, en integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag, den 9:e juni.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Bostäder mm i kv Makrillen (Diarienummer SBK: BN0544/12)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Bostäder mm i kv Makrillen (Diarienummer SBK: BN0544/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat föreslår ett tydligare krav på verksamheter i bottenplan, slutna kvarter och fler våningar, en integrerad förskola och att parkeringsytan får bli en mikropark.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Volymskiss för förslaget.

Detaljplanen. Notera parkeringsytan i den norra delen och den smala remsan av natur nedanför berget. Vi vill hellre se en mikropark där parkeringsytan är planlagd. (Klicka för större.)

Yttrandet följer i sin helhet.

Yttrande över detaljplanen Bostäder mm i kv Makrillen

Diarienummer SBK: BN0544/12

Yimby noterar med glädje att planen har flera positiva kvaliteter. Förslaget bygger på ett bra sätt vidare på den utmärkta detaljplanen för Gamlestadstorget med blandstad genom tät kvartersstruktur. Vi har följande synpunkter på föreslagen detaljplan:

 

Skärp kravet på verksamheter i bottenplan

Det är glädjande med höga bottenvåningar och ingångar till trapphus från gatan. Vi bedömer att dock att kraven på verksamheter i bottenplan är för vagt formulerade och behöver skärpas. Detta eftersom exploatörerna om de ges valmöjligheten i princip alltid bygger monofunktionella kvarter (läs: bostadsrätter även i bottenplan). Vi föreslår att följande skrivning förs in i planbeskrivningen: "I de föreslagna kvarteren utmed huvudstråken reglerar planen att entréplanet ska innehålla kommersiella lokaler av kontors- handels- restaurang- eller servicekaraktär." Detta medför också att förklaringen till C i plankartan behöver ändras från "...medges ..." till "... ska inrättas ...". Detta är särskilt viktigt för bottenvåningar i kvarteret Makrillen (som vetter mot en gata). Dessa gator kommer utan verksamhet i bottenvåningarna inte att ge ett stadsmässigt intryck utan upplevas ödsliga och otrygga, vilket ger en konflikt mot det trygghetsmål som anges under "3: Sociala konsekvenser" i Planbeskrivningen.

 

Bullerpåverkan

Vi noterar att stadsbyggnadskontoret för denna detaljplan anser att avsteg från bullerpolicyn är motiverat till förmån för att komplettera Gamlestaden med bostäder. Det är dock oroande att det verkar planeras för en bullerskärm i närheten av spårvagnsspåren, en åtgärd som kan få starkt negativ effekt på stadsmiljön. Den som vill se skäckexempel på hur bullerskärmar blir i stadsmiljö behöver bara gå några hundra meter österut där undermålig stadsplanering vid Bellevue och Kviberg gett oss bullerskärmar som skapar effektiva bostadsenklaver. Knappast den levande och täta stad som översiktsplanen säger att vi ska bygga. Detta behöver rättas till i den slutliga versionen av planen och bullerutmaningen behöver lösas på andra sätt än med konventionella bullerskärmar, t.ex. med hastighetsbegränsningar eller med mycket låga bullerskärmar med absorption placerade nära spåren. Då avsteg görs från bullerpolicyn är det också ytterst viktigt att kvarteren utformas för att på bästa sätt kunna säkerställa en god ljudmiljö. Det är även viktigt att en god ljudmiljö bibehålls för bostäderna vid fel i uppskattade trafikförhållanden och vid förändrade trafikförhållande på längre sikt. Kvarteren bör därför slutas helt (vi tänker då särskilt på ”kvarteret” närmast Bellevue som i planen fortfarande är öppet) för att säkerställa en bibehållen ljuddämpad sida och ett gott framtida ljudlandskap i innergårdarna. Öppningar mot tvärgator till Artillerigatan ska inte tillåtas. Att öka våningstalet ytterligare i kvarteren, fram för allt mot Artillerigatan, bör beaktas som bullerskärmande åtgärd

 

Förskola inordnas i ordinarie bostadshus

I planunderlaget har tidigare redovisats två alternativ för förskoleverksamhet i kvarteret Makrillen, 1) att separat lokalyta reserveras för förskoleverksamhet och 2) att förskoleverksamheten inordnas i bostadshus. Vi förordar att alternativ 2 väljs då det dels medför ökad flexibilitet för lokalytnyttjande i framtiden och dels att det medger fler bostäder i området. Kvartersstrukturen är också betydligt med tilltalande för alternativ 2.

 

Låt parkeringen bli parkmark

I norr har en upptas en stor yta av "parkering" samtidigt som planlagda "natur" endast blir en smal remsa nedanför berget. Vi föreslår att markparkeringen får bli parkmark och att en mikropark anlägges på platsen. Med denna mikropark kan även kvarteret närmast Bellevue slutas med en mindre innergård då de boende i hög grad kan använda mikroparken. Antalet parkeringsplatser minskas och anlägges som kantstensparkering utmed gatorna.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mats (9 Juni 2015 10:52):
Off topic: det finns ett problem med Artillerigatan. Som det är nu passerar nästan all trafik mellan Gbg centrum och Utby/Kortedala/Bergsjön på Artillerigatan.

Dom boende i Gamlestaden hade varit betjänta av att slippa den här trafiken.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.