Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Förskola och bostäder vid Beväringsgatan

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Förskola och bostäder vid Beväringsgatan. Den bebyggelse som föreslås är godkänd men ut mot huvudstråket skapas ett bullerutsatt grönområde. Där vore det lämpligare med bostäder och verksamhetslokaler för att rama in grönområdet, välkomna förbipasserande in i området, skapa skyltläge för verksamheter, skapa integration istället för enklav och ytterligare dämpa bostadsbristen. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag, den 2:a juni.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Förskola och bostäder vid Beväringsgatan (Diarienummer SBK: BN0513/12)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Förskola och bostäder vid Beväringsgatan (Diarienummer SBK: BN0513/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat föreslår fler bostäder och fler verksamheter som en inbjudande entré mot Kortedalavägen.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Illustrationsplan.

En liten rolig detalj är att i första samrådet förespråkade Park- och naturnämnden mer grönyta men ville samtidigt inte ta ansvaret.

På grund av svårigheter med skötsel anser park- och naturnämnden att de ytor som är föreslagna som park- och naturmark istället planläggs som kvartersmark. Driftfunktion för öppna diken och dammar som ingår i dagvattensystem tar park- och naturförvaltningen inget ansvar för.
Kvartersmark betyder att fastighetsägaren har ansvaret och kostnaderna. På den invändning svarar Stadsbyggnadskontoret kort att
En del naturmark sparas som allmän plats i områdets norra del.
Så så lätt blev inte Park och natur av med "problemet".

Grönområdet i norr som Park- och natur försökte ge bort.

 

Yttrandet följer i sin helhet (bilder och bildtexter är infogade i efterhand).

 

Yttrande över Förskola och bostäder vid Beväringsgatan

Diarienummer SBK: BN0513/12

 

Allmänt

Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av cirka 150-160 bostäder och en förskola med sex till åtta avdelningar. Förslaget innebär att det röda enfamiljshuset rivs samt att en ny trottoar eller gångväg anläggs för att ansluta den nya bebyggelsen till spårvagnshållplatsen Beväringsgatan.

Yimby ser positivt på att det tas initiativ till förtätning i Östra Göteborg i kollektivtrafiknära lägen. Området vid Beväringsgatans hållplats har potential att bli trevligare än idag vilket planförslaget kan bidra till. Det behövs dock ett antal förändringar för att effekterna ska bli så bra som möjligt. 

 

Del av detaljplanen.

 

Synpunkter

 

Ytterligare bostäder

Området präglas idag av höga hus som inte har kvartersstruktur. För att ytterligare skapa ett levande gaturum mot det som på illustrationsritningarna verkar ha ambitionen att bli ett mindre torg behöver ytterligare bostäder skapas. Stora delar av det planerade grönområdet i norr har bullernivåer på LpAeq24h 60-65 dB(A) även med bullerskärm varför dess rekreativa värde kan ifrågasättas. Den fridlysta idegranen finns dessutom längre söderut. Bebyggelse i den norra delen ut mot motet och Befälsgatan skulle kunna ge många viktiga bidrag till området. Grönområdet skulle skärmas från buller från trafiken på Kortedalavägen varför det högst sannolikt skulle bli mer använt. Fler bostäder i bostadsbristens Göteborgs skulle kunna byggas.

Norra delen av grönområdet har inte skyddsvärd natur.

 

Bebyggelsen bör förstås även här ha verksamhetslokaler i bottenvåningen, eller snarare, det är framförallt här verksamhetslokalerna med bra skyltläge skulle kunna fungera som en magnet till området och dess verksamhetslokaler för förbipasserande på Kortedalavägen. Det kommer att göra området mer välkomnande och inbjudande, skapa en känsla av kontinuitet i staden snarare än en enklav som främjar sig från stråket Kortedalavägen. Med både fler bostäder och bättre skyltläge fås ett större kundunderlag för verksamheterna och potential för en större integration mellan boende och förbipasserande.

 

 

Verksamheter i bottenplan

Gaturummet på den södra sidan av bostadshuset verkar enligt illustrationsritningarna ha ambitionen att bli ett mindre torg vilket är positivt. Det är bra att det ställs krav på verksamhetslokaler ut mot detta torg. Krav på verksamhetslokaler borde även ställas ut mot Beväringsgatan och den bebyggelse vi föreslår i den norra delen eftersom detta är huvudstråket i området som dessutom skulle kunna koppla samman Kortedala och Kviberg.

Från detaljplanen. Blandstadsreglering med krav på verksamhetslokaler (v3) och med förhöjt bjälklag som förberedelse för verksamheter (v1), vilket medges i de två nedersta våningsplanen.

 

Parkering

Enligt planförslaget ska ett större parkeringshus skapas i den södra delen av planområdet. Då parkeringshus har en förmåga att på ett negativt påverka stadsrummet behöver en förändring ske. Då kollektivtrafikläget är mycket bra bör mängden parkeringsplatser kunna minskas drastiskt. Det är också möjligt att planera ett parkeringshus som en del av ett ytterligare bostadskvarter. Då minskar dess negativa påverkan på omgivningen.

 

Buller

För att minska barriäreffekterna är det viktigt att mängden bullerplank reduceras till ett minimum och görs så låga som möjligt. Det vore lämpligt att redan i detta skede minska Kortedalavägen till en fil i varje riktning, lägga till kantstensparkering och skylta 30 km/h då trafikmängden är jämförbar med Linnégatans.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Matthias H. (2 Juni 2015 12:39):
Thumbs up! Mycket bra.
+1
Daniel K (2 Juni 2015 17:14):
Härligt, bra jobbat!
 0
Daniel Andersson (2 Juni 2015 21:02):
Beväringsgatan/Befälsgatan omges idag av barriärer, Kortedalavägen i väster och spårvägen i öster. Barriäreffekten kunde minskas om de samlokaliserades. Genom att dra genomfartstrafiken längs spårvägen borde också trafiken på Artillerigatan minska, då en större andel trafik kan förväntas gå via E20.
 0
Krister (4 Juni 2015 14:46):
Våga värna småskalighet och snickarglädje.
Säg stopp till denna fula låda.
 0
Patrik Höstmad (4 Juni 2015 15:13):
Krister, du skulle ha lyft det tidigare! :-) Det hade vi kunna lyfta in i yttrandet. Mer variation i byggnaden/byggnaderna hade varit verkligen önskvärt.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee