Utskrift från gbg.yimby.se
....

PONF vill plantera Pusterviksplatsen

 

Park- och Naturförvaltningen har fattat pennan och författat sitt tjänsteutlåtande över planen för Norra Masthugget. I det stora hela har de ett antal konstruktiva småsynpunkter på själva deltaljplanen som det är inte så mycket att säga om, men de kan samtidigt inte hålla sig inom planområdet utan passar lömskt på att försöka hissa en Park- och naturflagga på Pusterviksplatsen.

Pusterviksplatsen är i dagsläget en bilparkering med en nyligen borttagen bensinstation och vi har ofta talat om platsen som lämplig att bebygga, t.ex. gjorde Jesper Hallén illustrationer och skrev om detta 2011.

Pusterviksplatsen som parkering. 

Pusterviksplatsen som blandstad (Ill Jesper Hallén.)

 

Platsen har inte blivit mindre aktuell efter att man valde att dra Västlänken under Göteborg och Hagakyrkan. Valet av Haga som stationsläge är lite olyckligt om man ser till hur lite byggbar mark det finns i direkt anslutning som exploateringsekonomiskt skulle kunna väga upp utgifterna med inkomster. Det argumenteras på goda grunder för att kranskommunerna bör börja fokusera på bebyggelse nära stationer för att öka andelen tågresor och minska andelen bil. Det samma gäller förstås även inne i Göteborg. Så mycket mer stationsnära läge än så här kan det knappast bli. Dessutom mår stationsläget bra av att ha liv, rörelse och inte minst trygghetsskapande ögon på sig från bostäder och kontor i direkt anslutning. På de få platser där det går att bygga måste vi helt enkelt försöka maximera byggandet.

Lukas Memborn tittade på möjlig exploatering och vi kan konstatera att Pusterviksplatsen troligen är den enda möjliga exploateringen för blandstad i direkt anslutning till stationen. Vi lyfte även behovet av att bebygga Pusterviksplatsen i vårt yttrande över planen för Hagastationen.

Odetaljerad skiss på möjlig exploatering (Ill. Lukas Memborn.)

Möjlig utbyggnad Pusterviksplatsen från vårt yttrande för Station Haga. (Ill. Lukas Memborn, något modifierad av Yimby.)

 

Men nu har alltså Park- och Naturförvaltningen i ett tjänsteutlåtande om en plan som inte berör platsen skrivit att

Pusterviksplatsen, idag parkeringsyta, ingår inte i denna detaljplan men bör, bland annat med tanke på behovet av offentliga vistelseytor i denna plan, säkras upp av staden som Allmän plats.

och
Många människor ska dela på de föreslagna parkytorna. Redan idag råder en brist på gröna vistelseytor och lekytor i området och på omgivande ytor. I och med utbyggnaden av detaljplanen kommer det att bli ännu fler boende i området med behov av bland annat plats för lek. Inte så långt utanför detaljplanegränsen finns Pusterviksplatsen, mittemot Feskekörkan, mellan vallgraven och Nya Allén. Denna yta är viktig att värna som en offentlig plats. Pusterviksplatsen ingår inte i denna detaljplan men bör med andra ord säkras upp av staden som Allmän plats.

Tillföra mer allmän platsmark här? Detta läge är i direkt anslutning till Kungsparken och inte långt från Hagaplan, Rosenlundskajen, Järntorget, Esperantoplatsen, Allén, Olof Palmes plats, Hagas torg, grusplan och lekplatser, Skansen Kronan, mm, mm. Det låter inte som att allmän platsmark är direkt det som saknas i området.

Saknas det gröna vistelseytor? Torg?

 

Tredje Långgatan blev nyligen ett uterum och vid brandstationen/Saluhallen Briggen ska mikroparken uppgraderas. Dessutom är det mycket allmän platsmark i planerna som är på gång. Förutom kajen vid vattnet är Norra masthugget är tänkt att fyllas av allmän platsmark som är mycket välprogrammerad samt en större park med arbetsnamnet Östra Parken. Skeppsbron är designad med en överdimensionerat bred kaj för vistelse där man just nu kämpar för att utforma den och fylla den med funktioner så att det inte blir det befarade öde blåshålet. Dessutom planeras en park som fått namnet Redareparken.

Välprogrammerad allmän platsmark i Norra Masthugget-planen.

Östra Parken bakom Folketshus.

Skeppsbron med kajen och Redareparken framför Merkurhuset.


När alla grönytor, parker, torg, platser, kajer, mm som finns i omgivningen sammanställs framträder en bild av ett område som knappast har brist på allmän platsmark. Det är framförallt inte brist på stora ytor som allt för ofta ger en öde känsla som Rosenlundskanalens kaj, Masthuggstorget, Esperantoplatsen, Skanstorget och Olof Palmes plats.

Sammanställning av tillgängligt grönområde och park (grönt), torg och platser (gult) och allmän platsmark med vatten som kvalitet (blått).

 

Det kloka i detta läge är att bygga så mycket det bara går men att säkerställa en kajprommenad längs Rosenlundskanalen för funktioner och strosande. Inte minst borde ytan i solläge på norra sidan av kanalen som ingen använder när solen gått i moln programmeras för ett allväders- och åretruntanvändande. Ska man ens tänka tanken på att tillföra mer allmän plats så ska man snarare låta sig inspireras det lilla torget i Haga som är ett av få torg i Göteborg som med sin intimitet inte ens känns öde när det är det.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mats (26 Augusti 2015 08:09):
Nej pon-f, gör om, gör rätt! Göteborg behöver inte ännu en liten grön mikropark. Det viktigaste just nu är att tillföra staden nya bostäder samt att höja densiteten, befolkningstätheten, i den redan befintliga staden.

Pon-f borde lägga sin energi på att sköta dom parker och grönområden som redan finns. Jag uppfattar att det är lite si och så med detta. Det kan se förfärligt ut med nedskräpningen på vissa ställen.
 0
Matthias H. (26 Augusti 2015 10:31):
Herregud så dumt.
 0
Jonte (26 Augusti 2015 20:31):
Krakow har också en fin park runt gamla staden. Jag gillar att åka dit. Det kanske Ponfarna också gjorde?
 0
Matthias H. (26 Augusti 2015 22:13):
Jonte, vi har redan enormt mycket park o grönområden i Gbg. Vi behöver stad.
 0
W Wallin (7 November 2015 12:14):
I andra länder kräver man att byggherrar som bygger i staden skall och måste anlägga trädgårdar på taken av de hus som man bygger. Rätt smart då behöver man inte ha personal som skall sköta parker, fastighetsägaren och de boende i dessa byggnader sköter, odlar och tar hand om arbetet för grönområdet.
Problemet är hur mycket kommer dessa bostäder som man bygger i staden kosta att bo i ? Det är en annan diskussion.

W Wallin
 0
Park- och naturnämnden vill inte plantera träd över hela Pustervik/Rosenlund. Inte heller vill vi hindra bostadsbyggande. Men vårt uppdrag är att stadens beslutade grönstrategi ska användas - som för övrigt har längre rekommenderat avstånd till bostadsnära park än vad UN Habitat har. Planen för Järnvågsgatan klarar inte det. Därför instämmer nämnden med förvaltningen om att säkra upp att andra planer runtomkring gör det jobbet.

Beslutet i park- och naturnämnden gäller planen för Järnvågsgatan som inte innehåller Pusterviksplatsen - ändå är det den som diskuteras. Vi rödgröna pekar i ett särskilt yttrande på att vi hellre vill se hela området i helikopterperspektiv utan låsningar. Till exempel kan mark frigöras om man klämmer ihop trafikfilerna i Nya Allén som i dagsläget låser upp helt obrukbar grönyta.

Pustervik är såklart en extremt attraktiv yta att kommersialisera, precis utanför Hagastationen. Vi ser vikten av att det finns allmän plats i anslutning till stationen, men inte nödvändigtvis park utan snarare som evenemangsyta. Kanske det ska vara en del av Pusterviksplatsen, kanske något av områdena runtom. Som sagt - lyft blicken och se hela områdets förutsättningar.

Personligen anser jag att Yimbys förslag till användning av Pusterviksplatsen är på rätt väg - det finns en torgyta mitt emot Fiskekyrkan som jag tror gör en del av jobbet. Att ha en allmän plats i anslutning till Hagastationen är bra för att skapa ett icke-kommersiellt rum för alla där. När det gäller park så vore det smartare att göra om Allen som idag ligger som en blöt vante av obrukbar grönyta mitt i ett attraktivt område. Tajtar man ihop den blir det utrymme över som kan användas på flera sätt. Men det är mina personliga reflektioner och inget nämnden haft anledning att besluta om än. Jag hoppas på kloka planförslag i området framöver.
 0
Ottosson (28 Augusti 2017 16:48):
Till Cecilia Eek:
Korta avstånd till parker (skötta PARKER, inte leriga gräsmattor och buskage/slyområden/vildvuxen terräng) är sånt man kan unna sig när man har tät, högexploaterad bebyggelse. Dvs många skattebetalare inom det korta avståndet för att rimligen kunna upprätthålla parken ekonomiskt och välfrekventerad. Kanske därav att UN Habitat har ett kortare avstånd.

"Oanvändbar grönyta"... Ja, nog dags att börja inse att grönytor som inte är riktiga kvalitetsparker I en omfattning som motsvaras av nära befolkning är oanvända vare sig de oanvändbara eller ej. Därmed inte sagt att exempelvis ett smalt trädbevuxet grönområde saknar värde. Tvärt om brukar grönområdeskramare väldigt ofta påpeka hur exv puls/blodtryck sjunker när man har träd omkring sig. Ni ska nog inte gå och hoppas på några underverk av folktillströmning eller ökat välbefinnande om ni får nån meter extra gräsmatta mellan Parkg/Nya Allen. Nyttan med grönremsan är redan uppnådd.

Tycker du ärligt talat att det behövs ett evenmangsområde vid uppgången till Hagastationen? Är det ofta både Järntorget, Olof Palmes Plats, Esperantoplatsen, Haga Kyrkoplan och kajen vid Feskekörka är uppbokade samtidigt?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.