Utskrift från gbg.yimby.se
....

Sverigeförhandlingen I/III: Bakgrund, omfattning och tidplan

 

Lite i skymundan pågår arbetet med Sverigeförhandlingen, ett arbete som syftar till att ta fram underlag för ett beslut om det som kan bli en av de största infrastrukturinvesteringarna i Sveriges historia – höghastighetsbanor för järnväg. Det kommer också att påverka bostadsbyggandet och det är därför intressant att undersöka detta lite närmare. Hur är arbetet upplagt? Vilka berörs? Hur kan man påverka? Hur ser tidplanen ut? Tanken är att göra det i tre artiklar, en första del där bakgrund, omfattning och tidplan för uppdraget Sverigeförhandlingen ges, en andra del där vi tittar närmare på vad Sverigeförhandlingen kan innebära för Göteborg samt en tredje del där vi summerar föreslagna och överenskomna åtgärder. Förhoppningsvis kan detta leda till en konstruktiv diskussion om vilka åtgärder som ska prioriteras.

Sverigeförhandlingen del I. Bakgrund, omfattning och tidplan

Tanken på att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige har funnits i flera decennier, men det var först med Alliansens utspel om det så kallade ”Sverigebygget” sommaren 2014 som politikerna på allvar ställde sig bakom planerna. Planen som då presenterades var att bygga vidare på det angreppssätt som använts i Stockholm för att säkra utbyggnaden av tunnelbanan. I korthet har detta inneburit att de kommuner och områden i och runt Stockholm som varit intresserade av att få ta del av en ny tunnelbanesträckning har bundit upp sig för att producera ett visst antal bostäder i anslutning till denna.

Idén att realisera höghastighetsbanorna på detta sätt var uppenbarligen god, för även den nya regeringen har gått vidare med frågan. Naturligtvis har man gjort mindre förändringar av uppdraget, som att döpa om initiativet till Sverigeförhandlingen och ändra omfattningen något.

 

Vad är Sverigeförhandlingens uppdrag?

Sverigeförhandlingen arbetar för att Sverige så snabbt som möjligt ska få sin första höghastighetsjärnväg där tågen ska kunna köra i 320 km/h. Tågen kommer att gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och till Malmö på två och en halv. Satsningen ska leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner och regioner längs den nya järnvägen. Förhandlingen har också i uppdrag att titta på en möjlig utbyggnad av järnvägen i norr.

Sträckningar för höghastighetsjärnväg som varit uppe för diskussion.

 

Sverigeförhandlingen tittar också på infrastrukturprojekt som ska förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra storstäder Malmö, Göteborg och Stockholm. I Stockholm ingår också att titta på finansieringen av Östlig förbindelse. Detta är en förhandling om medfinansiering där nyttorna står i fokus och där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och påverka resultatet.

Exempel på vad som omfattas av Sverigeförhandlingen är:

  • Nya höghastighetsjärnvägar som ska binda ihop Stockholm med Göteborg och Malmö.
  • Förbättrad kollektivtrafik och annan infrastruktur i storstäderna i syfte att få fler bostäder (totalt ska det byggas 100 000 nya bostäder runt om i landet).
  • Järnväg i norr – förhandlingen har i uppdrag att pröva förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige.
  • Cykelåtgärder – förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister.
  • Tittar på möjliga finansieringslösningar för en Östlig förbindelse i Stockholm.
  • En lägesbeskrivning angående en ny Danmarksförbindelse. Här studeras bland annat hur man kan åstadkomma bättre landsförbindelser på den svenska och danska sidan och hur länge kapaciteten på Öresundsbron räcker till när dessa åtgärder genomförs.

Finansieringen ska komma från såväl staten, berörda kommuner och landsting, brukaravgifter samt privata investerare. En förutsättning för dessa satsningar är att de ska finansieras baserat på nyttor som till exempel ökat bostadsbyggande, arbetsmarknadsnytta, resenärsnytta, miljönytta, näringslivsnytta och social nytta. Trafikverket har i början av sommaren skickat ut så kallade regionalekonomiska analyser som ger en bild av kostnader och nyttor för aktuella sträckningsalternativ. Det är nu upp till kommunerna att ta till sig detta material och genom  förslag till medfinansiering, byggnation av bostäder, etc. göra vad man kan för att påverka det vidare arbetet i önskad riktning.

 

Vad är bestämt och vad är upp till förhandling?

Det är sedan tidigare bestämt att Höghastighetsbanan ska gå från Stockholm till Göteborg/Malmö via Jönköping. Sedan tidigare pågår också planering av sträckorna Göteborg-Borås och Järna-Linköping. Delen Linköping-Borås är dock inte påbörjad även om en inledande analys är gjord. För delen Jönköping-Malmö är inte någon formell planeringsprocess påbörjad, dock har ett antal olika sträckningar översiktligt diskuterats genom åren, till Malmö via Helsingborg, Hässleholm eller Växjö. Intresseföreningen Europakorridoren har varit starkt för alternativet via Helsingborg, men i början av sommaren enades region Skåne något oväntat om att förespråka alternativet via Hässleholm. Det gör att det troliga nu är en mer rak sträckning från Jönköping via Värnamo eller en något längre via Växjö. Båda dessa sträckningar kan sedan gå via Hässleholm.

En annan intressant fråga, inte minst ur ett Göteborgsperspektiv, är om banan ska dras direkt från Mölnlycke till Almedal eller via Mölndal. Politikerna i Göteborgsregionen har tydligt tagit ställning för alternativet via Mölndal men det lär krävas god argumentation, medfinansiering och nya bostäder för att ro det i land.

Studerade alternativ i Förstudie Delen Almedal - Mölnlycke.

 

Tidplan

2015 kommer till stor del att användas till att ta fram faktaunderlag till de förhandlingar som ska inledas i början av 2016. Här har berörda kommuner en viktig roll i att argumentera för sina önskemål. I början av sommaren 2016 kommer sedan förslag på åtgärder i storstäderna inklusive finansieringsprinciper för dessa samt förslag avseende uppdraget rörande järnvägsinfrastruktur i norra Sverige. Under 2017 görs sedan överenskommelser och tanken är sedan att överenskomna åtgärder ska ingå i den infrastrukturproposition som fastställs under 2018

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Krister Malmqvist (10 Augusti 2015 09:07):
En central del i finansieringen av höghastighetsbanor är begreppet värdeöverföring. Det ersätter tidigare metod som benämns expropriation, där staten tar över behövlig mark från nuvarande fastighetsägare och överför marken i statlig ägo. Nedanstående är citat ur utredningsdirektiven:

Offentliga investeringar i transportinfrastruktur bidrar ofta till att fastigheter ökar i värde. Det finns därför enligt direktiven argument för att låta privata aktörer som gynnas av en offentlig investering återföra delar av detta värde till samhället, så kallad värdeåterföring.
Värdeåterföring kan åstadkommas genom exploateringsavtal som fördelar åtaganden och kostnader mellan en kommun och en exploatör i samband med att kommunala detaljplaner antas. Även fastigheter som inte behöver exproprieras drar nytta av den förbättrade tillgängligheten och bör därför vara med och betala för densamma.
 0
Ottosson (10 Augusti 2015 13:55):
Hade inte "Stockholmsförhandlingen 2" varit ett bättre namn? Stockholmscentreringen är kompakt. Det är inte snabbare transporter mellan städerna som aktuell, det är snabbare transporter till Stockholm som gäller. Det sk "8 million city" projektet verkar inte ha lämnat ett enda spår ens på visionsnivå, dvs Nordens mest tätbefolkade korridor lämnas utanför. Bilden med Stockholm som centrum stärks när de relativa avstånden mellan andra städer kommer upplevas som längre och Stockholm alltid blir det alternativ som ligger närmast till hands.
 0
Daniel Andersson (10 Augusti 2015 18:26):
Jag tycker att ny bana Jönköping-Halmstad borde varit med som alternativ. Då kan Västkustbanan utnyttjas vidare mot Malmö. Parallellt kan Södra stambanan utvecklas med ny anslutning från Jönköping söderut, respektive en "böj" så att den går via Växjö.
Kanske finns det förutsättningar för ett nytt spår Lund-Kristianstad också, för snabbare kopplingar mot Blekinge.

Norrmännen borde tänka på sin framtid efter oljan. Kanske kan de vara intresserade av bättre tågförbindelser Oslo-Stockholm (ny bana raka vägen Oslo-Arvika samt ny bana Kristinehamn-Örebro via Karlskoga, den så kallade Nobelbanan). Samt en rakare järnväg mellan Dals Ed och Oslo.
 0
Patrik Höstmad (10 Augusti 2015 20:03):
Länk till Facebook-diskussionen (kräver Facebook-konto och inloggning):
https:​/​/​www.​facebook.​com/​groups/​18858735822/​permalink/​.​.​
 0
Martin Darelid (10 Augusti 2015 21:15):
Göteborg gynnas också då vi ju får snabbare restider till Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping. Väljs sträckningen via Växjö kommer det också att gå betydligt snabbare att resa dit och till Södöstra Sverige.

Västkustbanan har potential att möjliggöra riktigt snabba resor till Malmö när Hallandsåsen, tunneln under Varberg och sträckan Ängelholm-Maria är klar. Alla dessa sträckor är palnerade och banan byggs för 250 km/h. Så det satsas även på den sträckan.

Däremot skulle det vara lämpligt om Göteborgsregionen låg på för att få igång utredningsarbetet för en stäcka mellan Öxnered och norska gränsen. Tidiga utredningsskeden kostar i regel inte så mycket men kan spara flera år om man startar tidigt. Norrmännen verkar ju också vara på hugget. Det är precis denna typ av frågor jag anser att Göteborgsregionen ska trycka på i förhandlingen.
 0
Peter (11 Augusti 2015 07:42):
Vad hände med Oslo-Göteborg-Köpenhamn-sträckningen som utretts inom det sk. 8 million city-projektet? Glömdes det?

Ytterst intressant för södra och västra Sverige tycker jag.
 0
Peter (11 Augusti 2015 07:46):
PS.
Bra och intressant i övrigt!

/Peter
 0
Martin Darelid (11 Augusti 2015 08:21):
Som jag förstått det har infrastrukturministern sagt att sträckorna Sthlm-Gbg och Sthlm-Malmö prioriteras. Men jag anser att regionen trots detta ska ligga på för att få igång utredningar för sträckan Öxnered -Norska gränsen inom ramen för Sverigeförhandlingen. Det är den sträcka med sämst kvalitet idag och den kan då bli en länk i en framtida höghastighetsbana.
 0
Ottosson (12 Augusti 2015 10:25):
M Darelid: Sure, Gbg har lokal nytta av projektet, och såklart nytta av snabbare tåg till Sthlm. Men det är just det, Gbg förblir en lokal angelägenhet och en eker I Stockholmsnavet. Stockholm kommer upplevas som närmare än Malmö/Köpenhamn och Oslo. För Gbgs del hade snabbtåg Oslo-Köpenhamn-Hamburg öppnat mycket intressantare möjligheter. Det är istället troligare att Sverige som nästa steg kommer jobba för snabbtåg Oslo-Stockholm. Inte så konstigt, Gbg är just en lokal mini-metropol av föga nationellt eller internationellt intresse. Men hade ju varit roligare med en möjlighet att bryta det än att cementera det. Hoppet står till Norge, att Oslo pushar tillräckligt hårt, deras intresse råkar tursamt sammanfalla med Göteborgs. Att Gbgs och västsveriges lokala politiker skulle lyckas är nog utsiktslöst.
 0
Matthias H. (14 Augusti 2015 21:49):
Ja tyvärr, ideligen oavsett om vi har rött eller blått styre i landet går satsningarna först till stockholmsregionen och mälardalen/östsverige, nu blev väl det väl också t ex klart med östlänken. Och det cementerar bara stockholmsdominansen i landet och den regionen fortsätter att vara stekhet med stor befolkningsökning och följdproblem med infrastrukturen. Det är en spiral. Göteborg hade behövt många fler statliga verk tillbaks i tiden för att en mycket bredare och mer varierad arbetsmarknad skulle existerat. Och nog finns det flera verk som hade varit mer naturliga här än i Stockholm men ursvaga västsvenska och göteborgska riksdagspolitiker det senaste halvseklet har inte kunnat enas om nånting över partigränser. Dags för ett västsvenskt parti nu kanske?
 0
Peter (24 Augusti 2015 18:27):
Kul läsning! 2 tim dörr till dörr mellan Sthlm-GBG. Good by till inrikes flyget.
 0
bahnhof (24 Augusti 2015 22:24):
Det förutsätter att nämnda dörrar ligger på respektive centralstation.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee