Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Plan för Bostäder och förskola vid Amiralitetsgatan

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Plan för Bostäder och förskola vid Amiralitetsgatan. Vi noterar med glädje att planen medger förtätning i befintlig kvartersstruktur där ett 1-2 våningshus ersätts. Men planen innehåller bara byggrätt för 30-40 bostäder i en byggnad med 4-5 våningar. Med tanke på att resten av kvarteret är lika lågt så borde det nybyggda utnyttjas ordentligt till att få upp tätheten i kvarteret och området. Vi har bifogat synpunkter och förbättringsförslag. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast den 25:e augusti.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Plan för Bostäder och förskola vid Amiralitetsgatan (Diarienummer SBK: BN0487/12)

Hej,

Jag skriver angående Plan för Bostäder och förskola vid Amiralitetsgatan (Diarienummer SBK: BN0487/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat föreslår fler våningar för fler bostäder och bottenvåningen reserverad för verksamheter.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

 

Yttrandet är ett resultat av diskussioner på forumet och i facebookgruppen (kräver inloggning). Speciellt tack till Andreas Bjärkmar och Pär Johansson för skrivandet. Yttrandet följer i sin helhet.

 

Yttrande över Plan för Bostäder och förskola vid Amiralitetsgatan

Diarienummer SBK: BN0487/12

Yimby noterar med glädje att planen medger förtätning i befintlig kvartersstruktur. Det är mycket positivt att planen medger även centrumändamål i bottenvåningen. Vi har följande synpunkter på föreslagen detaljplan.

 

Plats för fler bostäder

Planen innehåller byggrätt för 30-40 bostäder i en byggnad med 4-5 våningar. I planen skrivs att ”den ökade tätheten innebär ett ökat aktivt stadsliv som är förutsättningen för en hållbar stad där folk väljer att gå och cykla eller åka kollektivt framför att köra bil.” I detta eftertraktade läge, centralt i Majorna, bör en byggnad med betydligt fler än 5 våningar tillåtas. Området innehåller varierade byggnadshöjder där till exempel området Vita Björn består av 8 våningars punkthus. Amiralitetsgatan klarar fler 8-10 våningshus.

Planen förordar en inordnande likriktning i höjd framför fler bostäder.

 

Bristfällig trafikutredning

I detaljplanen skrivs att närmsta hållplats för högtrafikslinjer ligger på Djurgårdsgatan. Denna hållplats trafikeras dock endast nattetid av linje 190 till Torslanda och anpassas efter Volvos arbetstider. Detta bör inte påverka bedömningen då hållplatsen Kaptensgatan ligger inom liknande avstånd. Det får oss dock att ifrågasätta delar av trafikutredningen. Exempelvis har Wallenstam annonserat om lediga parkeringar i det nyligen uppförda parkeringshuset under Vita Björn/Amiralitetsgatan 8. Något som inte heller verkar ha beaktats i parkeringsutredningen.

Som nämns i planen trafikeras området av många cyklister. Gatan saknar emellertid cykelbana och upplevs generellt som dåligt anpassad till omgivningen.

 

Behåll befintlig verksamhetslokal

Slutna kvarter har stora fördelar när det gäller buller och trygghet. När befintliga fastigheter medger att åtminstone bottenvåningen sluts bör detta utnyttjas. Den befintliga verksamhetslokalen i tillbyggnaden till 310:25 kan med fördel behållas eller ersättas. Eventuellt med en genomgång/portal till innergården.

 

Planera för stadsliv med hjälp av verksamhetslokaler

Planen anger att "Om bottenvåningen utnyttjas för centrumändamål istället för förskola ökas parkeringsbehovet med ca 10 bilplatser." Det är ytterst tveksamt att redan i detaljplanen reglera extra bilparkeringar för verksamheter. Det blir ett starkt incitament för att låta bottenvåningen användas till något annat än verksamheter. Behovet av parkeringsplatser beror helt på verksamheternas karaktär. Låt snarare verksamheterna få utgå ifrån begränsad tillgång på bilparkering och/eller låt fastighetsägaren avgöra behovet.

I planen anges för
"BSC - Bostäder, Skola/Förskola. Centrumändamål medges i bottenvåning."
vilket bör ändras till
"BSC - Bostäder, ej i bottenvåningen. Skola/Förskola eller Centrumändamål medges i bottenvåning."
Dels för att undvika en bottenvåning med bostäder med neddragna persienner och dels för att reservera bottenvåningen för verksamheter. Verksamhetslokaler behövs för att kunna fungera som en drivbänk för småföretagande och föreningsverksamhet.

I själva ritningen anges bara BS, men det borde rimligen vara BSC.

 

Gestaltning

Byggnaden bör uppföras med tegel som fasadmaterial. Teglets färg bör vara som husen som låg där innan (revs 1975), liknande färg som Klippgatans hus. Alternativt inspireras av Karl Johansskolans vackra röda eller göteborgstypiskt gula tegel.

Klassisk röd tegelton från Göteborg.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.