Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Program för Högsbohöjd

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Program för Högsbohöjd. Programmet har till stora delar tagit rätt riktning i och med att ett modernistiskt område med enklaver och trafikseparering ställs om till ett mer integrerat område med ett finmaskigare rutnät. Samtidigt är det tveksamt om antalet bostäder, arbetsplatser och verksamheter i gatuplan är tillräckligt för att göra detta relativt isolerade område till en väl fungerande och besökt blandstad. Vi har bifogat synpunkter och förbättringsförslag. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag, den 11:e augusti.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Program för Högsbohöjd (Diarienummer SBK: BN0332/10)

Hej,

Jag skriver angående Program för Högsbohöjd (Diarienummer SBK: BN0332/10). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat föreslår fler bostäder, arbetsplatser och verksamheter i gatuplan och en bättre inramning av Fyrktorget och Fyrkparken.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Principskiss för programmet:


 

Yttrande följer i sin helhet.

 

Yttrande över Program för Högsbohöjd

Diarienummer SBK: BN0332/10

 

Allmänt

Yimby Göteborg ser positivt på programmet för Högsbohöjd. Vi är framförallt glada att se att (för första gången?) så är målet att omvandla en modernistisk planerad enklav till en mer integrerad, kopplad och finmaskig, urban och därmed mer hållbar miljö. Kvarteren och gatustrukturen i den norra delen är mycket bra och det är bra att den inte tar avstånd från den befintliga Pennygången utan att Pennygången görs till en integrerad del i denna nya finmaskiga struktur. Vi har naturligtvis några saker vi ställer oss frågande till samt några förslag på förbättringar.

 

Synpunkter

Fler bostäder och högre boendetäthet

Fler bostäder och arbetsplatser behövs i området för att nå en täthet som leder till en hållbar stadsutveckling och för att få en blandning av bostäder och arbetsplatser.

Inom basområdet 51101 Pennygången bor 1416 invånare och det är ca 12 ha vilket idag ger ca 120 inv/ha. Det planerade tillskottet om 500 bostäder kommer att ge mellan 600-1000 nya invånare (1.2-2.0 inv/bostad) och en boende täthet på 170-205 inv/ha. Detta är inom UN-Habitats intervall 150-600 inv/ha för en hållbar stadsutveckling. Dock bör nog blicken höjas till åtminstone primärområdet Högsbohöjd då även kontinuitet med täthet över större områden är viktigt för att få ett vitalt stadsliv - täta enklaver i ett glest omland är svåra att göra levande utan en stark målpunkt. Lyfter vi blicken till primärområdesnivå fås en täthet på ca 90 inv/ha (basområde 51102 Poseidons gårdar mfl 1925 inv och 77 inv/ha, basområde 51103 Väster och Växelmyntsgatan 353 inv och 68 inv/ha). Detta är för lågt i relation till UN-Habitats kriterium på minst 150 inv/ha och framförallt i relation Linnéstadens 200-300 inv/ha, vilken i princip är den enda fungerande blandstaden i Göteborg. Primärområdet är dessutom omgivet av grönområdet Rudalen i söder, kyrkogården Västra Kyrkogården i norr, villor i väster och relativt glesa områden med flerbostadshus i öster. Totalt sett skulle fler bostäder behövas antingen i det studerade programområdet eller genom att det kan säkerställas fler bostäder på andra platser inom primärområdet (t.ex. i Basområde 51102 Poseidons gårdar m.fl.).

 

Fler arbetsplatser i området

Primärområde 511 Högsbohöjd har en självförsörjningsgrad på 0.1, vilket betyder att det bara finns en arbetsplats per var 10:e förvärvsarbetande i Högsbohöjd. Det betyder att område har karaktären av bostadsområde och sovstad och arbeta gör man framförallt någon annanstans. För att skapa mer blandning, möjlighet till arbete i närområdet och ett mer dubbelriktat flöde av trafiken i rusningen så borde området få betydlig mer verksamheter och arbetsplatser än planerat. Med gångtrafik från närområdet, cykel från västra delarna av Göteborg, stombuss och närheten till leden så finns det god möjlighet att nå området från stora delar av staden. Men med tanke på primärområdets låga boendetäthet som diskuterats ovan får inte fler arbetsplatser skapas på bekostnad av antalet tillförda bostäder.

 

Fler gator med verksamheter i gatuplan

Med en högre boendetäthet och en högre arbetsplatstäthet finns också möjligheten att förlägga verksamheter inte bara längs "huvudgator" som programmet föreslår utan även längs tvärgatorna till Sjupundsgatan. Verksamheter i bottenvåningarna behöver inte nödvändigtvis bara vara handel utan kan med fördel även vara en drivbänk för småföretag och plats för vård, service och föreningsverksamhet. Även bottenvåningarna bidrar också till en jämnare fördelning mellan arbetsplatser och arbetande i stadsdelen.

 

Bättre inramning av Fyrktorget och Fyrkparken

Fyrktorget verkar planeras som ett fortsatt centrum med en enda livsmedelsbutik och en pizzeria. Torget lider av att endast en byggnad vänder sig mot torget och att få boende bor direkt vid torget. Det finns få trygghetsskapande ögon på torget. Torget skulle må bra av att kompletteras med fler byggnader blandad med verksamheter och bostäder i direkt anslutning till torget och som ramar in torget.

Vi ifrågasätter om Fyrkparken behöver vara så stor som idag, utan urbana kopplingar och utan trygghetsskapande inramning. Som programmet konstaterar: "Högsbohöjd är omgivet av stora grönområden, söderut Ruddalen och norrut Västra kyrkogården." Dessutom finns även Pennygångens stora "innergårdar" vilket gör att behovet av en stor park är begränsad. Fyrkparken borde tightas till och ramas in bättre. Låt Fyrkgången uppgraderas till stadsgata. Vi föreslår en byggnad (där pizzerian och andra verksamheter kan husera) mellan Fyrktorget och Fyrkparken. Sedan kan man halvsluta "kvarteren" i Pennygången mot Fyrkparken med punkthus som inte behöver ta upp mycket mer mark än vad tvättstugorna gör i dagens läge. Även detta kan bli ett stråk med verksamheter och stadsliv. Se bifogad skiss.

Dagens situation.

Skiss på förslag till förändrad struktur i och runt Fyrkparken och vid Fyrktorget.

 

Fler och bättre kopplingar till omgivningen

Programmet lyfter fram att "Från området nås närliggande Majorna, Frölunda och resterade delar av Högsbo via de fåtal stråk som kopplar samman Högsbohöjd med övriga staden.", men förutom Sjupundsgatans koppling till Riksdalersgatan så görs inga tydliga ansträngningar att förbättra kopplingarna eller skapa fler starka kopplingar. Det finns behov av bättre koppling från Sjupundsgatans södra del (vid Västerhedsskolan) ner till Sterlingsgatan och Rubelsgatan. Det samma gäller kopplingar utanför programområdet mot Dirigentgatan och Barytongatan.

 

Högsboleden, buller och siktlinjer

Högsboleden och dess trafikbuller nämns i förbifarten och detaljer hänvisas till att lösas i kommande detaljplaner. I programmet hänvisas dock till att göra avsteg från bullerriktvärden. Istället för att ta Högsboleden för given borde åtgärder för att minska dess trafikbuller vara en tydligare del av programmet. Åtminstone en hastighetssänkning borde vara aktuellt redan nu, inte minst med tanke på hur bullerutsatt den äldre bebyggelsen öster om programområdet är. Strategin med verksamheter, parkeringshus och annan icke bullerkänslig verksamhet närmast leden är vettig ur bullersynpunkt men kan komma att fjärma området från stråket Högsboleden, vilket är speciellt problematiskt om man i framtiden tänker sig en boulevardisering och en bättre koppling över leden/gatan till Svaleboskogen och vidare till Guldmyntsgatan och Blåvalsgatan.

Programmet anger att "Siktlinjer och visuella öppningar från leden in mot föreslagen bebyggelse är viktigt" men utan vidare motivering. Vi gissar att det är för att verksamhetsområdet närmast leden inte ska bli en lång lamell likt Glasiären utmed Hjalmar Brantingsgatan. Detta ska dock ställas mot bullerspridningen in i området och att lämna större gatt mellan byggnader än vad som ges av vanliga gatubredder är tveksamt. Håll bebyggelsen varierad men tight. Högre byggnader ger bättre skärmning av buller.

 

Social blandning

Vi ser positivt på programmets ambition där en variation av bostadsutbudet eftersträvas vilket kan bidra till en större social blandning inom stadsdelen.

 

Avslutning

Med dessa påpekanden och förbättringsförslag, så är vi som sagt glada att se att (för första gången?) så är målet att omvandla en modernistisk planerad enklav till en mer integrerad, kopplad och finmaskig, urban och därmed mer hållbar miljö. Vi hoppas på att få se fler och bättre program och planer på den inslagna vägen!

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Matthias H. (11 Augusti 2015 19:23):
Herregud vad bra. Grymt Patrik.
+1
Jan Wiklund (18 Augusti 2015 08:21):
Jag gillar referensen till Habitat. Det måste vi köra mer med.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee