Utskrift från gbg.yimby.se
....

Moderaterna fäller förtätningsstrategin?

 

Moderaterna i Göteborg har just lagt en motion till kommunfullmäktige om att riva upp den nuvarande trafikstrategin och ersätta den med en ny för mer biltrafik. I tjänsteutlåtanden menar förvaltningarna att detta innebär att betydligt färre bostäder och arbetsplatser än planerat kan byggas i Älvstaden och mellanstaden. Med tanke på att de rödgrönrosa är i minoritet är det inte omöjligt att den nuvarande förtätningsstrategin kan falla.

Motionen

Det är Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) som har lämnat in motionen till Göteborgs kommunfullmäktige. Motioner från oppositionen blir extra intressanta under nuvarande mandatperiod eftersom de rödgröna inte har majoritet i kommunfullmäktige. De rödgröna har 40 mandat och övriga 41 mandat, så det finns alla möjligheter att sätta käppar i det rödgröna hjulet med hjälp av allianskollegor, Sverigedemokraterna, Vägvalet och Wannholt.

Moderaterna menar att K2020 som är antagen i kommunfullmäktige säger att den trafikökningen som följer av en växande befolkning ska hanteras genom en utbyggd kollektivtrafik, och att de rödgröna har valt att frångå detta genom att trafikstrategin ställer ytterligare ett krav på att biltrafiken ska minska med 25% till år 2035. Trafikstrategin är antagen i trafiknämnden men moderaterna tycker att den borde antas i kommunfullmäktige. De menar också att strategins viljestyrda planering (aktiv planering mot önskat utfall) istället för en prognosstyrd planering (reaktiv planering mot prognostiserat utfall) är ett verktyg för att driva igenom en politisk ideologi. Vidare menar de att strategin kommer att få drastiska konsekvenser för ny bebyggelse och infrastruktur och kommer att försämra framkomligheten kraftigt för fordonstransporter. Mer exakt hur de resonerar angående negativa effekter på ny bebyggelse framkommer inte.

Trafikverkets notoriska överskattning av biltrafikens utveckling kan vara en anledning till att ta prognoser med en nypa salt. (Källa: Christer Ljunberg, Trivector.)

 

Ordagrant skriver Josefson och Magnusson att

För att kunna klara det kravet (red: om 25 % minskning) kan det innebär det att all fordonstrafik i centrala staden i praktiken måste förbjudas.

och att
Göteborg är en kommun där vi har gott om utrymme för att låta alla trafikslag kunna komma fram på ett bra sätt.

De föreslår rent praktiskt att ge trafiknämnden i uppdrag att ta fram en ny trafikstrategi som ger god framkomlighet för alla trafikslag, att målet för Göteborgs trafikstrategi angående trafikökningar ska följa målbilden för kollektivtrafiken (K2020) och att den nya trafikstrategin ska antas av kommunfullmäktige.

 

Trafikstrategi för en nära storstad

Trafikstrategi för en nära storstad heter Göteborgs antagna strategi och vi skrev om den i samband med att den var ute på remiss. Vi analyserade de övergripande målen och gick igenom de specifika delarna med strategier för resor, godstransporter och inte minst stadsrum.

Vi konstaterade att strategin kan ses som ett paradigmskifte där funktionalisternas bilfrämjande och trafikseparerande skrift SCAFT äntligen håller att på och förpassas till arkivet. Det är fokus på yteffektiva och kapacitetseffektiva transporter (istället för enbart bilframkomlighet) för att möjliggöra förtätning, och inte minst fokus på stadsgator och vistelse i stadsrum. Det är en strategi för en stor småstad som håller på att bli en storstad.

Kapacitet och ytanvändning för olika trafikslag (från Trafikstrategins Underlagsrapport attraktiva stadsmiljöer).

 

Vi tyckte till och med att den var så bra att den blev nominerad till 2014 års Yimbypris, framförallt för att den så tydligt lyfte fram stadsliv och stadsrum. Det räckte inte riktigt hela vägen fram på grund av en fin saluhall vid Vågmästareplatsen. Men den fick många röster och en av de röstande gav föjande motivering:

Om denna strategi följs och blir verklighet kommer det ha stor inverkan på Göteborg framtida utveckling och attraktionskraft. Det som förespråkas går i linje med mina och Yimbys åsikter kring hur den goda staden ska åstadkommas och trafiken därikring. Potential finns att vi (Göteborg) är den stad som hyllas om 30 år, likt Vancouver idag, för sitt progressiva och målinriktade arbete för att skapa en levande och attraktiv stad.

 

Tjänsteutlåtanden

I trafikkontorets tjänsteutlåtande konstateras att strategin nyligen har antagits att den är tätt sammanlänkad med flera andra styr- och planeringsdokument. Faller trafikstrategin faller troligen flera. De menar att

Motionens förslag om en god framkomlighet för alla trafikslag innebär att betydligt färre bostäder och arbetsplatser än planerat kan byggas i Älvstaden och övriga mellanstaden.

Anledningen till att mindre kan byggas med mer biltrafik är dels direkt genom att mer biltrafik kräver större trafikapparater, bredare leder istället för tightare stadsgator kantade av byggnader och därmed äter biltrafiken byggbar mark. Bilar är sällsynt ytineffektiva när det gäller att hantera de stora flödena i rusningstrafiken. Indirekt påverkar mer biltrafik genom att göra större områden oattraktiva att bygga på grund av barriäreffekter, buller och luftföroreningar. Indirekt betyder också mer investeringar i biltrafik att resurser tas från planerade kollektivtrafikinvesteringar inom Göteborg som är akut nödvändiga. I samband med Sverigeförhandlingen skrev vi om fler av de kollektivtrafikinvesteringar som står för dörren för att hantera att Göteborg börjar bli en storstad.

Vad gäller motionärernas tes att det finns ”gott om utrymme” för att trafikslag och att ”all fordonstrafik i centrala staden i praktiken måste förbjudas” så håller trafikkontoret föga förvånande inte med. I just de centrala delarna finns ett utrymmesproblem där inte allt får plats utan det måste till prioriteringar och då lämpligtvis mot kapacitetsstarka trafikslag. Men även i övriga trafiksystemet är det ansträngt och idag kräver Trafikverket och Länsstyrelsen åtgärder för minskad biltrafik i alla detaljplaner eftersom det statliga vägnätet är nära sitt kapacitetstak.

Om planeringsstrategierna börjar brytas upp så uppstår en osäkerhet både internt och även externt om vad som gäller vilket gör att pågående detaljplanearbete kommer att försenas. Jubileumssatsningen med snabbt planerande och byggande på okomplicerade tomter äventyras om antaganden om framtida trafikmängder helt plötsligt inte gäller. Trafikkontoret skriver till och med om att osäkerheten kan leda till bristande investeringsvilja. Även förhandlingspositionen om den statliga medfinansieringen i Stadsmiljöavtalen (som har en målsättning om minskad biltrafik) och Sverigeförhandlingen försvagas om det inte finns en helhet av fastslagna strategier.

Att ta fram en ny trafikstrategi är dessutom mycket resurs- och kostnadskrävande och tar lång tid. Det tog det två och ett halvår och 7 miljoner att ta fram den nuvarande strategin. Slutligen menar Trafikkontoret tvärtemot moderaterna att trafikstrategin inkluderar K2020 samt kompletterar den för åren 2020–2035 och att motionen är otydlig med vilka andra planeringsprinciper som ska ligga till grund för en ny strategi.

Fastighetskontoret kompletterar med att

K2020 har som mål att minst 40 % av alla motoriserade resor ska ske med kollektivtrafik år 2025. Målet avser resor till, från och inom Göteborgsområdet, som då även innefattar Partille, norra Mölndal och västra Härryda. För att K2020-målet ska uppfyllas behöver resorna i Göteborg i än högre utsträckning ske med kollektivtrafik istället för bil. Göteborg är en tätare del än övriga Göteborgsområdet och har därmed bättre förutsättningar för en ökad kollektivtrafikandel, och särskilt då om en fortsatt utbyggnad sker enligt den sammantagna inriktning för stadsutvecklingen som nu finns genom strategin för utbyggnadsplanering, trafikstrategin, grönstrategin och visionen för Älvstaden. Den fastslagna inriktningen för stadsutvecklingen innebär en tätare och mer blandad stad vilket därmed ger en ökad tillgänglighet med större möjlighet för resor utan bil.

 

Nya Stockholmsmoderaterna

Vi gör även en kort utblick och konstaterar att moderaterna i Göteborg behöver lära sig ett och annat om förtätning av städer av moderaterna i Stockholm som gör skäl för prefixet nya. De har under den senaste har de mandatperioden antagit både översiktsplanen Promenadstaden och trafikstrategin Framkomlighetsstrategin, samtidigt som de drivit en progressiv förtätningsstrategi och infört trängselskatter. Stadsborgarrådet Regina Kevius (M) anförande för ökat byggande och förtätning i budgetfullmäktiges stadsbyggnadsdebatt 2013 är dessutom en Yimbyklassiker.

Regina Kevius (M) talar sig varm för ökat byggande och förtätning.

 

Stockholms motsvarighet till Göteborgs trafikstrategi heter som sagt Framkomlighetsstrategin. Strategin går inte helt oväntat ut på att genom aktiv planering omfördela kapacitet i väg- och gatunätet genom att ta bort kapacitet för biltrafik och ge den till kollektivtrafik, gång, cykel och stadsmiljöfunktioner. Dessutom ska detta kryddas med höjda parkeringsavgifter. Det är så effektiv trafikplanering för stostäder drivs idag – till och med i städer i bilens förlovade land USA blir idag bileder till boulevarder och stadsgator. 

Stockholms trafiksstrategi har en pedagogisk bild som visar att en gata behöver vara minst 45,5 meter bred för att rymma alla funktioner. Men få gator är över 30 meter breda, de flesta runt 20 meter. Då behöver prioriteringar göras och lämpligen prioriteras först kapacitetsstarka trafikslag som gång- och kollektivtrafik samt stadsliv med hänsyn till attraktiviteten och tillväxten. Men varken i Stockholm eller Göteborg är det frågan om ett totalförbud för fordonstrafik och i de flesta fall planeras det även för biltrafik – eftersom den i viss omfattning är nödvändig.

En pedagogisk från Stockholms trafiksstrategi som visar att en gata behöver vara 45,5 meter bred för att rymma alla funktioner.

 

Vi kan också konstatera att idag görs ca 40% av resorna i Göteborg med bil vilket kan jämföras med att inte ens på vintern använder mer än 20% av Stockholmarna bilen mellan bostad och arbete/skola. Med trafikstrategins mål blir andelen biltrafik drygt 25% i Göteborg. Inte ens om 20 år kommer vi att ha kommit ner den andel Stockholm redan har idag, vilket är en andel som de dessutom planerar för att minska ytterligare. För Göteborg handlar det helt enkelt om att fram till 2035 anpassa färdmedelsandelarna från vad som passar en gles småstad till vad som passar en tät storstad.

 

Hopp om förnuftiga allianskollegor

Förhoppningsvis finns det en många kunniga, pålästa och förnuftiga politiker i de övriga allianspartierna som kan det här om att ökad boende- och arbetsplatstäthet driver tillväxt bättre än ökat (bil)resande, och att om Göteborg ska växa och förtätas kan vi inte viga lika stora ytor till bilar som tidigare. Vi måste bli effektivare. ...och det är dags för göteborgsmoderaterna att lämna småstadstänket – precis som partikollegorna i Stockholm redan gjort.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans-Olof Hansson (21 September 2015 08:44):
Jag tror inte den går igenom.

Minskningen av biltrafiken blir tror jag främst relativ. I absoluta tal så tror jag inte på mer än max marginellt färre bilar. Fler boende tillkommer i regionen och av de så åker de flesta kollektivt och det tillsammans med att en del befintliga bilister byter till kollektivtrafik så förblir antalet bilister tämligen konstant även om dras andel minskar. Jämför med trängselskatter i Göteborg, här såg man första året en kraftig minskning men nu stiger antalet bilister stadigt trots att kollektivtrafiken bli it bättre. Förklaringen till det är nog mest en kombination av konjunkturen och förtätning i regionen.
+1
Erik Sandblom (21 September 2015 09:26):
Hans-Olof, biltrafiken var lägre 2013 än 2007, i absoluta tal, samtidigt som antalet sysselsatta ökade. Se diagram: https:​/​/​twitter.​com/​ErikSandblom/​status/​6458614750​8143.​.​
+4
Anders Bäck (21 September 2015 09:41):
Jag gjorde en snabb beräkning på bilden från Dag Hammarskjöldsleden. Om man räknar de som sitter i bilarna som väntar på trafikljuset och använder värdet 1,2 passagerare per bil så kan de alla få en sittplats på spårvagnen i samma bild, och då finns det dessutom ca 20 sittplatser över i spårvagnen.

Och då ska man veta att de här spårvagnarna bara har sittplatser till ca 45% av passagerarna vid full kapacitet.

Det borde ge en bra jämförelse av ytan olika trafikslag förbrukar.
+2
Sven R (22 September 2015 01:35):
Problemet var den orealistiska målsättniningen på minus 25% i absoluta tal. Alla inser lätt att den är omöjlig att uppnå eftersom trafikåtgärder, förtätning och utbyggd kollektivtrafik tar lång tid och stora resurser att genomföra. Vi talar om decennier och då har Göteborg växt kanske 50% samtidigt. Framför allt genom regionförstoring.

Tyvärr antydde siffran -25% att miljöfascister skulle få fritt spelrum. Klantigt. Så det är bra att frågan lyfts nu så att vi kan gå vidare med en konsensusinriktad strategi.
 0
Erik Sandblom (22 September 2015 08:03):
Men Sven, biltrafiken började minska redan innan trängselskatten infördes, samtidigt som antalet sysselsatta ökat. Se diagram i min kommentar ovan. Det är inte säkert att ökad befolkning innebär ökad biltrafik.
+2
Patrik Höstmad (22 September 2015 09:02):
2006-2011 sjönk trafikarbetet med 15% för invånare i Stockholms Stad och någon procent mer i för invånare i Göteborgs Stad. Trenden är tydlig och har nu varit så under 10 år. Notera att målet om 25% färre bilresor endast är ställt på invånare i Göteborg Stad, inte på invånare i kranskommunerna. Så siffran är inte orealistisk, möjligen ambitiös.

http:​/​/​www.​gp.​se/​image_​processor/​1.​120​1399.​1357575342!.​.​

http:​/​/​www.​gp.​se/​image_​processor/​1.​120​140​1.​135757540​2!.​.​
+1
Mats (22 September 2015 09:55):
Rent krasst politiskt-strategiskt så tror jag M gör det rätta här när dom lägger fram detta förslag och försöker driva en konfrontativ linje gentemot Mp/V/S i bilfrågan. Det känns i luften som att det finns ett missnöje även hos vänsterväljare med trafik- och bilismpolitiken i Göteborg.
 0
Sven R (23 September 2015 00:32):
Under perioden har man plockat lågt sittande frukt i form av t.ex höjda p-avgifter, trängselskatt och informationskampanjer. Ett paradigmskifte. Men era tidsserier avslutas med finanskrisen som naturligtvis böjer ner grafen. Därför går det inte att se hur effektiva åtgärderna varit. Ska man lyckas minska biltrafiken ännu mer, och i goda tider, då krävs det mycket hårdare tag. Vilket inte kommer att bli populärt.
+2
Ulf Sjöberg (24 September 2015 18:21):
I dagens nämndmöte för Miljö- och klimatnämnden gav Folkpartiet i ett tilläggsyttrande sitt stöd till Trafikstrategin och dess uppsatta mål. Vi lyfte i vårt yttrande också också fram strategins betoning på att för att den ska kunna lyckas krävs en meningsfull dialog med näringsliv och medborgare. Det får inte bara bli vackra ord utan också verklighet.
 0
Patrik Höstmad (24 September 2015 18:35):
Tack för den informationen Ulf Sjöberg. Jag visste att det fanns förnuftiga allianskollegor. :-)
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.