Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för 300 nya bostäder i Pilegården och Nedergården

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för 300 nya bostäder i Pilegården och Nedergården. Det är en dålig plan som allt för mycket bygger på en bibehållen modernistisk struktur med låga lameller glest utplacerade, funktionsseparering och avsaknad av aktiva stadsrum. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 6:e oktober.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter påDetaljplan för 300 nya bostäder i Pilegården och Nedergården (Diarienummer SBK: BN0884/07)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för 300 nya bostäder i Pilegården och Nedergården (Diarienummer SBK: BN0884/07). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som exempelvis lyfter fram att det är olyckligt att staden fortsätter att planera områden där biltrafik och bilparkering prioriteras framför ett trevligt och tilltalande stadsrum.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

En av det sakar vi trycker på är avsaknad av planering av stadsrum. Illustrationen visar ett önskat liv mellan lamellerna.

Ett foto från planprogrammet visa på en troligare verklighet. Halvprivata / halvoffentliga ytor med otydlig gärns mellan privat och offentlig tenderas att användas sparsamt.

Planen innehåller även en bländande vit solstudie. Planens byggnader i rött, vilka är utifrånmatade med biltrafik och parkering från en väg i en vid båge runt området.

 

Yttrandet följer i sin helhet. Ett speciellt tack till Pär Johansson för en stor del av författandet.

 

Yttrande över Detaljplan för 300 nya bostäder i Pilegården och Nedergården

Diarienummer SBK: BN0884/07

 

Allmänt

Yimby Göteborg tycker det är tråkigt att staden fortsätter att planera områden där biltrafik och bilparkering prioriteras framför ett trevligt och tilltalande stadsrum. Liknande dysfunktionella områden finns det många exempel på i Göteborg. Staden bör ta ett helhetsgrepp och arbeta fram riktlinjer för omvandling av dessa områden så att bilberoendet bryts och invånarna får tillgång till närbelägen samhällsservice.

 

Antalet bostäder

I planprogrammet förekommer två olika uppgifter på antalet tillkommande bostäder. I inledningen nämns 300 bostäder och senare nämns 240 bostäder. Med ingen av dessa uppnås UN-habitats minimumnivå om 150 boende/ha. Med en boendetäthet på 2.0 boende/lägenhet hamnar tätheten i planområdets 4 hektar på 120-150 boende/hektar vilket är ett välkommet tillskott till det i övrigt mycket glest bebyggda närområdet. Antalet bostäder bör kunna ökas för att öka intresset för etablering av samhällsservice.

 

Koppling till omgivande stadsdelar

Yimby tycker det är en bra ambition som kommunen visar upp när det gäller att komplettera med flerbostadshus i en stadsdel som till stor del består av gles villabebyggelse och småhusområden. Vi håller med om att planen kommer att bidra med ett större underlag för kollektivtrafiken. Dock finns det mer i övrigt att önska. Området beskrivs som avskärmat och isolerat. Under rubriken ”Sammanhållen stad” diskuteras en framtida omvandling av 158:an till stadsgata på sikt. Det är oklart i vilket tidsperspektiv detta kan tänkas genomföras på. En mer konkret diskussion och planering hade varit önskvärt då buller från vägen tas upp som en begränsande faktor när det gäller den möjliga exploateringen

 

Buller

Bullerkraven ska klaras genom att en 4 meter hög bullerskärm uppförs utefter 158:an. Vi skulle önska en mer seriös utredning av alternativ då bullerskärmar inte ger ett trevligt och tilltalande stadsrum. Vi föreslår en utredning av sluten kvarterbebyggelse i kvarteren längs med leden.

 

Förskolan

”En förskola med 6 avdelningar föreslås i grönområdet norr om Pilegården. Byggnaden utformas så att den egna byggnadskroppen agerar bullerskydd och därmed kan en skyddad gård uppnås för att klara bullerkraven. Förskolan får uppföras i högst två våningar.” Det är mycket märkligt att staden föreslår en förskola som byggs som en ö en bra bit bort från övriga bebyggelsen i området. Förskolan bör kunna integreras i övriga kvarter för att skapa en blandad stad med liv och rörelse dygnets alla timmar.

 

Möjlig centrumverksamhet vid parkeringsplats

Det är bra med 4 meter bjälklagshöjd för att möjliggöra service men lokaliseringen av den nya centrumverksamheten bör utredas närmare. Vi vänder oss mot det lämpliga att placera den vid en parkeringsplats mot leden utan bulleravskärmning. Centrumverksamheten bör etableras där naturliga stråk och knutpunkter inne i området för att utgöra ett tillräckligt underlag för handel.

 

Verksamheter

Förutom vid centrumhuset så är verksamheter förbjudet enligt planen i alla byggnader med bostäder. För att kunna möta framtidens behov t.ex. vid framtida förtätningar så bör alla byggnader förses även förses med C för centrumfunktion, eller åtminstone C1 centrum funktion medges i bottenvåningen. Krav på 4 meters bjälklagshöjd i bottenvåningen vore lämpligt.

 

Områdets karaktär

Det är tydligt att staden vill bevara områdets karaktär. ”De väl avvägda proportioner som Pilegården karaktäriseras av kommer i och med föreslagen detaljplan finnas kvar.” Yimby Göteborg är starkt kritiskt till att behålla nuvarande glesa struktur. Utformningen med en enda lokalgata utan service i utkanten av området fungerar dåligt för att generera trygga och livliga stråk i området. Det borde studeras om nya gator kan lägga genom området, t.ex. från centrumhuset, via det nya punkthuset och norrut mot förskolan.

 

Förslag om gatuparkering

Antalet parkeringsplatser som ska anordnas när de nuvarande bebyggs bör kunna reduceras genom att tillåta gatuparkering i området. Bryt områdets funktionsseparering och istället för storskalig markparkering låt gaturummet leva.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Ragnar L (6 Oktober 2015 08:43):
Ja, så mycket tråkigare plan än den här kan man väl knappast komma med. Den översta bilden med "önskat liv mellan lamellerna" verkar ju inte särskilt mycket livligare än bild nr 2, "verkligheten"....
Bra yttrande. Jag tror också att det är viktigt att skapa ny stadsmässig kvalitet när man förtätar i gamla förorter.
 0
Martin Behre (6 Oktober 2015 14:06):
PÅ något sätt växer det farm en Järnbrottstad som ansluter till Frölunda o Sisjön.

Frågan är om det blir monofunktionella enklaver eller ej.
 0
Patrik Höstmad (7 Oktober 2015 11:37):
Om denna plan visar den övergripande inriktingen så verkar det bli monofuktionella enklaver.

I närområdet var det en plan för Siesjövägen 2012 som var erbarmligt dålig. Jag ser att den är överklagad hela vägen upp till Mark- och miljööverdomstolen. Möjligen är det Trafikverket som tidigt sa att de kommer överklaga om inte Sisjömotet är uppgraderas. Vi skrev bla
"I planen får vi ett mycket bra exempel på hur stadsplanering år 2012 inte bör bedrivas. Planen försöker behålla ett grön- och rekreationsområdes kvaliteter genom att fylla det med en gles matta av hus-i-park och radhus. Men i praktiken har hela grön- och rekreationsområdets kvaliteter försvunnit, och detta utan att ersättas av urbana kvaliteter. Planen är rent ut sagt dålig. Så dålig att vi till och med ifrågasätter om detta område är lämpligt för exploatering."
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​12/​12/​yttrande-​over-​sisjovagen_​3.​.​
 0
Quarter (8 Oktober 2015 01:24):
Houston, we have a problem..
Eller snarare har Göteborg ett problem.
Dessa ständiga visioner om stadsbyggnad mynnar allt för ofta ut i mediokra realiteter.
Att slösa bort chansen till att utvidga innerstaden gång efter annan är sorgligt.
Om det ska finnas något att stolt visa upp 2021 så måste det börja byggas ungefär igår.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6720 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert