Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan (utställning)

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan som är på utställning. Sedan samrådet har flera av de synpunkter vi förde fram beaktats. Dock kvarstår behovet av högre exploatering, helt slutna kvarter, planering av stråk med verksamheter och en mer småskalig fastighetsindelning. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast tisdag den 3:e november.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan. (Diarienummer SBK: BN0532/13)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Järnvägstunnel och Bostäder vid Säterigatan. (Diarienummer SBK: BN0532/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat lyfter fram behovet av högre exploatering, helt slutna kvarter, planering av stråk med verksamheter och mer småskalig fastighetsindelning.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Sedan samrådet har en hel del hänt. Det blir fler bostader, mer kontrosyta och kvarteren är lite mer slutna kvarter. Antalet lägenheter har ökat från ca 840 till ca 1100 och verksamhetsytan har gått från minst 1000 m2 till minst 7000 m2.

Samrådsförslaget.

Yimbys förslag.

Förslaget i nuvarande utställning.

Illustration av byggnadsvolymerna och hur området delas upp (färgerna) till endast fyra byggherrar som får många sammanhängande kvarter. Det största området i gult med hela 560 lägenheter och en förskola ska Bostadsbolaget ta hand om.

Vy från Östra Eriksbergsgatan över bebyggelse och park.

 

Yttrandet följer i sin helhet. Ännu en gång är det ffa Pär Johansson som förtjänstfullt har arbetat med texten.

 

Yttrande över Lundby - Järnvägstunnel möjliggör bostäder vid Säterigatan

Diarienummer SBK: BN0532/13

Allmänt

Yimby Göteborg tycker det är mycket glädjande att planförslaget arbetats om och förbättrats på en del av de punkter där vi påpekade brister i samrådshandlingen. På så sätt har exploateringen ökats och antalet lägenheter ökat från ca 840 till ca 1100 och verksamhetsytan har gått från minst 1000 m2 till minst 7000 m2. Detta innebär att den totala byggrätten gått från 86000 m2 till 120000 m2. Samtidigt har en del av planområdet i sydöstra delen utgått. Trots dessa glädjande förbättringar återstår en hel del innan vi är nöjda med utformningsförslaget.

 

Synpunkter

Med den utökade exploateringen och en bebyggelse om 5-7 våningar (tidigare 4-7) möjliggörs 1100 lägenheter. På områdets 10 ha betyder det 220 invånare/ha med 2 boende per lägenhet. Detta får anses godkänt då UN Habitat kräver fler än 150 bonde/ha för ett hållbart stadsbyggande. Dock är omkringliggande områden glest bebyggda vilket talar för att ny exploatering bör sikta ännu högre. Detta framförallt för att möjliggöra en hållbar och livskraftig etablering av närbelägen handel och service i området. På kartan nedan framgår boendetätheten på norra älvstranden. Basområdena närmaste älven innehåller även vattenyta varför tätheten på land är något högre än vad som framgår i kartan, men inget av de nybyggda områdena klarar av UN Habitats minimumnivå för ett hållbart stadsbyggande. Detta är ytterst allvarligt och får ses som ett stadsplaneringsmisslyckande. Med områdets närhet både till naturmiljöerna i Krokängsparken och älven samt väl kollektivtrafikförsörjt bör exploateringen kunna ökas ytterligare i området. Den föreslagna bostadsnära parken bör ersättas med ytterligare bebyggelse.

Boendetäthet i södra delen av Lundby.

 

Slut kvarteren helt

Det är mycket positiv att det inte längre föreslås några punkthus i området. Dock bör kvarteren slutas helt för att inte skapa osäkerhet i vem som har rätt att vistas och använda de föreslagna ”halvprivata zonerna” som skapar gaturum och gårdar. Erfarenhetsmässigt fungera sådana lösningar ytterst dåligt och är inte förenliga med en attraktiv stadsmiljö. Det är tydligt att planen delar upp bilvägar och gångvägar. Attraktiva stråk bör kombinera alla trafikslag i samma dragning. Det föreslagna gångstråket genom delområde 2 är därmed tveksamt ur trygghetssynpunkt. Satsa istället på att göra ett attraktivt och välbefolkat gaturum med blandad trafik så att det inte bildas ett stadsvakuum liknande västligaste delen av 3:e Långgatan.

 

Bebyggelsens höjd bör ökas

Enligt planförslaget ska det 5 meter utanför tunnelväggen gå att bygga i 6 våningar. Det finns ingen anledning att begränsa höjden ytterligare utanför tunnelns influensområde. Det finns inget motiv angivet för att begränsa antalet våningar till högst 7. I planen står att ”De varierade höjdbestämmelserna kan ge en intressant blandning av husvolymer.” Dock saknas illustrationer och skisser på hur detta kommer att upplevas från gatunivå. Det är oftast utformningen av de första 2 våningarna som avgör hur gaturummet upplevs. Därför bör dessa prioriteras i planeringen. Höjden därutöver är sekundär. För att det ska bli en ”intressant blandning” bör inslag av betydligt högre byggnader (>16 våningar) tillåtas.

 

Lokaler i bottenvåningarna och brist på naturliga stråk

Saknaden av ett rekommenderat stråk i nord/sydlig riktning med krav på verksamheter i gatuplan riskerar att leda till ett område som inte riktigt binder ihop Eriksberg med Kyrkbyn. Områdena Eriksberg och Sannegårdshamnen får ses som typexempel på dysfunktionella bostadsområden där bostäder planerats separerat från stadslivet. BHK1 (inga bostäder på bottenplan) finns enbart på hörnen ut emot Säterigatan. Lokaler i bottenplan bör vara obligatoriska längs huvudstråken Säterigatan och Östra Eriksbergsgatan samt längs minst ett stråk genom området. Detta för att skapa stråk med målpunkter som skapar liv och rörelse, ökar trygghetskänslan och binder samman området.

 

Exempel på misslyckad gatuutformning.

 

Var är blandstaden?

Verksamhetsytan har gått upp från 1,2% i samrådshandlingen till 6,4% av totalytan i granskningshandlingen. Detta är långt ifrån vad som planeras i Frihamnen och oförenligt med UN habitat som rekommenderar 40%-60% av totalytan som verksamhetsyta. I handlingen står det att angående utbyggnadsstrategin för mellanstaden att ”I Eriksberg saknas ett bra utbud av service. Eriksbergs köpcentrum markeras ut som potentiell tyngdpunkt.” Här borde staden ta ett omtag och avveckla liknande ”central externhandeln”, såsom Eriksbergs köpcentrum, och satsa på att bygga riktigt attraktiv stadsmiljö med handel och bostäder integrerat.

 

Småskalig fastighetsindelning

Vi upprepar vårt utlåtande som vi hade i samband med samrådsredogörelsen då vi inte fick någon respons från SBK på denna i samrådsredogörelsen:

"Det är olyckligt att kommunen planerar att sälja ett så stort område (område 2) till en och samma fastighetsägare. Det riskerar att leda till ett begränsat urval av uttryck, former, funktioner, lägenhetstyper, helt enkelt finns en stor risk för enformighet och ensidighet istället för översiktsplanens uttalade blandstad med variation. I detta fall är lyckligtvis både markägaren och den framtida fastighetsägaren politiskt styrda. Det finns därför en möjlighet för våra politiker att visa en aktiv marktilldelningspolitik genom att bryta upp området i flera mindre fastigheter för att möjliggöra större variation och möjligheter för mindre fastighetsägare och byggherrar att medverka. Bostadsbolaget kan fortfarande stå för huvuddelen av byggandet men då spritt över hela området i och varvat inom varje kvarter med bidrag från andra mindre fastighetsägare och byggherrar."

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (2 November 2015 10:44):
Mycket bra!
 0
Jens B (3 November 2015 09:24):
Generellt sett bra yttrande. Ffa stycket om att bryta upp området på fler aktörer och att sluta kvarteren.
Nyttan med hög byggnadshöjd nås även med ökad ytexploatering.
 0
Matthias H. (3 November 2015 21:49):
Jens, ökad ytexploatering, hur menar du? Att vi ska bygga lågt och smeta ut bebyggelsen? Vi måste ju försöka göra ett mindre avtryck på vår jord. Alltså behöver vi bygga tätare vilket också innebär högre.
 0
Jens B (5 November 2015 11:00):
Nej, inte smeta ut. Det går att åstadkomma genom att bygga kvarter med mindre gårdar och gårdshus och se till att minimera de numera vanliga kvartersluckorna. Liknande exploateringsgraden i Linné- och Vasastan.
 0
W Wallin (7 November 2015 11:54):
Ännu ett katastrofalt projekt.
Detta projekt kommer att fortsättningsvis driva upp kostnadsnivån för bostadsbelåning ytterligare, bara för Göteborgs vidkommande. Här blir det mcket dyrare än normalt att bygga.
Kommunen säger man här, skall markanvisa området till en och samma kommunala förvaltningsbolag. Därmed slår man sönder alla vanliga marknads och företags regler, som annars är det, som styr länder med enkla, kända och vedertagna företags och marknadsregler.
Planläggningskostnaderna och projekteringen av detta område, kommer att bli två till tre gånger högre, än det vanliga kostnaden, för Planläggning och förhandlingar om markpriser, bland annat.

Det kommunala förvaltningsbolag, som blir markägare kan förhandla med icke normalt men med politiskt markbelopp, för den kommunala marken.
Därtill kommer markförhandlingar med eventuella exploatörer, att bli högre än om de exploaterande byggföretaget kunde förhandla markköp av Fastighetskontoret direkt.
Gör man på annat sätt, från det kommunala fastighets bolaget, gör man fel enligt de företags och bolags regler, man är tvungen att följa.
Resultatet bli ändå, att den framtida bostadskostnaden, blir mycket högre för de bostadssökande medborgare, än vanligt och de som känner sig tvingade att bo där.

På detta sätt går det till, när byråkrater skall försöka vara företagare och affärsmän som inte behöver deklarera till skattemyndigheterna, bolagsverket eller ägarna.
Då kan man själv skapa egna regler, om markförsäljning och markfördelning, som man subjektivt önskar, utifrån sin position på de kommunala kontoret.

Allt som skapas där drabbar de bostadssökande med stor kraft och stora framtida ekonomiska problem.
Hej och hå för de kommunala tjänstemännen.
W Wallin
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.