Utskrift från gbg.yimby.se
....

GP-debatt: Kommunen måste visa hur deras plan ska fungera

 

Yimby har skrivit om Masthuggskajen på GP-debatt till sammans med Fredrik Rosenhall på inobi. Vi fick svar från SBK/Älvstranden och från de rödgröna. I det följande kommer vår slutreplik som också finns att läsa på GPs hemsida.

Krångliga gatudragningar och trafikseparering ger en svag koppling mellan Första Långgatan och Skeppsbrokajen (blått).

 

"Gångvägen" bakom Folkets Hus har många vinklar och vrår och en mur på norra sidan. Det leder till en stor risk för att den upplevs som en otrygg bakgata.

 

Slutrepliken:

Kommunen skriver i sitt svar på vår debattartikel att "området behöver handel, restauranger och kultur på gatunivå för att skapa såväl informella som formella mötesplatser". Det är bra att kommunen tar frågan om ett attraktivt stadsliv på allvar i utvecklingen av Masthuggskajen.

Vi ser dock en risk att krångliga gatudragningar och trafikseparering skapar onödigt dålig överblickbarhet och baksidor där det inte kommer röra sig folk. Med de höga ambitioner kommunen har gäller det nu att konkret visa hur gatorna och stadsrummen är tänkta att fungera. Hur skall människor lockas ut till området de delar av året när solen inte skiner? Hur skall man undvika att trafiksepareringen i kombination med de oregelbundna kvartersformerna skapar otrygga stadsrum nattetid där fotgängare inte ser vad som händer runt hörnen?

Vi är fullt medvetna om att det finns utmaningar. Folkets Hus barriäreffekt, trafiken som skall ledas från Allén till Götaleden, nivåskillnaderna kring tunnelmynningen och frågetecknen kring vad man kan bygga ovanpå Götatunnelns västra del försvårar på olika sätt en naturlig koppling mellan Järntorget och Älven. Just därför är det så viktigt att strukturen i övrigt gör allt för att underlätta skapandet av naturliga stråk och målpunkter.

Ett exempel som ställer upp frågetecken är gångvägen bakom Folkets Hus. Från Första Långgatan mot Skeppsbron skulle detta stråk utgöra den kortaste vägen, men här planeras för ett smalt stadsrum utan genomfartstrafik eller lokaler där målpunkterna skyms av framskjutande hushörn. På ena sidan ligger Folkets hus baksida där det förmodligen blir varuinlastning för det kommande storhotellet. På andra sidan planeras en mur med trappor upp mot parken ovanpå Götatunnelns mynning. 

Målsättningarna för utvecklingen av Masthuggskajen är utmärkta, men för att uppnå dem krävs att strukturen utformas så att synergier skapas med Linnéstadens stadsliv. Här kännetecknas strukturen av raka gator och slutna kvarter utan baksidor. Variationen skapas av husen och verksamheterna i deras bottenvåningar, och människorna som rör sig skapar underlag för service och kultur.

Fredrik Rosenhall
arkitekt SAR/MSA, inobi ab

Annette Vejen Tellevi
arkitekt MAA, samordnare för Yimby Göteborg

Patrik Höstmad
docent, Chalmers bygg- och miljöteknik, samordnare för Yimby Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
W Wallin (3 Januari 2016 14:14):
Masthuggskajen är dömt att misslyckas, redan på denna nivå.

Samma Planarkitekter, som subjektivt och utifrån sin position på Plankontoret, ritade Kvillebäckens nya "bostadsområde", kommer att dra upp riktlinjerna för Masthuggskajen. Det kommer att bli ett tätt sammansatt område med höga hus, trånga gågator, fåtal affärer, till högsta lokalkostnaden. Hus med över 5 våningar använder de boende inte markområdet enligt tidigare redovisningar här.
Den som tycker att områden som Synvillan, Kvillebäcken och liknande ny byggda områden, ens motsvarar de önskemål, som ställs här på denna hemsida får nog ta sig en ny resa och sätta sig in hur det egentligen ser ut. Lägg ner Plankontoret. Förresten kommer ett förslag från Riksdagsledamöter om att så skall ske i vår. Då får vi ett bostadsbyggande på lika villkor och för kundens bästa, alltså den som skall betala för boendet.

Samtidigt kommer vi att få de bostäder och hus som behövs vid behovstillfället, inte 30 år efteråt.
God fortsättning.
WW
 0
Krister (10 Januari 2016 10:19):
Behovet av nybyggnation i Göteborgs kommun har bedömts till c:a 4000 lägenheter per år. Det uppnådda resultatet fram t.o.m år 2014 ligger under 2000 producerade bostäder per år. I kranskommunerna runt Göteborg ligger däremot produktionen av nyA bostäder i nåvå med behovet.
En förändring av befolkningsutvecklingen har därigenom kommit till stånd vilket medfört en större procentuell ökning av befolkningen i kranskommunerna.

Privata fastighetsägare föredrar att satsa på "säkra kort" vilket innebär främst insatslägenheter i attraktiva områden

Risktagandet för nya hyresbostäder är lågt från finansiärers sida. Bedömningar av marknadsvärden i nybyggda flerbostadshus är låga i förhållande till byggkostnaden, vilket gjort att allmännyttan är ovilliga att bygga nytt i Göteborg.

Min slutsats av ovanstående resonemang blir att allmännyttan bör tilldelas en markanvisning på södra älvstranden samt att där byggs enbart hyresrätter. Det blir säkerligen lätt att hyra ut dessa lägenheter.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.