Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vad ville man bygga 2015?

 
Traditionsenligt har Yimby Göteborg med stor nyfikenhet sammanställt de detaljplaner som har gått ut på samråd under året som just avslutats. Stadsbyggnadskontoret har varit så flitigt att vi för första gången tappade räkningen och fick be dem om en lista. Vi hittar hela 27 planer med åtminstone 6700 bostäder – i bästa fall 9300 bostäder! Har vi även fått urbana kvaliteter? I centrala lägen? Well...Årets bästa plan? Plan för påbyggnad vid Sten Sturegatan.

 

Som vanligt filtrerar vi bort övergripande program, planer utan bostäder, enstaka villor, serviceboenden och andra specialfall. De "bostadslösa" planerna kan så klart påverka framtida möjligheter till exploatering. Ett exempel är planen för en utvidgning av trafikkorridoren vid Olskroken/Bagaregården som ska ge plats för Västlänkens dubbelspår och planskilda korsningar.

Det som studeras är planerna så som de ser ut efter att stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna har gjort sitt jobb och byggnadsnämnden har godkänt att planen går ut på samråd till allmän beskådan. Därför är detta ungefär vad stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden vill se byggt i Göteborg i framtiden. Vissa planer justeras något i efterhand efter inkomna synpunkter men i huvudsak är det som går ut på samråd också det som byggs.

 

Kvantitet

Redan i ingressen framgick att det är många bostäder i planerna. Sedan 2011 har vi årligen gjort denna typ av sammanställning och det kvantitativa utfallet har varit:
2011: 14 detaljplaner ca 1000 bostäder
2012: 23 detaljplaner och över 4000 bostäder
2013: 9 detaljplaner och ca 1150 bostäder
2014: 18 detaljplaner och 4500 bostäder
2015: 26 detaljplaner och 6700–9300 bostäder

Av bostäderna år 2015 fanns ca 5200 i ordinarie processer och ytterligare ca 1500 i Jubileumssatsningen. Dessutom har planen för överdäckningen av Götaleden ett helt flexibelt innehåll av bostäder, kontor och handel och det kan bli allt mellan ett kontoriserat CBD utan bostäder till ett renodlat bostadsområde med upp mot 2700 bostäder. Inklusive Jubileumssatsningen så har åtminstone 6700 bostäder gått ut på samråd.

Oavsett om man väljer att ta med Götaledens överdäckning eller inte så ser volymen bostäder och trenden onekligen bra ut.

 

Läge

En intressant aspekt att studera är var bostäderna kommer att byggas. Var har vi den dynamiska stadsutvecklingen i Göteborg? Ligger tygndpunkten i periferin, i mellanstaden eller centralt?

Planer som gått ut på samråd under 2015 med antalet bostäder angivna. Röda punkter och gröntext är Jubileumssatsningens planer.

 

Kartan ovan visar att planerna är spridda över Göteborg och samtidigt är stora områden helt utan planverksamhet. Varken Angered eller Bergsjön har bostäder på samråd och det samma gäller Torslanda och Älvsborg. I yttersta periferin planeras sammantaget 500 bostäder på Styrsö, vid Skra Bro och i södra Askim. Sedan ger ett utspritt kluster kring Frölunda Torg med omnejd totalt ca 1700 bostäder. Kviberg / Utby / Kortedala bidrar med nästan 700 bostäder, Litteraturgatan (Back Grön) med lika många och i öster tillkommer knappt 600 bostäder i Kålltorp och Björkekärr.

I dessa perifera planer i modernistiska strukturer finns över 60% av årets planerade bostäder. Det vi ser är inte riktigt en förtätning inifrån centrum och ut, utan snarare en förtätning i en yttre ring med koncentration i höjd med Söderleden, Västerleden, Kortedalavägen och Litteraturgatan.

Planer i centrala Göteborg som gått ut på samråd under 2015 med antalet bostäder angivna.

 

I de centralare delarna av Göteborg kan det konstateras att Norra Älvstranden och de centrala delarna av Hisingen helt saknar planer på samråd. Det är lite förvånande med tanke på hur mycket av planeringen och byggandet som under senare år som har pågått i just Lundby. Här finns förvisso Celsiusgatan och en försenad Frihamnens första etapp i pipelinen i inledningen av 2016.

Andra halvcentrala områden där det inte planerats några nya bostäder är Guldheden, Kungsladugård och det stora området öster om E6 från Kallebäck i söder via Örgryte och Lunden hela vägen upp till Gamlestaden.

Det vi hittar i planer är knappt 800 bostäder vid Mölndalsvägen, 350 bostäder på Chalmersområdet och ca 250 bostäder i tre planer i Majorna. ”Utom Vallgraven” (Linné, Haga, Vasastan, Lorsenberg, Heden och Stampen) finns bara 130 bostäder i en plan i den befintliga kvartersstaden. Inom Vallgraven finns inte en enda plan.

Visserligen finns utvidgningen av kärnan med Norra Masthugget och överdäckningen av Götaleden som innehåller många bostäder, men med Skeppsbron som varnade exempel så kan dessa mycket väl hamna i de karakteristiskt långdragna och komplexa processer som är svåra att lösa planmässigt och ekonomiskt.

Det som saknas är en central utveckling av planer för de befintliga fastigheterna och som vi konstaterade tidigare har väldigt lite nybyggnad skett Inom Vallgraven de senaste 20 år. Detta i stor kontrast till hur dynamisk utvecklingen har varit fram tills dess.

Förutom de processer som drivs av kommunen så verkar det onekligen vara en dålig dynamik i den kärna som ska driva regionen. Är det inte här i den centala kvartersstaden som det ska sprudla av planaktivitet?

 

Urbana kvaliteter

Hur ser det då utförandet ut? Finns det några urbana kvaliteter? Granskningen av planerna har gjorts utifrån tre kriterier:

  • "Funktionsblandning tillåten" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan finns inom huvuddelen av husen som inrymmer bostäder.
  • "Krav på funktionsblandning" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan krävs inom en märkbar andel av byggnaderna som inrymmer bostäder. Olika funktioner i olika kvarter blir ett "Nej".
  • "Slutna kvarter" som får ett "Ja" om slutna kvarter av innerstadskaraktär, eller åtminstone en sluten gatuvåning, krävs i planen eller visas i illustrationsritningen.

Vi kan först konstatera att 21 av 27 planer tillåter någon form av funktionsblandning och att fem av dessa även kräver funktionsblandning. Det är bara sex planer som uttryckligen förbjuder funktionsblandning i större delen av planområdet, vilket måste ses som ett steg i rätt riktning med tanke på att förra året förbjöds funktionsblandning i en majoritet av planerna.

De förbjudna planerna ligger inte helt oväntat perifert i redan modernistiska områden (Pilegården, Nedergården, Kobbegården, Fjällbo park och Kortedala). Här sker ingen väsentlig omställning av områdets struktur eller funktion för att skapa urbanitet. Mer oväntat är att en plan vid Masthuggskyrkan ovanför Stigbergsliden med 160 centrala bostäder planeras utan att byggnaderna får möjlighet att bidra till Kjellmansgatans vitalisering.

Krav på slutna kvarter eller illustrationer med slutna kvarter finns endast i fem till sju av planerna. Här får ett spann anges beroende på hur fri tolkningen ska vara – det finns slutna kvarter och ”slutna” kvarter. Alla dessa ligger relativt centralt: Mölndalsvägen, Majorna, Sten Sturegatan och Götaledens överdäckning.

Det är förvånande att inte fler slutna kvarter planeras med tanke på att just graden av kvarterets slutenhet var en av de kvaliteter som tydligt efterfrågas av bostadsköparna enligt SpaceScapes och Evidens analys i Stockholmsområdet.

 

Sammanfattning

Förra året konstaterades att en majoritet av planerna var punkt- och lamellhus, hade förbjuden funktionsblandning, att grönyta togs i anspråk utan att urbana kvaliteter tillförs och att de inte låg i innerstaden.

För 2015 sammanfattas med att

  • majoriteten av bostäderna planeras i periferin (60%),
  • en majoritet av planerna använder p-ytor och endast åtta grönområden,
  • endast 130 bostäder planeras i den centrala kvartersstaden Inom Vallgraven och Utom Vallgraven,
  • nästan alla planer tillåter funktionsblandning men bara fem kräver det, och
  • endast fem till sju planer visar på slutna kvarter.

Detta är trots allt en ordentlig uppryckning mot tidigare år även om det fortfarande finns en stor "förbättringspotential". Många planer kan bli något riktigt bra om de utnyttjas på rätt sätt. Planerna vid Mölndalsvägen, på Chalmersområdet, i Majorna, Norra Masthugget, Götaledens överdäckning har alla möjligheten att bli bra blandstad. Samtidigt sjunker de urbana ambitionerna så fort vi lämnar de centrala delarna.

Pilegården / Nedergården är den typiska planen år 2015.

 

De positiva undantagen i utkanterna är Litteraturgatans (Backa Grön) och Munspelsgatans (Stjärnhusen) planer som, förutsatt att den tillåtna funktionsbladningen utnyttjas, bör kunna stå som förebild för framtida omvandling av modernismens glesa områden. Men utnyttjas inte funktionsblandning så riskerar bostadsområdena att permanentas som just bostadsområden, om än något tätare sådana. Detta blir onekligen spännande att följa dessa planer i mål.

Litteraturgatan / Backa Grön får stå för framtidshoppet.

 

Den enda plan som uppfyller alla kriterierna genom att kräva funktionsblandning, ha en sluten kvartersstruktur i gatuplan och som dessutom ligger centralt är påbyggnaden på Sten Sturegatan. Det får bli årets bästa plan tätt följd av planen för Gibraltarvallen, de tre vid Mölndalsvägen och den för Norra Masthugget.

Årets bästa plan?

 

Såhär ville man bygga 2015

Vi avslutar med att lista alla 2015 års planer och vi börjar ute i yttersta periferin och drar oss allt mer in mot centrum. Vi avslutar med Jubileumssatsningens planer som åter tar oss tillbaka till utanför de centrala delarna av Göteborg.

Öarna

Styrsö Skäret - Pensionat och bostäder
50 bostäder och/eller hotellverksamhet med restaurang
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter Nej

 

Hisingens utmarker

Björlanda - Bostäder m m vid Skra Bro
ca 450 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja (men endast i halva området)
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

 

Hisingens framsida

Backa - Bostäder väster om Litteraturgatan, etapp 1
650-700 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

 

Askim

Askim - 300 nya bostäder i Pilegården och Nedergården
300 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Yimby Göteborgs yttrande

Askim - Nya bostäder i Kobbegården
290 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

Askim - Bostäder söder om Skintebovägen
3 bostäder (3 småhus)
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

 

Tynnered/Önnered

Tynnered - Bostäder och förskola vid Björkhöjdsskolan
280 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

Önnered - Bostäder och verksamheter vid Önneredsvägen
55 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

 

Kviberg/Utby

Kviberg - Bostäder mm väster om Kvibergs kaserner
200 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Yimby Göteborgs yttrande

Kviberg - Förskola och bostäder vid Beväringsgatan
155 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Yimby Göteborgs yttrande

Utby - Bostäder i Fjällbo Park
220 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

 

Mölndalsvägen

Krokslätt - Bostäder och verksamheter norr om Lana
200 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Ja
Yimby Göteborgs yttrande

Krokslätt - Bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan
370 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja (på kvartersnivå)
Slutna kvarter: Ja

Kallebäck - Blandad stadsbebyggelse vid Tändsticksfabriken
220 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Ja (dock krav på minst 6 meters öppning)

 

Majorna

Majorna - Bostäder och förskola vid Amiralitetsgatan
35 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Ja (infill i befintligt kvarter)
Yimby Göteborgs yttrande

Stigberget - Kvarteret Signalen vid Bangatan
50 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Ja (påbyggnad av befintliga fastigheter)
Yimby Göteborgs yttrande

Majorna - Bostäder inom kvarteret Klåvestenen
160 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Yimby Göteborgs yttrande

 

Johanneberg

Johanneberg - Gibraltarvallen
350 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Yimby Göteborgs yttrande

 

Just utom Vallgraven

Masthugget - Järnvågsgatan
1000 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Yimby Göteborgs yttrande

Heden - Påbyggnad av bostäder vid Sten Sturegatan
130 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Ja
Yimby Göteborgs yttrande

Centrala Göteborg - Bebyggelse på Götaleden
0–2700 bostäder (inget krav på bostäder)
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Ja
Yimby Göteborgs yttrande

 

Inom Vallgraven

Inget.

 

Jubileumssatsningen

Rud - Bostäder vid Gitarrgatan
180 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

Rud - Bostäder vid Munspelsgatan
450 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

Järnbrott - Bostäder och lokaler vid Radiotorget
130 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Yimby Göteborg har tidigare skrivit om Radiotorget

Kortedala - Bostäder vid Adventsvägen
110 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

Sävenäs - Bostäder vid Smörslottsgatan
500 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

Kålltorp - Bostäder vid Ättehögsgatan
80 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej

 

 

 

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (17 Januari 2016 22:46):
Fantastisk sammanfattning. Och ja, sten Sturegatan är nog bäst även om det bär emot att säga det. Var är kvarterstadsbyggandet/-planerandet? Suck.
 0
Urbanisma (21 Januari 2016 01:47):
En sorglig sammanfattning.
Bara att inse att Göteborg inte har några ambitioner att bli storstad.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.