Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för kvarteret Signalen vid Bangatan

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för kvarteret Signalen vid Bangatan. Planens ambitioner är att förtäta genom att bygga på tre våningar med 50-60 bostäder. Vi ger främst vårt stöd till förtätningen men framför förstås några förbättringsförslag. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 11:e januari.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Kvarteret Signalen vid Bangatan. (Diarienummer SBK: BN0377/00)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Kvarteret Signalen vid Bangatan. (Diarienummer SBK: BN0377/00). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till förtätningsförslaget, men som samtidigt är tveksamt till bland annat de omotiverade höjdbegränsningarna som minskar antalet potentiella bostäder.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

 

Yttrandet följer i sin helhet. Tack till Anton Olsson och Pär Johansson för sammanställningen av synpunkterna.

 

Yttrande över Detaljplan för kvarteret Signalen vid Bangatan

Diarienummer: SBK: BN0377/00

 

Allmänt

Yimby Göteborg är överlag positiva till planens ambitioner att genom påbyggnad av befintliga bostadshus skapa nya bostäder samt centrumverksamhet i markplan på en ny huskropp mellan punkthusen. Planen förstärker Bangatans stadsliv. De illustrationer på tillbyggnadens fasader som bifogas planen skulle kunna vara mer intressanta och harmonisera mer med de redan existerande byggnaderna.

 

Generella synpunkter

Förslaget uppges leda till 50-60 nya bostäder i de indragna påbyggnaderna. Det framgår dock inte varför SBK begränsar påbyggnadens höjd till 3 våningar. Detta bör motiveras eftersom det annars innebär en obsolet begränsning som leder till färre bostäder i ett populärt område med närhet till service i en stad med kraftig bostadsbrist. Varför en linje längs byggnaderna på Bangatan (satt efter höjden på nr 22) ska prioriteras framför fler bostäder måste förtydligas i planen. I allmänhet brukar dessutom vertikal variation vara ett uppskattat inslag i gatubilden.

Det  finns ingen forskning som visar att direkt solinstrålning är nödvändig i en lägenhet varför skuggning av omgivande fastigheter inte är ett  problem som ska prioriteras. Boverkets rekommendationer är just rekommendationer och inget tvingande krav.

När det gäller lokalerna är skrivelsen att de "medges" inte tillräckligt stark för att garantera ett tillskott avlokaler. Åtminstone i hörnet mot Oljekvarnsgatan bör skrivelse om att lokaler krävs tillfogas planen.

 

Gestaltning

Yimby Göteborg önskar egentligen att strukturer fanns som mer naturligt medförde god arkitektonisk kvalitet på nybyggen och att estetiken därigenom kunde låtas bli byggherrens ensak och inte ett onödigt återkommande inslag i yttranden. I det aktuellt förslaget tycks det som att föreslagen utformning av de övre påbyggnaderna riskerar att ge ett störande och nästan kaotiskt  intryck, vilket vore olyckligt.

De övre påbyggnaderna i en mörk, annan nyans än de ursprungliga skär sig och ger ett oharmoniskt intryck.

 

Förtätning på befintliga byggnader förefaller inte okomplicerat ur estetisk synvinkel, men gatubilden skulle te sig mer lättsmält om påbyggnaderna vore i en liknande nyans, gärna även i tegel, som husen under. Annars skulle i varje fall en ljusare nyans vara att föredra.

Nyans och material liknande de redan existerande husens gör att byggnaderna bättre smälter ihop.

 

Gatans framtida utveckling

För ytterligare vitalisering av Bangatan ser vi förutom liggande förslag några andra potentiella platser att exploatera i framtiden. 

  • Förslaget ger möjlighet till stärkt stadsliv på gatans östra sida, men på den västra gör Vita Björns uppluckrade struktur, avsaknad av lokaler samt indragning och nivåskillnad mot gatan att urbanitet saknas. Ett förslag här kunde vara låga modullängor mot gatan med verksamheter. Detta skulle samtidigt medföra att Vita Björns gård blev mer bullerskyddad och väldefinierad.
  • Den västra trottoaren utgör idag cykelbana och gångbanan är på ett modernistiskt maner förlagd till andra sidan av buskaget, på Vita Björns insida. Denna gångbana är mycket obskyr och så gott som alla fotgängare använder i stället cykelbanan. Vid en upprustning kunde en åtgärd vara att göra trottoaren till gångbana och flytta ut cykelbanan till vad som idag är parkeringsplatser. En tänkbar kompensation för parkeringsplatserna kunde vara en påbyggnad av det närbelägna parkeringshuset på Amiralitetsgatan 3.
  • I omedelbar närhet finns även Djurgårdsplatsen, som idag endast utnyttjas av en bensinmack. Platsen torde lämpa sig bra för ett högre funktionsblandat hus, kanske med ett bottenplan som behåller dagens användning.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.