Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över detaljplanen för Bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan. Planens ambitioner är att förtäta kring och på höjden vid Celsiusgatan på Eriksberg med ca 500 bostäder. Det finns möjlighet till ytterligare 30-60 bostäder om några omotiverade höjdbegränsningar tas bort. Vi ger främst vårt stöd till förtätningen men framför förstås några förbättringsförslag. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast på tisdag den 23:e februari.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan (Diarienummer SBK: BN0497/12)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan (Diarienummer SBK: BN0497/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till förtätningsförslaget, men som samtidigt är tveksamt till bland annat de omotiverade höjdbegränsningarna som minskar antalet potentiella bostäder.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Området ligger centralt mitt i Eriksberg. Norr om finns planen för Säterigatan och väster om utvecklar JM Juvelkvarnsområdet steg för steg – just nu är ett nytt 23-våningshus på förslag.

Detaljplaneområdet är topografikst utmanande och samtidigt stimulerande med en höjd mitt i. Det blir många passager från foten upp på höjden.

 

Översiktskarta med byggnader och deras höjder.

 

Den inledande bliden visade föreslagna byggnader i den del av planområdet som ägs av JPA Fastigheter. Den andra halvan med mörkblåa volymer är Älvstrandsbolagets. Jämfört med denna illustration har de två punkthusen säknts med två våningar och 8-våingshuset längst till vänster ner till 6-våningar. Dessutom med begränsningar på några byggnaders bredd så har totalt 30-60 lägeheter skapats bort ur projektet av SBK.

 

Yttrandet följer i sin helhet. Tack till Alexander Sehlström och Pär Johansson för sammanställningen av synpunkter och större delen av texten.

 

Yttrande över detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan

Diarienummer SBK: BN0497/12

 

Allmänt

Yimby Göteborg ställer sig överlag positiv till den föreslagna detaljplanen. Planen bidrar till ökad boendetäthet på Eriksberg och verkar tillsammans med intilliggande plan för Säterigatan till att väva samman Norra Älvstranden med Lundbys äldre bebyggelse norr om Hamnbanan. För att undvika att utvidga förorterna vid vattnet (Eriksberg och Sannegårdshamnen) och bygga riktig stad måste kraven på lokalyta drivas hårdare i planen. Vi har dessutom ett antal synpunkter på planen i övrigt.

 

Synpunkter

Förslaget uppges ge ett tillskott på 500 nya bostäder. Med antagandet att det ger bostad till omkring 1 000 invånare inom det 2,4 ha stora planområdet ger det en täthet på dryga 400 invånare/ha. Det är över UN -Habitats nedre gräns för en hållbar stadsdel som är 150 invånare/ha. Den närbelägna detaljplanen för bostäder vid Säterigatan som för närvarande är ute på granskning har en beräknad täthet på 220 invånare/ha. Dock är omkringliggande områden glest bebyggda vilket talar för att ny exploatering bör sikta ännu högre. Detta framförallt för att möjliggöra en hållbar och livskraftig etablering av närbelägen handel och service i området. Jämförs tätheten med de allra mest populära stadsdelarna i Göteborg så ser vi att i till exempel Linnestaden ligger tätheten nära eller över 400 invånare/ha i 6 av 29 basområden och på över 300 invånare/ha i ytterligare 3 basområden. Yimby Göteborg ställer sig positiva till den föreslagna boendetätheten.

Boendetäthet i Linnéstadens 24 basområden (Ill. Patrik Sjöberg.)

 

Var är blandstaden?

Det är positivt att planen inte detaljreglerar vilken typ av användning de olika kvarteren i planen ska ha (bostäder, centrumverksamhet/kontor, skola). Genom att (som planen gör) medge många olika typer av användning inom ett och samma kvarter skapas förutsättningar för att skapa den blandstad som Yimby förespråkar och kommunens översiktsplan föreskriver.

Samtidigt noterar vi att omkringliggande detaljplaner inte följer denna princip. Omkringliggande planer medger i princip bara bostäder. Här finns en risk att det tillskott av yta för verksamheter som samrådshandlingen diskuterar i praktiken uteblir och att endast bostäder byggs, något som riskerar att omöjliggöra blandstad. En sådan utveckling skulle ytterligare stärka Eriksbergs och Sannegårdens karaktär av förort och sovstad. Yimby anser därför att planen skall ställa krav på att bottenplanen i nya byggnader skall ligga på samma höjd som utanförliggande gatuyta och att bottenplanen måste förberedas för att inrymma verksamheter, inte bostäder.

 

Ökad bebyggelse längs med Östra Eriksbergsgatan

Den svängda byggnaden utmed Östra Eriksbergsgatan bör förlängas i gatans västra riktning. Förlängningen skulle innebära att Östra Eriksbergsgatan ges en mer stadsmässig karaktär med tät hög bebyggelse på ömse sidor av gatan. Yimby anser att byggnadens placering gör att den lämpar sig väl för verksamheter och kontor. Beteckningen B bör därför utgå från byggnaden. Förändringarna skulle ge en ökad andel verksamhetslokaler i området och samtidigt säkerställa att inte bara bostäder byggs inom detaljplanen.

I sammanhanget vill Yimby understryka vikten av att Östra Eriksbergsgatan utformas på ett sådant sätt att man lätt kan ta sig till nämnda byggnad. Dagens stängsel som ligger mellan gångbana och bussgata bör därför tas bort.

 

Byggnadshöjder

Yimby ser mycket positivt på att planen innehåller en stor variation kring byggnadernas höjder. Fastighetsägarna har lämnat ett förslag där punkthusen har 16 våningar men i detaljplanen har detta av stadsbyggnadskontoret tryckts ner till 14 våningar. Ytterligare en byggnadskropp i planens västra del har sänkts från 8 till 6 våningar. Dessutom har det satts krav på att vissa byggnader som föreslagits vara 21 meter breda får vara max 20 meter breda med följden att färre lägenheter går att passa in. Totalt har i storleksordningen 30-60 lägenheter skalats bort under planarbetet genom de begränsningar som har införts av SBK. Att i dagens läge med ett så akut behov av bostäder att det talas om moduler på tidsbegränsat bygglov borde alla former av begränsningar av antalet bostäder tydligt motiveras av stadsbyggnadskontoret i planbeskrivningen. Någon sådan motivering finns inte i handlingarna. SBK borde istället för att motarbeta fler lägenheter arbeta med att maximera antalet lägenheter i varje detaljplan genom att uppmuntra byggherren att bygga tätare och högre med varje till buds stående medel.

Yimby anser därför att högre byggnader än 14 våningar bör medges i planen. I intilliggande plan för Juvelkvarnen  planeras för 23 våningar. Den närliggande planen för Karlavagnsplatsen innehåller ett flertal höga byggnader (2x17, 27, 36 och 43 våningar) och Karlavagnstornet med sina föreslagna 86 våningar. Givet denna kontext anser Yimby att även planen för Celsiusgatan skall medge minst 16 våningar i linje med det som har föreslagits av fastighetsägarna. Begräsningen av byggnadsbredden med en skillnad på mindre än 5% (20 m vs 21 m) bör tas bort. Annars bör begränsningen i byggnadens bredd tydligt motiveras.

Sänkningen av byggnadshöjden i väster från 8 till 6 våningar är inte heller motiverad. Detta är längs en gata där det redan finns ett 8-våningshus på motsatt sida av gatan. Inte heller här föreligger därför någon anledning att begränsa bebyggelsehöjden. Planen borde medge minst 8 våningar. En sådan förändring skulle ytterligare öka tätheten i området, utan att ta mer än en marginellt ökad markyta i anspråk. Detta ger ytterligare underlag för de lokaler som planeras i området.

Fastighetsägarens förslag med 16 våningar.

 

Stadsbyggnadskontoret vill bara tillåta 14 våningar i detaljplanen. Varför är inte motiverat i planbeskrivningen.

 

Jämförelse med andra höga byggnader som ska uppföras på Norra Älvstranden (Ill. Semrén & Månsson.)

 

Även här på gräsplätten framför befintligt åttavåningshus har detaljplanen tvingat ner höjden från åtta till sex våningar på den byggnad som ska uppföras.

 

Kvartersutformning

Det västra 14-våningarshuset är i illustrationerna väl integrerat med intilliggande byggnad och blir på så sätt en del av en kvartersbebyggelse. Det norra 14-våningarshuset har inte fått en lika lyckad integration. Illustrationerna visar på en solitär - ett punkthus. Yimby ser helst att gapet mellan punkthuset och byggnaden till öster byggs ihop. På så sätt skapas en tydligare kvartersstruktur och förutsättningarna för en tyst innergård ökar.

 

Sopsug

Yimby ställer sig kritisk till att området inte planeras för anslutning till en sopsugsanläggning. Större delen av övriga Eriksberg och Sannegården är idag anslutna till ett sådant system. Detta bidrar till att få tunga och störande transporter förekommer inom boendemiljön. Om kapaciteten i befintlig anläggning "Sugen" är för låg bör en ny anläggning byggas. Anläggningen skulle kunna vara gemensam för denna plan och planen för Säterigatan, som inte heller i nuvarande förslag planeras anslutas till sopsugsanläggning.

 

Övrigt

Samrådshandlingen innehåller några felaktigheter och motsägelser Yimby Göteborg vill uppmärksamma på:

  • I inledningen på sida 5 skrivs att en förskola om fyra avdelningar skall inrymmas i planen medan man på sida 18 talar om att förskolan ska innehålla fem avdelningar.
  • Tvärsektionen mellan Celsiusgata och Östra Eriksbergsgatan på sida 19 är felaktig avseende antal våningar i befintlig byggnad. Sektionen bör justeras för att ge en rättvisande bild angående byggnadernas inbördes höjdrelationer.
  • Från sida 18 och framåt hänvisas till illustrationskarta på sida 15. Sida 16 är troligen den avsedda sidan. Därtill innehåller inte illustrationen de beteckningar på byggnader (A, B C etc.) som texten på sida 18 och framåt hänvisar till.
  • Det saknas förklaring i plankartan vad beteckningen E står för. E används exempelvis i det nord-nordvästra kvarteret där det står BCSE. I analogi med beskrivningen av vad BPE står för kan man anta att BCSE-kvarteret kan innehålla bostäder, centrumverksamhet/kontor, skola och att teknisk anläggning skall anläggas i våning 1. Plankartan bör förtydligas avseende beteckningen E.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
roger (22 Februari 2016 09:34):
Hej
týcker 23 våningshuset , där juvelkranen är är alldeles utmärkt. dock borde man bygga 3o våningar, mer högre hus på norra älvstranden, gärna lägre närmare vattnet.
i tex Sannegården så är det så låga hus, och mycket mar i anspråk, så man inte har plats med tex dagis.
högte hus ger mer folk, bättre privat och kommunal service,men framförallt mer bostäder.
Bor själv på centrala hisingen på 8 våningen i ett hus byggt 58 med fantastisk utsikt, men hade gärna bott högre och därmed sett ännu mer.
 0
Matthias H. (22 Februari 2016 12:22):
Grymt bra.
 0
Per Hedendahl (16 Maj 2016 15:33):
Härligt att se hur man jämför långgatorna med förtätningen i Kvillebäcken eller den tänkta detaljplanerna runt Juvelkvarnen och Celsiusgatan. Vid långgatorna är husen intressanta och sällan högre än 6 våningar med charm stil och mångfald. Inom de här områdena har man ritat in precis de öar av likriktad tråkig höghus karaktär man säger sig vilja motverka. Det saknas inte mark i Göteborg. Det saknas dock vett och sans hos de som ritar och planerar våra framtida bostäder. Var vill folk helst bo? Jo i Haga, Majorna, Lunden el dylika områden. Vad är då den gemensamma nämnaren här? Lågt, intimt, nära och lummigt med inbyggda grönskande gårdar. Visst vi behöver mycket nya bostäder och ja vi bygger idag dyrt och tråkigt - Det är sant. Ändra på det då. Det är inte samma sak med 47 "turning torso" som med 1. Ett är unikt, 47 är en Sovjetisk femårsplan. Landmärken är bra, men man måste kunna se varje träd annars blir det en skog. Dessutom måste man ta hänsyn till redan befintlig "tråkig" bebyggelse, eller skall den rivas fast den inte ligger inom detaljplanen? Vi tycker inte alla lika, så är det och vi är inte alla samhällsplanerare eller arkitekter. Dock tycks vi en och annan gång få in en tanke som är rätt. bygg för mångfald, alla kan inte äga bostadsrätter. Bygg för alla, det finns fler alternativ än små tvåor och ettor. Bygg för barnfamiljer, blanda och ge var djärva. Idag känns Eriksberg lite tyst. Använd gärna färg och gröna ytor, man behöver det lika mycket som asfalt, kullersten och hippa caféer.
 0
Matthias H. (16 Maj 2016 22:37):
Per, du slår in öppna dörrar. Yimby vill se mycket mer Linnestad men vi vill inte höjdbestämma kvarteren eller de olika fastigheterna inom kvarteren. Varför ska man göra det? Lummiga innergårdar får du även med 8-10 våningar i kvarteren. Sen om nån vill bygga 30-40 våningar men med verksamheter i sockel varför ska dom inte få göra det? Affärer i bottenvåningar, några våningar kontor och sen bostäder längre upp....
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.