Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg. Tyvärr riskerar planen att förstöra vidare stadsbebyggelse i området då en storskalig biltrafiklösning med uselt markutnyttjande har föreslagits. Yimby Göteborg avstyrker därför planen och föreslår att mer småskaliga lösningar för biltrafiken utreds. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 26:e april.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0369/12)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0369/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som avstyrker planförslaget och föreslår att småskaliga lösningar för biltrafiken utreds.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Illustrationsritning. (Modifierad med namn av Johan Nilsson).

 

Ännu en skiss på motorledslandskapet.

 

Yttrandet följer i sin helhet

Yttrande över Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg

Diarienummer SBK: BN0369/12

Allmänt

Yimby Göteborg instämmer i att det är viktigt att planens intentioner som bland annat innebär att minska trafikbelastningen på Gustav Dahlénsgatan avseende trafik från Björlanda och väster för vidare passage till Lundbyleden uppfylls. Det är även positivt att skapa förutsättningar för en framtida pendeltågstation vid Bohusbanan för Backaplan och Brunnsbo. Tyvärr riskerar planen att förstöra vidare stadsbebyggelse i området då en storskalig biltrafiklösning med uselt markutnyttjande har föreslagits. Yimby Göteborg avstyrker därför planen och föreslår att småskaliga lösningar för biltrafiken utreds.

 

Synpunkter

Göteborgs gleshet är en direkt orsak av att bilen har fått en framträdande plats i planeringen. För att vända trenden måste förtätning få en framträdande plats istället, inte sitta fast i stigberoende. Därför behövs en plan som läker ihop östra och västra sidorna av järnvägen istället för att förstärka dess barriäreffekter. I dagsläget har planeringen av boulevardisering av gamla motortrafikleder påbörjats i Göteborg. Vi tycker därför det är ytterst märkligt att samma tjänstemän kan föreslå en lösning som var omodern redan på 1960-talet.

"Stadsbyggnadskontoret har gjort en stadsbyggnadsstudie för Backaplan-Brunnsbo. I denna poängteras vikten av en bra koppling mellan Brunnsbo och Backaplan. Mycket av rekommendationerna rör i första hand Brunnsbo och Backaplan, men bland annat pekar man på vikten att skapa en kontinuitet av stad genom ett stadsmässigt stråk som löper genom Backaplan och vidare genom Brunnsbo mot Selma Lagerlöfs torg. Det innebär att förtäta i första hand längs det stadsmässiga stråk som ska knyta samman Backaplan, Brunnsbo och Selma. Stråket utvecklas till ett stadsrum med flertal offentliga mötesplatser med en gatumiljö som vittnar om den centrala staden."

På vilket sätt uppfyller liggande planförslag den utredning om stadsbyggnadsstudie (citat ovan) i Backaplan-Brunnsbo som genomförts?

I förslaget diskuteras mycket de gröna kopplingarna som ska stärkas i området, men mycket lite utrymme ägnas åt hur staden ska bindas samman när den nya vägen står färdig. Vägen riskerar att skapa en otrygg och ogästvänlig miljö för de som rör sig i området. Istället för att prioritera gröna stråk (som av många upplevs som otrygga) måste fokus ligga på att skapa befolkade och levande stadsmiljöer.

Istället för att leda trafiken runt Backaplan och Kvillebäcken bör SBK utreda om det är möjligt att ledatrafiken genom områdena på stadsgator med låg hastighet.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel (26 April 2016 13:34):
Det är helt enkelt så att det redan finns miljöer i detta område som påminner om detta, och stadsbyggnadskontoret anser väl att dom är en fullstädig succé i stadsliv och trygghet.
http:​/​/​www.​hitta.​se/​kartan!~57.​72662,11.​970​86,16z/​tr!i.​.​
 0
Hans H (26 April 2016 18:13):
Alla "grönytor" som idag är impediment mellan trafikspaghetti och Brunnsbo och Backaplan planeras med andra ord att bli till bara trafikspaghetti. Man tappar inga väsentliga kvaliteter mot idag, men man ser till att cementera dagens ickekoppling mellan Brunnsbo och Backaplan för lång framtid.

Vägarna ser ut att vara anpassade till att man håller 70 km/h istället för 40 km/h, vilket kommer leda till en rätt tråkig miljö i omgivningarna och trafiklösningen är väldigt ineffektiv i användning av mark. Man kan jämföra storleken på motet med motet strax västerut och då är det en gigantisk skillnad i utbredning.

Man skulle kunna se det som en deluxelösning till vägmot, antagligen med en deluxekostnad, men naturligtvis helt utan deluxekänsla eftersom det fortfarande bara kommer vara ett vägmot.
+2
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.