Utskrift från gbg.yimby.se
....

Trafikkontoret är Göteborgs bromskloss

 
Hisingsbron

När Göteborg växer krävs stora investeringar i ny och förbättrad infrastruktur för att klara av att leverera god framkomlighet åt göteborgarna. Trafikkontoret är ansvarigt för att tillgodose behoven för de som reser, vistas och verkar i Göteborg. Målsättningen med ökad gång-, cykel och kollektivtrafik på bekostnad av minskad biltrafik leder även till motsättningar om hur ytan i staden ska användas på optimalt sätt. Tidiga utredningar av olika alternativ är viktigt för att motivera de investeringar som genomförs i staden.

Vi har tidigare beskrivit de problem som finns inom Trafikkontoret i Göteborg när det gäller kopplingen mellan politisk styrning och utförandet av arbetet. Det visar sig nu att Trafikkontoret har stora problem med att leverera underlag till alla de investeringar som är planerade. I Trafikkontorets verksamhet lägesrapport per maj 2016 finns en nulägesbeskrivning av hur arbetet går framåt.

Trafikkontorets investeringsvolym har ökat med tiden och var ca. 780 miljoner kr år 2014, ca. 1 100 miljoner kr år 2015 och budgeten för 2016 är ca. 2 000 miljoner kr. Dessvärre lyckas kontoret inte med att växla upp arbeter i samma grad som budgeten ökat. Trots att antalet anställda ökat från 186 år 2014 till 218 i maj 2016 hinner kontoret inte med alla levereranser.

Trafikkontoret noterar att stadens mål och ambitioner för stadsutveckling för tillfället överstiger den kommunala organisationens och marknadens förmåga, i form av kompetens och personresurser, för genomförande. Komplexiteten i stadsutvecklings- och investeringsprojekten samt mer omfattande tillståndsprocesser ger längre genomförandeperioder och därmed tidsmässiga risker i form av förskjutningar i tid. Detta blir tydligt i effekterna på trafiknämndens investeringsplan för 2016 och kommer även ha effekt på kommande års investeringsramar.

Förra året lyckades Trafikkontoret bara genomföra knappt 70% av det som budgeterats för. Bugeten för investeringar var på 1 107,2 miljoner kr men kontoret mäktade bara med att använda 765,9 miljoner kr, dvs investeringar för 341,3 miljoner kr genomfördes aldrig..

Under 2016 har problemen förvärrats drastiskt och fram till avstämningen i maj hade bara 12,4% av årets planerade investeringar genomförts. För helåret har prognosen tidigare sänkts från budgeterade 2 004,3 miljoner kr till 1 056,9 miljoner kr och nu sänks den med ytterligare 167,8 miljoner kr till 889,1 miljoner kr.

Trafikkontoret räknar alltså med att bara kunna genomföra 44% av årets budget. Dessutom kommer kontoret med en brasklapp:

Det är även troligt att prognosen för 2016 kommer att sjunka ytterligare under året eftersom det kommer att bli svårt att starta upp projekt under 2016 i den takt som nämndens investeringsplan medger.

Trafikkontoret kommenterar inte prognosen för 2016-2019 i denna uppföljningsrapport utan återkommer i september. Sannolikt kommer kontorets medelbehov att minska för perioden beroende på hur andra investerings- och exploateringsprojekt inom staden utvecklas och vilket resursbehov dessa har.

Detta får inte bara konsekvenser på planeringen av viktiga infrastrukturinvestreringar i Göteborg utan skickar också mycket allvarliga signaler inför framtiden:

Samstämmiga signaler från både medarbetare, chefer och från våra skyddsombud visar att den psykosociala arbetsmiljön är ansträngd, där områden som arbetsbelastning, kommunikation och arbetssätt, är områden som behöver prioriteras och fortsatt utvecklas. Kontoret samverkar med de fackliga organisationerna i arbetet med den övergripande handlingsplanen.

Trafikkontoret har fått in en begäran enligt Arbetsmiljölagen kap 6 § 6a från Sveriges Ingenjörer där de begär att ett antal åtgärder ska vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. [...]"

Förklaringen till de stora avvikelserna beror enligt Trafikkontoret på brist på projektledare. Konsekvensen av detta är att flera viktiga projekt försenas och skjuts på framtiden:

 • Kaponjärsbron (Trygg, vacker stad)
 • Linbana över älven ex Haga-Lindholmen (6 mån försening)
 • Skeppsbron etapp 2
 • Spår mellan Hisingsbron och Backaplan med anslutning till spårvagnsdepå & Norra Älvstranden/Frihamnen
 • Sörredsvägen anslutning till hamnen söderut - kommunala delar
 • Utredning spårvägslänkar (K2020+)
 • Bussgata Gamlestaden - NET
 • Kommunala investeringar vid Kärramotet
 • Åkareplatsen provisorisk bussterminal
 • Bangårdsförbindelsen
 • Knutpunkt Korsvägen

På mötet i Trafiknämnden den 18 augusti lämnade (M) och (L) ett yrkande, (KD) ett yttrande, där de skriver:

Vi ser nu att Trafikkontoret har svårt att klarar [sic] av att [sic] de uppsatta investeringsmålen. [...] vi ser med oro på kontorets förmåga att kunna klara av detta. [...] vi skulle vilja få en bättre bild över situationen. Det kan handla om mer resurser, prioriteringar, nya arbetssätt, ta hjälp av externa leverantörer etc. Vi behöver få en bättre bild över vilka möjligheter det finns för att kunna åtgärda dessa problem.

[...]

Trafiknämnden föreslås besluta att ge Trafikkontoret i uppdrag att redovisa varför investeringsbudgeten inte kan hållas samt redovisa alla möjliga åtgärder för att kunna uppfylla sitt uppdrag.

Trafiknämnden beslutade att bordlägga yrkandet för att ta upp det på sammanträdet den 1 september.

Trafikkontoret är tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och Park- och Naturförvaltningen ansvariga för den fysiska planeringen av framtidens Göteborg och om en av dessa inte levererar riskerar vi att få stora problem att genomföra alla nödvändiga investeringar i tid. Detta kan i sin tur komma att leda till förseningar i stadsutvecklingsprojekten. Kanske är det dags att på allvar utreda ett bildande av ett samhällsbyggnadskontor som löser upp knutar och motsättningar som kan finnas i den gamla organisationshierarkin.

Yimby Göteborg kan bara instämma i oron som Trafiknämndens ledamöter ger utryck för när det gäller Trafikkontorets interna problem.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jan Wiklund (29 Augusti 2016 15:30):
Kan det vara så att trafikkontoret i Göteborg, liksom i Stockholm, bemannas av gamla trafikingenjörer skolade i SCAFT och andra ideologier vars syfte är snabbast möjliga biltrafike? Och att därför alla direktiv om annat stöter på en inkompetensmur?
 0
Magnus (9 September 2016 20:20):
Nej. De som bryr sig om att skapa bra flöden för biltrafik har sagt upp sig för länge sedan.
 0
Ottosson (11 September 2016 10:38):
Kvar är de som tror sig kunna leva upp till politikernas order, dvs att bygga SCAFT med bara komponenten trafikstrypta öar och sen blunda för att det ofrånkomligen medför den andra komponenten, havet av bilism, på de leder som omringar de växande öarna.

När varenda korsning måste planeras fram ifrån grunden för att exakt styra bort trafiken precis på uträknas sätt så tar det tid. Om några kvarter ska byggas i Göteborg är det otänkbart, politiskt, att helt enkelt bara ha helt normala stadsgator med helt vanliga korsningar kring dessa kvarter. Det ses som på tok för bilvänligt. Det bara måste planeras in zoonering, var genomfartsförbuden ska vara för att göra det långsammast och omständigast möjligt, säkerställa konfliktytor mot fotgängare och cyklister så de kan agera mänskliga farthinder, rondeller (som i Göteborgsk tappning i första hand används som farthinder, och den senaste trenden är att ha trafikljus inne i rondellerna), mm. Det är liksom klart att det tar resurser när man måste uppfinna en speciallösning varenda gång. Hade man kunnat skriva av det mesta som ett enkelt ärende med helt normala gatukorsningar utan krusiduller, refuger och förbudsskyltar och istället fokusera på de platser där det faktiskt är knepigt (broanslutningar tex) så hade de nog hunnit med. Lite samma fenomen som att det alltid ska till stora grönytor med skyhöga ambitioner, som i bästa fall ser snygga ut första året de anläggs men sen inte hinns med att underhållas.

Det är ju liksom inget att hymla om att Göteborgs röd-grön-rosa styre sedan länge bedriver ett krig mot bilen där målet är att den ska tryckas undan helt. I sedvanlig Göteborgsk redighetsanda så ska det vara så storslagna visioner och detaljpillande att det aldrig finns resurser att uppfylla alla bajsnödiga krav. Det blir bara pannkaka av allt. Fokus tappas på de verkliga behoven och allt blir en strävan efter politiska utopier. Ingen blir nöjd och visionerna självdör.
+1
Jan Wiklund (14 September 2016 14:27):
Ottosson: Det är nog ingen skillnad på Stockholm och Göteborg här, och ingen skillnad mellan blocken. Förvaltningen gillar aldrig vanliga enkla korsningar, det strider mot för många av trafikingenjörernas dogmer.
 0
Ottosson (15 September 2016 13:38):
Jan: Känner inte till i detalj vad som händer i Stockholm idag, men det behövs ingen längre okulär besiktning för att se den markanta skillnaden mellan städerna i detta avseende. Som åtm återspeglar hur det varit då, ifall nu Stockholm på senare tid ändrat kurs och tagit efter Göteborg. Den som inte ser skillnaden kan knappast ha sett sig om i gatumiljön. Nu pratar jag inte förorter, där tror jag säkert det ser likadant ut i varje stad i hela landet, utan i det vi med någorlunda gott samvete kan kalla stadsmiljö.

Och varför skulle inte detta påverkas av politiken? Speciellt när det socialistiska styret har det som ett tydligt uttalat mål, med en klar motsättning mellan blocken. Inte för att jag tror Alliansen skulle vara några stjärnor i trafik/stads-planering heller (det är överhuvudtaget för mycket politik i det hela), men rådande situation är i högsta grad politiskt betingad. Det är tydliga krav från politikerna att det ska göras krångligt att köra bil och att trafik ska bort från gatorna (vilket betyder till lederna, även om de önskade att bilarna bara försvann). Och ska det göras krångligt blir det också krångligt att planera.
 0
Krister (16 September 2016 08:27):
Dubbdäcksförbud planeras för de centrala delarna av Göteborg. Eftersom dubbdäck är obligatoriskt i övriga landet så blir detta ett effektivt sätt att stoppa bilisternas framfart.
 0
Ottosson (16 September 2016 21:02):
Förvisso inte helt sant - vinterdäck är obligatoriskt, det betyder inte nödvändigtvis dubbdäck. Just detta kan jag ha acceptans/förståelse för, men visst är det en liten bit i den låååånga raden av ofta rent symboliska beslut som saknar vinnare bara för att demonstrera att bilen är oönskad (som bara ett exempel har Gbg en policy som säger att parkeringar skall placeras längre bort från lägenheter än närmsta kollektivhållplats, en ekvation som såklart faller på sin egen omöjlighet i fysiska verkligheten, flyttar du parkering längre bort från ett ställe hamnar den närmare ett annat, men det sitter likväl människor och planerar för att försöka nå dit).

Det jag själv ffa vänder mig emot i just det sammanhang denna artikel handlar om är de onödiga resurser som måste läggas på att ständigt finna krångliga lösningar för att styra upp utfösning av bilar från gatorna. I realiteten hamnar de istället på trafikleder och längre ut i periferin. Enkelt uttryckt, det krävs mycket planering för att bygga ett trafiksystem där ska vara nödvändigt med mycket planering för att bruka det. Omvänt, ett enkelt och fritt trafiksystem är enkelt att planera och anlägga. Men om det högre målet, såsom i Göteborg, är just att göra det svårt, långsamt, dyrt och omständigt att köra bil är det visserligen inte förvånande att man lägger så mycket resurser på det. Men man får ju då också inse att det blir massa andra saker man inte får möjlighet att göra istället. Som tex att ro i hamn massa nya stora projekt. Och det är bevisligen där vi är.

Detta trots en ovanligt stor förvaltning och högskattekommun (som en jämförelse har Gbgs kommun 25% fler anställda än Stockholms, trots bara 60% av Stockholms kommuns antal invånare. Då inser man att det är en väldig massa människor som sitter och lägger onödigt med tid på egentligen onödiga saker i Gbgs förvaltning. Trafikkontoret är knappast något undantag)
 0
Hans Jörgensen (19 September 2016 23:09):
Ottosson, jag kan hålla med om en del. Det känns som att trafikplaneringen i Gbg samtidigt både bromsar och gasar för bilism. För det är ju inte så att det satsats lite på infrastruktur för bilism senaste åren även om det inte är i nivå med den massiva utbyggnaden kring 60-talet. Det är Göta och Lundbytunnlar, och snart också Marieholmstunneln, som blir en förlängning av den senaste mastodonten som väl kallas Partihallsförbindelsen.
Men på så vis har du rätt i att dessa satsningar syftar till att samla upp biltrafik på större leder och inte inne i stan.
Men även i den mindre skalan, och inne bland stadsgator, finns det många experiment på senare år som jag är högst tveksam till. Till exempel ombyggnaden av Mariaplan som skapat en del osäkerhet i korsningar mellan gående och bilar. Utfarterna från rondellen har med "hjälp" av ny ytbeläggning suddats ut och dessutom krökts, utan några markerade övergångsställen, så att det blir högst otydligt var och när man kan passera, eller för den delen hur bilisten ska bete sig.
Ett annat exempel tycker jag är Västra Hamngatans "trotoarifiering" som i samma anda har minskat tydligheten om vad som är vad. Östra Hamngatan står på tur för samma typ av förändring. Antagligen har det förenklat för cyklister, det var väl ivartfall meningen. Jag har inte cyklat där själv så i just det perspektivet saknar jag uppfattning. Men det syns mig heller inte vara särskilt mycket av cykeltrafik längs V:a Hamngatan i dagsläget.
Men för att gå vidare på Gasa & Bromsa-temat, så finns ypperliga exempel på Hisingen, i samband med alla väg(om)byggnader på Norra Älvstranden med omnejd. Trots, eller kanske på grund av, en massiv utbyggnad av asfalts-infra, kan vara riktigt krångligt och lurigt att som bilist navigera mellan exempelvis Lindholmen och trakten kring Bräckemotet och Ivarsbergsmotet. Iallafall om man som undertecknad inte kör bil så ofta.
Rent av tycker jag att senaste decenniets bilvägsutbyggande på södra Hisingen inte står 60-talets ambitioner långt efter. Just say Eriksbergsmotet och spaghettin kring Sannegården och man börjar förlora hoppet om en bättre stad.
+1
Ottosson (25 September 2016 18:40):
Hans: Det är det nationella vägnätet i Göteborg (E6/20/45, Lundbyleden, Söderleden, 158:an, Marieholmstunneln, RV40 mfl) som byggts ut. Göteborg självt bromsar på gatorna, och trafiken hamnar i det nationella nätet (som av stor vikt i sammanhanget är trafikleder endast). Effekten är oundviklig. Nån minskad biltrafik blir det inte, den bara flyttas och bilberoendet ökar.

Den absurda spagettin vid Eriksberg är ett klassexempel på hur det blir. Det hela är noga planerat för att säkerställa att trafiken leds utan vägval till återvändsgator för boende, direkt till Lindholms p-anläggningar för arbetande, och för att hålla alla andra borta från Älvstrandens gator. Handeln följer som alltid kunderna, och mångfalt fler passerar på leden än som bor i områdena. Liksom ingen slump att vi fått höra att det inte gått att anlägga fler lokaler på N:a Älvstranden för att det inte funnits något intresse att hyra dem. Blev ingen stad, men det blev trafikstrypt. Det senare har alltid mycket högre prioritet i Gbg.

Cykelfartsgatorna på V/Ö Hamngatan är också ett "lustigt" exempel. Där har man lagt bortåt 40 miljoner på att av symbolskäl visa att bilar prioriteras ner, på 2 gator som har väldigt sparsam såväl biltrafik som cykeltrafik. Bara de pengarna hade räckt till att anställa sådär 20 extra personer på trafikkontoret under 2-3 år med extra många projekt att ro iland. Men man gör sina prioriteringar, och för kommunen var det uppenbart väldigt hög prioritet att få demonstrera sin inställning till bilar.
 0
Jan Wiklund (28 September 2016 12:39):
De ville säkert kasta åt den bilfientliga opinionen ett köttben utan att det betydde något i praktiken... Så kunde de agera helt annorlunda i något sammanhang där det betydde något.
 0
Krister (21 Oktober 2016 08:04):
Meddelarfriheten innebär bl.a. att var och en har rätt att straffritt lämna eller anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande. Den som lämnar ett meddelande för publicering har rätt att vara anonym och kan inte straffas för sin medverkan.

I debatten om Västlänken är meddelandefriheten starkt begränsad
 0
Ylva Andersson (25 Oktober 2016 21:43):
Det kommer inte bara vara Trafikkontoret som bromsar. Det saknas folk på fler ställen. Konsulter, entreprenörer, leverantörer, SBK, FK m fl saknar folk. Dessutom är risken väldigt stor att en hel del av de som jobbar drabbas av utmattningssyndrom....
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.